Švédsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Energetický průmysl

Celkem 83 % elektrické energie pochází ve Švédsku z jaderných a vodních zdrojů, 10% generují kombinované heat/power zdroje, které jako palivo používají především biomasu. Zbývajících 7% elektrické energie je ve Švédsku generováno z větrných elektráren. V roce 2010 rozhodl švédský parlament o zákazu výstavby nových jaderných elektráren, povolené jsou pouze modernizace a repase stávajících jaderných zdrojů. Navíc byla v roce 2015 švédskou vládou zavedena tzv. „jaderná daň“ s cílem stimulace přesunu investic energetických firem do výroby energie z obnovitelných zdrojů. Již v roce 2012 dosáhlo Švédsko vládou stanoveného cíle 50% výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, což je jeden z nejvyšších poměrů v EU. Tento vládní cíl znamená konkrétně zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 o 25 TWh. Investice tedy v současné době a do budoucna směřují do výstavby větrných elektráren a výroby energie z biomasy. K roku 2016 je ve Švédsku celkem 3100 větrných elektráren. Nicméně právě tento rostoucí trend výstavby větrných elektráren a jejich nestálost dodávek do distribuční sítě představuje obrovskou aktuální potřebu na modernizaci a zvýšení kapacity přenosné sítě. A právě dodávky komponentů a služeb a to jak pro obnovitelné zdroje, tak pro přenosovou soustavu představují velkou příležitost.

Stavební průmysl

Švédský stavební průmysl by měl dle předpovědní odborných analytiků v letech 2015 - 2019 dosáhnout růstové hodnoty 573 mld SEK. Hlavními faktory pro tento růst jsou rostoucí soukromé a veřejné investice, dostatečný disponibilní příjem domácností, rostoucí populace a urbanizace. Největším podíl na tomto růstu (cca 46%) tvoří výstavby rezidenčního bydlení, což je především způsobeno poklesem úrokových měr u hypoték a tedy zvýšením poptávky jednotlivých domácností. Výstavba komerčních objektů tvoří cca 17% z této hodnoty. Z důvodu zlepšení výstavy rezidenčního bydlení a tedy zvýšení nabídky bytových jednotek pro své občany, se švédská vláda pro rok 2016 rozhodla alokovat ze svého rozpočtu částku 3,2 mld. SEK pro výstavbu ubytování pro studenty a nájemní bytové jednotky. Rovněž se čeká významný nárůst seniorské populace (nad 65 let), ze 1,9 mil obyvatel v roce 2013 na 3 mil v roce 2060. Z tohoto důvodu vzniká potřeba investic a výstavby zdravotnických zařízení. Výstavba průmyslových staveb je především realizována soukromými investicemi. Švédská vláda také schválila alokaci 522 mld SEK do výstavby infrastrukturních projektů pro období 2014 – 2025.

Strojírenský průmysl

Švédsko je tradiční strojírenskou zemí a export strojírenských výrobků a technologií přestavuje 45 % švédského exportu. Jedná se především o důlní stroje a technologie, osobní a nákladní automobily, stavební stroje, zemědělské a lesnické stroje a zařízení pro off shore a lodní průmysl. Podle švédského statistického úřadu by měly průmyslové investice ve Švédsku dosáhnout v roce 2016 hodnoty 62,5 mld SEK. Díky relativně vysoké ceně pracovní síly ve Švédsku, pokračujícímu trendu odklonu místních výrobců od asijských dodavatelů představují právě subdodávky pro švédský strojírenský průmysl velkou příležitost, a to především v oblasti metalurgických výrobků, svařovaných konstrukcí, přesně obráběných dílů a montáží.

Železniční a kolejová doprava

S rostoucí potřebou zajistit mobilitu zvyšujícího se počtu obyvatel velkých měst a příměstských oblastí a přepravu nákladů po celé oblasti Švédska byl parlamentem přijat národní plán rozvoje dopravní infrastruktury v letech 2014 – 2025 s plánovaným objemem investic 522 mld SEK. Prostředky jsou určeny jak na údržbu a modernizaci stávající, tak na výstavbu nové infrastruktury, včetně investic do údržby, modernizace a nákupu železničních dopravních prostředků jako jsou příměstské vlakové jednotky, lokomotivy, vagony, tramvaje apod. Konkrétním příkladem je nyní například již budované vysokorychlostní železniční propojení městských aglomerací Stockholm – Jönköping, tzv. East Link projekt. Dodavatelské příležitosti se tak otevírají pro české firmy v oblastech výstavby železničních tratí, signalizačních a automatizačních zařízení, elektrifikace, tak pro firmy působící v segmentu výroby kolejových vozidel.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Stavební průmysl

6904 – Cihly, kameny, podlahové tvarovky nosné apod.

6810 – Výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené

9406 – Stavby montované

7308 – Konstrukce a části a součásti konstrukcí ze železa nebo oceli, desky, tyče, úhelníky, tvarovky, profily, trubky a podobné výrobky ze železa nebo oceli připravené pro použití v konstrukcích

7322 – Radiátory pro ústřední topení a jejich části a součásti

4415 – Bedny, bedničky, klece, palety ap ze dřeva

Strojírenský průmysl

7311 – Nádoby tlakové pro plyn z železa a oceli

7806 – Výrobky ostatní z olova

8001 – Cín surový (nezpracovaný)

8444 – Stroje k tvarování stříhání ap mat textilních

8547 – Části izolační pro stroje el trubky izolační

7325 – Ostatní výrobky odlité z železa a oceli

7326 – Ostatní výrobky z železa a oceli

Energetický průmysl

8402 – Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

7308 – Konstrukce a části a součásti konstrukcí ze železa nebo oceli

8504 - Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory

8546 - Elektrické izolátory z jakéhokoliv materiálu

8544 - Izolované dráty, kabely a jiné izolované elektrické vodiče

Železniční a kolejová doprava

8608 – Materiál kolejový svrškový

8609 – Kontejnery pro jeden nebo více druhů dopravy

7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli

8602 - Ostatní lokomotivy a malé posunovací lokomotivy; zásobníky (tendry)

8603 - Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem

 

 • Švédské firmy jsou vysoce závislé na dovozu produktů od subdodavatelů, kteří se nacházejí v tzv. „high-cost“ zemích v Evropě. Více než 80% veškerých švédských dovozů zboží pochází ze západních zemí EU a Norska. Importy z tzv. „low-cost“ zemí EU, mezi které se řadí i Česká republika se však neustále zvyšují. Více než polovinu všech dovozů z těchto zemí tvoří dovozy ze EU zemí ve střední a východní Evropě. V tomto měřítku je největším dodavatelem Polsko následované Českou republikou a Estonskem.
 • Švédsko je náročný trh, švédský spotřebitel příliš nemění své spotřebitelské zvyklosti a dodavatelské vztahy fungují na bázi dlouhodobých smluv. Na druhé straně některé české výrobky si již vybudovaly dobré jméno, jako např. automobily Škoda či české pivo. Nelze však počítat s rychlým vstupem na trh. K uplatnění nového zboží na trhu je nutná trpělivost a aktivní přístup k marketingu.
 • V současné době je ve Švédsku posilován trend k maximální redukci nákladů a odbourávání mezičlánků mezi výrobcem a spotřebitelem. Přímé vazby však znamenají větší nároky na zpracování trhu a nabídky a na dodržování všech obchodně-technických podmínek kontraktu. Přes snahy napřímit obchodní vztahy existují komodity, kde se doporučuje vyhledání zástupce či prostředníka, jehož role spočívá především v asistenci při odstraňování byrokratických překážek, v jednání s celními orgány a případně ve sdružování minimálních zakázek.
 • Přes velmi dobré výsledky naší obchodní bilance se Švédskem v posledních letech existují stále nevyužité možnosti rozšiřování českých exportů do této země.
 • Nejvýznamnějším oborem, kde mají šanci se uplatnit české firmy coby subdodavatelé je jednoznačně strojírenství. České firmy mohou využít velice pozitivního jména coby tradičních kvalitních výrobců komponentů pro výrobce strojírenských celků, kterými jsou ve Švédsku především výrobci důlních a stavebních strojů energetických zařízení (Volvo Construction Machines, Sandvik, Atlas Copco, Husquarna, ABB atd.). Poptávka především po výrobcích z kovo-zpracovatelského průmyslu z České republiky se u švédských nákupčích zvyšuje také díky zvyšujícím se nákladům v Číně.
 • Významným perspektivním oborem pro uplatnění strojírenských subdodávek je také samotný automobilový průmysl.  Automobilová společnost Volvo Pesonvagnar (osobní automobily) oznámila jednu z největších průmyslových investic ve Švédsku pro nejbližší období a to ve výši 30 mld. SEK do továren v Göteborgu, Skövde a v Olofströmu.
 • Významným oborem, kde se mohou uplatnit čeští dodavatelé je energetika.  Vzhledem k faktu, že téměř polovina spotřeby energie ve Švédsku je generována z vodních zdrojů, mají na trhu prostor k uplatnění tradiční čeští výrobci zařízení pro hydroenergetiku.  Vláda Švédska podporuje zavádění energeticky úsporných technologií a materiálů a především obnovitelných zdrojů energie a paliv. Samostatnou kapitolou pro možné subdodávky z ČR je teplárenství, tedy investice do výstavby a obnovy spaloven komunálního dopadu.
 • Zajímavé možnosti uplatnění pro české firmy v  infrastruktury přestavují plánované švédské investice do oboru železniční dopravy. Co do výše investic do údržby v železničním sektoru se Švédsko řadí za své sousedy, proto se švédská vláda v období 2014-2025 rozhodla investovat do rozvoje a údržby infrastruktury a železniční sítě 10 mld. EUR. Jedním z největších projektů bude výstavba vysokorychlostní vlakové dráhy mezi Stockholmem a Linköpingem, dále City Line ve Stockholmu, Mälaren Line a v neposlední řadě rekonstrukce vlakové dráhy mezi městy Kiruna a Narvik na dopravu železné rudy.
 • Co se týká potravinářského trhu, je ale třeba počítat s tím, že potravinářský trh je ve Švédsku vysoce konkurenční a náročný a že spotřebitelé jsou značně konzervativní a zaměření na vysokou kvalitu, kterou si spojují především se zavedenými mezinárodními značkami a s výrobky domácího původu. Uplatnění pro české firmy v tomto oboru je tedy spíše ve výrobě potravinářských výrobků pod značkou místního výrobce.
 • Šanci uplatnit se na švédském trhu mají firmy nabízející ekologické výrobky a technologie, protože ochrana životního prostředí je ve Švédsku jedna z vládních priorit. Vláda Švédska podporuje zavádění energeticky úsporných technologií a materiálů a především obnovitelných zdrojů energie a paliv. Jedná se především o výrobky a technologie pro vodní energetiku a zpracování biomasy.
 • Podobně jako je tomu i jinde v Evropě, pociťuje švédské stavebnictví kritický nedostatek kapacit, obzvláště v kvalifikovaných profesích. České firmy, které by byly schopné nabídnout subdodávky stavebních prací, by se proto na tomto trhu bezpochyby prosadily. V souvislosti s vládními investicemi do rozvoje infrastruktury se objevuje řada výběrových řízení na dodávky stavebních prací na výstavbě a rekonstrukcích silniční a železniční sítě včetně subdodávek tunelů, mostů či rozvodů elektřiny.
 • Řadu příležitostí jak pro dodavatele stavebních prací tak technologií nabízí i rozvojové projekty spojené s rozšiřováním těžebních činností na severu země. Také v oblasti specializovaných služeb spojených s těžbou nerostů (geologie, geodézie apod.) by české společnosti měly dobrou šanci proti domácím konkurentům uspět. V souvislosti s plány na otevírání nových těžebních kapacit v okolí obce Pajala a Svaapavaara mají Švédové rozsáhlé rozvojové plány, které se týkají jak samotného dolu a úpravny rudy tak i rozvoje infrastruktury. Je zřejmé, že realizace zmíněného projektu poskytne řadu příležitostí i např. pro výrobce strojů a vybavení pro stavební práce a těžební průmysl .
 • Dalšími obory, kde by mohli mít čeští výrobci dobré vyhlídky k uplatnění na švédském trhu, patří např. obráběcí stroje, armatury, strojírenské subdodávky, zdravotní technika, kabely, díly a materiály pro výrobu nábytku, nástroje a nářadí.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • únor 2017 - veletrh nábytku a osvětlení Light and Furniture Fair (Stockholm)
 • duben 2017 - obchodní B2B seminář pro české dodavatele v oboru stavebnictví s firmou PEAB
 • květen 2017 - veletr stavební techniky MaskinExpo (Stockholm) 
 • červen 2017 - obchodní B2B seminář pro české dodavatele v oboru energetiky s firmou Vattenfall
 • září 2017 - veletrh Life Sciences (Malmö)
 • říjen 2017 - veletrh elektrotechniky Elmässan (Stockholm)
 • říjen 2017 - veletrh železniční a kolejové dopravy Nordic Rail (Jönköping)
 • listopad 2017 - strojírenský veletrh Elmia Subcontractor (Jönkoping) 

Největší veletržní akce ve Švédsku lze dohledat na webových stránkách největších veletržních správ:

Ucelené informace o všech probíhajících veletržních akcích a konferencích lze dohledat na webových stránkách http://exponytt.se/.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: