Švédsko: Vztahy země s EU

15. 3. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Europeiska kommissionens representation i Sverige
Europahuset
Regeringsgatan 65
10390 Stockholm
Telefon: 0046 8 562 444 11
Fax: 0046 8 562 444 12
Web: http://ec.europa.eu/sweden/news/index_sv.htm
E-post: comm-rep-se@ec.europa.eu

Europaparlamentet Informationskontoret i Sverige
Regeringsgatan 65, 6. patro
111 56 Stockholm
Tel: +46 (0)8 562 444 55
Fax: +46 (0)8 562 444 99
E-post: epstockholm@ep.europa.eu
Web:www.europaparlamentet.se 

European Centre for Disease Prevention and Control
návštěvní adresa: Tomtebodavägen 11a
poštovní adresa: Granits väg 8,
17165 Solna
Telefon: +46 (0) 8 586 010 00
Fax: +46 (0) 8 586 010 01
E-post: info@ecdc.europa.eu
Web: www.ecdc.europa.eu

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2015 vyvezlo Švédsko do zemí EU zboží za 691 124 mil. SEK, a dovezlo zboží za 820 264 mil. SEK. Přehled obchodní výměny s jednotlivými členskými státy EU viz kapitola 2.1. a 2.2.

Více viz web a web.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Švédská mezinárodní rozvojová agentura (SIDA) podléhá SE parlamentu a vládě. V rámci bilaterálních, regionálních a globálních programů nebo v rámci spolupráce se soukromým sektorem Sida přispívá k implementaci Švédské politiky pro globální rozvoj. SE rozvojová politika cílí zejména na zlepšení životní úrovně chudých osob, vede reformní spolupráci s východní Evropou přes speciální programy a distribuuje humanitární pomoc v nejpotřebnějších oblastech. Hlavní cíle a politiku určuje každoročně vláda v rámci svého vládního Prohlášení k prioritám zahraniční politiky.

Cíle pro rok 2016 představují základní bloky zahraniční politiky:

 • spolupráce s nejbližšími sousedními zeměmi, udržování míru a budování společného zabezpečení.
 • solidarita bez hranic, zaměřená na zvýšení rovnosti a redukci chudoby.
 • genderová rovnost a feministická zahraniční politika (lidská práva jsou také práva žen).
 • udržitelný rozvoj, na pozadí značného oteplení a rekordních teplot dosažených za minulý rok.
 • implementace a podpora Agendy 2030.

Pro rok 2016 vláda také stanovila Politický rámec rozvojové pomoci, který má za cíl zejména vytvoření předpokladů pro lepší životní podmínky osob žijících v chudobě či pod dlouhodobým útlakem a definovala ho do 8 základních bodů:

 • životní prostředí a ochrana klimatu,
 • rovnoprávnost,
 • mírové rozhovory a osvobození od násilí,
 • demokracie, lidská práva a právní stát,
 • inkluzivní a udržitelný ekonomický růst s důrazem na zaměstnanost a důstojné pracovní podmínky,
 • vyšší úroveň základní zdravotní péče,
 • vzdělávání a výzkum,
 • humanitární pomoc.

Finanční shrnutí za rok 2015

Celkem měla SIDA v roce 2015 k dispozici 27,6 mld. SEK, na provoz agentury bylo určeno 1,04 mld. SEK. 4,7 mld. SEK z rozpočtu SIDA bylo věnováno na pomoc africkým zemím; 1,4 mld. SEK Asii a 0,5 mld. SEK na pomoc zemím Latinské Ameriky. Pro rok 2015 měla SIDA podle vlády obnovit rozvojovou spolupráci s Bolívií a Burkina Faso, v tomto ohledu podnikla agentura potřebné kroky. V roce 2015 měla SIDA celkem 784 zaměstnanců, z toho 154 pracovalo v 33 zemích světa.

Finanční prostředky pro rok 2016

Dle schváleného rozpočtu pro rok 2016, prostředky pro mezinárodní pomoc jsou ve výši 32,4 mld. SEK. Nad rámec těchto finančních prostředků, jsou zde dodatečné náklady z ostatních kapitol státního rozpočtu, které jsou kvalifikovány také jak pomoc. Zde jsou zahrnuty např. náklady na azylový příjem. Z přidělených prostředků pro mezinárodní pomoc (32,4 mld. SEK) disponuje SIDA 30,2 mld. SEK. V tzv. jarním doplňkovém rozpočtu v dubnu 2016 snížila vláda rozpočet na mezinárodní rozvojovou pomoc pro rok 2016 o 4,1 mld. SEK. Peníze chce využít na zvládnutí migrační krize uvnitř Švédska.

Finanční prostředky, kterými disponuje SIDA, budou rozděleny následujícím způsobem:

 • Humanitární pomoc: 2 957 500
 • Informační a komunikační činnost: 127 471
 • Podpora občanské společnosti prostřednictvím švédských organizací: 1 625 128
 • Asie: 1 730 000
 • Latinská Amerika: 600 000
 • Afrika: 5 171 579
 • Lidská práva a demokratizace: 752 603
 • Ekologicky a klimaticky udržitelný rozvoj: 784 500
 • Sociálně udržitelný rozvoj: 1 044 000
 • Ekonomicky udržitelný rozvoj: 591 224
 • Blízký východ a severní Afrika: 1 070 000
 • Reformní spolupráce v rámci východní Evropy, západního Balkánu a Turecka: 1 161 760
 • Celosvětové úsilí pro bezpečnost osob: 200 000
 • Rozvoj kapacity a výměna: 478 000 (rozvoj kapacity organizací a institucích v partnerských zemích)
 • Mezinárodní rozvojové organizace a fondy: 3 037 610
 • Podpora výzkumu: 765 879
 • Strategicky zaměřené dotace: 499 705

Rozdělení rozvojové a humanitární pomoc dle jednotlivých států:

Sýrie (300 mil. SEK), Sahel (210 mil. SEK), Jemen (168 mil. SEK), Demokratická republika Kongo (160 mil. SEK), Jižní Súdán (160 mil. SEK), Irák (100 mil. SEK), Somálsko (100 mil. SEK), Súdán (95 mil. SEK), Afghánistán (90 mil. SEK), Etiopie (89 mil. SEK), Pákistán (80 mil. SEK), Palestina (72 mil. SEK), Myanmar (56 mil. SEK), Středoafrická republika (50 mil. SEK), Kolumbie (30 mil. SEK), Ukrajina (30 mil. SEK)

SIDA je organizačně rozdělená do 5 základních oddělení: Afrika, Asie, Severní Afrika a mezinárodní pomoc, Evropa a Latinská Amerika, Partnerství a inovace, Mezinárodní organizace a tematická podpora

SIDA a spolupráce s privátním sektorem

Spolupráce SIDA se soukromým sektorem zahrnuje korporátní firmy v rámci globálního rozvoje. Cílem partnerství je využít příspěvky soukromého sektoru k redukci globální chudoby a k propagaci inklusivního a udržitelného obchodního modelu, který umožní lidem žijícím v chudobě zlepšit jejich kvalitu života.

Spolupráce mezi SIDA a privátním sektorem je založená na dělení nákladů a rizika a na skutečnosti, že soukromý sektor je onou hnací silou v rámci partnerství. Tato forma spolupráce je otevřená aktérům z privátní sféry z celého světa, pokud přinese výhody osobám žijícím v chudobě. Partnerství může být užitečné v mnoha oblastech, např. zdravotnictví, vzdělání, zemědělství, životní prostředí, energetika, zaměstnanost či infrastruktura. Klíčové pro SIDA je, aby výsledky byly dosaženy vždy skrze partnerství.

Důležitým aspektem spolupráce SIDA s privátním sektorem jsou projekty, které by jinak nebyly realizovány. Za přispění zdrojů soukromého sektoru (znalosti, inovace, dlouhodobé investice či místní prezence) jsou dopady rozvojové pomoci zněkolikanásobeny. V rámci uvedené spolupráce SIDA přispívá k udržitelnému a inklusivnímu obchodnímu modelu, který bere v úvahu potřeby budoucích generací ve chvíli, kdy jsou činěna obchodní a investiční rozhodnutí. Inkluzivní obchodní model zahrnuje chudé osoby do rolí klientů, zaměstnanců, výrobců, distributorů, inovátorů či podnikatelů v rámci hodnotového řetězce.

Principy spolupráce:

Investice musí mít jasný cíl podpořit udržitelný rozvoj a vytvořit lepší podmínky pro chudé z rozvojových zemí.SIDA je otevřená spolupráci s podniky z celého světa za předpokladu, že se zde nachází jasné výsledky rozvoje, kterých je třeba dosáhnout.Investice jsou vždy založené na dělbě rizika a nákladů mezi SIDA a partnerskou společností. Podpora ze strany SIDA by měla přispět k dobře fungujícímu trhu, ale nesmí deformovat konkurenci či samotný trh. V zájmu transparentnosti a sdílení zkušeností, partner by měl být ochoten sdílet informace a výsledky z projektu. Spolupráce je vždy založena na úzkém dialogu mezi společností, vládou a civolní společností v partnerské zemi, ve SE a mezinárodně za účelem stimulovat pokračující komunikaci, místní vlastnictví a spolupráci. Všichni partneři musí přijmout sociální a klimatickou zodpovědnost.

Každý projekt je odlišný a má své vlastní charakteristické rysy. Dvě základní formy spolupráce jsou následující:

 • Public Private Development Partnerships - Spolupráce pouze s rozsáhlými společnostmi v rámci společného financování rozvojového projektu s cílem win-win. Vítězství pro korporátní dobro stejně jako pro rozvojový dopad. Společnosti běžně přispívají minimálně 50% z celkových investic do projektu.
 • Challenge Funds - Spolupráce pouze s malými a středně velkými firmami, kteří usilují o společné financování udržitelného, inovativního a inkluzivního obchodního konceptu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: