Tuvalu: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Tuvalu

Hlavou státu je královna Alžběta II. Na Tuvalu ji zastupuje generální guvernér (Sir lakoba Italeli od dubna 2010) jmenovaný na doporučení premiéra po konzultaci s parlamentem. Parlament je patnáctičlenný, volený na čtyřleté období. Volby v roce 2014 byly odloženy kvůli hurikánu Pam a nakonec proběhly až 31.3.2015. Na Tuvalu nejsou žádné politické strany. Parlament volí premiéra, který z jeho členů vybírá členy svého kabinetu.

Složení vlády:

 • Předseda vlády: Enele Sopoaga
 • Vicepremiér: Maatia Toafa
 • Ministr dopravy a komunikací: Monise Laafai
 • Ministr pro veřejné sítě a infrastrukturu: Enele Sopoaga
 • Ministr školství, kultury a tělovýchovy: Fauoa Maani
 • Ministr životního prostředí, zahraničí, práce a obchodu: Taukelina Finikaso
 • Ministr zdravotnictví: Satini Manuella
 • Ministr financí a ekonomického rozvoje: Maatia Toafa
 • Ministr pro výstavbu a přírodní zdroje: Puakena Boreham
 • Ministr vnitra a místního rozvoje: Namoliki Sualiki

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • počet obyvatel: 10 959 (odhad 2016)
 • hustota zalidnění: 417 obyv./km2 (2015)
 • ekonomicky činné obyvatelstvo: 5950 (odhad 2004)
 • roční přírůstek: 0,2 % (odhad 2015)
 • míra porodnosti: 2,98 dítěte/ženu (odhad 2016)
 • kojenecká úmrtnost: 29,9/1000 narození
 • celková úmrtnost 8,6/1000 obyvatel (odhad 2016)
 • očekávaná délka života při narození: 66,5 roku

Věková struktura:

 • 0-14 roků: 29,4 %
 • 15 - 64 roků: 65,03 %
 • nad 65 roků: 5,57 % (odhad 2015)

Etnické složení:

 • Polynésané 96 %
 • Mikronésané 4 %

Náboženské složení:

 • protestanti 98,4 % (z toho adventisté sedmého dne 1,4%)
 • baha‘i 1 %
 • jiné 0,6 %

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Růst HDP v % v letech 2012 až 2016

2012

2013

2014

2015

2016

0,2

1,3

2,2

2,6

4,0

Zdroj: ADB Development outlook 2017, MZV Austrálie

                                                  

Nominální HDP v mil. USD

2012 2013 2014 2015 2016
40 38 37 33 32

Zdroj: ADB Development outlook 2017, MZV Austrálie

 

 

 

Inflace v % v letech 2012 až 2016

2012

2013

2014

2015

2016

1,4

2,0

1,1

3,2

3,5

Zdroj: ADB Development outlook 2017, MZV Austrálie

 

 

Údaje o nezaměstnanosti nejsou k dispozici. 2/3 obyvatelstva pracuje v neformální ekonomice (samozásobitelství – drobné zemědělství a rybolov v malém rozsahu)

Očekávaný vývoj v teritoriu:

Tuvalu je vysoce závislé na zahraniční rozvojové pomoci, obzvláště po hurikánu Pam v roce 2014 a hurikánu Winston v únoru 2016. Zemi chybí základní infrastruktura a ekonomika je založena spíše na samozásobitelství a rybářství. Jakýkoli jednorázový obchod či rozvojový projekt může ekonomické ukazatele výrazně vychýlit.

 

Asijská rozvojová banka (ADB) v rámci své strategie vůči Tichomoří (2016-2018) a v rámci svého akčního plánu pro Tuvalu připravila prostředky v podobě úvěrů, ve výši 91,4 mil. USD a nepůjčkové fondy ve formě grantů a programů ve výši 19,34 mil. AUD(pro období 2016-2018).

 

Pokud jde o bilaterální rozvojovou spolupráci, Austrálie je dlouhodobě nejvýznamnějším rozvojovým partnerem Tuvalu (Pomoc poskytována prostřednictvím Australské agentury pro mezinárodní rozvoj AusAID). Prioritami australské pomoci jsou: ekonomická stabilita a dobré vládnutí, životní prostředí, klimatická změna a školství.  V letech 2017-2018 poskytne Austrálie Tuvalu na rozvojovou pomoc až 8,7 mil. AUD. Austrálie je poskytovatelem až třetiny veškeré rozvojové pomoci Tuvalu.

 

V rámci vlastního programu pro rozvojovou spolupráci Nový Zéland (prostřednictvím Novozélandské rozvojové agentury NZAID) poskytl Tuvalu pro období 2015/2016 prostředky v hodnotě 3,6 mil. AUD a spolu se stipendijními fondy prostředky v celkové výši 15 mil. AUD. Indikativní alokace fondů pro období 2017-2018 činí 11,3 mil. AUD. Mezi priority Nového Zélandu, kromě účasti v Tuvalu Trust Fund, patří makroekonomická stabilizace a rozvoj lidských zdrojů (předškolní vzdělání, stipendia, technická školení), rozvoj odlehlejších ostrovů, infrastruktura a rybolov. 

 

V roce 2016 Tuvalu zažívalo zvýšený ekonomický růst v souvislosti s výstavbou ubytování pro setkání hlav států pacifických ostrovů v září 2019, dále pak díky projektům pro rozšíření pobřeží navážením materiálu, výstavbě klinik a škol na odlehlých ostrovech, skládek a rozšiřováním stávajícího letiště. Pro rok 2017 se také očekávají vyšší příjmy z licencí k rybolovu díky příznivějšímu klimatickému vývoji.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Veřejný sektor představuje 70 % HDP. Rozpočet za poslední roky je bohatší díky vyšším příjmům z licencí za rybolov (v roce 2016 rekordní výnosy ve výši 37,3 mil. AUD, což představuje 82,6% HDP)  a příjmům ze známek a mincí. To umožňovalo v předchozích letech sestavovat poměrně expanzivní rozpočty. Ekonomika Tuvalu používá jako svou měnu Australský dolar (AUD).

Rozpočet Tuvalu (mil. AUD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy + rozvojová pomoc

44,5

53,59

64,92

66,6  68,66

Výdaje

32,48

41,49

60,62

60,06  70,86

Saldo

10,9

12,1

4,5

6,0 -2,2

 

Tuvalu spravuje fond Tuvalu Trust Fund (TTF), který by měl být do roku 2020 navýšen na hodnotu 200 mil. AUD. (V roce 2016 hodnota fondu činila 154,8 mil. AUD, jedná se o meziroční navýšení o 11,6 mil. AUD). Tento fond slouží k fiskální stabilizaci v letech, kdy příjmy klesnou pod únosnou úroveň. V roce 2016 byl založen Tuvalu Survival Fund pro náklady spojené s dopady klimatické změny. V roce 2016 bylo do fondu vloženo 5 mil. AUD. Pro rok 2017 počítá státní rozpočet s transferem 2 mil. AUD do tohoto fondu.

 

Hlavními sektory, na které se soustřeďuje rozpočet pro rok 2017 jsou: Infrastruktura, školství, zdravotnictví, klimatická změna a fiskální udržitelnost.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Bilance běžného účtu (mil. USD)
2012 2013 2014 2015 2016
7 ... 7 2 -1

 

Bilance kapitálového a finančního účtu (mil. AUD)
2012 2013 2014 2015 2016p
-3,4 8,7 -4,9 2,1 -1,8

 

Rezervy (mil. AUD) (nikoli devizové)
2012 2013 2014 2015 2016p
27,5 37,9 41 46,4 42,7

 

Zahraniční dluh (%HDP)
2012 2013 2014 2015 2016p
19,7 51,8 59,8 54,5 51,7

 

Zdroj: IMF Country Report No. 16/323, Asian Development Indicators 2017, MZV Austrálie

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V zemi neexistuje Centrální banka (AUD je oficiální měnou) a (s omezenými možnostmi) zde funguje jen jedna komerční banka (National Bank of Tuvalu).

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu včetně korporátní je stanovena ve výši 30 % při ročních příjmech vyšších než 1900 AUD ročně. Existují také prodejní daně na určité zboží a služby. Zdaněny jsou tak prodeje známek, copry a rybářských licencí. Vláda udržuje cenové restrikce na benzín a základní potraviny. 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: