Technologická agentura České republiky chystá dva nové programy

26. 1. 2016 | Zdroj: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

motiv článku - Technologická agentura České republiky chystá dva nové programy Dva zcela nové programy na podporu aplikovaného výzkumu chystá Technologická agentura České republiky (TA ČR). První cílí na oblast společenskovědní a humanitní, druhý pak chce více zapojit studenty a mladé výzkumníky do 35 let do výzkumné a vývojové činnosti. TA ČR nyní spravuje sedm specializovaných programů.

TA ČR chystá pro letošní rok (2016) také tři nové veřejné soutěže pro čerpání finanční podpory z programů GAMA, EPSILON a DELTA (viz níže).

Nově ÉTA a ZÉTA

Nové programy na podporu aplikovaného výzkumu mají název ÉTA a ZÉTA. „Pokud k nim zaujme kladné stanovisko Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a následně je schválí vláda, od roku 2017 by z programu ZÉTA mohly být uvolněné finanční prostředky na první projekty. Z programu ÉTA pak v roce následujícím,“ uvedla Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.

První program, nazvaný ZÉTA, má za cíl zapojit studenty a mladé výzkumné pracovníky (do 35 let) do výzkumné a vývojové činnosti s aplikačním potenciálem. Dílčím cílem je pak podpora vyrovnávání příležitostí mladých pracovníků ve VaVaI - žen a mužů - při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Druhý program, s názvem ÉTA, navazuje na program OMEGA, a podpoří aplikovaný společenskovědní a humanitní výzkum. „Jde u něj o nový přístup ke společenskovědnímu výzkumu, který se musí stát velmi důležitou součástí multidisciplinárních řešení,“ upozornila Rut Bízková.  „Program se zaměřuje na člověka a jeho svět - jeho samotného, společnost, přírodu, veřejnou správu. Chceme, aby se hodnotily nejen výstupy, ale hlavně dopady, tedy to, k čemu to bylo,“ dodala.

Jeho cílem je posílení aktivit výzkumu, vývoje a inovací za účasti společenských a humanitních věd a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:

a)      člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století;
b)     člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury;
c)      člověk a ekonomika pro objevení a rozvoj nových konkurenčních výhod a kompetencí v kontextu 21. století;
d)      člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

Na program BETA pak naváže BETA 2 podporující veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji pro potřeby orgánů státní správy. „Svým posláním a cíli naváže na končící program BETA a zavádí jednodušší postupy v celém procesu zadávání veřejných zakázek výzkumu pro potřeby veřejné správy,“ vysvětluje Martin Bunček, místopředseda TA ČR.

Na podporu projektů u programu ZÉTA je navrhovaná částka  847 mil. Kč, u programu ÉTA 3,2 mld. Kč a v programu BETA2 je to 1,6 mld. Kč.

Podpora mezinárodních projektů

V trvalém popředí zájmu je u TA ČR podpora aplikovaného výzkumu na mezinárodní úrovni. V minulých letech směřovala finanční podpora především do spolupráce mezi českými subjekty a jejich partnery v čínských lokalitách a Vietnamu. Letos je připravená pro kooperaci s Korejskou republikou. „Základem pro to je loni domluvená a podepsaná spolupráce mezi Technologickou agenturou a dvěma stěžejními korejskými agenturami na podporu aplikovaného výzkumu – KIAT a KETEP,“ uvedla Rut Bízková. Pro podporu mezinárodní spolupráce má TA ČR vytvořený program DELTA. Veřejná soutěž pro uchazeče o spolupráci s Korejskou republikou se uskuteční pravděpodobně ve druhém čtvrtletí letošního roku.

TA ČR se také letošní rok bude intenzivně připravovat na své premiérové předsednictví v asociaci evropských agentur podporujících výzkum a inovace s názvem TAFTIE. Jejím členem je od roku 2010. Předsedat bude v roce 2017. „Je to samozřejmě velmi prestižní záležitost. Obnáší to přípravu hlavních témat jednání TAFTIE v daném roce a přípravu i organizaci hlavních meetingů,“ podotkla Rut  Bízková.

Asociace TAFTIE, která  vznikla v roce 1992, propojuje evropské agentury na podporu aplikovaného výzkumu a inovací.  Pro členské země EU je cenným zdrojem informací a zkušeností. Během předsednictví bude TA ČR koordinovat práci zapojených agentur v asociaci a bude mít možnost aktivně ovlivnit témata i strategii dalšího rozvoje evropského výzkumného a inovačního prostoru.

Vyvrcholením letošního snažení pak bude pro Technologickou agenturu ČR tradiční Den TA ČR s vyhlašování Cen TA ČR 2016 pro autory nejlepších projektů aplikovaného výzkumu v tomto roce. Akce se uskuteční v nové budově Národního muzea 20. října 2016.

Harmonogram plánovaných veřejných soutěží v roce 2016

  • Dne 28. ledna 2016 bude vyhlášena 3. veřejná soutěž Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, 1. podprogram.

Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. a 2. veřejné soutěži. Hlavní uchazeč je povinen při podání návrhu projektu prokázat zejména existenci systému komercializace včetně zajištění jeho řízení a financování, existenci rozhodovacího orgánu, tzv. Rady pro komercializaci a existenci pracoviště managementu znalostí (CTT) a další specifické požadavky stanovené programem GAMA a Zadávací dokumentací.

Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu GAMA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení.

  • V prvním čtvrtletí 2016 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále program EPSILON).

Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou obdobné 1. veřejné soutěži. Více informací k vyhlašované 2. veřejné soutěži programu EPSILON, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci.

  • Ve druhém čtvrtletí roku 2016 Technologická agentura ČR vyhlásí 3. veřejnou soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Tato veřejná soutěž bude zaměřena na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v Korejské republice. V rámci 3. veřejné soutěže může zahraniční partner požádat o podporu tyto partnerské agentury: Korea Institute for Advancement of Technology  (KIAT) a Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP). Partnerská agentura plánuje vyhlásit komplementární veřejnou soutěž. O této skutečnosti bude TA ČR průběžně informovat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek