Uzbekistán: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

19. 12. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)

Obsah neuveden

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Príležitosti pro český export

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

Rozvoj dopravní infrastruktury a veřejné dopravy Uzbekistánu patří mezi vládní priority. Implementace Programu rozvoje a modernizace inženýrské a dopravní infrastruktury na období  2016-2020 počítá s rekonstrukcí, modernizaci a výstavbou více než 1200 km silnic a dálnic. Program kromě běžných stavebních prací zahrnuje zavádění moderních telematických systémů zejména na dálničních úsecích a na silnicích 1. třídy a stejně tak v rámci probíhající modernizace městské dopravní infrastruktury i v hlavním městě Taškentu a v dalších větších městech. Na celostátní úrovni se postupně realizuje plán modernizace infrastruktury a řízení železniční dopravy (včetně získávání know-how pro zefektivnění mezinárodní železniční přepravy) a letového provozu.

 

Energetický průmysl

Monopolním hráčem na trhu a tudíž i jediným potenciálním partnerem je státní energetická společnost Uzbekenergo, jejíž program modernizace a diverzifikace výroby na období 2015 - 2019 počítá s realizací více než 30 projektů v celkové hodnotě více než 9 mld USD. Uskutečňuje se výstavba nových energetických bloků s paroplynovým cyklem o celkovém výkonu 3 GW a rovněž rekonstrukce a modernizace malých a středních vodních elektráren s cílem zvýšení výrobní kapacity na 14 MW. Probíhá výstavba a modernizace přenosových soustav a distribučních sítí, včetně transformátorových stanic, řídících center atp., přičemž hlavní roli v tomto sehrávají a budou sehrávat mezinárodní uskupení finančních, inženýringových, dodavatelských a výrobních subjektů.

 

Obranný průmysl

Probíhá postupná modernizace všech úrovní armádních a bezpečnostních složek v souvislosti s posilováním vnější a vnitřní bezpečnosti země.  Škála probíhajících a budoucích možných dodávek je poměrně široká, tj. od výzbroje a výstroje armádního mužstva a příslušníků bezpečnostních služeb až po technologicky náročné systémy používané jednotlivými druhy pozemních vojsk a letectva (komponenty a náhradní díly pro dříve dodanou leteckou techniku, naváděcí systémy atp.).

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Současný vládní program počítá s rozsáhlou modernizací nemocnic a diagnostických center, což předpokládá postupný růst nákupů zdravotnického nábytku a techniky. Vládní program počítá s postupným rozšiřováním sortimentu farmaceutické produkce na základě patentů a licencí zahraničních firem (výroba ampulí, injekčních roztoků, suspenzí a tablet).

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Rozvoji zemědělské výroby a potravinářskému průmyslu vláda věnuje stále větší pozornost. Je patrná tendence zvyšování produktivity při výrobě základních výstupů živočišné výroby s využitím nových technologií a rovněž formou zlepšování kvality genofondu hovězího dobytka. Program strukturních reforem, modernizace a diverzifikace zemědělské výroby na období 2015 - 2019 kromě jiného počítá se zvýšením stavu hovězího dobytka ke konci plánovaného období na 20 milionů kusů, přičemž roční produkce mléka by měla dosáhnout 12 mil. tun. V rostlinné výrobě vývoj směřuje ke zkvalitňování sběru a zpracování ovoce a zeleniny.

V souladu s plánem rozvoje potravinářského průmyslu na období 2016-2020 probíhá postupná modernizace potravinářských podniků s cílem zvyšování přidané hodnoty jejich produkce, což je vidět např. v pekařském průmyslu, ve výrobě masných výrobků, zavařenin, kvalitních ovocných šťáv a džusů. Existuje zde proto značný potenciál růstu vývozu potravinářských technologií, a to zejména zařízení pro pekárny, masokombináty, sodovkárny a technologie pro skladování potravin.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0102 - Živý hovězí dobytek

HS 2302 - Otruby výrobky mlýnské vedlejší aj zbytky

HS 2304 - Pokrutiny odpad po extrahování sojového oleje

HS 8417 - Pece průmyslové laboratorní neelektrické

HS 8434 - Stroje přístroje dojicí mlékárenské

HS 8435 - Lisy drtiče ap stroje pro výrobu vín moštů ap

HS 8436 - Stroje ost pro zemědělství lesnictví ap líhně

HS 8438 - Stroje pro prům přípravu výrobu potravin aj

HS 8514 - Pece elektr průmyslové laboratorní ap zaříz

 

Dopravní průmysl a infrastruktura

HS 8517 - Přístroje telefonní,ost,přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

HS 8529 - Části přístr vysílacích přijímacích televizí

HS 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy

 

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

 

 

Obranný průmysl

HS 8803 - Části balonů větroňů ap lodí kosmických

HS 8804 - Padáky i rotující části příslušenství

HS 8805 - Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

 

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

 

HS 9306 - Bomby granáty miny náboje ap střelivo ostatní

Energetický průmysl

HS 8402 - Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

HS 8406 - Turbíny na páru vodní nebo jinou

HS 8410 – Turbíny kola vodní regulátory

HS 8419 - Stroje ke zpracování materiálů změnou teplot

HS 8535 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,›1000V

 HS 8536 - Zařízení el, k ochraně, spínání el, obvodů,‹1000V; konekt,pro opt, vlákna

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

HS 8538 - Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

HS 3004 - Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj

HS 7017 - Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

HS 9012 - Mikroskopy jiné než optické difraktografy

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9019 - Přístr pro mechanoterapii masážní dýchací aj

HS 9021 - Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj

HS 9027 - Příst pro rozbory fyzikál chemic aj mikrotomy

HS 9031 - Stroje přístroje nástroje měřící kontrolní jn

HS 9033 - Části jn strojů optických měřicích lékař ap

 


Příležitosti pro rozvojovou spolupráci

 

Uzbekistán za posledních deset let zažil poměrně výrazný ekonomický růst, a to zejména díky příznivým obchodním podmínkám pro jeho hlavní vývozní komodity jako je měď, zlato, zemní plyn a bavlna. Dále díky makroekonomickému řízení vlády a omezené účasti na mezinárodních finančních trzích, která jej ochránila od světového hospodářského útlumu. Přesto nebude buducnost této země bezproblémová. Země se musí vypořádat s kombinací rizikových faktorů, např. se zhoršující se bezpečnostní situací v sousedním Afghánistánu a rovněž s řešením regionálních otázek souvisejících zejména s řízením a využíváním přeshraničních energetických a vodních zdrojů. Uzbekistán musí vyvinout úsilí k minimalizaci zranitelnosti svého hospodářství vůči možným vnějším šokům, které ovlivňují ceny komodit a očekávaný příliv přímých zahraničních investic a zahraničních úvěrů na financování velkých veřejných investičních programů.

 

Sektor vody a sanitace

V Uzbekistánu probíhá „Aral Sea Basin Program Drainage, Irrigation and Wetlands Improvement Project“, jehož cílem je zlepšení odvodnění, zavlažování a zlepšení mokřadů. V celé zemi, zejména v povodí řeky Amudarja, je půda slaná a drenážní systémy jsou nedostatečné. Technologie, která se v zemi nejčastěji používá, vede k nadměrné hladině spodní vody a přítomnosti soli v půdním profilu. Projekt si klade za cíl zvýšit produktivitu v zavlažovaném zemědělství, zaměstnanost a příjmy v Karakalpakstánu, jednom z nejchudších regionů ve Střední Asii, dále pak zlepšit kvalitu vody v řece Amudarja skrze bezpečnou likvidaci odpadních vod, zvýšit kvalitu mokřadů, budovat instituce pro zlepšení vodního hospodářství a pro provoz a údržbu závlahových a odvodňovacích systémů a podpořit udržitelné zavlažované zemědělství. Hladina spodní vody byla snížena na přijatelnou úroveň v 90 % oblasti projektu a daří se odsolovat zavlažované pozemky. Dříve nepoužitelná půda je nyní použitelná pro zemědělství, pomáhá vytvářet pracovní místa a příjmy v této oblasti. Uzbecké vysoce decentralizované komunální služby trpí nedostatečnými investicemi a odkládanou údržbou. To má negativní dopad na infrastrukturu, která se díky své zastaralosti stává neefektivní. Kanalizační systémy v Buchaře a Samarkandu jsou více než 40 let staré a bude nutné je brzy vyměnit. Na to reaguje „Bukhara and Samarkhand Sewerage Project“, který si klade za cíl snížit znečištění odpadních vod a jeho dopady na životní prostředí a zvýšit účinnost a udržitelnost nakládání s odpadními vodami v těchto městech. Toho bude dosaženo prostřednictvím obnovy vybraných úseků kanalizace, rozšířením kanalizace do v současnosti nepřipojených centrálních historických částí, instalací energeticky úsporných zařízení (zejména na přečerpávacích stanicích odpadních vod) a zvýšením kapacity vodních inženýrských sítí.

 

Sektor zemědělství

Zde existuje snaha země o zvýšení produktivity, ziskovosti a finanční a environmentální udržitelnosti.  „Rural Enterprise Support Project - Phase II“ má za cíl podpořit zemědělce a zemědělské podniky v sedmi krajích (v nichž žije asi 65 % obyvatel země) a zlepšit zavlažovací systém obnovou infrastruktury určené k zavlažování a odvodňování a vytvořením sdružení uživatelů vody. Finanční prostředky, určené k nákupu zemědělských strojů, zařízení na zpracování, balení, vybavení a materiál obdrželo doposud v rámci projektu 370 zemědělských podniků. V rámci projektu jsou podporovány investice do výsadby ovocných stromů, chovu drůbeže, rybolovu a živočišné výroby. Celkem 36 300 zemědělců bylo proškoleno v oblasti ochrany plodin proti škůdcům, rozvoje živočišné výroby a přípravy podnikatelských plánů.

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezinárodní výstavy v Uzbekistánu v roce 2017, organizované firmou International Exhibition Group

Termín

Název

Popis

15. – 17. 3.

UZMETALMASHEXPO

hutnictví, obrábění kovů, strojírenství a svařování, barevné a černé kovy, nové zařízení a technologie

15. – 17. 3.

UZMININGEXPO

nové technologi a inovace v oblasti důlního průmyslu

15. – 17. 3.

UZCHEMPLASTEXPO

chemický průmysl, plasty, pryž, vybavení laboratoří

15. – 17. 3.

UZSECUREEXPO

průmyslová a požární bezpečnost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana žívotního prostředí

20. - 22. 9.

UZMEDEXPO

medicinské zařízení, technologie, farmaceutika, stomatologie

27. – 29. 9.

UZENERGYEXPO

energetika, obnovitelné zdroje energie, energeticky úsporné technologie, elektroinženýrství

27. – 29. 9.

UZSTROYEXPO

strojírenství, průmyslové inženýrství, systémy topení

22. – 24. 11.

UZAGROEXPO

agrární průmysl, nové technologie, produkce

22. – 24. 11.

UZPRODEXPO

potravinářský průmysl, zařízení, balení a balicí materiály

22. - 24. 11.

INTERPACKEXPO

technologie a zařízení pro balení; skladiště

 Podrobnější informace lze získat na www.ieg.uz.

 

Přehled mezinárodních výstav, organizovaných firmou ITE Uzbekistan v roce 2017

Termín

Název

Popis

01. – 03. 3.

Uzbuild 2017

stavební materiály a zařízení; projektování, stavba, oprava; zařízení pro výrobu stavebních hmot; fasády, střechy, izolace; keramika a kamen; interiér a dekorace; tapety, barvy a krytiny; stropy, stropní systémy a podlahové krytiny

01. – 03. 3.

BuildTech 2017

stavební technika a zařízení, těžké nákladní vozy

01. – 03. 3.

MebelExpo 2017

technologie výroby, zpracování dřeva, nábytek a interiér

01. – 03. 3.

Aqua-Therm Tashkent 2017

systémy topení, ventilace, klimatizace, zásobování vodou, sanitární technika, technologie ochrany životního prostředí, bazény a obnovitelné zdroje energie

29. – 31. 3.

WorldFood Uzbekistan 2017

potravinářský průmysl, zařízení a technologie výroby, potravinové doplňky a přísady,

 

29. – 31. 3.

 

AgroWorld Uzbekistan 2017

zemědělská technika, výstavba prostorů a místností, rostlinná a živočišná výroba, chov drůbeže, krmení pro zvířata a veterinářství

 

25. – 27. 4.

 

TIHE 2017

medicinská a laboratorní technika a zařízení, záchranářské pomůcky pro lékařskou pohotovostní službu, fyzioterapie a ortopedické technologie, optika a oftalmologie, nástroje pro chirurgickou praktiku a lékařskou prohlídku, nábytek pro lékárny a nemocnice,informační a telekomunikační technologie v medicíně

25. – 27. 4.

AptekaExpo Central Asia 2017

léky, medicínské výrobky, homeopatie, fytoterapie a léčebná kosmetika, biologicky aktivní a potravinové doplňky, kojenecká výživa, zboží pro děti, ortopedická produkce, nábytek pro lékárny

25. – 27. 4.

Stomatology Uzbekistan 2017

stomatologické zařízení a nástroje, spotřební materiály, dentální implantologie, materiály a zařízení pro plastiku kosti a ústní a čelistní chirurgii, produkce pro ortodontickou léčbu, rentgenové přístroje, autoklávy a sterilizační systémy, zdravotnické oděvy, hygienické prostředky, stomatologické služby

25. – 27. 4.

Beauty Uzbekistan 2017

profesionální kosmetika, aromaterapie, kosmeceutika, kosmetologické zařízení, přístroje pro korekci postavy, solária a prostředky na opalování, na osobní hygienu, SPA a fitness centra, parfumerie, prostředky pro hygienu a dezinfekci

17. – 19. 5.

Power Uzbekistan 2017

energetika a šetření energií, alternativní zdroje energie, elektrotechnické zařízení, informační a měřící technika

17. – 19. 5.

Oil & Gas Uzbekistan „OGU 2017"

ropný a plynárenský průmysl, rozvoj ropného a plynárenského průmyslu, zkapalňování plynu a jeho přepravy, zvýšení efektivity průzkumu, těžby a zpracování, alternativních zdrojů energie

14. – 16. 6.

Uzbekistan Inrastructure / Ferghana Valley

zemědělství a potravinářský průmysl, strojírenské materiály, zařízení a technika, medicína a farmaceutika, textilní a šicí výroba

06. – 08. 9.

CAITME 2017

zařízení pro předení a tkaní, výroba pleteninové produkce a šicích a pletacích strojů, textilní stroje a služby

06. – 08. 9.

Textile Expo Uzbekistan 2017

přírodní a syntetická příze a vlákna, látky a pleteninová plátna, domácí textil, ženské, mužské a dětské oděvy, punčochové a ponožkové zboží, produkce z kožichu a kůže

20. – 22. 9.

Plastex Uzbekistan 2017

suroviny pro chemický průmysl; anorganická chemie a organická syntéza; zařízení pro výrobu a obrábění plastů a pryže; zařízení pro výrobu polystyrenu a tlakové formování; suroviny a pomocné látky (katalyzátory, stabilizátory, plniva, pigmenty); přístroje pro chemickou analýzu; kontrolní a měřící zařízení a přístroje

20. – 22. 9.

UzbekinPrint - UzuPack

zařízení a technologie pro polygrafii, tisk, značení, výrobu balení

20. – 22. 9.

Chemie Uzbekistan 2017

laboratorní vybavení, nástroje; chemické stavebnictví a čerpadla;  zařízení pro výrobu a obrábění plastů a pryže; umělá hnojiva, prostředky ochrany přírody.

15. – 17.  11.

TransUzbekistan 2017

dopravní a logistické služby, dopravní infrastruktura, technické prostředky a finanční služby, IT technologie, celní služby

15. – 17.  11.

MiningWorld Uzbekistan 2017

zařízení a nové technologie pro důlní a těžební průmysl, těžba a obohacování ruda minerálů

15. – 17.  11.

Machinery Central Asia 2017

hutnictví, obrábění kovů, strojírenství a svařování, barevné a černé kovy, nové zařízení a technologie, výroba obráběcích strojů

15. – 17.  11.

Securika CAIPS

požární bezpečnost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci,ochrana žívotního prostředí

Kontakt na organizátora výstav:

ITE Uzbekistan

Mustaqillik st., 59А, Tashkent, 100000, Uzbekistán

Tel: + 998 71 113 01 80 / 205 18 18 ext. 3901/3902

E-mail: post@ite-uzbekistan.uz

Web: www.ite-uzbekistan.uz

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: