SUSEN: Nová kapitola jaderného technologického výzkumu

16. 5. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

V polovině letošního roku končí výstavbová část projektu Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN), který připravil pro použití v předkomerčním a komerčním výzkumu pro jaderné i nejaderné aplikace několik desítek experimentálních technologií pro výzkum materiálů, chladicích médií, technologií zpracování odpadu a vývoj nových jaderných technologií. Vznikly nová pracoviště a týmy, které už dnes pracují na důležitých projektech pro průmysl.

Za více než 60 let své historie koncentruje řežské údolí znalosti, odborníky a týmy, které se podílely na všech pracích svázaných s hlavními milníky československé a české jaderné historie. Tady byl postaven a před 60 lety spuštěn první výzkumný reaktor, díky kterému bylo Československo teprve šestou zemí, kde takové zařízení fungovalo. Zařízení horkých komor, postavené v šedesátých letech pro práci s radioaktivním materiálem, je ukázkou technického umu tehdejších inženýrů a projektantů. Dnes ÚJV Řež (dříve Ústav jaderného výzkumu) jako inženýrská organizace a Centrum výzkumu Řež (CVŘ) jako organizace výzkumu a vývoje pokračují v této tradici už třetí generací inženýrů, techniků a vědců.

Projekt SUSEN

Jedná se o projekt financovaný v rámci operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace a Výzkum, vývoj a vzdělávání. Staví na rozvoji příležitostí pro český výzkum a průmysl, který dlouhodobě podpoří vývoj nových technologií uplatnitelných v rámci české a mezinárodní jaderné komunity. V současnosti končící výstavbová část projektu SUSEN byla zaměřena na vybudování výzkumných technologií a vytvoření týmů pro výzkumné a vývojové práce.

V oblasti současných generací jaderných technologií (Gen II, III, III+) je primárním cílem rozšíření znalostí pro dlouhodobé a bezpečné provozování materiálů a komponent a vývoj metod jejich posouzení. Výstavba horkých komor plně vybavených pro hodnocení vlastností a mikrostruktury materiálů, mechanická zkušebna pro zkoušky v širokém pásmu provozních teplot nebo laboratoř pro výzkum a vývoj v oblasti interakcí provozního prostředí s komponentami pro všechny provozní a havarijní režimy jsou jen některé příklady z mnoha technologií. Laboratoře mikrostrukturní analýzy vybavené přístroji optické, elektronové rastrovací a transmisní mikroskopie umožňují velmi detailní a cílené studium degradačních jevů plynoucích z provozu komponent v provozním prostředí.

Nová generace štěpných jaderných technologií, tzv. Gen IV, se vyznačuje zvýšenou účinností danou provozem za vyšších teplot, vyšším využitím paliva a menšími objemy i aktivitou vyhořelého paliva a zpravidla stejnou nebo vyšší pasivní bezpečností než technologie Gen II, III / III+. Projekt Udržitelná energetika rozvíjí technologie Generace IV v oblasti rychlých reaktorů chlazených plynem, těžkými kovy nebo roztavenými solemi. Pro tyto technologie jsou budovány technologické smyčky, v některých případech v propojení s výzkumným reaktorem LVR-15. Bude v nich zkoumána kompatibilita materiálů a chladicích médií.

CVŘ je již po mnoho let zapojeno do výzkumu a vývoje fúzních technologií. Zkušební zařízení HELCZA modeluje vysoké tepelné toky, kterým bude vystavena první stěna a divertor, a elektronovým svazkem o maximálním výkonu 800 kW může dosáhnout plošného zatížení až 20 MW/ m2. Vytváří tak příležitost pro výrobce panelů pro první stěnu testovat a optimalizovat strukturní pevnost navrhovaných panelů.

Výzkum a vývoj pro praxi

Vybudovaná infrastruktura bude podporovat výzkum a vývoj pro velké části životního cyklu – od výpočetní a experimentální podpory bezpečnostních analýz a kvalifikace komponent přes hodnocení integrity komponent, systémů a materiálů zatížených provozními parametry a návrh programů řízeného stárnutí až po řízení palivového cyklu.

Již v současnosti se týmy SUSEN zúčastňují významných projektů výzkumu a vývoje včetně spolupráce s průmyslem. Šíře existujících projektů ukazuje na rozmanitost využití a na potenciál, který zde existuje pro výzkumné i průmyslové partnery.

Projekt SUSEN je propojen přes členství CVŘ v Executive Committee Evropské aliance pro výzkum v energetice (EERA) s mezinárodními týmy a nabízí další možnosti uplatnění českých výzkumných pracovišť. Příkladem proaktivního přístupu CVŘ je projekt EUPRO, který je zaměřen na spolupráci českých vysokých škol s komunitou EERA. Projekt SUSEN a jeho infrastruktura zde nabízí propojení infrastruktur českých výzkumných organizací s infrastrukturou SUSEN. Příkladem může být také zapojení českých organizací do projektů Horizont 2020 nebo EURATOM právě přes členství Centra výzkumu Řež v EERA.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Martin Ruščák

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek