Švédsko: Zahraniční obchod a investice

15. 3. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Švédsko je exportně orientovanou tržní ekonomikou, více než polovina všech vyrobéných produktů je exportována. Voda, dřevo a železná ruda jsou hlavními přírodními zdroji. Historicky je švédský export založen na surovinách a energii z hor, lesů a vodních cest. Toto v kominaci s tradiční švédskou invencí, inovativností a podnikavostí vytváří ze Švédska známého a velmi respektovaného obchodního partnera. Více než 50 % švédského vývozu tvoří strojírenské výrobky. Mezi hlavní položky patří stroje, elektronika, dopravní prostředky, minerály, výrobky ze dřeva, chemikálie a farmaceutické produkty.

Švédský exportní průmysl je silně závislý na vývoji v Evropě, kam směřují téměř tři čtvrtiny švédského vývozu. Největšími evropskými exportními trhy jsou Norsko, Německo, Velká Británie. Odbytový trh USA je zařazen na třetí příčku. Rostoucí vývozní trh pro švédské společnosti představuje Asie, která je dnes již větším odbytištěm než Severní a Jižní Amerika dohromady. Zároveň narůstá i dovoz z Asie, ale v současné době je ještě stále nižší, než vývoz Švédska do tohoto regionu.

V roce 2015 došlo k nárůstu exportu i importu o 5 % v porovnání s rokem 2014. Hodnota SE vývozu za období leden – prosinec 2015 byla 1 181 mld. SEK, hodnota dovozu za stejné období pak 1 164 mld. SEK. Čistý obchodní přebytek tak činil 17 mld. SEK (v roce 2014 to bylo 16 mld. SEK). Hodnota vývozu v lednu 2016 činila 87,5 mld. SEK a dovozu 85,9 mld. SEK. Tzn. čistý obchodní přebytek 1,6 mld. SEK (v lednu 2015 činil přebytek 2,3 mld.SEK).Vývoz v lednu 2016 klesl v hodnotovém vyjádření o 3 %, zatímco dovoz poklesl o 2 % ve srovnání s lednem 2015. Vývoz zboží v únoru činil 94,6 miliardy SEK a dovozu 94,8 mld.SEK. Obchodní saldo v únoru 2016 dosáhlo záporného výsledku - 0,2 mld. SEK (oproti  únoru 2015, kdy byl dosažen přebytek ve výši 2,9 mld. SEK). Objem vývozu v únoru meziročně vzrostl o 1 %, zatímco dovoz vzrostl o 4 %.

Podíl evropských zemí na celkové obchodní výměně SE v roce 2015 objemově stoupl o 4 % na 73,1 %. Objem vývozu do evropských zemí představoval 862 954 mil. SEK a dovoz v roce 2015 dosáhl 976 549 mil. SEK. U dovozu vzrostl podíl evropských zemí o 4 % na 83,9 %. Mezi ostatními zeměmi patří mezi významné oblasti SE vývozu/dovozu zejména Asie (vývoz 12,3 %, dovoz 10,7 %) a Amerika (vývoz 10,6 %, dovoz 4,2 %). Největšími obchodními partnery SE v roce 2015 byly NO, DE, USA, UK, DK, FI, NL, BE, FR a Čína. Největšími dovozními zeměmi potom DE, NL, NO, DK, GB, Čína, FI, BE, FR, PL. Podle zbožové nomenklatury největší podíl SE vývozu představují stroje a dopravní zařízení (45,5 %), chemikálie a výrobky z gumy (13,7 %), dřevo a výrobky z papíru (10,8 %) a nerostné suroviny (9,4 %). U SE dovozu jsou na prvním místě opět stroje a dopravní zařízení (44,8 %), dále chemikálie a výrobky z gumy (13,1 %), potraviny (10,8 %), minerální paliva a elektrická energie (9,8 %) a nerostné suroviny (7,0 %). V lednu 2016 byl objem SE vývozu 87 201 mil. SEK a dovozu 85 757 mil. SEK. V únoru 2016 se ze SE celkem vyvezlo zboží za 94 600 mil. SEK a dovezlo za 94 800 mil. SEK.

Obchodní bilance v letech 2010–2015
 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

export zboží

1 138 200

1 213 500

1 169 700

1 091 800

1 126 965

1 181 242

import zboží

1 069 200

1 141 300

1 101 200

1 041 000

1 110 965

1 163 859

saldo

69 000

72 200

68 500

50 800

16 000

17 383

Zdroj: www.scb.se 

Obchodní výměna s Českou republikou

Švédský statistický úřad zveřejnil údaje o vývoji švédského zahraničního obchodu za rok 2015. Podíl České republiky činil na celkovém švédském vývozu (dle švédských statistik) 0,8 %, tj. 8 956  mil. SEK, dovoz do SE z České republiky dosáhl výšky 17 085  mil. SEK (1,5 % celkového dovozu). SE obchodní výměna s Českou republikou dosahuje dlouhodobě z pohledu SE záporné saldo, které za rok 2015 dosáhlo hodnoty -8 129 mil. SEK.

SE obchodní výměna s Českou republikou za rok 2015 (mil. SEK)

Export

8 956

Import

17 085

Saldo

- 8 129

Obrat

26 041

Podíl evropských zemí na celkové obchodní výměně SE v roce 2015 roste, neboť objemově stoupl o 4 %. Objem vývozu v roce 2015 do evropských zemí představoval 862 954 mil. SEK z celkového SE vývozu a dovoz v roce 2015 dosáhl 976 549 mil. SEK. U dovozu vzrostl podíl evropských zemí o 4 %. Mezi ostatními zeměmi patří mezi významné oblasti SE vývozu zejména Asie a Amerika. Negativní pokles oproti minulému roku vykazují také oblasti Středního a Blízkého východu, Afriky a Ostatních zemí Evropy (nečlenské země EU).  

SE export a import dle jednotlivých zemí v meziročním srovnání (mil. SEK) za 2015

Země

1.-12. 2015 Export

1.-12. 2014 Export

Podíl v 2015 (%)

Změna podílu (%)

1.-12. 2015 Import

1.-12. 2014 Import

podíl (%)

Změna podílu (%)

Evropa

862 954

832 341

73,1

4

976 549

937 471

83,9

4

EU-28

691 124

658 730

58,5

5

820 264

770 495

70,5

6

EMU-19

 466 850

445 314

39.5

5

594 490

556 567

51,1

7

Ostatní evropské země

171 830

173 611

14,5

‑1

156 286

165 976

13,4

-6

Afrika

31 547

32 679

2,7

-3

10 918

16 131

0,9

-32

Severní Afrika

14 731

16 593

1,2

-11

1 118

1 149

0,1

‑3

Západní Afrika

4352

5 538

0,4

-21

6 966

11 332

0,6

-39

Střední,východní a jižní Afrika

12 463

10 548

1,1

18

2 834

3 650

0,2

-22

Amerika

124 726

108 916

10,6

15

49 386

45 461

4,2

9

Severní Amerika

100 489

84 615

8,5

19

35 161

30 916

3,0

14

Střední a jižní Amerika

24 237

24 300

2,1

0

14 225

14 545

1,2

-2

Asie

145 505

135 235

12,3

8

124 425

110 401

10,7

13

Střední a Blízký východ

31 244

31 780

2,6

-2

4 413

4 806

0,4

-8

Ostatní země Asie

114 261

103 455

9,7

10

120 012

105 595

10,3

14

Oceánie a Antarktida

13 427

12 570

1,1

7

2 580

2 501

0,2

3

 Zdroj: www.scb.se

Za rok 2015 dosáhl švédský export výše 1 181 242 mil. SEK, což představuje v porovnání s minulým rokem (1 126 965 mil. SEK) nárůst o 5 %. Švédský import dosáhl hodnoty 1 163 859 mil. SEK, což v porovnání s rokem 2014 (1 110 965 mil. SEK) předtavuje nárůst o 5 %.

V jednotlivých položkách vývozu zaznamenaly největší nárůst v meziročním srovnání položky osobních automobilů (57 %) a silničních vozidel (20 %), dále také farmaceutické výrobky (20 %). Naopak výrazný pokles (-31%) je zaznamenán ve vývozu železné rudy. Podrobněji následující tabulka: 

SE export (mil. SEK) za 2015

 

1.-12.2015

1.-12. 2014

Podíl (%)

Změna (%)

Celkem

1 181 242

1 126 965

100,0

5

Dřevo a papírenské výrobky 

127 819

124 007

10,8

3

Nerostné suroviny

111 461

114 374

9,4

-3

Železo a ocel

50 925

49 994

4,3

2

Neželezné kovy

22 978

22 072

1,9

4

Železné rudy

13 218

19 142

1,1

-31

Chemické výrobky

162 134

144 682

13,7

12

Organické/anorganické chemikálie

17 341

16 267

1,5

7

Farmaceutické výrobky

71 226

59 205

6,0

20

Plasty

30 013

29 034

2,5

3

Energetika

77 738

98 603

6,6

-21

Ropné produkty

68 931

87 360

5,8

-21

Strojírenské výrobky

537 341

493 574

45,5

9

Výrobky z kovů

34 364

33 425

2,9

3

Průmyslové stroje

186 621

176 632

15,8

6

Elektronika, telekomunikace

139 129

133 279

11,8

4

Silniční vozidla

138 109

114 836

11,7

20

Osobní vozidla

53 063

33 730

4,5

57

Díly, součásti a příslušenství

49 486

47 048

4,2

5

Ostatní dopravní zařízení

8 658

7 852

0,7

10

Přístroje, foto/optické vybavení

30 459

27 550

2,6

11

Zdroj: www.scb.se

U vývozu jsou největšími obchodními partnery Norsko (s podílem 10,3 %), následuje Německo (10,3 %) a USA (7,7 %). Dalšími zeměmi v pořadí jsou Velká Británie, Dánsko, Finsko, Nizozemí, Belgie, Francie a do první desítky se řadí i Čína. Největší nárůst z těchto zemí vykazuje USA s 19 %, naopak poklesl export do Francie (-1 %). Česká republika zaujímá 24. místo s objemem SE vývozu 8 956 mil. SEK za 1. - 12. měsíc 2015. Více následující tabulka:  

Největší obchodní partneři – export Švédska (v mil. SEK) za 2015

Pořadí

Pořadí

Země

1.-12.2015

1.-12. 2014

Podíl (%)

Změna (%)

2015

2014

Celkem

1 181 242

1 126 965

100,0

5

1

1

Norsko

121 726

118 197

10,3

3

2

2

Německo

121 141

113 029

10,3

7

3

6

USA

90 559

75 879

7,7

19

4

3

Velká Británie

84 810

80 686

7,2

5

5

5

Dánsko

80 739

77 601

6,8

4

6

4

Finsko

78 807

78 795

6,7

0

7

7

Nizozemí

60 860

56 728

5,2

7

8

8

Belgie

52 085

51 927

4,4

0

9

9

Francie

49 014

49 672

4,1

‑1

10

10

Čína

45 177

39 858

3,8

13

11

11

Polsko

36 332

33 059

3,1

10

12

12

Itálie

30 925

27 181

2,6

14

13

14

Španělsko

23 037

20 667

2,0

11

14

15

Japonsko

15 225

14 031

1,3

9

15

13

Rusko

14 691

22 078

1,2

‑33

16

17

Švýcarsko

13 702

11 818

1,2

16

17

16

Turecko

13 169

13 095

1,1

1

18

19

Austrálie

11 948

11 098

1,0

8

19

20

Indie

10 940

10 378

0,9

5

20

18

Saúdská Arábie

10 504

11 229

0,9

-6

21

21

Rakousko

10 409

9 592

0,9

9

22

23

Jižní Korea

9 798

8 745

0,8

12

23

26

Kanada

9 137

7 766

0,8

18

24

25

Česká republika

8 956

8 221

0,8

9

25

24

Estonsko

8 931

8 331

0,8

7

26

29

Jihoafrická republika

7 547

6 838

0,6

10

27

30

Litva

7 380

6 601

0,6

12

28

22

Brazílie

7 286

9 157

0,6

-20

29

27

Spojené arabské emiráty

6 800

7 132

0,6

‑5

30

32

Singapur

6 360

5 883

0,5

8

Zdroj: www.scb.se

Mezi prvních deset zemí SE dovozu se řadí Německo (18 %), Nizozemí (8,3 %), Norsko (8,2 %) Dánsko (7,7 %), Velká Británie (5,5 %), Čína (5,1 %), Finsko (4,6 %), Belgie (4,4 %), Francie (4,3 %) a Polsko (3,5 %). Největší nárůst je zaznamenán u Maďarska o 32 %. Česká republika se řadí na 15. místo s objemem SE dovozu 17 085 mil. SEK za rok 2015. 

Největší obchodní partneři – import Švédska (v mil. SEK) za 2015

Pořadí

Pořadí

Země

1.-12.2015

1.-12. 2014

Podíl (%)

Změna (%)

2015

2014

Celkem

1 163 859

1 110 965

100,0

5

1

1

Německo

209 197

193 839

18,0

8

2

3

Nizozemí

96 538

87 650

8,3

10

3

2

Norsko

95 633

91 597

8,2

4

4

4

Dánsko

89 586

82 069

7,7

9

5

5

Velká Británie

64 254

68 810

5,5

-7

6

8

Čína

58 956

49 956

5,1

18

7

6

Finsko

53 725

56 093

4,6

-4

8

10

Belgie

50 676

43 927

4,4

15

9

9

Francie

50 606

49 510

4,3

2

10

11

Polsko

40 340

35 976

3,5

12

11

7

Rusko

38 334

54 345

3,3

-29

12

12

Itálie

37 641

33 580

3,2

12

13

13

USA

31 910

28 097

2,7

14

14

14

Estonsko

18 280

18 389

1,6

-1

15

16

Česká republika

17 085

14 447

1,5

18

16

17

Irsko

16 597

14 201

1,4

17

17

15

Španělsko

15 706

15 160

1,3

4

18

18

Rakousko

14 051

13 734

1,2

2

19

21

Turecko

10 409

9 831

0,9

6

20

20

Japonsko

9 999

9 966

0,9

0

21

23

Švýcarsko

9 427

8 119

0,8

16

22

22

Hong Kong

9 309

8 485

0,8

10

23

26

Maďarsko

8 993

6 807

0,8

32

24

25

Slovensko

8 112

7 514

0,7

8

25

27

Vietnam

7 753

6 458

0,7

20

26

24

Litva

7 748

7 887

0,7

-2

27

19

Nigérie

6 860

11 150

0,6

-38

28

28

Jižní Korea

6 220

6 074

0,5

2

29

30

Indie

5 906

5 277

0,5

12

30

29

Lotyšsko

5 626

5 576

0,5

1

Zdroj: www.scb.se

SE ekonomika zaznamenává nárůst objemu mezinárodní výměny. Potenciál pro vývoz identifikuje SE zejména v oblastech Afriky, Jižní Ameriky a Asie, kam aktivně směřuje svoji pozornost. Vzhledem k vysoké závislosti na obchodní výměně s evropskými zeměmi nelze předpokládat, že by se Švédsku podařilo v blízké době zásadním způsobem změnit své zahraniční obchodní relace a značnou závislost na vývoji vnitřního trhu EU. Navíc nadnárodní firmy z vyspělých zemí včetně SE již mají do značné míry světový trh rozdělen a změny v obchodních tocích jsou z velké části určovány dlouhodobými obchodními strategiemi dle jednotlivých oborů, bez ohledu na státní hranice.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura vývozu v letech 2011 - 2015

Největší obchodní partneři Švédska v oblasti exportu: Norsko, Německo, USA, Velká Británie,  Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Belgie, Francie a Čína.

Pořadí 2015/14

Země

2011

2012

2013

2014

2015

1./1.

Norsko

114 882

111 669

108 000

118 197

121 726

2./2.

Německo

119 661

108 016

101 750

113 029

121 141

3./6.

USA

76 831

69 968

62 686

75 876

90 559

4./3.

Velká Británie

84 698

83 843

65 422

80 686

84 810

5./5.

Dánsko

74 501

68 937

67 046

77 601

80 739

6./4.

Finsko

73 881

68 795

70 462

78 795

78 807

7./7.

Nizozemí

59 591

56 802

52 583

56 728

60 860

8./8.

Belgie

54 304

51 176

50 276

51 927

52 085

9./9.

Francie

55 709

50 103

46 061

49 672

49 014

10/.10.

Čína

39 914

34 551

36 060

39 858

45 177

11./11.

Polsko

31 561

28 338

26 644

33 059

36 332

12./12.

Itálie

30 517

24 547

23 437

27 181

30 925

13./14.

Španělsko

22 363

16 819

16 539

20 667

23 037

14./15.

Japonsko

15 220

16 133

13 545

14 031

15 225

15./13.

Rusko

27 643

22 133

21 885

22 078

14 691

16./17.

Švýcarsko

11 794

12 828

12 331

11 818

13 702

17./16.

Turecko

16 532

12 237

12 120

13 095

13 169 

24./25.

Česká republika

8 263

7 379

7 459

8 221

8 956 

údaje v mil. SEK

Teritoriální struktura dovozu v letech 2011 - 2015

Přes 80 % veškerého dovozu do Švédska pochází ze zemí Evropy. Především z Německa, Norska, Dánska a Nizozemí. Pro Švédsko je rovněž významný dovoz z Číny, který v roce 2015 tvořil 5,1 % veškerého dovozu. Největší obchodní partneři Švédska v oblasti importu: Německo, Norsko, Dánsko, Nizozemí, Velká Británie, Finsko, Francie, Čína, Belgie, Polsko.

Pořadí 2014/13

Země

2011

2012

2013

2014

2015

1./1.

Německo

208 743

177 592

166 199

193 839

209 197

2./3.

Nizozemí

70 768

72 230

72 830

87 650

96 538

3./2.

Norsko

96 323

93 894

83 885

91 597

95 633

4./3.

Dánsko

93 118

86 445

77 214

82 069

89 586

5./5.

Velká Británie

67 543

68 003

56 642

68 810

64 254

6./8.

Čína

44 384

41 884

39 948

49 956

58 956

7./6.

Finsko

60 683

52 376

52 875

56 093

53 725

8./10.

Belgie

44 258

38 328

34 291

43 927

50 676

9./9.

Francie

51 751

43 987

38 613

49 510

50 606

10./11.

Polsko

32 095

29 113

30 765

35 976

40 340

11./7.

Rusko

63 105

55 631

40 868

54 345

38 334

12./12.

Itálie

33 779

29 226

29 272

33 580

37 641

13./13.

USA

34 415

33 325

26 595

28 097

31 910

14./14.

Estonsko

19 875

14 466

15 825

18 389

18 280

15./16.

Česká republika

14 256

12 560

11 606

14 447

17 085

údaje v mil. SEK
Zdroj: www.scb.se

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komoditní struktura vývozu v roce 2013-2015(hlavní skupiny a největší podskupiny, upravené členění dle SITC) 

Komoditní skupina

2013

2014

2015

Potraviny a živá zvířata

53 599 331

59 162 117

62 956 772

Nápoje a tabák

7 959 413

8 114 273

9 018 526

Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

71 913 936

77 606 035

73 356 567

Minerální paliva, maziva, elektřina

92 129 243

98 607 503

77 738 221

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

1 603 742

1 672 128

1 725 762

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

131 186 943

136 061 092

153 359 640

Zpracované výrobky, zejména podle materiálu

200 970 911

207 335 323

212 953 207

Zařízení a dopravní prostředky

425 485 909

430 141 436

472 517 493

Průmyslové spotřební zboží

99 736 009

101 061 702

111 305 714

Ostatní výrobky

6 211 451

5 514 287

6 310 441

Celkem

1 090 796 886

1 125 275 896

1 181 242 344

údaje v tis. SEK
Zdroj: www.scb.se 

 Komoditní struktura dovozu v roce 2013-2015 (hlavní skupiny a největší podskupiny, upravené členění dle SITC) 

Komoditní skupina

2013

2014

2015

Potraviny a živá zvířata

94 514 346

101 930 496

108 696 198

Nápoje a tabák

10 592 606

11 599 369

11 841 538

Surové materiály, nepoživatelné, s výjimkou paliv

32 127 619

31 959 084

32 392 073

Minerální paliva, maziva, elektřina

149 925 668

152 621 635

113 824 961

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

4 309 400

4 945 296

4 867 735

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

119 232 496

129 575 667

137 156 824

Zpracované výrobky, hlavně podle materiálu

135 014 801

144 471 864

150 490 081

Zařízení a dopravní prostředky

372 825 084

401 553 504

457 130 443

Průmyslové spotřební zboží

126 631 748

134 079 853

146 312 107

Ostatní výrobky

850 735

759 742

1 147 198

Celkem

1 046 024 502

1 113 496 510

1 163 859 159

údaje v  tis. SEK
Zdroj: www.scb.se

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Ve Švédsku nebyly žádné zóny volného obchodu zřízeny.

SE je zemí silně orientovanou na export, a proto uzavření smlouvy TTIP mezi EU a USA patří mezi důležitá témata a pro SE vládu má vysokou prioritu. USA je mimo zemí EU významným obchodním partnerem a SE od uzavření TTIP očekává pozitivní dopady na obchodní výměnu, konkrétně nárůst vývozu o 17% a dovozu o 15%.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Švédsko patří tradičně k významným příjemcům přímých zahraničních investic i investorům v zahraničí. 

Zájem zahraničních investorů v SE se soustřeďuje hlavně na hi-tech sektor (ICT firmy), farmaceutiku, energetiku a strojírenství. Rychle se zvyšují i investice do finančních služeb. 45 % veškerých zahraničních investic je směřováno do vědy a vyzkumu.Zahraniční přímé investice ve Švédsku byly na konci roku 2015 ve výši 2 379 mld. SEK. V porovnání s rokem 2014 se jedná o pokles v hodnotě 33 mld. SEK. Hodnota švédských investic v zahraniční se na konci roku 2015 pohybovala na hodnotě 2 920 mld. SEK. To je o 22  mld. SEK více než v roce 2014.

 

SE PZI do zahraničí

PZI do SE

2002

1 296

1 051

2003

1 334

1 143

2004

1 413

1 307

2005

1 654

1 368

2006

1 801

1 559

2007

2 127

1 885

2008

2 523

2 178

2009

2 515

2 364

2010

2 502

2 329

2011

2 590

2 394

2012

2 572

2 372

2013

2 801

2 429

2014

2 897

2 412

2015

2 920

2 379

údaje v mld. SEK
Zdroj:
www.kommers.se, SCB

Podle údajů České národní banky dosáhl příliv investic ze Švédska do České republiky v roce 2015 podílu 1,75% na celkových investicích mířících do ČR. V roce 2013 směřovalo nejvíce investic do odvětví finančního zprostředkování; výroby základních kovů, hutního zpracování kovů a slevárenství; inženýrského stavitelství a výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.

Podíváme-li se na delší časový úsek (1993 – 2015), podobný podíl zaznamenala také statistika agentury CzechInvest - 1,41% z celkového objemu investic příchozích přes agenturu CzechInvest pocházelo ze Švédska. Podílem na celkových investicích se Švédsko může zdát nevýznamné, avšak mnohé ze švédských investorů jsou významnými regionálními zaměstnavateli.

Nejvýznamnější projekty ze Švédska:

 • Sandvik Materials Technology – společnost zajišťuje v Chomutově výrobu produktů z nerezové oceli a speciálních slitin. Začátkem roku 2015 byla firma oceněna konzultantskou společností A.T. Kearney jako nejlepší inovátor roku v České republice.
 • Mölnlycke Health Care - přední světový výrobce produktů pro ošetřování ran, chirurgických prostředků pro jednorázové použití a poskytovatel služeb pro zdravotní sektor, který má výrobní provoz v Karviné.
 • SKF - přední výrobce ložisek. V ČR se SKF zaměřuje na výrobu mazacích systémů a česká pobočka v Chodově je v této oblasti klíčovým závodem pro celý koncern SKF. Jejich budova, která byla postavená jako udržitelná a energeticky efektivní, získala jako první výrobní závod ve střední a východní Evropě certifikaci LEED Platinum, což vyžaduje splnění přísných kritérií v oblastech zdraví lidí a životního prostředí.
 • Arla Plast – přední evropský výrobce vytlačovaných desek, který má výrobní halu v Kadani.

Mezi další významné projekty patří investice firem Trelleborg, Sweco, Skanska, Lindab, Assa Abloy, Volvo, IKEA, NIBE, ITAB, H&M nebo VBG Group.

Mezi faktory, které jsou klíčové pro švédské společnosti, patří výhodná geografická poloha ČR přinášející úsporu v oblasti logistiky při dodávkách na trhy západní i východní Evropy, nižší mzdové náklady ve srovnání se zeměmi severní Evropy za současného zajištění kvality produkce díky kvalitní pracovní síle a přítomnosti vyspělých subdodavatelů.

Zdroje: Česká národní banka, 2015; CzechInvest, 2015

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Švédsko nabízí obchodně příznivé prostředí s dlouhodobou tradicí v průmyslové výrobě a znalostních oborech. Jako největší skandinávská ekonomika, ležící mezi Baltským mořem a dalšími zeměmi EU, je Švédsko strategicky velmi dobře umístěno pro firmy mající zájem o podnikání  v severní Evropě a Skandinávii.  Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu jsou velmi příznivé a Švédsko zahraničnímu kapitálu neklade překážky. V žebříčku nejjistějších zemí pro investování Blackrock Sovereign Risk Index BSRI se Švédsko v roce 2014 umístilo na 4. místě z 50 hodnocených zemí světa, hned za Norskem na prvním místě, Singapurem a Švýcarskem. Česká republika se umístila na 18. místě.

Švédsko se prezentuje jako země s vysokou vzdělaností obyvatelstva, velkou penetrací telefonních a internetových přípojek, jedním z nevyšších podílů R&D na vytvořeném HDP a vyspělou infrastrukturou. V hodnocení jednotlivých faktorů konkurenceschopnosti je Švédsko na předních pozicích (hodnocení podle IMD - Institute of Management Development).

 Z nejdůležitějších faktorů přitažlivosti investičního prostředí lze uvést následujících 10:

 • vedoucí země v inovativních řešeních a produktech
 • volný přístup k prosperujícímu domácímu, skandinávskému a evropskému trhu
 • mezinárodní prostředí pro business, které je moderní a otevřené novým obchodům
 • vysoká produktivita
 • jedinečná pozice ve středu centralizovaného trhu operujícího v severní Evropě
 • moderní pracovní prostředí, odborní pracovníci a rovnost pohlaví
 • světová třída ve výzkumu a rozvoji
 • vysoká úroveň infrastruktury
 • atraktivní korporátní daně
 • vysoká kvalita života

Business Sweden na své webové stránce poskytuje potřebné informace pro zřizování kanceláře, o daňových úlevách, životních nákladech a další fakta potřebná k založení firmy

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: