Uzbekistán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

26. 5. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Taškentu (Uzbekistán)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a Uzbekistánem (mln. USD)
 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz do Uzbekistánu

57,4

78,9 84,5 77,3 61,3

Dovoz z Uzbekistánu

10,2

8,0 6,1 6,8

 5,3

Obrat

67,6

86,9 90,6 84,1

 66,6

Saldo

47,2

70,9 78,4 70,5

 56,0

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2015 byly ve vývozu z ČR do UZ nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

4011 Pneumatiky nové z pryže 13,6

2.

3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 12,7

3.

8411 Plynové turbíny 9,2

4.

8419

Stroje ke zpracování materialů změnou teplot 7,7

5.

8481 Kohouty ventily aj pro potrubí kotle vany aj 6,3

6.

8422 Myčky stroje k čištění plnění ap lahví aj 3,4

7.

8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny 3,4

8.

8402 Generátory pro výrobu páry vodní a jiné 2,6

9.

7013 Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží 2,4

10.

3926

Výrobky ostatní z plastů aj materiálů

2,3

V roce 2015 byly v dovozu z UZ do ČR nejvíce zastoupeny nálsedující položky (dle HS4):

 

Kód zboží

Název zboží

Podíl (%)

1.

5208

Tkaniny bavlněné nad 85% do 200 g.m-2

50,9

2.

5205

Příze bavlněná nad 85% neupravená pro prodej

16,7

3.

5201

Bavlna nemykaná nečesaná

14,8

4.

0806

Hrozny vinné čerstvé sušené

4,8

5.

0813

Ovoce sušené ne ořechy banány citrusy fíky ap

2,0

6.

5209

Tkaniny bavlněné nad 85% nad 200 g.m-2

1,2

7.

6703

Vlasy lidské vlna ovčí chlupy zvíř pro paruky

1,0

8.

2833

Sírany kamence peroxosírany

0,8

9.

4133

Kůže vyčiněné ovčí jehněčí

0,6

10.

0106

Zvířata ostatní živá

0,5

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Uzbecká statistika neposkytuje údaje o vzájemné výměně služeb a rovněž tak Česká národní banka a Eurostat.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Společné česko-uzbecké investice:

 • Paper Mill Holding – největší český investor v Uzbekistánu, firma investovala zhruba 2 mil. USD do nákupu majoritního podílu akcií továrny ANGRENPACK na výrobu kartonu, obalů a toaletního papíru ve městě Angren.
 • Samarkand–Praga–Pivo – česko-uzbecký podnik založený v roce 1992, pivovar v Samarkandu vyrábí pivo značky Pulsar a nealkoholické nápoje, v květnu 2012 otevřela firma v Samarkandu velkou českou restauraci „Zlata Praha“ a na podzim 2013 jako první v Uzbekistánu zahájila výrobu nealkoholického piva v pivovaru ve městě Buchara.

Firmy zaregistrované v České republice a působící na uzbeckém trhu

 • AEROTRADE - dodává náhradní díly pro kdysi dodanou českou leteckou techniku pro výcvik pilotů,  jedná o dodávkách dalších komponent a zařízení pro kompletaci a modernizaci techniky Ministerstva obrany Uzbekistánu.
 • PRAGOIMEX – dodávka 20 nových tramvají (2012-2013) pro Taškentský dopravní podnik za cca 18 mil. USD. Jednalo se o pokračování dodávek pro obnovu tramvajového parku v hlavním městě. V dnešní době jsou kvůli nečekanému rozhodnutí zrušit tramvajovou dopravu v Taškentu tyto tramvaje rozprodávány.
 • ŠKODA ELECTRIC – dodávka 9 nových trolejbusů pro město Urgenč (2013). Trolejbusy jsou využívány na meziměstské trolejbusové trase do historického města Chiva.
 • SYNECTA výstavba paroplynového boku tepelné elektrárny/teplárny pro Taškent (od r. 2012). Firma také získala kontrakty na modernizaci a výměnu zařízení pro snižování obsahu emisí CO2 v dalších uzbeckých tepelných elektrárnách.
 • REVENT – dodala několik rotačních pecí a zařízení pro malé a střední pekárny na výrobu chleba a pečiva.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Přehled dvoustranných česko-uzbeckých smluvních dokumentů     

K uzavření sukcesní problematiky došlo výměnou nót k 24. 3. 2000 s tím, že ve vzájemných vztazích neplatí smlouvy sjednané mezi bývalým Československem a SSSR. V současné době platí mezi ČR a Uzbekistánem tyto mezinárodní smlouvy:

Prezidentské smlouvy a vládní dohody:

 • Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o vzájemné podpoře a ochraně investic byla podepsána v Praze 15. 1. 1997. Vstoupila v platnost dne 6. 4. 1998. Změny některých článků v souvislosti s členstvím ČR v EU byly předloženy uzbecké straně k projednání. Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském, rozhodující je znění ruské. Český text publikován pod číslem 202/1998 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o spolupráci v boji s trestnou činností byla podepsána 17. června 1998. Platí od 20. 11. 1998. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je znění ruské. Nebyla publikována z důvodu, že v dané době se publikovaly pouze prezidentské smlouvy, což tato není. Je v platnosti uplatňována.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou byla podepsána v Taškentu dne 20. 4. 1999. Dohoda vstoupila v platnost 23. 9. 1999. Je vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském, rozhodující znění je ruské. Český text byl publikován pod číslem 215/1999 Sb.
 • Smlouva mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána v Praze 2. 3. 2000. Vstoupila v platnost 15. 1. 2001. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a anglickém, přičemž rozhodující je znění anglické. Český text publikován pod číslem 28/2001 Sb. m. s.
 • Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech byla podepsána 18. 1. 2002. Platí od 1. 12. 2003. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je znění ruské.  V českém a ruském jazyce publikována pod číslem 133/2003 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a Uzbecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách byla podepsána 15. 4. 2003 a vstoupila v platnost 12. listopadu 2003. Je vyhotovena v jazyce českém, uzbeckém a anglickém. Rozhodující znění je anglické. Český text publikován pod číslem 25/2007 Sb. m. s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci byla podepsána v Taškentu 28. 6. 2004, je platná ode dne podpisu. Je v ní zakotveno i založení společné Mezivládní komise pro ekonomickou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Vyhotovena v jazycích českém, uzbeckém a ruském. Rozhodující je ruské znění. Český text publikován pod 133/2004 Sb. m. s.
 • Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997. Protokol byl podepsán v Taškentu 24. 8. 2009, vstoupil v platnost 16. února 2011 a publikován byl pod č. 16/2011 Sb. m. s.
 • Protokol mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Podepsán 8. 12. 2011 v Praze. Je vyhotoven v jazyce českém a anglickém. Rozhodující znění je anglické. Publikován pod číslem 92/2012 Sb.m.s.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službáchbyla podepsána 8.11.2011 v Taškentu a vstoupila v platnost dne 2.6.2013. Publikována pod číslem 39/2013 Sb.m.s.

Meziresortní a politické dokumenty:

 • Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán byl podepsán v Taškentu 10. 1. 1993. Publikován pod číslem 124/1994 Sb.
 • Společné prohlášení o dalším rozvoji vzájemně výhodné spolupráce, podepsané prezidentem I. Karimovem a premiérem M. Zemanem během jeho oficiální návštěvy v Uzbekistánu 20. 4. 1999.
 • Společné prohlášení prezidenta ČR V. Klause a prezidenta Uzbecké republiky I. Karimova podepsané při návštěvě prezidenta České republiky V. Klause v Uzbecké republice  13. 9. 2004.
 • Při 1. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 28. 6. 2004 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Komorou výrobců a podnikatelů Uzbekistánu (nyní Obchodní a průmyslová komora Uzbekistánu) a Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS České republiky.
 • Při 3. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 25. 8. 2009 podepsána Dohoda mezi Uzbeckou agenturou pro standardizaci, metrologii a certifikaci a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví České republiky o spolupráci v oblasti posuzování shody výrobků. Dohoda je k dohledání na na webu www.unmz.cz.
 • Při 3. zasedání Mezivládní komise byla v Taškentu 25. 8. 2009 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Česko-uzbeckou obchodní a průmyslovou komorou na straně jedné a Obchodní a průmyslovou komorou Uzbekistánu a uzbeckou státní organizací UZINFOINVEST na straně druhé.
 • Dohoda o codesharingu uzavřená mezi národními leteckými přepravci Czech Airlines a Uzbekistan Airways (1. 9. 2009)
 • Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd Republiky Uzbekistán ze 4. 10. 2013. Dohodu podepsal z české strany rektor UK prof. Václav Hampl a z uzbecké strany prof. Abdullaev.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Uzbekistán, i když nepatří mezi tzv. priorotní země, je  tradičním příjemcem české rozvojové pomoci. V letech 1996 až 2000 bylo v Uzbekistánu realizováno několik programů české rozvojové pomoci za celkem 10 mln. Kč. MZV ČR dále v letech 2001 a 2002 poskytlo humanitární pomoc pro suchem postiženou autonomní Republiku Karakalpakstán. V r. 2004 byl zrealizován dvoustranný projekt ZRS zaměřený na zlepšení kvality pitné a závlahové vody v oblasti Aralského moře.

V roce 2012 česká agentura AECOM v rámci UNDP poskytla expertní pomoc při zpracování  projektu zaměřeného na úspory v energetice a v zavlažování. ČR financovala účast českého experta prostřednictvím Českého svěřeneckého fondu UNDP v součinnosti s reprezentací UNDP v Uzbekistánu. Partnerem UNDP pro realizaci tohoto projektu bylo Ministerstvo zemědělství a vodního hospodářství Uzbekistánu.

V roce 2014 byl v Uzbekistánu zdárně realizacován malý lokální projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR pod názvem „Dodávky zařízení pro zlepšení zdraví dětí Aralu. Projekt v hodnotě 200 000 Kč byl realizován ve spolupráci s místní nevládní organizací Charity Social Fund on Genofond Protection of Aral Region v Taškentu.

Díky projektu byly pro Republikovou dětskou klinickou nemocnici v Nukusu (autonomní Republika Karakalpakstán) zakoupeny dva lékařské přístroje, a to moderní elektrokardiograf BTL-08MD EKG s příslušenstvím pro dětské pacienty a fyzioterapeutický přístroj BTL-4000 Smart umožňující elektroterapii a ultrazvukovou terapii. Přínos celého projektu byl vysoce oceněn nejenom ze strany vedení nemocnice, ale rovněž ministrem zdravotnictví autonomní Republiky Karakalpakstán D. Chodžijevem při setkání s obchodním radou Velvyslanectví ČR J.Meliorisem, který oba přístroje nemocnici v Nukusu předal. Realizaci předmětného malého lokálního projektu lze považovat za faktum, které dokumentuje tradiční vysokou úroveň česko-uzbecké bilaterální relace.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: