Ukrajina: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

21. 6. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

 

Civilní letecký průmysl

Na Ukrajině existuje několik významných leteckých výrobců s velkou výrobní kapacitou. Ukrajinská strana má zájem na výrobní kooperaci se zahraničními partnery. S cílem ustanovení přímých kontaktů mezi výrobci letecké techniky z ČR a Ukrajiny organizovala v polovině října 2016 v Kyjevě česká strana (ZÚ Kyjev ve spolupráci s kanceláří CzechTrade v Kyjevě a Asociací leteckých výrobců)  Česko – ukrajinské letecko – průmyslové fórum s cílem vytvoření přímých kontaktů a projednání možností spolupráce, a to včetně výrobní kooperace. Na fórum by měla navázat v roce 2018 pracovní mise zástupců ukrajinských leteckých výrobců do ČR spojená s návštěvou leteckých společností v ČR.

 

Energetický průmysl

Energetika představuje na Ukrajině významný a strategický sektor. Předpokládá se liberalizace energetického sektoru (trhu s elektřinou apod.) s cílem narovnání cen a odbourání různých dotací. V rámci tohoto procesu bude docházet ke zdražování cen energií, poroste poptávka po systémových řešeních (elektronické systémy řízení obchodu s elektřinou, vedení statistiky obchodu s elektřinou apod.), po úsporných technologiích apod. Další příležitostí je modernizace stávající energetické infrastruktury. V posledních letech se též rychleji rozvíjí sektor solárních elektráren. V energetickém sektoru bude možné získat financování i od některých mezinárodních finančních institucí jako je EIB, EBRD apod.

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

Na ukrajinské straně je zájem o spolupráci s českou stranou při obnovování a modernizaci tramvajové dopravy, např. město Kyjev předpokládá modernizaci části svého tramvajového parku. Příležitosti existují též na trhu osobních vozidel, kde se v roce 2017 výrazněji zvýšila poptávka. Tento trend pokračuje i v roce 2018. Příležitostí může být rovněž modernizace silniční infrastruktury na Ukrajině.

 

Vodohospodářský a odpadní  průmysl

Jednou z priorit ukrajinské strany je výstavba moderních skládek, spaloven, čističek odpadních vod ve vybraných městech. České společnosti se mohou prosadit spíše jako subdodavatelé technologie pro ukrajinské generální dodavatele. V tomto sektoru existuje též lepší dostupnost financování mj. prostřednictvím mezinárodních finančních institucí jako je EBRD a EIB.

 

Zemědělství a potravinářský průmysl 

Jedná se o významný a velmi perspektivní sektor ekonomiky se 14%  podílem na HDP a s významným exportem (zemědělský export dosahuje 15,5 mld. USD, tj. 42,5% z celkového exportu). Nové investice  směřují do výroby drůbežího a vepřového masa, do rostlinné výroby, do mlékárenství apod. Dobré exportní příležitosti existují u zařízení potravinářského sektoru, u zemědělské techniky a technologií, u potravin v oblasti zdravé výživy, různých delikates (sušené maso, sýry). Tyto možnosti jsou nicméně omezeny nízkou kupní silou obyvatelstva, která zůstane v nejbližším období (v roce 2018) na současné úrovni. Příležitosti pro české potravinářské výrobky jsou zejména ve větších městech jako je Kyjev, Oděsa, Dnipro (býv. Dněpropetrovsk). V návaznosti na poptávku místního zemědělství rozšiřují svoji přítomnost na trhu výrobci zařízení pro zpracování půdy a rostlinnou výrobu, chov zvířat a související technologie. V únoru 2018 začal při velvyslanectví ČR v Kyjevě pracovat J. Rešetnyk jako místní zemědělská síla. Jeho činnost je zaměřena na podporu rozvoje bilaterální spolupráce české a ukrajinské strany v oblasti zemědělství a potravinářském průmyslu. V březnu 2018 byl v Kyjevě organizován projekt PROPED "Prosazování českých potravinářských výrobků na ukrajinském trhu" na podporu českých potravinářských výrobků na Ukrajině.

 

Obranný průmysl

Domácí obranný průmysl se od roku 2014 postupně konsoliduje s výhledem získání schopnosti plné saturace potřeb ukrajinských ozbrojených sil. Nadále má Ukrajina nicméně zájem o unikátní technologie zejména z oblasti pasivních sledovacích systémů, dále o speciální vozidla a komunikační prostředky. Vysoká cena bojových aktivit na východě země se nicméně podepisuje na zdrojích obranného rozpočtu a výjimkou nemusí být z ukrajinské strany ani náhlá a rychlá potřeba dodávek určitého typu základní výstroje, oblečení a dalších prostředků.

 

Strojírenství

Strojírenská produkce zůstává tradiční položkou českého vývozu, nicméně na ukrajinském trhu je v současné době snížená úroveň výroby strojírenských a metalurgických závodů. Z druhé strany na ukrajinském trhu působí řada výrobců stavebních materiálů, zemědělské techniky, nábytku, elektroniky, jejichž produkce je orientována na odbyt na zahraničních trzích. To představuje příležitosti pro české dodavatele kovoobráběcího zařízení.

 

                                                                                              

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8402 – Parní kotle zvané „na přehřátou vodu“

HS 8403 – Kotle k ústřednímu vytápění, jiné než parní kotle

HS 8406 – Parní turbíny

HS 8409 – Části a součásti vhodné pro motory pístové

HS 8410 – Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory  

HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plyn. turbíny

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8416 – Hořáky pro topeniště, mechanická přikládací zařízení, včetně roštů, ap.

HS 8481 - Kohouty, ventily aj pro potrubí, kotle vany aj

HS 8535 – El zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. › 1000 V

HS 8536 – El zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1000 V

HS 8537 – Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. základny pro el. ovládání 

HS 8541 – Diody, tranzistory ap polovodičová zařízení 

HS 8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 3002 – Antiséra, ostatní krevní složky a imunologické výrobky, očkovací látky ap. výrobky

HS 3006 – Farmaceutické zboží specifikované

HS 0410 – Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuved.

HS 1106 – Mouka, krupice z luštěnin, manioku ap.

HS 8430 – Ost. srovnávací, vyrovnávací, škrabací, vrtací aj. stroje; sněhové pluhy a frézy

HS 8432 – Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8433 – Žací nebo mlátící stroje, sekačky na trávu ap.

HS 8434 – Dojicí stroje a mlékárenské stroje a zařízení

HS 8437 – Stroje pro čištění, třídění nebo prosévání semen, zrn aj.

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8701 – Traktory a tahače

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8603 – Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy s vlastním pohonem

HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

Civilní letecký průmysl

HS 8802 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

HS 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

Vodohospodářství, odpadní průmysl

HS 3825 – Odpadní produkty chem. prům. aj. komunální odpad.; splašky; odpady příbuz. průmyslu

 

HS 8421 – Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

Strojírenský průmysl 

HS 8465 – Obráběcí stroje pro opracování dřeva, korku, kostí ap.

 

HS 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. nerostných hmot

 

V lednu 2018 byl v Nejvyšší radě UA schválen zákon „O privatizaci státního a komunálního majetku“. Zákon definuje klasifikaci objektů pro privatizaci s tím, že při aktivech nad 250 mil. hřiven je daná společnost či objekt zařazen do „velké privatizace“. Seznam objektů určených pro velkou privatizaci schvaluje vláda na základě návrhu Fondu státního majetku UA. „Malou privatizací“ se zabývá Fond státního majetku UA s tím, že prodeje se budou realizovat prostřednictvím elektronických aukcí. Privatizaci komunálního majetku organizují místní Rady. Na Ukrajině je v současné době více jak 3000 státních společností.

 

 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Kalendář veletrhů na Ukrajině v roce 2018:

 

Agro Animal Show, www.animal-show.kiev.ua

mezinárodní zemědělský veletrh

Termín konání: 21. - 23. 02. 2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, web: www.iec-expo.com.ua 

Pořadatel: Kyiv International Contract Fair, www.kmkya.kiev.ua

Zaměření: zařízení a technologie pro zemědělství

 

INTERBUDEXPO, www.buildexpo.kiev.ua

mezinárodní stavební festival

Termín: 20.03 - 23.03 2018

Místo konání: výstaviště International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: Kyjevskij Mižnarodnyj Kontraktovyj Jarmarok, www.kmkya.kiev.ua

Zaměření: stavební materiály, technologie, služby

 

UITT, www.uitt-kiev.com

mezinárodní veletrh v oblasti cestovního ruchu

Termín:  27.- 30. 03. 2019

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: cestovní ruch

 

ELCOM-UKRAJINA 2019, www.elcom.ua

mezinárodní specializovaná výstava v oblasti elektrotechniky

Termín konání: 16.-19. 04.2019 Místo konání: výstaviště KyjevExpoPlaza, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua

Pořadatel: EuroIndex, www.euroindex.ua

Zaměření: energetika, elektrotechnika, úsporné technologie 

 

KIEVBUILD, www.kievbuild.com.ua

mezinárodní stavební veletrh

Termín: 15.- 18. 05. 2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, web: www.iec-expo.com.ua 

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: stavební materiály, technologie, služby

 

INTERTOOL 2018,  www.intertool.kiev.ua

mezinárodní specializovaný veletrh

Termín: 15. - 18.05. 2018

Místo konání: výstaviště International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: zahradní nářadí

 

AQUA-THERM, www.aqua-therm.kiev.ua 

20. mezinárodní veletrh

Termín: 15. - 18. 05.2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“,  Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: vytápěcí, vodovodní zařízení, bazény, sanitární keramika

 

SIA AutoTechServis, www.ats-expo.com.ua

26. mezinárodní kyjevský autosalón

Termín konání: 23. - 26. 05. 2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: Premier Expo, www.pe.com.ua

Zaměření: osobní, speciální, sportovní auta, náhradní díla, servis 

 

AGRO-2018, www.agroexpo.in.ua

30. mezinárodní zemědělský veletrh

Termín: 06. - 09. 06. 2018

Místo konání: Národní ExpoCentrum Ukrajiny, www.expocenter.com.ua

Pořadatel: PromFinInvest, www.agroexpo.com.ua

Zaměření: zařízení, technologie pro zemědělství

 

PUBLIC HEALTH, www.publichealth.com.ua

27. mezinárodní zdravotnická výstava

Termín konání: 2. - 4. 10. 2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: zdravotnictví, zařízení a technologie pro zdravotnictví

 

UKRAINE INTERNATIONAL TRAVEL MARKET, www.ukraine-itm.com.ua

25. mezinárodní výstava cestovního ruchu

Termín konání: 03. - 05. 10. 2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: cestovní ruch

 

ARMS and SECURITY 2018 www.iec-expo.com.ua

15. mezinárodní specializovaná výstava

Termín konání: 9. – 12. 10. 2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: International Exhibition centre, www.iec-expo.com.ua

Zaměření: zbraně, systémy, bezpečnostní technika

 

BEZPEKA/SECURITY, www.bezpeka.ua

mezinárodní specializovaná výstava bezpečnostních zařízení a systémů

Termín konání: 23. - 26. 10. 2018

Místo konání: výstaviště „ExpoPlaza“, Kyjev, www.expoplaza.kiev.ua

Pořadatel: EuroIndex, www.euroindex.ua

Zaměření: bezpečnostní zařízení a systém

 

WORLD FOOD UKRAINE, www.worldfood.com.ua  

mezinárodní specializovaná potravinářská výstava

Termín konání: 23. - 25. 10. 2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: PremierExpo, www.pe.com.ua

Zaměření: potraviny, zařízení a technologie pro potravinářský průmysl

 

OIL and GAS http://oilgas-expo.com

21. mezinárodní specializovaná výstava 

Termín konání: 23. - 25. 10. 2018

Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: ACCO International, http://acco.ua

Zaměření: plynárenství, zpracování nafty, zařízení a technologie

 

AQUA UKRAINE 2017 http://www.iec-expo.com.ua/aqua-2018.html

16. mezinárodní specializovaná výstava

Termín konání: 06. - 08. 11. 2018 Místo konání: výstaviště „International Exhibition Centre“, Kyjev, www.iec-expo.com.ua

Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua 

Zaměření: ochrana vodních zdrojů, vodohospodářství, ekologické technologie

 

INDUSTRIAL FORUM  2018,  www.iec-expo.com.ua

17. mezinárodní výstava

Termín konání: 20. – 23. 11. 2018

Pořadatel: International Exhibition Centre, Kyjev, www.iec-expo.com.ua   

Zaměření: průmyslová zařízení a technologie

 

Vybraní organizátoři výstav a veletrhů

* International Exhibition Centre, www.iec-expo.com.ua

* Kyiv International Contract Fair, www.kmkya.kiev.ua

* Acco International, http://acco.ua

* PremierRxpo, www.pe.com.ua

* EUROINDEX, www.euroindex.ua

* ZovnišExpoBusiness, www.vneshexpo.kiev.ua

 

Největší kyjevská výstaviště

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: