Švédsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

15. 3. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)

Příležitosti pro český export

Strojírenský průmysl

Švédsko je tradiční strojírenskou zemí a export strojírenských výrobků a technologií představuje největší část čistých švédských exportů. Jedná se především o důlní stroje a technologie, výrobu energetických celků, automobilový průmysl, výrobu stavebních strojů a lesních strojů a strojů a zařízení pro off shore a lodní průmysl. Díky relativně vysoké ceně pracovní síly ve Švédsku, pokračujícím trendu odklonu SE firem od asijských dodavatelů a výbornému jménu výrobců z České republiky, představuje švédský strojírenský průmysl velkou příležitost právě pro české subdodavatele především v oblasti metalurgických výrobků, svařovaných konstrukcí, přesného CNC obrábění a montáží.

Kovozpracovatelský průmysl

Konstrukce a lité výrobky ze železa a oceli patří (spolu se svařenci, obráběnými komponentami a odlitky atd.) mezi nejčastěji poptávané produkty ze strany švédských subjektů. Český export v tomto regionu však doposud nenaplnil svůj exportní potenciál.

Obranný průmysl

 Švédsko (nečlen NATO) s ohledem na bezpečnostní vývoj ve světě a v blízkosti svých hranic připravuje nový národní plán k zajištění ochrany svého území, zejména v oblasti Baltského moře. SE vláda rozhodla o navýšení obranného rozpočtu o cca 15 mld. SEK během příštích 4 let a vládní agentura FMV připravuje studii pozemní, protivzdušné a podmořské obrany, na jejímž základě bude posílení obrany SE území do roku 2020 realizováno. Studie zahrnuje jak prvky GBAD (Ground Based Air Defence), tak prvky protivzdušné obrany a systémů k detekci ponorek. Souběžně s dojednáním prodloužení pronájmu supersoniků JAS Gripen na dalších 10+2 let byla v rámci uzavřeného Memoranda o porozumění mezi rezorty obrany ČR a Švédska vytvořena platforma pro podporu obranného průmyslu. Jedná se o exportní příležitosti a navázání spolupráce na švédském trhu např. pro dodavatele pasivních radiolokátorů, lehkých ručních zbraní, trhavin, leteckých komponentů a další. 

Stavební průmysl

Stavební průmysl, a to především výstavba bytových jednotek a administrativních center, zažívá momentálně ve Švédsku velký růst a představuje velkou příležitost pro zapojení českých firem jako subdodavatelů práce či materiálu. Velké projekty bytové výstavby, financované jak soukromými investory, tak švédskou vládou, se realizují především ve větších městských aglomeracích, jako je Stockholm, Göteborg a Malmö. Velkou poptávku právě po kvalitních dodavatelích z ČR potvrzuje velké množství konkrétních poptávek od švédských stavebních firem, které se obracejí na ZÚ Stockholm a CzechTrade Stockholm. Jedná se o poptávku po stavebních činnostech, fasádních činnostech, elektroinstalačních činnostech a dalších a také po stavebních materiálech.

Železniční doprava

S rostoucí potřebou zajistit mobilitu zvyšujícího se počtu obyvatel velkých měst a příměstských oblastí a přepravu nákladů po celém území Švédska byl Parlamentem přijat  Národní plán rozvoje dopravní infrastruktury v letech 2014 – 2025 s plánovaným objemem investic 522 mld. SEK. Prostředky jsou určeny jak na údržbu a modernizaci stávající, tak na výstavbu nové infrastruktury, včetně nákupu dopravních prostředků jako lokomotivy, vagóny, tramvaje apod. Například s cílem propojení severovýchodního pobřeží Švédska, konkrétně měst Luleå a Umeå, bude vybudováno dlouhodobě plánované železniční spojení Norrbotniabana. Obchodní příležitosti se tak otevírají jak pro české dodavatele v oblasti elektrifikace, automatizace a digitalizace železničních sítí, tak pro dodavatele vlaků a železničních vagónů.

Věda a výzkum v oblasti Life sciences

Švédsko patří mezi země, které dlouhodobě do lékařského výzkumu investují vysoký podíl prostředků ze státního rozpočtu. Life Science představuje jeden z neprogresivnějších a nejinovativnějších sektorů švédského hospodářství. Jedná se o tradičně výhodné prostředí ke spolupráci mezi významnými univerzitami, univerzitními nemocnicemi, výzkumnými centry a téměř 1 500 biotechnologickými firmami, z nichž cca 800 provádí vlastní výzkum a vývoj. Mezi hlavní centra Life Sciences patří regiony Stockholm/Uppsala, Goteborg a Malmö/Lund. Dosahované úspěšné výsledky jsou založeny na úzké spolupráci výzkumné a podnikatelské sféry, a to jak mezi švédskými partnery, tak na mezinárodní scéně. Jedná se o vhodnou příležitost pro spolupráci s českými centry excelence v sektoru Life Sciences, která mohou nabídnout kvalitní výzkumné prostředí pro tvorbu pokročilých inovací a nových synergických efektů.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Železniční doprava

HS 8602 – Lokomotivy, lokotraktory ostatní,   tendry

HS 8608 - Materiál kolejový   svrškový, bezp. a sign. dopravní zařízení

HS 8603 – Železniční nebo   tramvajové vozy s vlastním pohonem

Obranný průmysl

HS 8526 - Radiolokátory apod.,   radiové přístroje pro dálkové řízení

HS 8527 - Přístroje přijímací pro   rozhlas, vysílání ,se zázn. zař. s hodinami

HS 9304 - Zbraně ostatní, ne   zbraně sečné bodné

HS 9302 – Revolvery, pistole, ne   jiné střelné zbraně

HS 8803 – Části a součásti motor.   a bezmotor. prostředků pro létání

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7308 – Konstrukce, části desky,   tyče aj z železa n. oceli

HS 7325 - Výrobky lité ostatní, ze železa   n. oceli

HS 7326 – Výrobky ostatní, ze   železa n. oceli

Stavební průmysl

HS 9406 – Stavby montované

HS 7610 – Konstrukce hliníkové,   části, desky, profily

HS 7228 – Tyče,pruty, uhelníky,   profily z oceli lego. st.

HS 8504 – Transformátory, el   měniče, statické induktory

HS 7302 – Materiál pro stavbu   tratí železnic, tramvaj

 

Strojírenský průmysl

HS 7304 - Trouby, duté profily   apod. bezešvé, ze železa, oceli

HS 7311 – Nádoby tlakové pro plyn,   ze železa n. oceli

HS 7326 – Výrobky ostatní, ze   železa n. oceli

HS 8311 – Dráty tyčky aj.   k pájení sváření apod. z kovů

 

 

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Švédské firmy jsou vysoce závislé na dovozu produktů od subdodavatelů, kteří se nacházejí v tzv. „high-cost“ zemích v Evropě. Více než 80% veškerých švédských dovozů zboží pochází ze západních zemí EU a Norska. Importy z tzv. „low-cost“ zemí EU, mezi které se řadí i Česká republika se však neustále zvyšují. Více než polovinu všech dovozů z těchto zemí tvoří dovozy ze EU zemí ve střední a východní Evropě. V tomto měřítku je největším dodavatelem Polsko následované Českou republikou a Estonskem.

Švédsko je náročný trh, švédský spotřebitel příliš nemění své spotřebitelské zvyklosti a dodavatelské vztahy fungují na bázi dlouhodobých smluv. Na druhé straně některé české výrobky si již vybudovaly dobré jméno, jako např. automobily Škoda či české pivo. Nelze však počítat s rychlým vstupem na trh. K uplatnění nového zboží na trhu je nutná trpělivost a aktivní přístup k marketingu.

V současné době je ve Švédsku posilován trend k maximální redukci nákladů a odbourávání mezičlánků mezi výrobcem a spotřebitelem. Přímé vazby však znamenají větší nároky na zpracování trhu a nabídky a na dodržování všech obchodně-technických podmínek kontraktu. Přes snahy napřímit obchodní vztahy existují komodity, kde se doporučuje vyhledání zástupce či prostředníka, jehož role spočívá především v asistenci při odstraňování byrokratických překážek, v jednání s celními orgány a případně ve sdružování minimálních zakázek.

Přes velmi dobré výsledky naší obchodní bilance se Švédskem v posledních letech existují stále nevyužité možnosti rozšiřování českých exportů do této země.

Nejvýznamnějším oborem, kde mají šanci se uplatnit české firmy coby subdodavatelé je jednoznačně strojírenství. České firmy mohou využít velice pozitivního jména coby tradičních kvalitních výrobců komponentů pro výrobce strojírenských celků, kterými jsou ve Švédsku především výrobci důlních a stavebních strojů energetických zařízení (Volvo Construction Machines, Sandvik, Atlas Copco, Husquarna, ABB atd.). Poptávka především po výrobcích z kovo-zpracovatelského průmyslu z České republiky se u švédských nákupčích zvyšuje také díky zvyšujícím se nákladům v Číně.

Významným perspektivním oborem pro uplatnění strojírenských subdodávek je také samotný automobilový průmysl.  Automobilová společnost Volvo Pesonvagnar (osobní automobily) oznámila jednu z největších průmyslových investic ve Švédsku pro nejbližší období a to ve výši 30 mld. SEK do továren v Göteborgu, Skövde a v Olofströmu.

Významným oborem, kde se mohou uplatnit čeští dodavatelé je energetika.  Vzhledem k faktu, že téměř polovina spotřeby energie ve Švédsku je generována z vodních zdrojů, mají na trhu prostor k uplatnění tradiční čeští výrobci zařízení pro hydroenergetiku.  Vláda Švédska podporuje zavádění energeticky úsporných technologií a materiálů a především obnovitelných zdrojů energie a paliv. Samostatnou kapitolou pro možné subdodávky z ČR je teplárenství, tedy investice do výstavby a obnovy spaloven komunálního dopadu.

Zajímavé možnosti uplatnění pro české firmy v  infrastruktury přestavují plánované švédské investice do oboru železniční dopravy. Co do výše investic do údržby v železničním sektoru se Švédsko řadí za své sousedy, proto se švédská vláda v období 2014-2025 rozhodla investovat do rozvoje a údržby infrastruktury a železniční sítě 10 mld. EUR. Jedním z největších projektů bude výstavba vysokorychlostní vlakové dráhy mezi Stockholmem a Linköpingem, dále City Line ve Stockholmu, Mälaren Line a v neposlední řadě rekonstrukce vlakové dráhy mezi městy Kiruna a Narvik na dopravu železné rudy.

Co se týká potravinářského trhu, je ale třeba počítat s tím, že potravinářský trh je ve Švédsku vysoce konkurenční a náročný a že spotřebitelé jsou značně konzervativní a zaměření na vysokou kvalitu, kterou si spojují především se zavedenými mezinárodními značkami a s výrobky domácího původu. Uplatnění pro české firmy v tomto oboru je tedy spíše ve výrobě potravinářských výrobků pod značkou místního výrobce.

Šanci uplatnit se na švédském trhu mají firmy nabízející ekologické výrobky a technologie, protože ochrana životního prostředí je ve Švédsku jedna z vládních priorit. Vláda Švédska podporuje zavádění energeticky úsporných technologií a materiálů a především obnovitelných zdrojů energie a paliv. Jedná se především o výrobky a technologie pro vodní energetiku a zpracování biomasy.

Podobně jako je tomu i jinde v Evropě, pociťuje švédské stavebnictví kritický nedostatek kapacit, obzvláště v kvalifikovaných profesích. České firmy, které by byly schopné nabídnout subdodávky stavebních prací, by se proto na tomto trhu bezpochyby prosadily. V souvislosti s vládními investicemi do rozvoje infrastruktury se objevuje řada výběrových řízení na dodávky stavebních prací na výstavbě a rekonstrukcích silniční a železniční sítě včetně subdodávek tunelů, mostů či rozvodů elektřiny.

Řadu příležitostí jak pro dodavatele stavebních prací tak technologií nabízí i rozvojové projekty spojené s rozšiřováním těžebních činností na severu země. Také v oblasti specializovaných služeb spojených s těžbou nerostů (geologie, geodézie apod.) by české společnosti měly dobrou šanci proti domácím konkurentům uspět. V souvislosti s plány na otevírání nových těžebních kapacit v okolí obce Pajala a Svaapavaara mají Švédové rozsáhlé rozvojové plány, které se týkají jak samotného dolu a úpravny rudy tak i rozvoje infrastruktury. Je zřejmé, že realizace zmíněného projektu poskytne řadu příležitostí i např. pro výrobce strojů a vybavení pro stavební práce a těžební průmysl .

Dalšími obory, kde by mohli mít čeští výrobci dobré vyhlídky k uplatnění na švédském trhu, patří např. obráběcí stroje, armatury, strojírenské subdodávky, zdravotní technika, kabely, díly a materiály pro výrobu nábytku, nástroje a nářadí.

 Mezi nejvýznamnější obory pro investice ve Švédsku se dle švédské agentury na podporu exportu a investic Business Sweden řadí následující:

 • Zdravotnictví a Life Science (farmaceutický průmysl, zdravý životní styl, životní prostředí atd.)
 • Čisté technologie
 • informatika a telekomunikace (ICT)
 • Kontaktní centra
 • Retail a spotřebitelské zboží
 • Stavebnictví a infrastruktura
 • Materiálové technologie
 • Logistika a doprava
 • Výrobní sektor
 • Cestovní průmysl

Business Sweden rovněž vydává případové studie, které lze stáhnout z internetových stránek nebo objednat prostřednictvím objednávkové služby, bližší informace na www.business-sweden.se.

Aktuální sektorové příležitosti pro Švédsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • 1. 4. 2015  - 22. 4. 2015 Švédsko-český podnikatelský seminář - CZ dodavatelé pro firmu PEAB: Podpora obchodní a subdodavatelské činnosti českých firem na švédském stavebním trhu, konkrétně v oblasti spolupráce a dodávek pro třetí největší skandinávskou firmu PEAB. Jedná se o projekt v rámci programu ekonomické diplomacie v roce 2015.
 • 8.-11.5.2012 Veletrh Elmia Material & Functions - nábytkářství, materiály, díly, Jönköping
 • 19. -22.8 2015, 20.-23.1. 2016 Veletrh FORMEX (2 x ročně), Stockholm
 • 6.- 8.10. 2015 Veletrh Nordic Rail (perioda 2 roky), Jönköping
 • 21.-24. 10.2015 Veletrh Elmia Agriculture, Jönköping
 • 09.11.2015  - 13.11.2015 Prezentace ČR na veletrhu Elmia Subcontractor: Zajišťování prezentace ČR prostřednictvím návštěvy na veletrhu strojírenských subdodávek Elmia Subcontractor ve dnech 9. - 13. listopadu 2015 v Jönkopingu. 

Největší veletržní akce ve Švédsku lze dohledat na webových stránkách největších veletržních správ:

Ucelené informace o všech probíhajících veletržních akcích a konferencích lze dohledat na webových stránkách http://exponytt.se/.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: