Svazijsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

7.1. Smluvní základna

Až do vstupu ČR do EU od 1. 5. 2004 nebyly mezi ČR a Svazijskem uzavřeny žádné bilaterální smluvní dokumenty obchodní a ekonomické povahy. Po vstupu ČR do EU se ČR stala smluvní stranou  Dohody z Cotonou mezi EU (a jejími členskými státy) a zeměmi ACP (kam patří i Svazijsko). V oblasti e obchodně politických vztahů byla ustanovení této dohody nahrazena prozatimní dohodu o hospodářském partnerství (interim EPA), podepsanou 4. června 2009,  a výhledově mají být upravena plnohodnotnou EPA.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let v tis. USD
 20092010 20112012 2013 
Vývoz 136 101 86 540 1595
Dovoz 74 199 239 306 365
Saldo 63 -98 -153 234 1230

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu Českého statistického úřadu www.czso.cz (r. 2013 - předběžné údaje)

Vzájemný obchod je jak z pohledu ČR, tak i Svazijského království, téměř zanedbatelný. V roce 2012 bylo saldo vzájemného obchodu z pohledu ČR aktivní.

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Aktivní bilance a vývoz z ČR do Svazijska v r. 2013 byly tvořeny zejm. položkami svítidla ze skla a termostaty. Na straně dovozu do ČR ze Svazijska je zastoupeno ovoce (grapefruity), nedenaturovaný líh a třtinový cukr, svíčky.

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu Českého statistického úřadu www.czso.cz

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Možnosti jsou prakticky ve všech strojírenských oborech (zejména pro cukrovarnictví). Důraz je v současnosti kladen na dopravní infrastrukturu. Vzhledem k závislosti Svazijska na obchodu s JAR je možno využít JAR jako reexportní zemi pro vývoz do Svazijska.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Zastupitelský úřad nemá informace o existenci žádného joint-venture české a svazijské firmy.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Ekonomický úsek neregistruje žádnou poptávku po českém zboží, ani nabídku na výrobní kooperaci.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Svazijsko je příjemcem zahraniční rozvojové spolupráce, mj. od EU, kdy i Česká republika poskytuje finanční prostředky prostřednictvím fondů EU.

ČR však ve Svazijsku nerealizuje žádný bilaterální rozvojový projekt.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

neevidujeme

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

viz kap 8.2 k zaměstnávání cizinců

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: