Traktorbagry

5. 10. 2016

  • Země: Slovensko
  • Datum publikování: 05.10.2016
  • Datum uzávěrky: 26.11.2016 00:00
  • Referenční číslo: TE201602042
  • Stav tendru: avízo tendru
Průmyslové obory:
  • Dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení

Anotace:

Nákup rýpadel nakladačů (traktorbagrů) v počtu 5ks v hodnotě 465 000.- EUR- nových podle parametrů určených v soutěžních podmínkách.

Popis tendru, projektu:

Nákup rýpadel nakladačů (traktorbagrů) v počtu 5ks v hodnotě 465 000.- EUR- nových podle parametrů určených v soutěžních podmínkách.

Popis tendru, projektu v cizím jazyce:

Oznámenie 13643 - MST

13643 - MST
Vestník č. 191/2016 - 03.10.2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42054575
M.Rázusa 104, 01001 Žilina
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing.Dezider Szabó, Mgr.Monika Mravcová
Telefón: +421 415643779
Email: verejneobstaravanie.sczsk@vuczilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://sczsk.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán Nie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.evoservis.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky Nie
Chcete vyplniť aj adresu Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Správa ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rýpadlo – nakladač (traktorbager) v počte 5ks – nové
Referenčné číslo: NVS 10/2016, Spis: 109/2016/SC ŽSK
II.1.2) Hlavný kód CPV
43262000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Nákup rýpadlo nakladačov (traktorbagrov) v počte 5ks nových podľa parametrov určených v súťažných
podkladoch v časti B.1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 465 000,00 Mena EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
43210000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jednotlivé organizačné jednotky/závody verejného obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rýpadlo - nakladačov (traktorbagrov) v počte 5ks nových pre organizačné zložky/závody SC ŽSK. Podrobný opis a technické parametre budú súčasťou súťažných podkladov rovnako ako zoznam požadovaných prídavných zariadení.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality Nie
Náklady/Cena Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 465 000,00 Mena EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky)
Trvanie v dňoch: 42
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon o VO). Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o VO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona o VO za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa zákona o VO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o VO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o VO alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V súlade s § 39 zákona o VO uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o VO jednotným európskym dokumentom (JED). V prípade predbežného nahradenia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, uchádzač postupuje a vyplní formulár JED-u podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a časti A.1 bodu 35 súťažných podkladov.
1.Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov v súlade s podmienkami vyžadovanými zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - nemá doplnené do zoznamu hospodárskych subjektov (ZHS) doklady na preukázanie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. (podľa § 187 ods. 7 zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností) musí vypĺňať v JED-e aj Časť III. Dôvody na vylúčenie oddiely A, B, C, D (v rámci nich relevantné ustanovenia/podmienky).
2. Uchádzač zapísaný do ZHS podľa zákona č. 343/2015 Z. z. spĺňa všetky podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f), nevypĺňa Časť III. (§ 152 - preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5, zápis je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, údaje v ňom uvedené nie je potrebné overovať).
V prípade, ak hospodársky subjekt predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci tohto verejného obstarávania v súlade so zákonom o VO a týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania podľa § 39 zákona o VO JED-om, vyžaduje sa predloženie JED-u v listinnej forme - vyplnenom a podpísanom priloženom formulári podľa súhrnného materiálu obsahujúceho zhrnutie informácií o JED pre jednotlivé subjekty verejného obstarávania. Každý predložený JED (uchádzača, inej osoby, subdodávateľa) musí byť podpísaný príslušným hospodársky subjektom, ktorého sa týka.
Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukáže ekonomické a finančné postavenie podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO. Doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak.
Uchádzač na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO predloží vyjadrenia banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky a na jeho účet/účty nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača. Súčasne k vyjadreniu banky/bánk predloží aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, v ktorých bankách alebo pobočkách zahraničných bánk má vedený účet/vedené účty, prípadne že v iných bankách nemáte záväzky podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/ pobočkách.
Zdôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienku účasti v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zadefinoval vo vzťahu k predmetu zákazky za účelom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi/dodávateľmi, ktorí sú schopní plniť si svoje záväzky a plniť/dodať predmet zákazky a je primeraná zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, uchádzač týmto preukáže schopnosť plniť svoje finančné záväzky.
Podľa § 33 ods. 2 zákona o VO uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie ekonomického a finančného postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
V prípade, ak hospodársky subjekt predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci tohto verejného obstarávania v súlade so zákonom o VO a oznámením o vyhlásení verejného obstarávania podľa § 39 zákona o VO JED-om, hospodársky subjekt môže
v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JEDu. Ak uchádzač nevyužije globálny údaj pre všetky podmienky účasti, v časti IV. JEDu vyplní v oddieli B: Ekonomické a finančné postavenie bod 6.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu Nie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: A.Podľa § 34 ods. 1 písm. a),
B.Podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o VO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: A.Pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať, že za obdobie predchádzajúcich 3 rokov realizoval min. 1 dodávku tovaru (rovnakého alebo podobného charakteru) v objeme min. 90 000,00 EUR bez DPH. V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania.

Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 zákona o VO: Zoznam dodávok tovaru má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Účelom, požiadavky na predloženie zoznamu dodávok tovaru v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.

B.Pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť: Opis a fotografie tovaru - predmetu zákazky. Požadujeme, aby uchádzač predložil technický opis ponúkaného tovaru s uvedením názvu tovaru, technických parametrov a fotografiami predmetu zákazky. Doklady stačí predložiť v neoverenej kópii napr. prospekt od výrobcu.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 zákona o VO: Podmienka účasti je primeraná nakoľko verejný obstarávateľ, by bez uvedenia technického opisu - názvu predmetu zákazky, technických parametrov a fotografií nedokázal vyhodnotiť a posúdiť pravdivosť ponuky predloženej uchádzačom, zároveň jej použitie je primerané nakoľko je uvedená v takom rozsahu, ako stanovuje zákon o verejnom obstarávaní.

V zmysle § 34 ods. 3 záujemca alebo uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

V prípade, ak hospodársky subjekt predbežne nahrádza doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v rámci tohto verejného obstarávania v súlade so zákonom o VO a týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania podľa § 39 zákona o VO JED-om, hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre všetky podmienky účasti, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JEDu.
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie Nie
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Áno
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa uskutoční v súlade s § 54 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom portálu EVOSERVIS (www.evoservis.sk). Pokyny na realizáciu elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch na daný predmet zákazky.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 183-328052
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 14.11.2016 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 28.02.2017
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 15.11.2016 09:00
Miesto: Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina - zasadačka.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia Nie
Použijú sa elektronické platby Áno
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľa žiada predložiť v ponuke označenej ako časť "Ostatné" Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku pracovného stroja od zástupcu výrobcu, resp. od výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že uchádzač nie je zástupcom výrobcu resp. výrobcom. V prípade nepredloženia dokladu podľa prechádzajúcej vety to bude považované za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa a uchádzač bude vylúčený.
Doklad predkladaný pre splnenie požiadavky môže byť predložený v podobe fotokópie a musí preukazovať platnosť.
Uchádzač sa zaväzuje, že pri dodaní predmetu zákazky predloží doklady, ktorých zoznam je súčasťou súťažných podkladov v časti A.2.4. Ostatné požiadavky a ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy:

DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI alebo UCHÁDZAČMI: Záujemca alebo uchádzač sa musí zaregistrovať prostredníctvom elektronického nástroja http://www.evoservis.sk. Elektronický nástroj EVOSERVIS je internetovou aplikáciou, prevádzkovanou spoločnosťou EVOSERVIS s.r.o. Elektronický nástroj EVOSERVIS je určený k realizácii nákupu, predaju a vykonávaniu verejných zákaziek v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ZoVO) na základe certifikácie v zmysle platných predpisov. Elektronický nástroj je prístupný na internetovej stránke http://www.evoservis.sk. Súťažné podklady budú prístupné rovnako aj na http://www.evoservis.sk/. Uchádzač sa riadi pokynmi uvedenými v sprievodcovi elektronického nástroja a v nápovede na http://www.evoservis.sk/.
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vysvetľovania súťažných podkladov a iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom ponúk alebo vzájomná komunikácia a dorozumievanie v rámci uplatnenia revíznych postupov bude uskutočňovaná v slovenskom jazyku, príp.českom jazyku spôsobmi: písomne v elektronickej alebo v listinnej podobe, resp. ich kombináciou:
V elektronickej podobe prostredníctvom emailu, resp. faxu, elektronického nástroja EVOSERVIS (www.evoservis.sk - komunikačné rozhranie danej zákazky); v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. resp. iných kuriérskych spoločností, telefonicky alebo fyzickou cestou (napr. pevná linka, osobne).
Záujemcovia si môžu súťažné podklady v plnom znení so všetkými potrebnými prílohami vo formáte súborov. pdf
stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa (odkaz uvedený v bode I. oznámenia). Verejný obstarávateľ odporúča
záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa, na ktorom bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.
Vysvetlenia budú vykonávané prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS, pričom okamihom uverejnenia sa odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude považovať za doručenú a o jej uverejnení bude odoslaný email všetkým známym záujemcom.
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 8.000,- EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené súťažných
podkladov.
Odôvodnenie podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní: nerozdelenie predmetu zákazky je ekonomicky výhodnejšie, nakoľko sa jedná o jeden druh tovaru. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 81 zákona o verejnom obstarávaní v prípade naplnenia podmienok nevylučujúcich možnosť postupovať priamym rokovacím konaním.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.09.2016

Súvisiace oznámenia

Číslo oznámenia Rok Obstarávateľ
13111 - POT 2016 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Profil Obstarávateľa

Zákazka: Rýpadlo – nakladač (traktorbager) v počte 5ks – nové

Obstarávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Zpracovatel:

  • Kontaktní osoba: Ing. Veselý Oldřich, odborný pracovník
  • Telefon do zaměstnání: +420224907595
  • Mobil: +420724334189
  • E-mail: oldrich.vesely@czechtrade.cz
Tisknout Vaše hodnocení: