Svazijsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Při vyhledávání partnerů lze využít stále úplnějšího katalogu firmy Kompass, který je umístěn i na internetových stránkách. Před realizací spolupráce je však ve svazijských podmínkách nezbytný osobní kontakt v rámci návštěvy, nejlépe reciproční (tzn. nejméně jedno setkání ve Svazijsku a jedno setkání v ČR).

zpět na začátek

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil byly v minulých letech zjednodušeny.  Zaměstnávaný cizinec se musí prokázat především povolením k dlouhodobému pobytu ve Svazijsku. Pro jeho získání musí předložit doklad potvrzující účel pobytu na území Svazijska, adresu přechodného bydliště ve Svazijsku a pro některá odvětví bývá vyžadován i výpis z trestního rejstříku.

Podrobné informace o formalitách pro zaměstnávání cizinců zde

zpět na začátek

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Právní úprava firemního práva je ve Svazijsku obsažena v zákoně o společnostech z roku 1912, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon počítá se 4 formami společností:

(i) obchodní společnost - členství je omezeno na 20 osob;

(ii) zahraniční společnost - namísto podnikání skrze dceřinnou společnost, je zahraniční společnost oprávněna podnikat prostřednictvím zřízení pobočky ve Svazijsku a je pak označována jako tzv. "externí firma". V tomto případě je nutná registrace v obchodním rejstříku a splnění všech náležitostí dle zákona o společnostech;

(iii) veřejná společnost;

(iv) soukromá společnost.

Nejčastější formou společností ve Svazijsku je soukromá společnost (s.r.o.)

Pro zřízení kanceláře, resp. založení obchodní společnosti ve Svazijsku je třeba splnit následující podmínky:

  • Registrace názvu firmy – vystavení certifikátu, že firma stejného jména ve Svazijsku dosud neexistuje;
  • Získání daňového přiznání ředitele společnosti;
  • Zaplacení registračního poplatku u finančního úřadu;
  • Určení statutu firmy - uzavření společné smlouvy, obsahující podmínky podnikání, na nichž se společníci dohodli;
  • Registrace v obchodním rejstříku;
  • Žádost o obchodní licenci u ministerstva pro podnikání a zaměstnanost (cca 30 dnů)

 

zpět na začátek

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Marketing a reklama jedním ze základních předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou schopny poskytovat servis na dobré úrovni. Úspěšné uvedení nového výrobku na svazijský trh znamená účinně využít výsledků průzkumu trhu. Veškeré propagační materiály a technická dokumentace by měla být zpracována v angličtině.

zpět na začátek

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou ve Svazijsku, je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře nebo v sousední JAR, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

zpět na začátek

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek je upravena vládním nařízením „Swaziland Government Stores Regulation“ z roku 1975. Realizace zakázky musí být u nemovitého majetku, investičních projektů a kontraktů na práce a služby, včetně najímání konzultantů, přes Central Tender Board řízený hlavním sekretářem Ministerstva financí, nebo u movitého majetku a ročních kontraktů a individuálních objednávek přes Treasury Tender Board. Na zboží a služby v hodnotě přes 500.000 E je vypisován tendr zveřejněním v tisku nebo přímým vypsáním u „Crown Agents". Ve stavebnictví u tendrů pod 1 mil E jsou vždy preferováni svazijští dodavatelé, registrovaní u Ministerstva prací a stavebnictví. Dodavatelské tendry v hodnotě do 100 tis. E jsou rezervovány pro svazijské dodavatele.

zpět na začátek

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Obchodní etika je na celkem dobré úrovni. Problémy českých exportérů může způsobit v budoucnosti (nepřímo) stále napjatější situace v makroekonomické sféře, kdy spekulativní kapitál může ohrozit měnovou stabilitu země. Za příčiny možných problémů v ekonomice je také možno označit vývoj inflace, korupci, úroveň firemního managementu, politické vlivy okolních států a také vliv pandemie AIDS na další rozvoj hospodářství.

zpět na začátek

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Svazijsko disponuje poněkud omezeným právním systémem - regulováno prostřednictvím 4 zákonů z roku 1912 - 1936. Práva duševního vlastnictví nepožívají ve Svazijsku dostatečné právní ochrany. Zejména je nutná novelizace autorského zákona. Svazisjké království přistoupilo k dohodě TRIPS.

zpět na začátek

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Platební styk se uskutečňuje ve volně směnitelných měnách (lze používat USD, EUR a GBP). Je možno doporučit, aby u exportu zboží spotřebního charakteru byl používán akreditiv, potvrzený renomovanou bankou.

zpět na začátek

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Převážná většina veletrhů a výstav regionálního významu, kterých se účastní i swazijská podnikatelská komunita resp. jihoafrické firmy s vazbami na Svazijsko, se odehrává v sousední JAR. Seznam naleznete v kap. 8.10 Souhrnné teritoriální informace o Jihoafrické republice a/nebo na anglicko-jazyčných stránkách: 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: