Unie inovací - pracovní místa, ekologický růst a sociální pokrok

1. 11. 2010 | Zdroj: Zastoupení Evropské komise v ČR

Evropská unie představila 6. října 2010 projekt "Unie inovací", který by měl zavést strategický přístup k inovacím na té nejvyšší politické úrovni. Evropská komise je toho názoru, že tento projekt bude klíčem k dosažení cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní, udržitelnou a solidární ekonomiku.

Hlavním cílem je vyřešit a vylepšit podmínky přístupu k financím v oblastech výzkumu a inovací v Evropě tak, aby se zajistilo, že nové inovativní nápady se transformují do výrobků a služeb. To by pak mělo vést k vytváření nárůstu pracovních míst.

„Unie inovací“, kterou Evropská komise představila dne 6. října 2010, zavádí strategický přístup k inovacím podporovaný na té nejvyšší politické úrovni. Zaměří se na úsilí Evropanů zabývat se problémy, jako je změna klimatu, energetická bezpečnost a zajištění potravin, zdraví a stárnutí populace, a spolupracovat na jejich řešení s třetími zeměmi. Využije zásahu veřejného sektoru k povzbuzení sektoru soukromého, a tím i k odstranění překážek, které brání nápadům pronikat na trh. Mezi takové překážky patří nedostatek financí, roztříštěnost výzkumných systémů a trhů, nedostatečné zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací a pomalé zavádění norem. Unie inovací je vlajkovou lodí strategie Evropa 2020.

„Naše cesta z krize vede přímo do spárů nelítostné konkurence, a my čelíme naléhavé potřebě inovací. Jestliže Evropu nezměníme v Unii inovací, naše ekonomiky zeslábnou a nápady a talent přijdou vniveč. Inovace jsou klíčem k udržitelnému růstu a spravedlivější a ekologičtější společnosti. Jediným způsobem, jak vytvořit trvalá a dobře placená pracovní místa, která odolají globalizačním tlakům, je výrazné zlepšení evropských inovací,“ uvedla komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn a místopředseda odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani.

Studie od Paula Zagamé („Cena za Evropu, která neinovuje“), kterou si Komise nechala vypracovat, ukazuje, že pokud dojde k navýšení investic do výzkumu a vývoje na 3 procenta HDP EU, povede to k vytvoření celkem 3,7 milionů pracovních míst a k ročnímu nárůstu HDP o 795 miliard Euro do roku 2025. Komise chce také docílit většího zájmu občanů v oblastech energetické bezpečnosti, zajišťování potravin nebo stárnutí obyvatelstva. Snazší přístup na trh a odstranění překážek by pak měly poskytnout zásahy veřejného sektoru do sektoru soukromého.

Klíčové rysy Unie inovací

  • Evropská inovační partnerství soustředí zúčastněné strany – celoevropské, vnitrostátní i regionální, veřejné i soukromé – kolem jasně vymezených cílů v oblastech, které spojují řešení společenských problémů s potenciálem Evropy stát se světovou jedničkou. Tato partnerství zkvalitní výzkum a vývoj, zkoordinují investice, urychlí tvorbu norem a zvýší poptávku. Komise poskytne prvotní finanční prostředky, aby přilákala investice zúčastněných stran. Do začátku roku 2011 má být zahájeno pilotní partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí, jehož cílem bude prodloužit období života, v němž se těšíme pevnému zdraví, o dvě léta do roku 2020. Následovat budou další partnerství v oblastech, jako je energetika, „inteligentní“ města a mobilita, hospodárné využívání vody, neenergetické suroviny a udržitelné a produktivní zemědělství.
  • Komise shromáždila 25 ukazatelů ve „srovnávacím přehledu Unie inovací“ a vypracovala kontrolní seznam vlastností úspěšných inovačních systémů. Má být vytvořen nový ukazatel, zaměřený na podíl rychle rostoucích inovačních společností v ekonomice. Komise bude podporovat systém nezávislého hodnocení univerzit.
  • Komise zavede opatření pro lepší přístup k financím. Navrhne režim pro přeshraniční rizikový kapitál, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou posílí režimy EU, jako je finanční nástroj pro sdílení rizik, a jmenuje vedoucího představitele v zájmu posílení přeshraničních kontaktů inovačních podniků s investory.
  • Budou podpořeny stávající výzkumné iniciativy. Komise navrhne opatření k dotvoření Evropského výzkumného prostoru – právnímu závazku vyplývajícímu z Lisabonské smlouvy – do roku 2014. Výsledkem má být větší jednotnost evropských a vnitrostátních politik výzkumu, omezení byrokracie a odstranění překážek bránících pohybu výzkumných pracovníků, např. nepřevoditelnost důchodových práv. Výsledkem bude i co nejotevřenější přístup k výsledkům veřejně financovaného výzkumu. Strategie Evropa 2020 bude podpořena vytvořením 8. rámcového programu. Evropská rada pro výzkum a Evropský inovační a technologický institut projdou dalším vývojem. Komise posílí vědeckou základnu tvorby politiky prostřednictvím svého Společného výzkumného střediska.
  • Komise v roce 2011 zřídí evropský výbor předních představitelů v oblasti designu a zavede označení „design evropské kvality“.
  • V roce 2011 Komise zahájí hlavní program výzkumu veřejného sektoru a sociálních inovací a pilotní srovnávací přehled inovací v evropském veřejném sektoru. Zahájí evropský pilotní projekt v oblasti sociálních inovací s cílem zajistit odborné poradenství sociálním inovátorům a navrhnout, aby sociální inovace byly středem zájmu budoucích programů Evropského sociálního fondu. Hodlá se poradit se sociálními partnery o možnosti rozšířit inovační ekonomiku do všech úrovní zaměstnání.
  • Komise navrhuje, aby vlády vyčlenily zvláštní rozpočtové prostředky na zadávání veřejných zakázek v oblasti inovačních produktů a služeb. Z hlediska inovací, které zlepší veřejné služby, by měl být vytvořen trh veřejných zakázek v hodnotě nejméně 10 miliard EUR ročně. Komise nabídne pomoc při společném zadávání veřejných zakázek smluvním subjektům z různých členských států.
  • Aby Komise zajistila interoperabilitu a posílila inovace, předloží začátkem roku 2011 legislativní návrh na urychlení a modernizaci procesu stanovování norem.
  • Je nutné modernizovat evropský režim duševního vlastnictví. Dohoda o patentu EU by podnikům ušetřila 250 milionů EUR ročně. Komise v roce 2011 předloží návrhy na vytvoření evropského trhu znalostí o patentech a licencích.
  • Za účelem výrazného zlepšení inovací budou přezkoumány rámce strukturálních fondů a státních podpor. Komise pomůže členským státům lépe využít 86 miliard EUR ze strukturálních fondů vyčleněných na výzkum a inovace v období 2007-2013. Navrhne rámec strukturálních fondů na období po roce 2013 s větším zaměřením na inovace. V roce 2011 přezkoumá rámec státních podpor.

Unie inovací má být projednána na zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 12. října a na prosincovém zasedání Evropské rady. V rámci řízení strategie Evropa 2020 bude sledován dosažený pokrok. Stav Unie inovací bude projednán na výroční konferenci o inovacích.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek