Tunisko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

29. 6. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Tunisu (Tunisko)
 • kvalita zboží/investičního projektu
 • reference ze zemí EU nebo severní Afriky
 • znalost místního prostředí
 • navázání kontaktu se spolehlivým partnerem
 • osobní kontakt
 • marketingová podpora
 • odolnost vůči klimatickým podmínkám (teplota, vlhkost, prašnost)
 • ovládání alespoň jednoho úředního nebo doporučovaného jazyka (arabština/francouzština)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem ke komplikovanosti vnitřních legislativních předpisů a následných administrativních kroků je pro zájemce o vstup na tuniský trh nezbytné, aby se nejprve osobně dobře seznámil s místními podmínkami. Spolupráce  s místním zástupcem je v tomto případě více než nutná. Současně se doporučuje diskrétní, avšak důkladné, prověření více možností uplatnění. Zahraniční konkurenční firmy, zvláště ze zemí EU, vedle dosavadních tradičních vazeb, řeší tuto problematiku zakládáním smíšených společností. Tato forma podnikání je navíc podporována  tuniským státem.

Nejvýznamnější společnosti zabývající se obchodem, distribucí a reprezentací:

 • DALMAS - strojírenství a stavebnictví 
 • SAM - dopravní technika, silniční stroje a traktory
 • SCIT - obchod všeobecně, zprostředkování vazeb na Afriku,  Blízký  a Střední východ
 • SOTRADIES - náhradní díly a příslušenství k dopravním prostředkům
 • MONOPRIX - maloobchodní prodej - supermarkety
 • ULYSSE NEGOCE - dovoz a distribuce různého zboží
 • CARREFOUR - maloobchodní prodej - hypermarkety
 • GEANT - maloobchodní prodej - hypermarkety

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Tuniský celní systém je poznamenán určitou neprůhledností a zůstává  terčem kritiky  zahraničních vývozců a tuniských dovozců. Také z tohoto důvodu se doporučuje  vstupovat na tuniský trh ve spolupráci s místním partnerem.

Koncem roku 2001, v rámci adaptace tuniské legislativy v duchu dohody s WTO, kterou tuniská strana ratifikovala, byla zavedena nová metoda oceňování dovážených výrobků, tzv. taxace, za účelem stanovení celních poplatků, a to na základě reálné hodnoty zboží, uváděné na fakturách při dovozu zboží do Tuniska. Před zavedením této metody určovaly tuniské celnice paušální poplatky na dovozy podle své vlastní moci, což  bylo opakovaně kritizováno. V rámci nového režimu je částka za celní odbavení na dovážené zboží určována z kontraktační hodnoty, tedy z ceny, která je uvedena na faktuře.

V rámci opatření pro posílení tuniské ekonomiky vydal tehdejší prezident Ben Ali 21. listopadu 2006 rozhodnutí, podle něhož bude zkrácena doba pro odbavení zboží v přístavech a na letištích na nezbytné minimum, dojde ke zkrácení lhůt pro proclení zboží na maximálně 24 hodin (od doby předložení celní deklarace) a ke snížení cel při dovozech zboží ze zemí mimo EU.

Tuniská strana často uplatňuje tzv. technické kontroly, analýzy jakosti výrobků, složení materiálů ap. Kontrolami se mj. snaží docílit, aby dovozy do Tuniska byly realizovány prostřednictvím tuniských dovozců, případně společnostmi s minoritní zahraniční účastí. Praxe kompenzačních vývozů zůstává nadále aktuální v oborech strojírenství, elektrotechniky, oděvního průmyslu a v oboru dopravních prostředků.

Celní zákoník

Od celního zákoníku (Code des douanes), který vstoupil v platnost 1. ledna 2009, se očekával především „grand lifting“ stávajícího celního zákoníku, především zkrácení a zjednodušení celní procedury. Nový celní zákoník odrazil změny, ke kterým v Tunisku došlo v minulých letech v oblasti práva, daní, zahraničního obchodu, ale i na základě ústavních změn. Tunisko muselo své celní předpisy přizpůsobit mezinárodním závazkům, které vyplynuly z uzavření Asociační dohody s EU, z otevření Zóny volného obchodu či přijetí země do Světové obchodní organizace. Zákoník přinesl následující změny:

 • Zvyšuje záruky podnikatelů, zavádí vyšší transparentnost právního systému a posiluje roli soudců v případě stížností na činnost Celní správy.
 • Zjednodušuje některé procedury celního řízení, vytváří specifický režim tzv. Zones d´activités logistiques (ZAL) umožňujících pružněji operovat se zbožím v celním prostoru.
 • Nahrazuje stávající režim dočasného dovozu zboží „Admission temporaire“ novou formou, nazvanou „Régime de perfectionnement actif“.
 • Zvyšuje ochranu domácí ekonomiky proti dumpingu.
 • Poprvé se zaměřuje na boj proti padělkům a na ochranu obchodních značek.

S účinností od 1. ledna 2008 je pohyb průmyslového zboží, uvedeného ve 4 seznamech Asociační dohody z roku 1995, mezi Tuniskem a Evropskou unií, plně liberalizován. Volný pohyb zboží se netýká zemědělských a potravinářských výrobků, které jsou zatím chráněny celními bariérami. Jednání o volném obchodu se zemědělskými výrobky a službami budou pokračovat tak, aby do roku 2012 bylo dosaženo úplné liberalizace obchodu mezi Tuniskem a Evropskou unií.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Přistoupit k založení společného podniku bez předchozích bohatých  zkušeností z obchodování na tuniském trhu se nedoporučuje. I když tuniská legislativa zakotvuje přítomnost podniku se 100% zahraničním kapitálem, prozatím se stále prosazuje minimálně 50% účast tuniského partnera. V roce 2006 došlo k určitému „zmírnění“ podmínek pro založení podnikatelského subjektu v Tunisku, podle něhož by podmínky měly být  stejné jak pro tuniského, tak pro zahraničního podnikatele. Otevřít v Tunisku pobočku s čiště zahraninčním kapitálem je však stále problém. V případě takové formy podnikání je nutné žádat o "carte commercante", jejíž vydání není jisté a administrativa spojená se zažádáním o kartu může trvat i několik měsíců.

Spojení se správně zvoleným místním partnerem je nezbytné, neboť při pokusu o zcela samostatný a nezávislý postup může český podnikatel narazit na zcela nečekané obtíže, a to i v případech, které se zdají být právně jednoznačně ošetřeny. V případech, kdy se uvažuje o exportu nebo reexportu, je vhodné uvažovat o zřízení nerezidentní společnosti (off-shore), které je však spojeno se značnými investičními náklady.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Průnik na místní trh vyžaduje nemalé investice, z nichž podstatná část musí směřovat do propagace. Zkušenost ukazuje, že získání velkých, hlavně státních zakázek, vyžaduje stálé zastoupení v zemi. Vzhledem k nákladnosti reprezentace se jako teoreticky nejvýhodnější jeví možnost zastupování zájmů více partnerů je

Nejdůležitěší mezinárodní výstavy a veletrhy se v Tunisku konají v hlavním městě Tunisu a ve městě Sfax. Kvalita veletrhů po roce 2011 nedosahuje takové úrovně a prozatím neláká mnoho zahraničních vystavovatelů. Stále se je však nutné tuniské výstavy a veletrhy považovat za vstupní bránu na tuniský trh, kde je základem osobní kontakt s obchodním partnerem. Tuniské výstavy a veletrhy navštěvují rovněž partneři z okolních maghrebských a afrických států.

Užitečné odkazy:

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Tunisko je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). I přes fakt, že je signatářem řady smluv v rámci této organizace, nezajišťuje dostatečnou ochranu práv v oblasti duševního vlastnictví. V teritoriu často dochází k porušování práv z ochranných známek. Na tržištích, v obchodech, ale i v supermarketech se lze velice často setkat s falzifikáty světových značek, nejčastěji u oblečení a hudebních nosičů. Tuniská vláda si je tohoto problému vědoma a přislíbila zřízení komise, která se touto problematikou bude zabývat. Úpravou práv duševního vlastnictví by se rovněž měla zabývat novela investičního zákona z roku 1994 (Code d´Incitations aux Investissemets), jejíž přijetí je plánováno na rok 2015.

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Státní sektor hraje v Tunisku stále velice významnou roli a podle zákona 89/442 z 22. dubna 1989 jsou veřejné  zakázky zadávány formou výběrového řízení. Oznámení o vypsání mezinárodního výběrového řízení je publikováno v celostátním tisku a od března 2007 i na webových stránkách. Lhůty pro předložení nabídky bývají pro českého dodavatele velice krátké, někdy kratší než 1 měsíc. Nedodržení termínu uzávěrky vede automaticky k vyloučení z mezinárodní soutěže. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení bývá  bankovní  záruka, vystavovaná  výhradně tuniskou bankou na základě protizáruky  některé české banky, a to až na 6 měsíců. Výše záruky činí 1 - 3% hodnoty  nabízeného zboží. Výběrové řízení  probíhá  zpravidla v arabském a francouzském jazyce, pouze u technických částí se v ojedinělých případech připouští zpracování v angličtině.

ZÚ Tunis získává informace o tendrech a výběrových řízeních v rámci předplacené služby a zveřejňuje tyto informace ve spolupráci s agenturou CzechTrade na internetových stránkách portálu BusinessInfo. Pracovníci ZÚ rovněž pomáhají s nákupem zadávací dokumentace.

Internetové odkazy:

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Tuniský obchodně-právní systém se v hrubých rysech zásadně neliší od evropských standardů - obecným problémem je však malá efektivnost obchodního soudnictví. Ve významných obchodních případech je proto výhodné přímo do smlouvy zakotvit instanci, příslušnou pro řešení případných sporů, nejlépe evropskou. Vzhledem k jazykové bariéře a odlišnosti právního systému je řešení sporů právní cestou velmi obtížné, zdlouhavé a neefektivní. Proto, aby se případ před soud vůbec nedostal, se doporučuje od samého počátku spolupracovat s domácí nebo místní advokátní kanceláří.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Geografická poloha v blízkosti Evropy a bohatá historie řadí Tunisko mezi země, které byly po staletí ovlivňovány různými civilizačními proudy. Etnický základ dnešních Tunisanů tvoří Berbeři, kteří se během staletí mísili s Féničany, Římany, Byzantinci, Araby, Španěly, Turky, Italy a Francouzi. Ti všichni zde zanechali své stopy a více či méně ovlivnili vývoj.

K vyhlášení samostatné Tuniské republiky došlo v roce 1957 poté, co byl ukončen francouzský protektorát (1881 – 1956).  Samostatná tuniská společnost je proto mladá, ale platí, že tuniská klasická i moderní společnost lpí na rodinných tradicích a společenské hierarchii, v níž dominuje nejstarší člen rodiny. Na druhé straně nelze přehlédnout emancipovanost tuniských žen. Ty se na veřejnosti pohybují volně, běžně jsou uzavírána smíšená manželství. Tuniské ženy dnes mají volný přístup ke vzdělání a zastávají vysoké funkce v hospodářském i politickém životě. Je třeba k nim přistupovat s náležitým respektem a projevit jim minimálně tolik úcty jako mužům ve srovnatelném postavení.

Co do postavení žen ve společnosti a jejich uplatnění ve veřejném a profesním životě zaujímá Tunisko první místo nejen v Africe, ale i v celém arabském světě. Tuniské ženy jsou zastoupeny 72 % ve farmacii, 42 % v lékařských profesích, 40 % ve vysokém školství, 35 % ve vědě a výzkumu, 32 % v advokacii a 27 % v justici. Ve vládě jsou ženy zastoupeny 7 %.

V poslední době lze zaznamenat projevy zvýšené náboženské radikalizace, pro niž je charakteristická stoupající účast na modlitbách v průběhu dne, zejména v pátek v poledne a odpoledne. Postupný návrat k muslimským tradicím dokresluje i masovější nošení šátků, zakrývajících hlavy žen. Vzhledem k těmto zkušenostem je velmi těžké stanovit specifika platná pouze pro Tunisko, půjde spíše o specifika platná v arabském světě.

Obchodní jednání:

Český obchodní partner by měl především vědět, že:

 • profesní jednání a chování tuniského partnera vychází z tradic a je determinováno arabskou kulturou a muslimským náboženstvím;
 • česká strana musí být při jednání vyzbrojena trpělivostí, adaptabilitou k prostředí, v kritických okamžicích musí ovládat své reakce a zvládat psychologii tuniské společnosti a arabské mentality;
 • před zahájením jednání je vhodné získat (z věrohodných zdrojů místních či zahraničních) dostatek informací o svém protějšku, o jeho solventnosti a obchodních praktikách;
 • nejvyšší tuniské obchodní kruhy vznikaly po staletí, proto je třeba počítat s tím, že mnohé rodiny obchodníků jsou  v rámci zemí Maghrebu často propojené a vzájemně spřízněné, není proto vhodné poukazovat na negativní rysy, resp. problémy v jednáních s těmito národnostmi;
 • při sjednávání obchodních schůzek a jejich průběhu je třeba počítat ze strany tuniského partnera s velkým smyslem pro improvizaci a se změnou plánů a dohod na poslední chvíli;
 • tuniský obchodní partner rád vede dlouhé rozhovory, během nichž si prověřuje kvality svého protějšku, připravenost na jednání a postupně si tvoří celkový úsudek;
 • česká strana musí tolerovat náboženské vyznání partnera a jím dodržované zvyklosti, tj. návštěvu mešity v určeném čase, páteční účast na polední velké modlitbě a pracovní omezení v době Ramadánu, která bývají důvodem k přerušení obchodního jednání;
 • velká část jednání se odehrává v restauracích během oběda či večeře. Při konverzaci se lze dotázat na rodinu, děti, nevhodné jsou dotazy na životní partnery (manželku, manžela). Největším oceněním důvěry je pozvání k návštěvě tuniské rodiny. V tomto případě je třeba vědět, že:
 1. tuniská obchodní rodina je uzavřená a jednotliví členové dbají na její dobrou pověst, proto jakákoliv (i objektivní) kritika některého člena rodiny je považována za krajně nezdvořilou, útočící na čest rodiny;
 2. při návštěvě tuniské rodiny nelze podcenit svůj reprezentativní vzhled, samozřejmostí je čistota oděvu a obuvi, neopominutelný je i reprezentativní dar pro hostitele (není vhodné předávat alkoholické nápoje, byť luxusních značek);
 3. tuniské společenské styky vyžadují od evropských partnerů náležitou pozornost už při navazování kontaktů; základní zdvořilost, obřadnější pozdravy a podání ruky jsou pro Tunisana základem dojmu, který si vytváří o svém protějšku;
 4. obědy, zejména večeře (z náboženských důvodů neobsahují vepřové maso) se skládají z vícero chodů a jsou zakončeny podáváním kávy nebo čaje, poté je vhodné, aby se host taktně rozloučil a poděkoval za pohostinnost a to i v případě, že bude přemlouván, aby se ještě zdržel. Při loučení nesmí být opomenut žádný člen rodiny, větší pozornost je třeba věnovat starším rodinným příslušníkům.

Hlavní státní svátky:

 • 01.01. Nový rok
 • 14.01. Svátek revoluce a mládeže
 • 20.03  Den nezávislosti
 • 09.04. Den mučedníků
 • 01.05. Svátek práce
 • 25.07. Den republiky
 • 13.08. Den žen (rodiny)
 • 15.10. Den opuštění francouzských vojenských jednotek Tunisko

Náboženské svátky:

Kromě státních svátků Tunisko uznává muslimské pohyblivé svátky, závislé na lunárním kalendáři:

 • Mouled (1 den) - 03.01.2015
 • Aid Esseghir/El-Fitr (3 dny) - 18.07. - 20.07.2015
 • Aid El Kebir/El-Adha (2 dny) - 24.09 - 25.09.2015
 • Ras El Am/El Hijri (1 den) - 13.09.2015
 • Ramadán (1 měsíc) - cca 17.06. - 17.07.2015
 • Mouled (1 den) - prosinec 2015

Pozn.: Doporučujeme se informovat, buď na Velvyslanectví Tuniska v Praze nebo u svého tuniského partnera, zda v termínu předpokládané cesty do Tuniska nejsou v zemi dny pracovního klidu (svátky státní nebo náboženské), příp. jiná omezení pracovní aktivity (např. Ramadán).

Obvyklá pracovní doba a prodejní doba

Státní instituce, např. ministerstva mají v pondělí až pátek pracovní dobu podobnou pracovní době v České republice, tzn. v pondělí až čtvrtek od 8,00 do 12,00 hod. a odpoledne od 14,00 do 18,00 hod. V sobotu  je pracovní doba v některých institucích stanovena od 9:00 hod. do 13:00 hod. Sobota je také dnem školní docházky. Další nestátní instituce, např. banky, pošta mají v pondělí až pátek pracovní dobu od 8,00 do 16,00, tuniská pošta také v sobotu od 8,00 od 12,00.

V letních měsících  (červenec a srpen)  je z důvodu extrémně vysokých teplot (40 až 50 stupňů Celsia) a také v průběhu postního měsíce Ramadánu zkrácena pracovní doba (z důvodu celodenního půstu) do 13:00 hodin.

Prodejní doba ve většině obchodů je do 19:00 hod, a to i v sobotu. V supermarketech (Carrefour) a hypermarketech (Géant) je prodejní doba srovnatelná s Evropou, tj. po celý týden od 9:00 hod. do 22:00 hod. (v postním měsíci Ramadánu je prodejní doba upravována, většinou od 9:00 nebo 10:00 hod. do západu slunce a pak, po hodinové přestávce, až do 23:00 nebo 24:00 hodin).

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané ČR cestují do Tuniska s platným cestovním dokladem, jehož platnost v době plánovaného vycestování z Tuniska je delší než 6 měsíců.

Vízová povinnost pro individuální cestovatele byla zrušena v prosinci 2014.

Doklady potřebné pro vstup občanů ČR na území Tuniska:

 • cestovní pas, jehož platnost přesahuje 6 měsíců od data plánovaného ukončení pobytu,
 • vyplněná hraniční průvodka, jejíž 1. část se odevzdává pohraniční kontrole při příjezdu do země, druhá část při odjezdu ze země (hraniční průvodky distribuje letecká společnost před přistáním nebo lodní společnost po vstupu na loď).

Celní a devizové předpisy:

Dovoz:

 1. dovoz alkoholu: bezcelně je možné dovézt alkoholické nápoje a) do obsahu 25 % alkoholu 2 litry na osobu, b) nad 25 % alkoholu 1 litr na osobu
 2. dovoz tabákových výrobků: je povolen osobám nad 17. let: bezcelně je povolen dovoz 400 ks cigaret, 100 ks doutníků nebo 250 g tabáku na osobu
 3. ostatní předměty: bezcelně je možné dovézt 1/4 litru parfému a 1 litr toaletní vody na osobu, dále jednotlivé dárky, jejichž hodnota nepřesahuje cca 220 Kč/ks
 4. ostatní předměty: bezcelně je možné dovézt 1/4 litru parfému a 1 litr toaletní vody na osobu, dále jednotlivé dárky, jejichž hodnota nepřesahuje cca 220 Kč za kus
 5. dočasný dovoz: dočasně lze dovézt a poté vyvézt bezcelně - osobní automobil, karavan, soukromé letadlo, motocykl, motorový člun, z osobních věcí - max. 2 fotoaparáty, 20 filmů pro vlastní potřebu, 1 kameru s max. 20 filmy, přenosné rádio, sportovní potřeby, campingové vybavení, hudební nástroje, jeden dalekohled, 1 přenosný přehrávač, dva dětské kočárky, 1 jízdní kolo a 1 osobní počítač

Zákaz dovozu:

 1. zbraně, kromě řádně registrovaných loveckých, explozivní materiál, omamné a psychotropní látky, pornografii a jiné předměty ohrožující bezpečnost, zdraví a morálku

Finance:

Je povolen dovoz veškerých deviz, cestovních šeků, platebních i kreditních karet, existuje však limitní částka dovozu hotovosti, která odpovídá cca 22 000 Kč, v případě částky převyšující uvedenou hodnotu, je třeba o tom informovat při celním a devizovém odbavení při příjezdu, případný vývoz nedeklarované částky deviz je sankcionován odebráním peněz a pokutou ve výši odebrané částky, případně dalšími úředními průtahy.

V případě, že je občan ČR držitelem devizového účtu v Tunisku, na který hodlá v hotovosti vložit dovážené devizy, je dovoz těchto deviz deklarovat při vstupu do Tuniska.  

Výměnu volně směnitelných měn na místní měnu se doporučuje uskutečnit v letištních směnárnách, v hotelové směnárně v místě ubytování nebo v jakékoliv tuniské bance. Centrálně vyhlašovaný kurz tuniského dináru je v každé výše uvedené instituci až na malé odchylky identický. V případě neutracení veškerých dinárů před odletem se jeví jako užitečné uschování dokladu o provedené směně, na jehož základě lze před opuštěním země provést směnu z místní měny na volně směnitelnou měnu zpět. Výše zpětné výměny by neměla překročit částku odpovídající 100 TND.

V říjnu 2014 vešlo v platnost nařízení pro cizince (vč. občanů ČR) opouštějících Tunisko, zaplatit tzv. solidární poplatek ve výši TND 30, a to ve formě kolku. Kolek je k zakoupení na mezinárodním letišti Tunis Carthage (pobočky bank) nebo na recepci hotelu.

Směnný kurz k 1. červnu 2015: 1 EUR = 2,16 TND, 1 USD = 1,89 TND

Vývoz:

K vývozu místní flóry a fauny je zapotřebí potvrzení ministerstva zemědělství, vývoz antických starožitností je možný pouze se souhlasem ministerstva kultury, které vydá k tomuto účelu povolení. 

Z Tuniska není povolen vývoz deviz v hodnotě přesahující 22 000 Kč, stejně tak není povolen jakýkoliv vývoz tuniských dinárů. V případě zůstatku peněžní hotovosti v TND je možné za podmínky předložení dokladu o nákupu TND provést směnu. Kontrolu vývozu deviz a dinárů provádí celní kontroloři po pasovém odbavení na mezinárodních letištích.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání cizinců (včetně občanů ČR) stanoví tuniský Zákoník práce v knize VII., kapitole II, čl. 258 a 259. Podle zákona musí každý cizinec, který chce vykonávat placenou práci v Tunisku, uzavřít pracovní smlouvu (Contract de travail) a vlastnit pobytovou kartu (Carte de séjour), na níž je uvedeno: „oprávněn k výkonu placené práce v Tunisku“ („autorisé à exercer un travail salarié en Tunisie“).

Pracovní smlouvu lze uzavřít na dobu maximálně 1 rok s možností prodloužení o 1 rok. O další roky lze smlouvu prodloužit v případě, že se jedná o zaměstnance zahraniční firmy, která v Tunisku realizuje rozvojový projekt schválený kompetentními tuniskými orgány. Takováto pracovní smlouva a její prodloužení musí být vidováno ministrem zaměstnanosti. Tuniská strana současně upozorňuje, že zaměstnání zahraničního pracovníka není možné v případech, které jsou ve výlučné kompetenci tuniských orgánů. (Pozn. ZÚ: s cílem udržet pracovní místa pro tuniské občany.) Platí, že každý zahraniční pracovník se musí do 48 hodin od zahájení práce v Tunisku zaregistrovat prostřednictvím svého zaměstnavatele v pracovním registru. Zahraniční pracovník také nesmí uzavřít novou pracovní smlouvu, pokud nebyla ukončena předchozí pracovní smlouva. Všeobecně platí, že zaměstnaný cizinec má stejná práva a povinnosti (podle tuniského zákoníku práce) jako tuniský zaměstnanec.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Občanům ČR je při cestě do Tuniska doporučováno zajištění kvalitního komerčního zdravotního připojištění pokrývajícího nezbytné zdravotní ošetření, hospitalizaci a letecký transport zpět do ČR. Vzhledem k rozdílům úrovně vybavení a poskytovaných služeb v nemocničních zařízeních v Tunisku je doporučováno, v případě potřeby, vyhledat soukromé nemocniční zařízení.  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: