Strojírenství na rozcestí: digitalizace přichází

17. 9. 2015 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Rapidní nástup digitalizace a internetu do všech činností lidského života se nevyhýbá ani strojírenské výrobě. V poslední době však odstraňování hranic mezi digitálním a fyzickým světem velmi zrychluje. Výsledkem bude nejen radikální proměna výrobních a dodavatelských řetězců, ale hlavně dosavadních obchodních modelů. Jak bude tato revoluce vypadat?

O digitální revoluci se v posledních letech často mluví, ale ne všichni si dokážou představit, co konkrétně znamená a jaké bude mít důsledky. České průmyslové podniky by ji neměly přehlížet i z toho důvodu, že jí velkou váhu přikládá německá vláda a tamní podniky jako Bosch, Siemens nebo Volkswagen.

Tématem je v USA i dalších vyspělých průmyslových zemích. Podle německého přístupu, který je znám jako Industry 4.0, se pod digitální průmyslovou revolucí rozumí „propojení všech inteligentních přístrojů, výrobních linek i výrobků spolu s produkčními systémy, sklady, logistikou a servisem do jedné inteligentní informační sítě.

V jejím rámci budou chytré přístroje zákazníků, výrobců i dodavatelů navzájem a bez lidské pomoci komunikovat a reagovat na potřeby klientů v reálném čase“.

Čtyři koncepty

Výše zmíněná inteligentní síť stojí na čtyřech konceptech. Prvním jsou kyberneticko-fyzikální systémy. Jde o propojení všech sub-systémů, procesů výroby, objektů, a především jejich napojení na dodavatelské, logistické a klientské sítě.

Díky tomu bude mít systém detailní přehled o zakázkách, jejich specii kacích, polotovarech, výrobcích, datech doručení, a sám bude rozhodovat, co, kdy a jak nejefektivněji vyrobit. Vše navíc bude moci fungovat v cloudovém prostředí, jež umožní vyhodnocovat velké množství dat od výroby až po zpětnou vazbu zákazníků.

Další koncept představuje internet věcí. Pod ním se rozumí vybavení všech objektů od objednávek přes výrobky až k logistice senzory, kamerami, čtečkami kódů a softwarem, díky nimž budou samy kooperovat a komunikovat bez potřeby lidského zásahu.

V praxi tak chytré stroje za pomoci senzorů v reálném čase zkontrolují, kde se daný výrobek vybavený mikročipem nachází, v jaké fázi výroby je, zda je bezchybný, a zjistí, co je s ním třeba udělat a kam ho poslat.

Cílem internetu služeb je pak zpřístupnit služby, které přinášejí komunikující chytrá zařízení a softwarové aplikace. Jedním z jeho důsledků bude zcela nový přístup k pořizování zboží, kdy nákup a prodej výrobků nahradí služby.

Například při koupi auta už lidé nepůjdou do autosalonu, ale doma si přes internet sestaví „unikátní“ auto na míru. Jen s tím rozdílem, že si ho nekoupí, ale pronajmou na určitou dobu.

Výrobní proces bude probíhat tak, že hned po objednání kyberneticko-analytický systém zanalyzuje objednávku a vyšle požadavky k výrobcům součástek. Ti pomocí robotů vůz sestaví a hotový produkt automaticky doručí. Výrobní linka přitom nemusí být automobilkou nakoupená, ale pouze pronajatá. To může být na 20 let, na 3 měsíce nebo jen na jednu zakázku.

Čtvrtá součást, chytrá továrna (Smart Factory), zahrnuje prvky popsané v předešlých konceptech a integruje je do celého výrobního procesu. Vše začíná daty, která jsou od zákazníků, dodavatelů i výrobních zařízení sebrána a vyhodnocena ještě před samotnou výrobou. Tu pak automaticky zajistí technologie jako senzory, vysílače, mikročipy, 3D tiskárny a roboti.

Celý systém je digitálně propojen a vše spolu komunikuje; jakmile jeden stroj dokončí výrobek, okamžitě informuje dopravník, který přijede a odveze produkt k dalšímu stroji, jenž už je předem automaticky naprogramován. Po dokončení je výrobek bez lidské pomoci naskladněn či přímo odeslán zákazníkovi. Díky všudypřítomným senzorům hlídajícím kvalitu se prakticky odstraní zmetkovost výroby.

Proměna obchodního modelu

Digitální revoluce v průmyslu bude mít velký dopad na stávající výrobní modely a dodavatelsko-odběratelské procesy. Některé její části přijdou rychleji, jiné spíše evoluční cestou. Hlavní dopady budoucích změn na tradiční průmysl je možné shrnout do sedmi následujících bodů:

„Stroje jako služby“

Průmysl bude mnohem více fungovat na principu služeb. Díky rychle se měnícímu prostředí lidé ani i rmy již nebudou chtít vlastnit výrobky ani stroje a raději si je pronajmou. A to ať již na několik let, nebo jen na určitý počet zakázek.

Individualizace výroby

Digitalizace průmyslu, kyberneticko-fyzikální systémy, roboti či 3D tiskárny přinesou mnohem více svobody a volnosti do výrobního procesu, díky čemuž bude možné vyrábět zakázky na míru za relativně nízké náklady, a to i v malých objemech.

Změna výrobního modelu

Putovat budou hlavně data, zatímco fyzickou produkci bude možné provádět lokálně, a to i malými a středními společnostmi. Velcí výrobci mohou reagovat zřízením malých výrobních autonomních jednotek, které budou posílat na místa, kde budou potřeba, aniž by tam budovali velké továrny. Odpadne rovněž potřeba přesunu továren do zemí s levnou pracovní silou.

Prolínání s dalšími odvětvími

Rozdíly mezi klasickým výrobním průmyslem a ostatními sektory se odstraní. Díky senzorům, IT, sot waru, 3D tisku či robotům přijdou do odvětví noví hráči, kteří zatím působí jinde. Příkladem je již dnes Facebook investující do dronů či Google vstupující do biotechnologií, zdravotnictví nebo automobilového průmyslu.

Tvorba zisku se přesune od samotného výrobku

Zdroj zisku již nebude pocházet ze samotného výrobku, ale bude spočívat ve službách, designu, nastavení procesů či v analýze dat zákazníků.

Změna myšlení a managementu

Změní se také korporátní řízení tak, aby i rma dokázala pružně reagovat na rychle přicházející inovace, přání zákazníků, nové obchodní modely i na zkracující se životní cyklus výrobků.

Zaměstnance nahradí roboti

Dominantními technologiemi budou IT, elektrotechnika a robotika, což bude klást velké nároky na zaměstnance. Budoucí dělník už nebude pracovat se soustruhem, ale s tabletem a na něj napojeným chytrým robotem a plně automatizovanou produkcí. Změní se tím struktura zaměstnanců v průmyslu, kdy poroste poptávka po vysoce kvalii kované pracovní síle schopné roboty ovládat.

Některá místa zaniknou, jiná ale vzniknou. Promění se také pracovní náplň: roboti zvládnou výrobu, logistiku či distribuci dokumentů, což mohou zaměstnanci kontrolovat dálkově. Navíc mohou pracovat 24 hodin denně – nebude tak potřeba nočních směn a produktivita se zvýší.

Šance pro ty, kteří zareagují

Digitální revoluce přináší samozřejmě i rizika. Vedle toho, že některé společnosti nezachytí změny, spočívají hlavní hrozby v otázkách jako bezpečnost podnikových dat, nedostatek kvalitních zaměstnanců či harmonizace standardů, pomocí nichž mají jednotlivé součásti internetu věcí a služeb komunikovat.

Potřeba budou rovněž nemalé investice. Na druhou stranu je digitální revoluce pro české podniky i vzhledem k jejich napojení na inovující německý průmysl velkou příležitostí. A jaké výhody mohou průmyslové společnosti získat?

Kromě toho, že se připraví na nastupující generaci Z (generaci internetu), že díky digitalizaci výrazně zvýší produktivitu (až o čtvrtinu), kvalitu a sníží náklady na materiály i energie, tak se především vydají na cestu, jak v budoucnosti uspět na rychle se měnícím světovém trhu.

Program TOP Inovace

Nejen pro podnikatele strojírenského průmyslu, kteří chtějí reagovat nabvýzvy blížící se digitální revoluce abkonceptu Industry 4.0, má Erste Corporate Banking řešení. Cílem programu je maximálně podpořit klienty, kteří se rozhodli investovat dobzvýšení své konkurenční výhody formou inovace ať již stávajících procesů, produktů, marketingu, či jiných podnikových oblastí. Zásadní součástí programu je zvýhodněný investiční úvěr. V jeho rámci se však neomezujeme pouze na financování, ale také na poradenství, možnost vzdělávacích akcí v oblasti inovací a služeb našich externích partnerů. Za necelé 3 roky existence programu banka profinancovala inovativní projekty v objemu více než 7 miliard korun, realizovaných více než 200 podniky.


Převzato z časopisu Komora
Autor článku: Radek Novák, Knowledge Centre Erste Corporate Banking

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek