Tunisko: Vztahy země s EU

30. 11. 2017

V roce 1969 uzavřela EU s Tuniskem Obchodní dohodu, v roce 1998 jako s 1.zemí středomoří Asociační smlouvu, v roce 2008 zónu volné výměny pro průmyslové výrobky a 19.11.2012  Privilegované partnerství. Dalším stupněm dále se prohlubující spolupráce bude sjednání  DCFTA/ALECA (Accord de Libre Exchange Complet et Approfondi), Dohody o volném pohybu zboží. ALECA byla ratifikována v 02/2016 Evropským parlamentem. Jedná se o sjednání dohody, která umožní volný pohyb zboží mezi EU a Tuniskem bez dalších testů a doplňkových certifikací v oblasti služeb, zemědělských produktů a rybolovu. Cílem dohody je postupné přiblížení tuniské ekonomiky jednotnému trhu EU a tím zjednodušení přístupu na oba trhy a vytvoření lepších podmínek pro investice. Je dodržován princip asymetrie ve prospěch Tuniska. Dohoda může významně přispět k restrukturalizaci tuniské ekonomiky a pokryje kromě obchodu s výrobky i služby, investice, zemědělské výrobky, celní bariéry, sanitární a fytosanitární opatření, veřejný sektor, energetiku, antidumpingová opatření, udržitelný rozvoj. Dohoda bude zahrnovat i tolik potřebnou ochranu duševního vlastnictví, standardizaci produkce, transparentnost státních zakázek a aplikaci zásad trvale udržitelného rozvoje. Předpokládané ukončení negociací a uzavření ALECA s Tuniskem je 2020+.

Strategickým cílem EU je podporovat ekonomickou transformaci Tuniska, která navazuje na politickou transformaci, která proběhla v období od Jasmínové revoluce (14.12011) do schválení demokratické ústavy (26.1.2014). Úspěch demokratické přeměny země nyní záleží na vývoji ekonomické a sociální situace v následujících letech.

 

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

 

Délégation de l´Union Européenne en Tunisie

rue de Biwa, B.P.150

velvyslanec EU v Tunisku: H.E. Patrice Bergamini

 

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU je hlavním partnerem Tuniska, objem obchodní výměny mezi EU a Tuniskem představuje 60%, (z Tuniska do EU 74,5% a z EU do Tuniska 55,7%). Podílí se na něm „velká čtyřka“ (Francie, Itálie, Německo a Španělsko).

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU poskytuje od roku 2011 Tunisku pomoc, v letech 2017-2020 dosáhne výše této pomoci 300 M EURO/ročně. Plánovacím nástrojem je Evropský nástroj sousedství, pomocí kterého se zdroje rozpalovávají na identifikované partnerské priority.   První Akční plán Evropského nástroje sousedství byl přijat v roce 2005 a Plán privilegovaného partnerství byl vypracován pro léta 2013-2017.

 

V roce 2016 byly schváleny programy MAPU (73,5 M EURO ze společných zdrojů) a EMORI (60 M EURO ze společných zdrojů EU).

MAPU je program modernizace veřejné administrativy a státních podniků na podporu Strategického plánu rozvoje 2016-2020. MAPU se soustřeďuje na reformu administrativy zaměřené na (1) zefektivnění administrativních procesů státní správy, (2) modernizaci řízení lidských zdrojů a (3) opatření k udržení mzdových nákladů spojených s výkonem státní služby.

EMORI je program na podporu vzdělávání, mobility, výzkumu a inovací a na podporu implementace Strategického plánu rozvoje 2016-2020. Je založen na pozitivní diskriminaci okrajových regionů a cílem je efektivní, komplexní a udržitelná podpora sektorových reforem s cílem potírání chudoby a zlepšení přístupu ke kvalitnímu systému vzdělávání a sociálně ekonomické integraci.

 

Druhá část akčního programu 2/2016 pro Tunisko se zaměřuje na: (a) podporu sociálně - ekonomických reforem a na (b) podporu vyváženosti rozvoje regionů. (a) Pilotní iniciativa pro integrovaný regionální rozvoj (60 M EURO ze společných zdrojů) podporuje decentralizační proces potvrzený Ústavou (2014). (b) Program na podporu tuniského zdravotnického sektoru (20 M EURO ze společných zdrojů) si klade za cíl zlepšit zdravotní podmínky obyvatel bez rozdílu věku. Právo na přístup ke zdravotní péči a sociální ochrana je zakotvena v článku číslo 38 Ústavy. Program má zlepšit výkonost zdravotnického systému v 9 guvernorátech zlepšením dostupnosti a jakosti poskytovaných služeb zejména v hraničních oblastech.  

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: