Turkmenistán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)
Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

Turkmenistán se stále více stává významnou tranzitní zemí v mezinárodní dopravě. Jde především o severojižní dopravní koridor umožňující přístup z Kazachstánu přes území Turkmenistánu do Iránu. Dílčí hodnota předmětného projektu představuje na území Trukmenistánu přibližně 170 mln. USD, z čehož 125 mln. USD by mělo být profinancováno ze zdrojů Asijské rozvojové banky a zbytek na úkor státního rozpočtu. Významnou roli hraje výstavba intermodálních logistických center, a to zejména v  návaznosti na budování přístavů na pobřeží Kaspického moře, přičemž v současné době za nejvýznamnější projekt je považována výstavba „Turkmenbashi International Sea Port“ a s tím spojeného rozšiřování námořní a říční obchodní flotily Turkmenistánu. Probíhá postupná rekonstrukce existujících a výstavba nových letištních terminálů a zprovozňování zařízení určených k řízení letového provozu.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Turkmenistán disponuje jedněmi z největších zásob zemního plynu ve světě. Výstavba a modernizace systému těžby a tranzitu této suroviny vytváří možnosti pro zahraniční dodavatele potřebných technologií. Podle programu rozvoje ropného a plynárenského průmyslu do roku 2030 lze očekávat implementaci investic pro zvyšování těžby zemního plynu, a to zejména na nalezišti Galkynyš na jihovýchodě země. Především kontrakty s Čínou vytvářejí předpoklad pro další růst exportu zemního plynu a tím i pro další nákupy investičních zařízení a služeb za účelem modernizace tohoto odvětví.  Hlavní důraz v této oblasti je kladen na zpracování uhlovodíků, výrobu benzínu, nafty a maziv.

Energetický průmysl

Turkmenistán vyrábí v současné době 21 TWh elektrické eneregie ročně, z čehož 3 TWh se vyváží zejména do Iránu. Národní strategie rozvoje energetického sektoru Turkmenistánu do r. 2020 počítá s dosažením roční produkce 48 TWh, z čehož vývoz by měl představovat 13 TWh. Kromě výstavby a modernizace elektráren s paroplynovým cyklem je na pořadu dne zejména výstavba a modernizace vysokonapěťových přenosových sítí. Hodnota celkových investic do rozvoje energetiky je v současné době odhadována na 5 mld. USD.

Obranný průmysl

Probíhá postupná modernizace armádních a bezpečnostních složek v souvislosti s posilováním vnější a vnitřní bezpečnosti země. Možné dodávky se mohou odehrávat zejména v rovině technologicky náročnějších systémů používaných jednotlivými druhy pozemních vojsk a protivzdušné obrany. 

Textilní a obuvnický průmysl

Turkmenistán je jedním z největších světových vývozců bavlny. Je kladen důraz na modernizaci a zvýšení kapacity zpracování bavlny, výroby bavlněné příze, látek a textilních výrobků. Realizace programu rozvoje textilního průmyslu a obchodu Turkmenistánu do roku 2020 předpokládá podporu modernizace textilních závodů s cílem zvýšení výroby textilních výrobků a koberců, což bude vyžadovat investice v hodnotě 2 mld. USD. V důsledku uvedení do provozu nových textilních podniků by mělo dojít ke zvýšení zpracovatelské kapacity tohoto odvětví na 300 tisíc tun bavlněného vlákna ročně.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Dopravní průmysl

HS 8471 - Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

HS 8517 - Přístroje telefonní,ost,přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

HS 8528 - Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní

HS 8529 - Části přístr vysílacích přijímacích televizí

HS 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy

HS 8531 - Přístroje elektrické akustické vizuální jiné

Důlní, těžební a ropný průmysl

HS 7304 - Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze železa,oceli

HS 7305 - Trouby trubky z železa oceli nad 406,4 mm

HS 7306 - Trouby profily ap duté jiné z železa oceli

HS 7307 - Příslušenství pro trouby trubky z železa ocel

HS 7311 - Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8481 - Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj

Energetický průmysl

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8419 - Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot

HS 8535 - Zařízení el.k ochraně,spínání el.obvodů,›1000V

HS 8536 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,‹1000V;konekt,pro opt,vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8538 - Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

 

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Obranný průmysl

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

HS 9306 - Bomby granáty miny náboje ap střelivo ostatní

Textilní a obuvnický průmysl

HS 8444 - Stroje k tvarování stříhání ap mat textilních

HS 8445 - Stroje pro přípravu vláken spřádání aj přízí

HS 8452 - Stroje šicí nábytek kryty jehly aj k strojům

 

Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

Kategorie vyspělosti země: LMIC

Dlouhodobý vysoký růst turkmenské ekonomiky vedl k postupnému zvyšování úrovně příjmů a přesunul zemi do skupiny zemí vyšší střední třídy. Turkmenská ekonomika zůstává relativně odolná vůči globálním nejistotám. Sociální indikátory ukázaly zlepšení kvality života obyvatel, které je úměrné ekonomické výkonnosti země. Vládní národní socioekonomický rozvojový program pro roky 2011-2030 a National Rural Development Program se zaměřují na inkluzivní ekonomický růst a zároveň ochranu ekonomické nezávislosti, modernizaci národní infrastruktury a podpory přímých zahraničních investic.

Sektor vody a sanitace

Turkmenistán chce inicializovat technicky a finančně udržitelné změny v oblasti vodohospodářství. Turkmenistán se zaměřuje na 4 hlavní složky: 1) Zlepšení zásobování vodou, rozšíření a opravení vodohospodářské sítě, výměna a obnova materiálu. Dílčími komponenty jsou: oprava a výměna pouliční svodů a instalace nových kohoutků; zařízení ke snížení ztráty vody a nákladů na provoz a údržbu, zlepšení kvality vody. 2) Zlepšení hygieny a zdraví. Zlepšení úrovně sanitárních zařízení a hygienické praxe díky odstranění latrín a instalaci zařízení pro mytí rukou ve školách a na trzích s využitím komunitních přístupů; financování nákupu vozidel a zařízení; podpora zdraví a vzdělávání v oblasti hygieny; zlepšení sledování kvality vody a hygieny. 3) Posílení vodohospodářských institucí.  4) Zefektivnění projektového manegamentu.

Sektor zemědělství

Zemědělství je druhým největším sektorem ekonomie Turkmenistánu s 26 % HDP. Ve venkovských oblastech žije více než polovina obyvatel. S přispěním státu vznikl projekt na renovaci a modernizaci farmářského vybavení a strojů. Pravdou ale je, že investice do tohoto sektoru ze strany státu jsou příliš malé. Evropská unie asistuje v tomto případě zejména v oblasti vědy a výzkumu a podpory vzdělávání místních farmářů.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled mezinárodních výstav 2017 v Turkmenistánu.

 

Mezinárodní plynárenský kongres a výstava v Avaze, 23. - 24. 05.

  • přehled trhu zemního plynu a ropy na pozadí světového těžebního průmyslu
  • efektivní využití ložisek plynu v Turkmenistánu
  • rozvoj naleziště „Galkynyš“
  • investiční příležitosti a mezinárodní spolupráce pro rozvoj energetické a dopravní infrastruktury Turkmenistánu
  • těžba energetických surovin na moři a na souši
  • použití moderních inovačních technologií aj.

Organizátorem akce je státní koncern Turkmengaz a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, Tel/Fax: +993 124 037 39 / 124 037 45 / 124 037 40, E-mail: turkmengaz@online.tm

 

Mezinárodní zdravotnický veletrh a vědecká konference "Zdravotnictví 2017" v Ašchabadu, 20. - 22. 07.

  • přehled trhu zemního plynu a ropy na pozadí světového těžebního průmyslu
  • medicínská a laboratorní technika a zařízení
  • záchranářské pomůcky pro lékařskou pohotovostní službu
  • fyzioterapie a ortopedické technologie
  • produkce pro ortodontickou léčbumateriály a zařízení pro plastiku kosti a ústní a čelistní chirurgii
  • rentgenové přístroje
  • léky
  • medicínské výrobky

Organizátorem akce je Ministerstvo zdravotnictví a medicínského průmyslu Turkmenistánu a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, tel.: + 993 123 988 98 / 91 / 92, exhibition@cci.gov.tm, www.cci.gov.tm.

 

Mezinárodní výstava "Stavebnictví v Turkmenistánu 2017" a konference "Rozvoj stavebnictví v Turkmenistánu" v Ašchabadu, 24. - 26. 08.

  • stavební materiály a zařízení
  • projektování, stavba, oprava
  • zařízení pro výrobu stavebních hmot
  • fasády, střechy, izolace
  • keramika a kamen
  • interiér a dekorace
  • tapety, barvy a krytiny
  • stropy, stropní systémy a podlahové krytiny

Organizátorem akce je Ministerstvo stavebnictví a architektury Turkmenistánu, státní koncern "Turkmenské silnice" a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, tel.: + 993 123 988 98 / 91 / 92, exhibition@cci.gov.tm, www.cci.gov.tm.


Mezinárodní výstava a vědecká konference „Hlavní směry rozvoje energetického sektoru Turkmenistánu“ v Ašchabadu, 7. - 9. 09.

  • výroba elektrické energie a její distribuce, přenosové soustavy
  • těžba, distribuce a využití zemního plynu, ropy a uhlí
  • využití vodní, větrné, geotermální a sluneční energie
  • výstavba a výroba energetických zařízení aj.

Organizátorem akcу je Ministerstvo energetiky a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, tel.: + 993 123 988 98 / 91 / 92, exhibition@cci.gov.tm, www.cci.gov.tm.

 

Mezinárodní výstava ropného a plynárenského průmyslu "Oil & Gas Turkmenistan - 2017" v Ašchabadu, 2. - 4. 11.

 

  • rozvoj ropného a plynárenského průmyslu
  • zkapalňování plynu a jeho přeprava
  • zvýšení efektivity průzkumu, těžby a zpracování alternativních zdrojů energie.

Organizátorem výstavy je státní koncern Turkmenneft a Obchodně průmyslová komora Turkmenistánu, tel: + 902 122 726 162, e-mail: info@ogtexpo.com, www.ogtexpo.com.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: