Tunisko: Vztahy země s EU

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Tunisku působí Delegace EU se sídlem v Tunisu. Hlavní náplní mise EU v Tunisku je podpora transformaci tuniské politické, ekonomické a společenské sféry.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Tunisko a EU

V zahraniční obchodně-politické oblasti je pro Tunisko příznačná silná orientace  na západoevropské země, zejména na EU (téměř 80 % podíl na zahraničním obchodu Tuniska, EU jako jeden z největších investorů, v EU největší komunita Tunisanů v zahraničí), s níž 17. července 1995 uzavřelo, jako první země Maghrebu a arabská země vůbec, Asociační dohodu o partnerství s  EU. Dohoda byla podepsána 12. dubna 1995 v Bruselu a oficiálně vstoupila v platnost 1. března 1998.

V současné době probíhají jednání s EU o udělení tzv. statutu avancé. Dne 19. listopadu 2012 se v Bruselu uskutečnilo 9. zasedání asociační rady EU - Tunisko, na kterém byla podepsána dohoda o přiznání statutu privilegovaného partnerství. Rovněž byl přijat akční plán pro politickou, ekonomickou, finanční a sociální oblast na léta 2013 - 2017.

Asociační dohoda stanoví:

 • postupné odstraňování cel a tax, uplatňovaných Tuniskem na unijní výrobky, a to podle dohodnutého kalendáře;
 • ve vzájemných vztazích nebude zavedeno žádné nové dovozní clo nebo ekvivalentní daň a žádné dovozní kvantitativní restrikce nebo jejich ekvivalent;
 • postupné odstraňování všech kvantitativních restrikcí v dovozu výrobků původem jedné ze smluvních stran;
 • úplné odstranění veškerých celních tarifů pro vstup průmyslových výrobků tuniské provenience do unijních států.

S účinností od 1. ledna 2008 je mezi Tuniskem a EU plně liberalizován pohyb průmyslového zboží uvedeného ve čtyřech seznamech Asociační dohody z roku 1995. Volný pohyb zboží se netýká zemědělských a potravinářských výrobků, které jsou zatím chráněny celními bariérami. Jednání o volném obchodu se zemědělskými výrobky a službami budou pokračovat tak, aby bylo dosaženo úplné liberalizace obchodu mezi Tuniskem a EU.

Tunisko dlouhodobě usiluje o:

 • integraci jako jedna z prvních zemí jižního Středomoří do zóny volného obchodu;
 • plné zapojení do evropských výzkumných a vědeckých programů;
 • zviditelnění sousedské politiky, přičemž chce přesnější indikace o cílech tohoto programu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a vyhlídkách nejen svých, ale i dalších zemí jako Maroka a Alžírska v rámci této iniciativy;
 • o spolupráci v oblasti migrační politiky, což dosvědčuje ve vztazích na bilaterální úrovni, např. s Itálií (dvanáctiletá bilance vzájemných vztahů v rámci Asociační dohody ukazuje, že objem vzájemné obchodní výměny se v tomto období více než zdvojnásobil a dosáhl více než 20 miliard eur).

Ze strany EU je Tunisko hodnoceno poměrně pozitivně s jistými nedostatky v socio-ekonmické oblasti a oblasti lidských práv. Tunisko je zakládajícím účastníkem tzv. Barcelonského procesu z roku 1995 a je aktivním členem na jeho základě vzniklé Unie pro Středomoří. Jeho hlavním zájmem je vytěžit maximum z ekonomické a finanční spolupráce. Tunisko patří mezi nejvýznamnější příjemce z fondu MEDA (finanční instrument EU euro-středomořského partnerství) v přepočtu na jednoho obyvatele.

Politika evropského sousedství a partnerství

Od roku 2007 je kooperace EU-Tunisko financována instrumentem označovaným Politika evropského sousedství a partnerství (Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat - IEVP), který funguje v rámci nového mandátu Evropské investiční banky (BEI) pro poskytování půjček. Principy řízení přitom zůstávají stejné jako u programu MEDA. Programy kooperace financované Evropskou unií v rámci programu MEDA a IEVP jsou posuzovány společně Evropskou unií a tuniskou vládou a integrovány do společného kooperačního programu nazvaného Národní indikativní program (Programme Indicatif National - PIN). Současný PIN, který pokrývá období 2007 - 2010, má rozpočet 300 milionů eur, přičemž všechny fondy přidělené v rámci PIN mají formu darů. Jako hlavní osy spolupráce byly vytyčeny: hospodárné řízení, konkurenceschopnost, konvergence s EU, zvýšení zaměstnanosti absolventů vysokých škol a trvalý rozvoj.

Tunisko - Unie pro Středomoří

Unie pro Středomoří vznikla v návaznosti na Barcelonský proces, jehož bylo Tunisko zakládajícím a relativně konstruktivním členem. Nová Unie, čítající 44 členů včetně 27 ČS EU, má být platformou k posílení spolupráce zemí středomořského prostoru. K tomu mají sloužit dvouleté summity, institut spolupředsednictví, společný sekretariát a zejména orientace na konkrétní regionální a subregionální projekty, zaměřené na obyvatelstvo regionu a na rozvoj konkrétnější a viditelnější spolupráce. Zakládající Pařížský summit v červenci 2008 identifikoval šest prioritních oblastí vzájemné spolupráce: 

 • vyčištění Středozemního moře
 • rozvoj námořních a pozemních dálnic
 • civilní ochrana
 • rozvoj alternativních zdrojů energie (středomořský solární plán)
 • euro-středomořská universita
 • středomořská iniciativa pro rozvoj podnikání.

V současnosti je činnost UpM ochromena zejména vývojem v regionu. Obnovení role UpM je možné za předpokladu, že aktivity se budou soustředit na skutečně palčivé problémy regionu, na migraci, investice a spolupráci. 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V letech 2011 - 2014 poskytla EU Tunisku finanční pomoc ve výši 614 mil. EUR.

V roce 2014 podepsalo Tunisko s EU nový Akční plán na léta 2014 - 2017, finanční plán je vypracován na léta 2014 - 2020.

 • podpora ekonomiky (100 mil. EUR)
 • reforma soudnictví (15 mil. EUR)
 • reforma médií (10 mil. EUR)
 • rovnoprávnost žen (7 mil. EUR)
 • rozvoj příměstských oblastí (28 mil. EUR)
 • ochrana hranic a migrace (3 mil. EUR)
 • podora ústavním reformám (6 mil. EUR)

EU zároveň podporuje programy evropských investičních bank rozvíjejích své investiční aktivity v Tunisku:

 • Evropská investiční banka (program na obnovu školních zařízení, 20 mil. EUR)
 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj (sanace půdy a vodních ploch, 15 mil. EUR)
 • Francouzská rozvojová agentura (Agence Francaise de Developpement)
 • Německá rozvojová banka (KfW)

EU dále svými projekty podporuje:

 • tuniskou občanskou společnost (2,4 mil. EUR)
 • lidská práva a demokracii (1,2 mil. EUR)
 • volební pozorovatelskou misi (3 mil. EUR)

V roce 2014 bylo uděleno tuniským univerzitním studentům 422 stipendií Erasmus.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: