Tchaj-wan: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

20. 10. 2016

© Ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)
Obsah neuveden

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuční a prodejní kanály na Tchaj-wanu jsou plně ovládány místními podnikateli. Proto, a také vzhledem ke kulturním odlišnostem a geografické vzdálenosti mezi Tchaj-wanem a ČR je proniknutí na místní složitý trh bez místního zástupce, který má potřebné kontakty a nemá jazykovou bariéru, prakticky nemožné. Případy obchodní přítomnosti několika českých firem, působících většinou v hlavním městě Tchaj-pej tuto skutečnost potvrzují.

Vstup na trh je však nutné podpořit výraznou marketingovou kampaní, vzhledem k tomu, že spotřebitelé nemají potřebnou identifikační a diferenciační schopnost vůči českým výrobkům a zároveň jsou přehlceni reklamou všeho druhu. I v tomto ohledu je vhodné zvážit spolupráci s místní reklamní agenturou. Partnerství s místními distribučními firmami může být velmi přínosným faktorem.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pobyt a pracovní povolení

Skutečnost, že podnikatel je výhradním vlastníkem podniku, sama o sobě nezakládá právo cizince na práci a pobyt na Tchaj-wanu. To je výsledkem řízení, které hodnotí rozsah investice a přistěhovalecký statut cizince. Zaměstnávání cizinců na Tchaj-wanu je však zcela běžné, přičemž regulační opatření spadají do kompetence orgánů státní správy: Workforce Development Agency, Bureau of Consular Affairs, National Police Agency, příp. Department of Labor (Taipei). Doporučuje se proto před rozhodnutím o zaměstnání na Tchaj-wanu ověřit si aktuální požadavky na internetových stránkách těchto institucí. Při zaměstnávání cizinců je v zásadě uplatňována tato politika:

 Pracovní povolení (Work Permits)

Zaměstnavatel, který má v úmyslu zaměstnat cizince na Tchaj-wanu, musí nejprve podat žádost u Ministerstva práce o pracovní povolení pro tohoto cizince. Žádost o pracovní povolení musí být podána v čínském jazyce. Dále jsou vyžadovány pasové fotografie budoucího zaměstnance a další podpůrné dokumenty, jako je fotokopie uchazečova životopisu, pas (kopie datové stránky s fotografií), smlouva o zaměstnání, lékařská zpráva z autorizované nemocnice, doklad o vzdělání a doklad o předcházející praxi. V případě všech cizojazyčných dokumentů jsou požadovány ověřené překlady do čínštiny. Proces schvalování pracovního povolení trvá zpravidla asi dva týdny. Jakmile je povolení schváleno, je vydán oficiální schvalovací dopis a zaslán doporučenou poštou zaměstnavateli. Tento dopis, který je dokladem o vydání pracovního povolení pro budoucího zaměstnance, je vyžadován rovněž při žádosti o povolení k pobytu na Tchaj-wanu.

Vízum k dlouhodobému pobytu

Po získání pracovního povolení musí budoucí zaměstnanec požádat o dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání (resident visa). Pokud na Tchaj-wan přicestoval bezvízově, je možno změnit jeho statut bez toho, aby opouštěl území Tchaj-wanu, pokud o to požádá Ministerstvo zahraničních věcí (Bureau of Consular Affairs at the Ministry of Foreign Affairs) v Tchaj-peji, Taichungu nebo v Kaohsiungu. Pokud se nenachází na Tchaj-wanu, musí požádat o vízum k dlouhodobému pobytu v nejbližší reprezentační kanceláři Tchaj-wanu.

Osvědčení o dlouhodobém pobytu (Alien Resident Certificate)

Po obdržení dlouhodobého víza za účelem zaměstnání povolení je cizinec povinen požádat o osvědčení o statutu rezidenta (Alien Resident Certificate) prostřednictvím imigrační policie, která je složkou Národní policejní správy Ministerstva vnitra (National Police Agency of the Ministry of Interior).

Cizinci se statutem rezidenta na Tchaj-wanu

Pro zaměstnávání cizinců, kteří mají trvalý pobyt na Tchaj-wanu, platí odlišná pravidla. Například cizinec, který se na Tchaj-wanu oženil a získal platné povolení k trvalému pobytu, je oprávněn být zaměstnán i bez pracovního povolení. Jako držitelé povolení k trvalému pobytu mohou požádat o trvalé pracovní povolení přímo Ministerstvo práce  a nemusejí o něj žádat prostřednictvím svého zaměstnavatele.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče je na vynikající úrovni a tomu odpovídají i ceny. ZÚ proto doporučuje všem cestovatelům na Tchaj-wan sjednat si standardní zdravotní cestovní pojištění. Všechny poplatky je třeba hradit ihned po ošetření či zákroku. Při zachování běžných hygienických pravidel nehrozí nebezpečí nákaz. Vodu z vodovodu je možno považovat za bezpečnou, krátké převaření však není na škodu.

V nemocnicích je obvykle zvláštní oddělení pro zahraniční pacienty, které jim pomůže v orientaci a zajistí ošetření v příslušném oddělení.

Lze doporučit Taipei Medical University Hospital

Seznam dalších zdravotnických zařízení v Taipei lze nalézt na stránkách magistrátu Taipeie

Za ošetření i léky je vždy nutno platit předem a teprve poté vypořádat záležitost se svojí zdravotní pojišťovnou v ČR.

Očkování

Před cestou na Tchaj-wan není žádné očkování povinné. Mezi doporučená patří očkování proti žloutence typu A i B a břišnímu tyfu. V roce 2013 se na Tchaj-wanu objevila po několika desítkách let vzteklina mezi divoce žijícími zvířaty (jezevci) a následně bylo zaznamenáno několik případů infikace polodivokých psů.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Pro dovoz (i vývoz) valut platí omezení 10 000 USD (vyšší částky nutno deklarovat).

Pro tabák a alkohol – limity na 1 osobu starší 20 let:

•             cigarety 200 ks anebo doutníky 25 ks anebo tabák 1 libra (0,454 kg)

•             1 litr alkoholických nápojů

Při dovozu zboží jsou požadovány dokumenty, které se běžně vyžadují celními úřady ve světě, jako je například dovozní deklarace. Pro účely stanovení hodnoty zboží, na jejímž základě se později stanoví výše dovozního cla, je třeba přiložit fakturu. K faktuře se dále přikládá náložný list (konosament), který obsahuje údaje o zboží, odesílateli, adresátovi a zároveň představuje cenný papír určující majitele zboží. V případě předložení nákladního listu, který není cenným papírem, je třeba případně doložit doklad o platbě, kupní smlouvu, atd. V závislosti na dodací paritě se přikládají doklady o pojištění zboží během přepravy a v něm obsažené údaje slouží rovněž k výpočtu hodnoty dováženého zboží. Bližší informace lze najít na stránkách Celního úřadu.

Kontrola vývozu

Z celkového počtu 10 616 položek ze současného tchajwanského celního sazebníku (HS) může být 9 748, resp. 91,82 % vyváženo. V minulosti většina položek vyžadovala exportní povolení. Exportní licence je však u některých položek stále vyžadována a to v souladu s mezinárodními smlouvami a obchodními dohodami nebo z důvodů národní bezpečnosti, hygieny, nebo ochrany životního prostředí. Aktuální informace o regulaci vývozů jsou poskytovány na stránkách Ministerstva hospodářství.

Ochrana domácího trhu

Tchaj-wan v zásadě aplikuje 3 skupiny celních sazeb: sazby uvalené na dovozy ze zemí, se kterými bylo dosaženo reciproční dohody v rámci členství ve WTO (celkem 188 zemí), sazby uvalené na dovozy z Panamské republiky a nejméně rozvinutých zemí (LDCs) a ostatní. S některými zeměmi má Tchaj-wan uzavřenu bilaterální obchodní dohodu o volném obchodu.

Při dovozu do země se kromě vlastního cla platí ještě dva další druhy daní: jednak ztv. Obchodní daň (business charge, uplatňuje se v případě prodeje zboží nebo  poskytování služeb na Tchaj-wanu  a při dovozu zboží do země) a dále tzv. Trade development service charge (příspěvek na podporu rozvoje obchodu). Pokud je výpočet cla odvozen z hodnoty dováženého zboží (ad valorem), zdaňovaná částka bude založena na transakční ceně dovozu. Za transakční cenu se považuje cena skutečně zaplacená nebo splatná za zboží, které je dováženo na Tchaj-wan ze zahraničí. Kromě cel na bázi ad valorem se v některých případech vybírají i cla specifická, nebo cla odvozená od množstevních kvót na některé výrobky. Bližší informace v angličtině lze nalézt na stránkách Celního úřadu.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Na Tchaj-wanu je možno založit některou z následujících obchodních jednotek:

•             Pobočka společnosti (Branch Office)

•             Dceřiná společnost (Subsidiary)

•             Reprezentační kancelář (Representative Office)

•             Podnik jednoho vlastníka (Sole Proprietorship)

Podrobný postup (v angličtině) naleznete na stránkách Invest in Taiwan.

Potřebné formuláře lze stáhnout na portálu Commerce Industrial Services

Rozhodnutí o tom, jaký typ společnosti založit, by mělo být učiněno s ohledem na rozsah uvažovaných aktivit a předpokládanému druhu podnikání, stejně jako po vyhodnocení právních a daňových důsledků investice.

Právní a účetní firmy působící na Tchaj-wanu mohou být nápomocny při určení nejlepší volby pro investiční projekt. V této souvislosti je vnodné zdůraznit, že společné podniky jako takové nejsou na Tchaj-wanu právnickými osobami, vytvořenými jako firma ve společném vlastnictví za účelem provozování činnosti společného podniku. A ačkoliv mohou být vytvářeny i jiné právní formy společnosti, v dalším textu se zaměříme pouze na čtyři výše uvedené entity a postup při zakládání každé z nich.

Pobočky společností a dceřiné společnosti jsou nejobvykleji zakládány buď jako společnosti s ručením omezeným (limited copany – Ltd.), nebo společnosti omezené vlastnictvím akcií. Ltd. je společnost nejméně s 5 a nejvíce s 21 akcionáři s tím, že každý akcionář je odpovědný společnosti v rozsahu, který odpovídá rozsahu jím vloženého kapitálu. Společnost omezená vlastnictvím akcií je založena sedmi nebo více akcionáři s tím, že celkový kapitál společnosti je rozdělen na akcie a každý akcionář je zodpovědný společnosti podle množství upsaných akcií. Dva další druhy společností jsou tzv. neomezená společnost (unlimited copany) a společnost s omezenou odpovědností akcionářů (unlimited company with limited liability shareholders.).

Všechny žádosti musí být vyplněny v čínštině a k dokumentům, psaným v cizím jazyce (tj. v jiném, než čínštině) by měl být připojen překlad do čínského jazyka. V některých případech je akceptována dokumentace v angličtině. Většinou je také vyžadována legalizace dokumentů tchajwanskou zahraniční kanceláří v zemi žadatele.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Bez masivního marketingu a reklamy nelze v podmínkách ostré konkurence na tchajwanském trhu příliš uspět. Spotřebitel je doslova zavalen reklamou na každém kroku a proto firma, která chce svůj produkt dostat do povědomí zákazníků, nesmí litovat prostředků pro tyto účely. Při přípravě marketingové kampaně je nanejvýš potřebné navázat spolupráci se specializovanou místní agenturou, která je seznámena s mentalitou tchajwanského obyvatelstva i s místním mediálním trhem.

Přehled nejvýznamnějších mezinárodních výstav a veletrhů lze vyhledat na specializovaných internetových stránkách tchajwanské vládní agentury na podporu exportu TAITRA.

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Rychlý průmyslový rozvoj v posledních letech přinesl bezprecedentní nárůst žádostí o patenty a ochranné známky, které schvaluje a certifikáty vydává tchajwanský úřad pro intelektuální vlastnictví (Taiwan Intellectual Property Office – TIPO) v rámci Ministerstva pro ekonomické záležitosti. Tchaj-wan se trvale pohybuje mezi předními zeměmi, které získávají patentová práva v USA (třetí za Japonskem a Německem).

Na pomoc profesionálům v oblasti ochrany duševního vlastnictví zřídil Tchaj-wan v červnu 2005 specializovanou školící instituci, tzv. Taiwan Intellectual Property Training Academy (TIPA). Zaškolování prvních kandidátů bylo zahájeno v listopadu téhož roku a ročně je proškoleno asi 1000 odborníků v této oblasti.

Pro implementaci politiky ve sféře IPR napříč průmyslovým spektrem jsou pravidelně pořádány meziministerské koordinační schůzky. Byla zřízena zvláštní pracovní skupina pro kontrolu producentů optických disků a speciální složky policie přijímají opatření na potírání pirátské výroby. V květnu 2005 byla zahájena realizace plánu preventivních opatření proti porušování IPR na internetu. Současně s tím byla zavedena přísná kontrolní opatření na hranicích. Značné prostředky investuje vláda též do informační kampaně, která informuje veřejnost o významu ochrany IPR pro dlouhodobý ekonomický a kulturní rozvoj země.

Úsilí TIPO reflektuje skutečnost, že pro Tchaj-wan samotný může být vážným problémem porušování autorských práv v oblasti digitálních technologií, neboť tchajwanský průmysl se v posledních desetiletích právě na tyto technologie přeorientoval.

Problém ochrany práv duševního vlastnictví se tak přesunul z výrobní sféry do sféry intelektuální, zahrnující otázku patentování, autorských práv a designu polovodičů. Ochrana práv duševního vlastnictví je tématem číslo jedna pro tchajwanský průmysl založený na vědomostech a duševním bohatství, který se stal nejdůležitější hybnou silou ostrovní ekonomiky od doby, kdy se tradiční výrobní odvětví přestěhovala do jiných zemí, protože již nebyla konkurenceschopná. Na rozdíl od minulosti se tak stále více tchajwanských výrobků stává terčem pirátství.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Tchaj-wan se v souvislosti s přípravou na vstup do WTO zavázal dodržovat ustanovení dohody WTO o veřejných zakázkách (Agreement on Government Procurement – GPA). V rámci této přípravy byl přijat zákon o veřejných zakázkách, který vstoupil v platnost v roce 1999. Tento zákon vytvořil rámec pro spravedlivou soutěž při získávání mnohamilionových veřejných projektů. V srpnu 2001 bylo podepsáno Memorandum of Understanding (MOU) o veřejných zakázkách mezi Tchaj-wanem a USA s cílem, aby Tchaj-wan důsledně dodržoval závazky, plynoucí z dohody GPA. Mnohé z těchto závazků byly implementovány s okamžitou platností a zbytek současně se vstupem Tchaj-wanu do WTO v roce 2002. Kromě toho Tchaj-wan souhlasil se zavedením nových postupů pro nezávislé posuzování stížností, které se vyskytují v procesu veřejných soutěží a se závaznou arbitráží v případě soudních sporů, týkajících se postupů při zadávání veřejných zakázek. Probíhající veřejné zakázky lze vyhledat na stránkách Government eProcurement System, zde se lze také seznámit s obecnými informacemi o zadávání veřejných zakázek na Tchaj-wanu. Dohled nad veřejnými zakázkami na Tchaj-wanu má Public Construction Commission.

Klíčovým orgánem, zodpovědným za celkovou koordinaci a plánování velkých veřejných projektů na Tchaj-wanu, je Council for Economic Planning and Development (CEPD) podléhající vládě (Executive Yuan). Většina z těchto projektů je z oboru dopravní infrastruktury, energetiky a ochrany životního prostředí. Další velké plánované projekty se týkají výstavby účelových zařízení, jako jsou nemocnice, stadiony, muzea a výstavní haly. Dohledovým orgánem nad těmito projekty je Ministerstvo dopravy a komunikací (Ministry Of Transportation and Communications – MOTC), Ministerstvo hospodářství (MOEA), Ministerstvo životního prostředí (Environment Protection Administration – EPA), a Ministerstvo vnitra (Ministry of Interior).

Pro každý z velkých veřejných projektů musí odpovědné ministerstvo předložit návrh rozpočtu, časový plán a důvodovou zprávu CEPD. Ten návazně ověřuje proveditelnost a nezbytnost navrhovaných projektů, přiřadí jim prioritu a takto upravený seznam postoupí na Directorate General of Budget, Accounting and Statistics (DGBAS) při vládě (Executive Juan) pro alokaci rozpočtových prostředků. V dalším kroku Executive Yuan předkládá návrh alokace prostředků Legislativnímu dvoru (Legislative Yuan) ke schválení. Po schválení zajišťují odpovědná ministerstva u daných projektů v souladu s postupy, stanovenými zákonem o veřejných zakázkách (Government Procurement Act – GPA, nebo Government Procurement Law – GPL) veřejná výběrová řízení.

V současné době je vládním orgánem, který má hlavní zodpovědnost za provádění Zákona o veřejných zakázkách GPA, tj. za dohled nad jejich zadáváním, vyřizováním sporů, posuzováním kvalifikace uchazečů a udělováním kontraktů Ministerstvo veřejných prací (Public Construction Commission – PCC). I když ustanovení tchajwanského GPA jsou periodicky modifikována, v mezinárodní podnikatelské komunitě obecně panuje názor, že navzdory závazkům země ve WTO ne vždy odpovídají mezinárodně uznávaným standardům.

Podle tchajwanského GPA má být dokumentace k projektu a výzva k účasti firem (Invitation to Bid – ITB) ITB, která obsahuje oznámení o tendru, technické požadavky, výkresy, kvantitativní výčet a návrh kontraktu, může být rovněž stažena z internetových stránek Ministerstva veřejných prací (Public Construction Commission – PCC) v čínštině. Tento mechanismus pro veřejné posouzení umožňuje vznášet připomínky ze strany kterékoliv zainteresované entity, pokud jde o modifikaci projektu, upřesnění podmínek a technických parametrů, opomenutých okolností a dalších aspektů obsahu ITB. Cílem tohoto postupu je umožnit připomínky a úpravy projektu, které zákazník považuje za příhodné, aby se předešlo zbytečným sporům v pozdějším stádiu projektu. Poté je výběrové řízení oficiálně vyhlášeno. Podle zákona GPA musí řízení trvat nejméně 14 dní. Investor může definovat, které z jeho potřeb lze uspokojit tuzemskými, resp. zahraničními dodávkami zboží nebo služeb.

V případě složitějších projektů může zákazník zvolit selektivní výběrovou metodu, v rámci které v prvním kole sestaví užší seznam nejméně tří potenciálních uchazečů. Pouze ty firmy, které projdou prvním kolem, mohou pokračovat dále. Pokud se prvního kola otevřené mezinárodní soutěže účastní méně, než 3 firmy, investorská organizace musí zrušit výběrové řízení a vypsat řízení nové. V případě obnoveného řízení je lhůta na přijímání návrhů nejméně 10 dní. Počet uchazečů není v tomto případě nijak omezen a může být i nižší než 3. Dojde-li k tomu, že se nenajde ani jeden uchazeč o projekt, může klient použít zkrácený postup výběru. V takovém případě není povinen veřejně vyhlašovat výběrové řízení a může o realizaci zakázky jednat přímo s jedním nebo se dvěma dodavateli.

Nejrozšířenější praxí je přidělování zakázek návrhům s nejnižší cenou. Nicméně pokud jde o zakázky na inženýrské služby nebo dodávky na klíč, jsou udělovány ve stále větší míře firmám, které prezentují „nejvýhodnější“ variantu. V případě tohoto scénáře je jmenován hodnotící výbor, který stanoví kritéria výběru. Úspěšní uchazeči musí předložit návrh, který podrobně specifikuje způsob zajištění projektu, a zpravidla jsou vyzváni k provedení prezentace. Hodnotící výbor podle stanovených kritérií jednotlivým návrhům přiřadí skóre a na tomto základě rozhodne, komu bude kontrakt udělen.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Tak jako ve většině vyspělých zemí světa lze obchodní spory řešit prostřednictvím soudů nebo arbitráží. Před uzavíráním obchodních smluv je dobré vymezit příslušnost soudů v případě sporů, pokud je to možné a neodporuje to povaze smluvního vztahu, z něhož by příslušnost právního systému vyplývala jinak.

Tchajwanský trh nemá výrazně specifická rizika v rámci svého trhu. Problémy mohou být srovnatelné s vyspělými světovými ekonomikami.

Nabídky zboží se na Tchaj-wanu při mezinárodním obchodě standardně předkládají v anglickém jazyce, a to zpravidla na bázi CIF do přístav Keelung (na severním pobřeží) nebo Kaoshiung (na jihu ostrova). Platební styk probíhá ve volně směnitelných měnách (zejména USD). Není však výjimkou dodací parita FOB, kdy dovozce využije služeb tchajwanských dopravců a pojišťoven.

Na počátku navazování obchodní spolupráce se využívají dokumentární platby, zejména neodvolatelný a potvrzený dokumentární akreditiv (L/C; Letter of Credit). Později lze u ověřených a prokazatelně solventních partnerů akceptovat i méně bezpečné platební nástroje, jako je například dokumentární inkaso (D/P; Documents against Payment). Nedoporučuje se přistupovat na platbu směnkou, která má pozdější datum splatnosti.

Platební morálka v zemi je standardně dobrá a v současných stabilních ekonomických podmínkách nejsou obecně známy závažné problémy projevů platební nevůle. Nelze však vyloučit, že se exportér při realizaci inkasa dostane do konfrontace s asijskými kulturními specifiky. Při realizaci dodávek strojů a zařízení je obvyklé vyžadovat akontaci. Při dovozech do ČR se doporučuje poskytovat zálohy na platby jen po konzultaci s bankou.

Pohledávky českých firem po splatnosti se nevyskytují. Tchaj-wan patří k zemím s nízkým úvěrovým rizikem a s vysokým ratingovým ohodnocením. Nicméně i přesto je obezřetné volit dobré zajištění pohledávek a plateb vhodnými platebními nástroji, např. formou neodvolatelných dokumentárních akreditivů, bankovními zárukami renomovaných bankovních domů ap.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Oblečení, pracovní jednání

Pro formálnější a důležitá jednání je samozřejmostí vždy tmavý oblek. Pro běžná obchodní jednání postačí košile s dlouhým rukávem, kravata a tmavé kalhoty, zejména ve vlhkém subtropickém létě.

Místní zvyklosti

Tchajwanci mají podnikavý přístup k životu, jejich obecně přijatým krédem je „tvrdě pracuj a usilovně šetři“. Práce je pro ně na prvním místě a jejich celoživotním cílem jsou tzv. „tři velké přínosy“: dům, auto a syn. Jakmile těchto cílů dosáhnou, získají vytouženou „tvář“. „Tvář“ je něco podobného jako reputace a získává se dary a projevy ochoty, její podstatou je velkorysost. Ten, kdo obdarovává, získává tvář, zatímco obdarovaný ji neztrácí.

Při setkání si lidé podávají ruce, neuklánějí se s výjimkou formálních společenských příležitostí. Dárek nebo navštívenku je zdvořilé podávat oběma rukama, což symbolizuje darování z celého srdce. V tchajwanské společnosti je mimořádně důležitá dochvilnost. Nedochvilnost je vykládána jako nedostatek respektu k partnerovi a může se stát, že ten plánované setkání zruší.

Jedním z aspektů čínské kultury, který může cizince zmást nebo dokonce rozzlobit, je smích. Tchajwanci se smějí jindy než my, především když jsou na rozpacích nebo když chtějí odlehčit nepříjemnou situaci. Ale i oni mají smysl pro humor, jen je dost jiný. Zpravidla jim činí obtíže přímočaře formulovat negativní stanoviska, proto je důležité při jednání umět číst mezi řádky a být trpělivý. Namísto podpisu smlouvy obvyklého u nás běžně používají razítka se jménem.

Úřední jazyk

Úředním jazykem je mandarinská čínština (používá se nezjednodušené písmo - na rozdíl od ČLR). Dalšími nejvíce používanými jazyky jsou tchajwanština Hoklo (minnanésština) a jazyk etnické skupiny Hakka. Kromě toho má každá z původních etnických skupin (celkem představují 2% obyvatel) svůj vlastní jazyk.

Prodejní a pracovní doba, státní svátky

Prodejní doba se liší v závislosti na typu obchodů. Většina obchodů je otevřena každý den zhruba od 9 do 21 hod. Velké nákupní řetězce jsou obvykle otevřeny od 10 do 23 hod., obchodní domy do 21 až 22 hod. Nepřetržitou otevírací dobu mají obchody sítě malých samoobsluh jako 7-ELEVEN (Taipei má nejhustší síť v Asii vůbec).

Pokud jde o pracovní dobu, od roku 2003 byla zavedena flexibilní opatření s cílem uspokojit potřeby firem po pracovních silách. Normální pracovní doba byla stanovena na max. 8 hodin denně a 84 hodin za dva týdny. Na řadě pracovišť se pracuje i o sobotách. Toto pravidlo však bude v nejbližší době změněno a o sobotách a nedělích nebude práce oficiálně povolena.

Při předchozím souhlasu odborů nebo vlády - Ministerstva práce (Council of Labor Affairs) mohou zaměstnavatelé:

  • přesunout část normální pracovní doby na jiné pracovní dny v rámci dvoutýdenního období. Takto přesunutá pracovní doba nesmí přesáhnout 2 hodiny denně a počet pracovních hodin za týden nesmí přesáhnout 48 hodin.
  • prodloužit denní pracovní směnu na 12 hodin. Celková suma těchto prodloužení nesmí přesáhnout 46 hodin za měsíc.
  • zaměstnávat ženy i v noční době mezi 22 hod. večer a 6 hod. ráno (bez povolení je toto zakázáno a ženy nelze k noční práci nutit).

 

Oficiální svátky a dny pracovního volna v r. 2016 (*pohyblivé svátky)

1. ledna Nový rok

8. a 12. února Čínský Nový rok*

29. února Den míru

4. a 5. dubna - Den dětí

9. a 10. června - Festival Dračích lodí*

15. a 16. září - Podzimní festival*  

10. říjen - Státní svátek R.O.C. Taiwan

Připadne-li svátek na úterý nebo čtvrtek, vláda obvykle přesune pracovní volno z předchozí nebo následující soboty tak, aby vznikl prodloužený čtyřdenní víkend (tj. volno je SO-ÚT nebo ČT-NE a pracuje se místo toho o nejbližší sobotě).

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Mezi Českou republikou a Taiwanem je platná dohoda o bezvízovém pobytu nepřesahujícím 90 dní. Pro turistický (nevýdělečný) pobyt na Taiwanu nepřesahující 90 dní tedy občan České republiky předkládá při vstupu cestovní pas ČR, který je platný ještě minimálně 6 měsíců od vstupu na území. Před cestou do země doporučujeme informovat se o aktuálních podmínkách vstupu v Taipejská ekonomická a kulturní kancelář v Praze. Zde můžete také požádat o víza pro jiný účel pobytu než turistický (studentská, pracovní, business apod.). Doporučujeme navštívit stránky České ekonomické a kulturní kanceláře v Taipei.

Další informace o vstupu a pobytu

Obecné, průběžně aktualizované informace o podmínkách vstupu a pobytu na Tchaj-wanu je možno najít v anglické verzi na stránkách konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí.

Na území Tchajwanu nejsou místa se zvýšeným bezpečnostním rizikem pro cizince. Hlavním rizikem, turisty často podceňovaným, jsou tajfuny přicházející v letní a podzimní sezoně. Doporučujeme proto sledovat předpovědi počasí a v případě blížícího se tajfunu respektovat pokyny místních úřadů.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: