Švédsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

15. 3. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz do SE

44 689 852

43 697 937

33 214 992

41 162 542

47 451 918

46 427 816

47 211 497

53 128 057

59 334 446

dovoz z SE

27 394 392

23 316 465

18 519 482

22 284 585

24 928 448

24 834 963

26 150 158

27 889 604

29 283 003

obrat

72 084 244

67 014 402

51 734 475

63 447 128

72 380 365

71 262 779

73 361 655

81 017 661

88 617 449

bilance (z hlediska ČR)

+17 295 460

+20 381 472

+14 695 510

+18 877 957

+22 523 470

+21 592 853

+21 061 339

+25 238 454

+30 051 446

v tis. CZK
Zdroj:
ČSÚ

Švédská statistika se kvůli rozdílům v metodice numericky trochu liší.

Bilance vzájemné obchodní výměny - švédská statistika

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

vývoz z ČR  (dle země odeslání)

13 949

10 873

12 471

13 673

13 039

11 606

14 699

17 085

- podíl na celkovém švédském dovozu (%)

1,3

1,25

1,2

1,24

1,56

1,2

1,3

1,5

dovoz do ČR

7 592

6 186

7 827 

8 058

7 666

7 459

8 181

8 956

- podíl na celkovém švédském vývozu (%)

0,7

0,63

0,7

0,67

0,95

0,7

0,7

0,8

obrat

21 541

17 059

20 298

21731

20 705

19 065

22 880

26 041

bilance (z hlediska ČR)

+6 357

+4 687

+4 644

+5 615

+5 373

+4 147

+6 518

+8 129

kurs SEK/USD (celoroční průměr)*

6,58

7,65

6,72

6,49

6,80

6,51

6,86

8, 44

v mil. SEK
Zdroj: SCB, * Riksbank, vlastní výpočty

Česko-švédské vztahy jsou na všech úrovních velmi dobré a Česká republika je spolehlivým partnerem Švédska, nejen v oblasti obchodní spolupráce. Sdílený pozitivní přístup ČR a Švédska k pokračování ekonomické liberalizace, dokončení reforem vnitřního trhu Unie a dosažení kvalitního textu transatlantické dohody TTIP představují vedle řady společných postojů v rámci EU širokou základnu pro další rozvoj vzájemné spolupráce. ČR je země aktivně se angažující jak v oblasti lidských práv, tak rozvojové spolupráce. V poslední době roste důraz na splnění Agendy 2030 a přijatých cílů udržitelného rozvoje, k čemuž přispívá i dodržování Corporate Social Responsibility ze strany jednotlivých firem.

Česko-švédské hospodářské vztahy mají dlouholetou tradici a vývoj vzájemných obchodě-ekonomických vztahů v posledních pěti letech získává na dynamice. Švédsko je největším skandinávským obchodním partnerem ČR s podílem cca 1,5 % na celkovém zahraničním obchodu ČR. Dle obchodního obratu představuje Švédsko pro ČR 17. nejvýznamnějšího obchodního partnera s rostoucím potenciálem. Za rok 2015 dosáhl obrat vzájemné obchodní výměny hodnoty 88,7 mld. Kč, což je meziroční nárůst 9,3 %. Český vývoz do Švédska v roce 2015 narostl o 11 % na hodnotu 59,4 mld. Kč a dovoz narostl o 5 % na 29,2 mld. Kč, pozitivní obchodní saldo dosáhlo výše 30 mld. Kč. Z pohledu Švédska je ČR 24. největší vývozní zemí a na 15. místo se řadí ČR u dovozů.

Bilance vzájemné obchodní výměny (v mld. Kč) Zdroj ČSÚ

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

CZ Dovoz

22,3

24,9

24,8

26,2

27,9

29,2

CZ Vývoz

41,2

47,4

46,5

47,3

53,1

59,4

Bilance  

18,9

22,5

21,6

21,1

25,2

30,2

Obrat

63,5

72,3

71,4

73,5

81,0

88,7

Dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější české exportní položky především osobní automobily Škoda, které drží 5 % tržního podílu, dále zařízení pro automatické zpracování dat, komponenty a náhradní díly pro dopravní prostředky, nábytek, spotřební elektronika, komponenty na počítače, tiskárny a zřízení k automatickému zpracování dat. Celkově strojírenské výrobky a polotovary tvoří kolem 65 % českého vývozu.

Mezi hlavní dovozní položky ČR patří traktory a přívěsy, ocelářská produkce (trubky, duté bezešvé profily ze železa a oceli apod.), kovové dráty a tyčky, léčiva, dopravní prostředky a jejich náhradní díly, výrobky chemického průmyslu a papír a lepenka. Strojírenské výrobky a polotovary tvoří okolo 40 % z celkového dovozu.

Ve Švédsku působí vedle českých firem i řada firem s úzkými obchodními vztahy s Českou republikou, které české výrobky dovážejí a distribuují. Mezi nejvýznamnější patří Škoda Sverige (dovoz a distribuce automobilů), Linet Sweden AB (nemocniční lůžka),  AmphoChem (chemické a keramické produkty), Beijer Industri AB (ocelářské a železářské produkty), Scansigma AB (ložiska, ventily).

Švédsko figuruje mezi 15 největšími zahraničními investory v ČR, kde působí okolo 120 švédských firem. Investice směřují především do stavebnictví a zpracovatelského průmyslu. Významnou švédsko-českou akvizicí z poslední doby je spojení České gumárenské společnosti (ČSG Holding a.s.) se švédskou strojírenskou skupinou Trelleborg, čímž vznikl celosvětový lídr na trhu pneumatik typu „Heavy Duty“ určených pro zemědělství a odpovídající průmyslová odvětví.

Rozsah českých investic ve Švédsku je méně výrazný, například firma LINET investovala ve Švédsku v roce 2007 a nyní představuje lídra na švédském trhu s nemocničními postelemi. Na švédském stavebním trhu se aktivně podílejí české firmy SUBTERRA a.s., FENESTRA WIEDEN s.r.o. a řada dalších.

Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Švédskem mají nejen dlouholetou tradici, ale především perspektivu dalšího růstu. Pro rozvoj obchodní a výrobní spolupráce se otevírají další příležitosti a nové výzvy zejména v oblastech strojírenské výroby, kde má Česká republika stejně jako Švédsko dlouholetou tradici a nabízí oboustranně výhodnou spolupráci při výrobě strojírenských výrobků a hledání nových technologických postupů. Jedná se především o potenciál spolupráce při výrobě energetických celků, v subdodávkách pro automobilový průmysl, ve výrobě stavebních strojů, strojů s využitím v lesnickém průmyslu, strojů pro lodní průmysl a „off-shore“ zařízení. Řada českých subdodavatelů v oblasti metalurgických výrobků, svařovaných konstrukcí, přesného CNC obrábění a montáží již našla ve Švédsku obchodního partnera. Konstrukce a lité výrobky ze železa a oceli patří (spolu se svařenci, obráběnými komponentami a odlitky atd.) mezi nejčastěji poptávané produkty ze strany švédských firemních partnerů. Exportní potenciál české strany není doposud plně využit a má mnoho co nabídnout.

Významným prvkem česko-švédských vztahů je dlouhodobě rozvíjená obchodní a výrobní spolupráce vycházející ze vzájemně přínosné relace v souvislosti s využíváním švédských nadzvukových letounů Jas Gripen Vzdušnými silami Armády ČR. Prodloužením kontraktu na pronájem do roku 2027 existuje příležitost pro prohloubení česko-švédské výrobní a obchodní spolupráce v bezpečnostní a obranné oblasti se specifickým zaměřením na výzkum a inovace. Přispívá k tomu jak Memorandum o porozumění, uzavřené bilaterálně mezi ministerstvy obrany obou zemí, tak i Memorandum o spolupráci uzavřené mezi asociacemi obranného průmyslu ČR a Švédska. Nejviditelnější složkou dosavadní bilaterální obranné spolupráce je plánovaný vznik regionálního „Gripen Hub” s cílem posilování kapacit výcviku a údržby a předávání zkušeností s letouny JAS-39 Gripen dalším potenciálním uživatelům.

Mezi další potencionální oblasti rozvoje hospodářské spolupráce lze zařadit stavební průmysl, a to především v oblasti rozvoje infrastruktury a výstavby bytových jednotek a administrativních center. Řada českých firem má zájem zapojit se dodavatelsky do výstavby ve Švédsku. Národní plán rozvoje dopravní infrastruktury v letech 2014 – 2025, který švédský parlament přijal v roce 2014, s očekávanými investicemi okolo 500 mld. SEK, přináší příležitosti pro česko-švédskou spolupráci například v oblasti elektrifikace, automatizace a digitalizace železniční sítě a dodávek dopravních prostředků (např. tramvají). Kvalitní dodavatelé z ČR mohou nabídnout stavební, fasádní, elektroinstalační činnosti a stavební materiály.

Dalším a neméně významným oborem, který je oboustranně přínosným pro česko-švédskou spolupráci, je výzkum v oblasti „Life Science“, který představuje jeden z neprogresivnějších a nejinovativnějších sektorů hospodářství jak ve Švédsku, tak v České republice. Jedná se o tradičně výhodné prostředí ke spolupráci mezi významnými univerzitami, univerzitními nemocnicemi, výzkumnými centry a biotechnologickými firmami. Dosahované úspěšné výsledky jsou založeny na úzké spolupráci výzkumné a podnikatelské sféry, jak bilaterálně, tak na mezinárodní scéně. Jedná se o vhodnou příležitost pro spolupráci s českými centry excelence (COE), která mohou nabídnout kvalitní výzkumné prostředí pro tvorbu pokročilých inovací a nových synergických efektů.       

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz zboží z ČR do SE v období  1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

84

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické 

3 020 762

87

Vozidla motorová, traktory, kola aj vozidla

2 967 030

72

Železo a ocel Výrobky ze železa nebo oceli

1 344 086

73

Výrobky ze železa nebo oceli

1 182 817

85

Přístr el záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu 

1 053 370

48

Papír, karton, lepenka a výrobky

1 014 951

39

Plasty a výrobky z nich

750 638

76

Hliník a výrobky z hliníku

733 467

30

Výrobky farmaceutické

637 367

83

Výrobky různé z kovů obecných  

550 109

Zdroj: ČSÚ

Dovoz zboží z SE do ČR v období  1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota CZK (tis.)

87

Vozidla motorová, traktory, kola aj vozidla

7 125 361

84

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanick

7 666 402

85

Přístr el záznamu, reprodukce zvuku, TV obrazu

5 542 785

94

Nábytek, lůžkoviny, svítidla, stavby montované

1 846 039

39

Plasty a výrobky z nich

1 207 235

73

Výrobky ze železa nebo oceli

1 178 424

72

Železo a ocel

1 029 371

90

Přístroje optické, foto kinem, lékař, chirurg ap

675 630

83

Výrobky různé z kovu obecných 

560 326

95

Hračky, hry, potřeby sportovní

540 870

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Přehled - bilance vzájemné výměny služeb - příjmy(export)/výdaje(import)

K pozitivní bilanci nejvíce přispěly příjmy z cestovního ruchu a export dopravních služeb, především v oboru silniční dopravy. Švédsko zase dominuje v různých službách obchodní povahy (právní, poradenské apod. služby).

Běžný účet platební bilance ČR v teritoriálním členění (v mil. CZK)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Doprava

1 380,8

1 688,5

1 760,5

1 749

1 150,7

1 300,4

Cestovní ruch

1 656,7

1 537,6

1 545,4

1 500,3

1 216,2

1 292,5

Ostatní služby

2 126,2

2 497,1

2 442,6

2 315,0

2 746,9

3 532,1

Spoje

159,2

186,4

269,1

256,5

-5,6

111,3

Stavebnictví

34,7

116,3

225,0

348,6

490,4

441,0

Pojišťovací služby

43,0

73,9

75,4

74,9

9,6

-8,2

Ostatní služby obchodní povahy

1 513,5

1 707,9

1 200,5

1 044,5

520,6

381,3

Osobní, kulturní a rekreační

43,6

43,7

43,5

24,5

-124,6

-82,8

Celkem

5 160,7

5 723,1

5 748,6

5 564,3

6009,8

9 108,0

Zdroj: ČNB

Zastupitelskému úřadu není známo, že by české firmy projevovaly zvýšený zájem o nabízení služeb ve Švédsku. Samostatnou kancelář resp. zastoupení měla ve Švédsku společnost ČSA, ta již byla zrušena.

K vyhodnocení konkrétních překážek vůči pronikání českých poskytovatelů služeb na místní trh tedy chybí poznatky z praxe. Obecně lze odhadnout, že jakkoli by měla být situace jednodušší oproti jiným státům EU, neboť při platnosti téže legislativy patří Švédsko k zemím, které otevřely svůj pracovní trh novým členům již od okamžiku vstupu, určité bariéry zde existují. Jsou spojeny se silným postavením odborů ve Švédsku, které se systémem kolektivních smluv brání proti mzdové konkurenci ze strany firem z nových členských zemí, přivádějících na švédský trh své pracovníky. Švédské odbory prosazují, aby takové firmy odměňovaly své zaměstnance pracující na švédském území dle švédských, nikoli domovských standardů, byť by zde vyvíjely podnikatelskou činnost po omezenou dobu a neuzavíraly pro období působení nové pracovní smlouvy se svými zaměstnanci.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice v teritoriu

České investice ve Švédsku jsou prozatím velmi nízké, jedinou českou firmou, která ve Švédsku investovala, je firma LINET v roce 2007. České firmy nejsou většinou kapitálově dostatečně silné a v případě Švédska vyhledávají většinou obchodní zástupce, kteří jsou na švédském trhu již zavedeni.

Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Ve Švédsku působí dle dostupných informací ZÚ následující firmy:

 • Linet Sweden
 • Subterra
 • Fenestra Wieden
 • Škoda Sverige
 • SABMiller Brand

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Smlouva mezi Belgickým královstvím,...Švédským královstvím, ... a Českou republikou, ... o přistoupení České republiky,... k Evropské unii. Smlouva byla podepsána 16. 4. 2003 v Athénách, vstoupila v platnost 1. 5. 2005
 • Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČR, parafovaný 7. 12. 1995, doplněný dohodou sjednanou formou výměny dopisů mezi ES a ČR v souvislosti se vstupem Švédska, Finska a Rakouska do EU.
 • Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi ČR na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouska, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (Brusel, 27. 10. 1998).
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne 6. 2. 1979 (9/1981Sb.).
 • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, která vstoupila v platnost 13. 11. 1990 na dobu 20 let. Pozn. ČR navrhla ukončení platnosti této Dohody vzhledem k potřebě harmonizace s legislativou EU.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách podepsaná dne 24. června 1995, která vstoupila v platnost dne 10. 9. 1996 (249/1996 Sb.).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Švédsku rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: