Švédsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2016 český export do Švédska dosáhl dle předběžných údajů českého statistického úřadu objemu 59,123 mld. Kč, což představuje 1,5% veškerého vývozu ČR. Švédsko se tak stalo 14. nejvýznamnějším exportním teritoriem ČR.

Oproti roku 2015 se objem českého vývozu nepatrně snížil, a to konkrétně o 0,8%. Vzhledem ke skutečnosti, že rok 2015 byl však rokem zcela mimořádným, který značně překonal dosavadní maxima výše českého exportu do Švédska z roku 2014, udržení této rekordní hranice lze považovat za jednoznačný úspěch. Co se však nadále vyvíjí jednoznačně ve prospěch ČR, je bilance vzájemné obchodní výměny. V roce 2016 dosáhla kladného výsledku ve výši 31,942 mld. Kč (zlepšení o 5,3% oproti roku 2015), čímž je vzájemná obchodní bilance se Švédskem z pohledu ČR 9. nejefektivnější relací. Níže uvedený přehled (v mil Kč) nejlépe vystihuje dynamiku vzájemné obchodní výměny.

Bilance vzájemné obchodní výměny 2011-2016 (česká statistika)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz do SE

47 452

46 428

47 212

53 128

59 335

59 123

dovoz z SE

24 929

24 835

26 150

27 890

29 283

27 182

obrat

72 380

71 263

73 362

81 018

88 618

86 305

bilance (z hlediska ČR)

+22 524

+21 593

+21 061

+25 239 

+30 052

31 942

v mil. CZK, Zdroj: ČSÚ

Dovoz ze Švédska zaznamenal v roce 2016 oproti roku 2015 pokles o 7,2% a dosáhl výše pouze 27,182 mld. Kč, což se promítlo i do sníženého objemu vzájemné obchodní výměny. Švédský export do ČR se tak po téměř rekordním výsledku (nepatrně lepšího dosáhlo v roce 2005) v loňském roce vrátil na úroveň z let 2013-14.

Pro zajímavost dodáváme, že navzdory obvyklým odchylkám při srovnávání dat českého a švédského statistického úřadu, které jsou způsobeny jednak rozdíly v metodice a specifikách vzájemného obchodu a dále faktorem re-exportu, základní data týkající se švédsko-české obchodní bilance optikou švédského statistického úřadu (SCB) poskytují relativně podobný obrázek jako data česká. Dle předběžných údajů SCB obrat vzájemné obchodní výměny Švédska s ČR dosáhl v roce 2016 hodnoty 27,291 mld. SEK (cca 77,4 mld. Kč), přičemž švédský vývoz do ČR činil 9,605 mld. SEK (cca 27,3 mld. Kč) a dovoz z ČR dosáhl hodnoty 17,686 mld. SEK (cca 50,1 mld. Kč). Švédsko tak dle vlastních statistických dat vykazuje s ČR negativní obchodní bilanci ve výši 8,081 mld. SEK (cca 22,7 mld. Kč). Pro švédské exportéry je ČR 23. nejvýznamnější destinací, nicméně import z ČR figuruje ve Švédsku na velmi solidním 15. místě.

Bilance vzájemné obchodní výměny 2011-2016 (švédská statistika) 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

vývoz z ČR 

13 673

13 039

11 606

14 699

17 042

17 686

dovoz do ČR

8 058

7 666

7 459

8 181

8 884

9 605

obrat

21731

20 705

19 065

22 880

25 926

27 291

bilance (z hlediska ČR)

+5 615

+5 373

+4 147

+6 518

+8 158

+8 081

v mil. SEK Zdroj: SCB

Komoditní struktura

Struktura českého exportu do Švédska zůstává bez výraznějších změn. Zcela dominantní - dle klasifikace tříd SITC – zůstává položka „Stroje a dopravní prostředky“ s podílem 59,2%, následováno položkou „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 17,6%. Při bližším pohledu v HS4 kódech je dominující položkou export osobních vozů, které tvoří 13,2% celkového objemu českého exportu do Švédska, následováno automobilovými součástkami s 11,6%.

 Komoditní struktura vývozu z ČR do SE v letech 2014 – 2016 (dle členění SITC) 

Komoditní skupina

2014

2015

2016

Potraviny a živá zvířata

830 338

898 913

878 663

Nápoje a tabák

511 341

589 020

504 315

Surové materiály s výjimkou paliv

254 964

615 831

720 733

Minerální paliva, maziva, elektřina

34 414

84 545

89 444

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

623

577

958

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

2 658 206

2 938 979

2 828 200

Zpracované výrobky, zejména podle materiálu

8 040 049

8 229 644

8 621 035

Zařízení a dopravní prostředky

32 746 396

35 625 219

35 067 721

Průmyslové spotřební zboží

8 042 978

10 331 239

10 383 431

Ostatní výrobky

11 056

20 148

28 787

údaje v tis. CZK,  Zdroj: ČSÚ

 

Mezi hlavní dovozní položky ČR patří traktory a přívěsy, ocelářská produkce (trubky, duté bezešvé profily ze železa a oceli apod.), kovové dráty a tyčky, léčiva, dopravní prostředky a jejich náhradní díly, výrobky chemického průmyslu a papír a lepenka. Strojírenské výrobky a polotovary tvoří okolo 40 % z celkového dovozu.

 Komoditní struktura dovozu z SE do ČR v letech 2014 – 2016 (dle členění SITC)

Komoditní skupina

2014

2015

2016

Potraviny a živá zvířata

627 299

591 554

879 710

Nápoje a tabák

82 803

99 313

68 918

Surové materiály s výjimkou paliv

228 107

155 468

245 173

Minerální paliva, maziva, elektřina

118 380

187 178

76 558

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

171 733

109 683

89 837

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

4 548 390

4 190 332

4 257 108

Zpracované výrobky, zejména podle materiálu

9 744 025

9 772 690

8 644 796

Zařízení a dopravní prostředky

10 281 282

12 128 065

10 969 167

Průmyslové spotřební zboží

2 085 806

2 052 077

1 950 401

Ostatní výrobky

75

19

0

údaje v tis. CZK,  Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nosné položky českého vývozu do Švédska v roce 2016 (HS4 kódy)

 kód

 položka

 objem

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

7 811 536

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

6 868 747

8471

Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

4 173 573

9401

Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

3 012 099

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

1 742 127

8528

Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní

1 179 275

9503

Tříkolky,kolob.;kočárky pro panenky;panenky;hračky ost;modely;puzzle

993 539

8473

Části strojů psacích počítacích aut zprac dat

960 463

8443

Stroje,přístr.pro tisk s pomůckami HS 8442 (vč.kopírek,faxů);části

940 129

8537

Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

927 518

v tis. Kč, Zdroj: ČSÚ

Nosné položky českého dovozu ze Švédska v roce 2016 (HS4 kódy) 

8701

Traktory

1 474 003

7304

Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze železa,oceli

1 080 058

3004

Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

1 062 555

8703

Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

1 058 394

8311

Dráty tyčky aj k pájení sváření ap z kovů

795 095

8708

Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

768 035

7225

Výrobky válc z oceli legované ost nad 600 mm

634 740

4802

Papír karton lepenka k popisování

561 953

7606

Desky plechy ap hliníkové o síle nad 0,2 mm

456 897

8479

Stroje mechanické s vlastní indiv funkcí jn

450 230

v tis. Kč, Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Přehled - bilance vzájemné výměny služeb - příjmy(export)/výdaje(import)

K pozitivní bilanci nejvíce přispěly příjmy z cestovního ruchu a export dopravních služeb, především v oboru silniční dopravy. Švédsko zase dominuje v různých službách obchodní povahy (právní, poradenské apod. služby). Specifikem platební bilance se Švédskem je vysoká míra čerpání dividend z ČR do Švédska.

Běžný účet platební bilance ČR v teritoriálním členění (v mil. CZK)

 

2012

2013

2014

2015

2016 

zboží

+ 14 338,1

+ 13418,4

+17  552,5

+ 10 524,0

 +22 736,8

služby

+ 2 086,4

+ 1 659,1

+ 2 718,1

+ 3 714,6

 + 2 335,0

prvotní důchody

- 3 275,2

- 5 441,0

- 4 015,0

- 4 842,4

 - 5 034,3

druhotné důchody

- 217,5

- 250,8

- 239,0

- 264,1

 - 192,8

Celkem

+ 12 931,7

+ 9 385,7

+16 016,7

+ 9 132,2

 +19 844,7

Zdroj: ČNB

Zastupitelskému úřadu není známo, že by české firmy projevovaly zvýšený zájem o nabízení služeb ve Švédsku. Samostatnou kancelář resp. zastoupení měla ve Švédsku společnost ČSA, ta již byla zrušena.

Obecně lze odhadnout, že jakkoli by měla být situace jednodušší oproti jiným státům EU, neboť při platnosti téže legislativy patří Švédsko k zemím, které otevřely svůj pracovní trh novým členům již od okamžiku vstupu, určité bariéry zde existují. Jsou spojeny se silným postavením odborů ve Švédsku, které se systémem kolektivních smluv brání proti mzdové konkurenci ze strany firem z nových členských zemí, přivádějících na švédský trh své pracovníky. Švédské odbory prosazují, aby takové firmy odměňovaly své zaměstnance pracující na švédském území dle švédských, nikoli domovských standardů, byť by zde vyvíjely podnikatelskou činnost po omezenou dobu a neuzavíraly pro období působení nové pracovní smlouvy se svými zaměstnanci.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice ve Švédsku jsou prozatím velmi nízké, jedinou českou firmou, která ve Švédsku investovala, je firma LINET v roce 2007, která nyní představuje lídra na švédském trhu s nemocničními postelemi. Na švédském stavebním trhu se aktivně podílejí české firmy SUBTERRA a.s., FENESTRA WIEDEN s.r.o. a řada dalších. České firmy nejsou většinou kapitálově dostatečně silné a v případě Švédska vyhledávají většinou obchodní zástupce, kteří jsou na švédském trhu již zavedeni případně vystupují v roli subkontraktorů velkých švédských koncernů. Ve Švédsku dále působí řada firem s úzkými obchodními vztahy s Českou republikou, které české výrobky dovážejí a distribuují. Mezi nejvýznamnější patří Škoda Sverige (dovoz a distribuce automobilů), Linet Sweden AB (nemocniční lůžka),  AmphoChem (chemické a keramické produkty), Beijer Industri AB (ocelářské a železářské produkty), Scansigma AB (ložiska, ventily), Asahi (pivo) apod.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Smlouva mezi Belgickým královstvím,...Švédským královstvím, ... a Českou republikou, ... o přistoupení České republiky,... k Evropské unii. Smlouva byla podepsána 16. 4. 2003 v Athénách, vstoupila v platnost 1. 5. 2005
  • Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČR, parafovaný 7. 12. 1995, doplněný dohodou sjednanou formou výměny dopisů mezi ES a ČR v souvislosti se vstupem Švédska, Finska a Rakouska do EU.
  • Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi ČR na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouska, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (Brusel, 27. 10. 1998).
  • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne 6. 2. 1979 (9/1981Sb.).
  • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, která vstoupila v platnost 13. 11. 1990 na dobu 20 let. Pozn. ČR navrhla ukončení platnosti této Dohody vzhledem k potřebě harmonizace s legislativou EU.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách podepsaná dne 24. června 1995, která vstoupila v platnost dne 10. 9. 1996 (249/1996 Sb.).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Švédsku rozvojovou pomoc.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: