V Brně začal 59. Mezinárodní strojírenský veletrh

9. 10. 2017 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Přes 1 600 vystavovatelů z 32 zemí uvidí všichni, kteří projdou od pondělí do pátku branami brněnského výstaviště. Tam právě začal 59. Mezinárodní strojírenský veletrh. Návštěvníci se mohou těšit na novinky v automatizaci i ukázky práce robotů.

EGAP a TAČR propojují výzkumníky s investory a exportéry

Státní instituce povzbudí hledání tuzemských investorů pro originální české výzkumné projekty, které by mohly vést k exportu jejich výsledků do zahraničí. Pokud se díky partnerství mezi výzkumníky a firmami skutečně podaří tyto projekty komercionalizovat, může vývoz nových produktů případně dále podpořit státní pojišťovna EGAP. Potenciální pojištění vývozu se tak může stát klíčovým faktorem při posuzování tržního potenciálu výzkumných projektů.

Navázání partnerství výzkumníků s potenciálními investory a exportéry je hlavním cílem prezentace výzkumných projektů, která se uskutečnila během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. „Smyslem této akce bylo seznámit zástupce firem s výsledky výzkumných projektů, a poskytnout jim prostor pro technickou i obchodní diskusi přímo s jejich řešiteli,“ řekl předseda Technologické agentury (TAČR) Petr Očko.

Prezentace v Brně se uskutečnila v rámci širších aktivit, které se týkají podpory exportu výsledků výzkumu a vývoje. „V podpoře takového exportu vidíme obrovský potenciál. Jde nám totiž o vývoz s vysokou přidanou hodnotou, který bude také udržitelnější v delším časovém období,“ uvedl generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Prezentace se zaměřily na tři nadějné projekty – na vývoj detektoru životních funkcí člověka, který může pomoci při dopravních nehodách či požárech, dále na vývoj nástroje k zavedení laserových technologií v dopravní technice a také na výzkum hybridních nanokompozitů, které mohou najít uplatnění v nejnáročnějších aplikacích pro letecký či automobilový průmysl, zdravotnictví a řadu dalších odvětví. „Cesta ke komercionalizaci podobných výzkumných projektů není jednoduchá, ale začíná na podobných setkáních, kde si řešitelé těchto projektů poprvé vymění vizitky s exportéry,“ zdůraznil Jan Procházka. Dodal, že právě zde se mohou zrodit taková partnerství mezi firmami a výzkumníky, která posílí konkurenční schopnost naší země. Nové inovativní produkty se pak mohou stát významnými položkami našeho exportu, který bude pohánět českou ekonomiku za pět či deset let.

O prezentovaných projektech

Detektor životních funkcí (prezentace Fakulty elektrotechnické ČVUT)
Při neštěstích, jakými jsou například dopravní nehody či požáry, je třeba co nejrychleji zjistit, zda nalezený člověk žije a má-li smysl zahájit záchranné práce ihned, nebo se věnovat dalším přeživším. Velkým problémem bývá, že z postižené osoby je obvykle viditelná jenom část těla a rychle rozhodnout o poskytnutí pomoci je proto obtížné. Je třeba vymyslet přístroj, který dokáže identifikovat životní funkce člověka (teplota, tep, obsah kyslíku v krvi a zejména systolický a diastolický tlak) a to vše v řádu jednotek sekund, bezkontaktně a neinvazivně. Ideální je snímání životních funkcí pouhým přiložením k volné tkáni. Tento přístroj je tedy ideální především pro jednotky záchranného integrovaného systému IZS.

Analýza zbytkových napětí rentgenovou difrakcí – nástroj k zavedení laserových technologií v dopravní technice (prezentace Výzkumného a testovacího centra materiálů SVÚM, společností MATEX PM a RAPTECH)
Laserové technologie se v dopravní technice zavádějí především díky jejich vysoké kvalitě a produktivitě, u dlouhých svarů také kvůli minimalizaci deformací. Soustava pro měření zbytkových napětí v polykrystalických materiálech metodou rentgenové difrakce umožňující mapovat strukturu svaru a stav zbytkových napětí, která jsou klíčová pro odhad délky životnosti svarů. Právě korelace výsledků technologických zkoušek, únavového chování svařenců a vývoj zbytkových napětí během celého cyklu je největším přínosem projektu a cenným zdrojem informací, umožňujících přímé uplatnění výsledků v praxi.

Hybridní nanokompozity SYNPO (prezentace společností SYNPO, 5M a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
V rámci projektu byla připravena řada speciálně navržených koncentrátů, které poskytovaly vynikající elektrickou vodivost epoxidovým, polyesterovým nebo polyuretanovým pryskyřicím. A to při zachování jejich mechanických vlastností a minimálním dopadu na hostitelskou matici a bez významného zvýšení její viskozity a hustoty.  Koncentráty mohou najít využití pro nejnáročnější aplikace v leteckém, automobilovém, petrochemickém, ropném a plynárenském, zdravotnickém, farmaceutickém a elektronickém průmyslu. Klíčové aplikace: Vodivé podlahy na bázi epoxidů, epoxidové sloučeniny, kompozity vyztužené uhlíkovými vlákny, potrubí zesílená skleněnými vlákny, epoxidová lepidla a další epoxidové aplikace, kde je vyžadována elektrická vodivost. Polyesterové a polyuretanové systémy, kde je vyžadována elektrická vodivost.


Spolupráce mezi pojišťovnou EGAP a agenturou TAČR již v minulosti umožnila například podporu vývozu pokročilých senzorů do tachografů v nákladních automobilech od táborské společnosti Lesikar. Tyto senzory, které vyvinula firma Lesikar s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, brání podvodům s povinnými pauzami řidičů.

Ekonomická diplomacie a podpora exportu pod jednou střechou

Novinkou letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu je koncentrace všech služeb pro exportéry na jedno místo. V Exportním domě na volné ploše K firmy mohou využít služeb ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí, exportní pojišťovny EGAP, Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade, Klientského centra pro export, České rozvojové agentury, Ministerstva obrany či České exportní banky. Prezentovat se zde bude také česká účast na EXPO 2020 v Dubaji a služby Hospodářské komory ČR.

Související: CzechTrade se představí na strojírenském veletrhu v Brně

„Jsem velmi rád, že se podařilo tento koncept realizovat. České ekonomika stojí na exportu a stát v této oblasti plní celou řadu úkolů. Tady v Exportním domě můžeme českým firmám ukázat celou škálu služeb a poradit a pomoci s jejich exportními projekty,“ řekl při slavnostním otevření Exportního domu ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a dodal: „Český export nyní zažívá zlatou éru, nemůžeme ale spát na vavřínech, tato doba nebude trvat věčně. A tak musíme umět pomoci využít každou exportní příležitost, pokusit se dostat naše firmy i na nová teritoria. I proto jsme pávě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v takto silné sestavě.“

Přímo v Exportním domě je připraven bohatý odborný doprovodný program. „Na stánku mají exportéři k dispozici jedenáct obchodních radů z různých zemí světa. Exportéři mohou přijít jak na specializované semináře, kde se dozvědí novinky z řady teritorií, nebo využít možnost individuálně konzultovat své projekty,“ řekl na slavnostním otevření Exportního domu náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa. V Exportním domě se bude diskutovat například o exportu do Maroka, Turecka, Kanady, Ománu, Indie, Laosu či Kambodže.

„Společný stánek je důkazem toho, že se podařilo překlenout nesoulad rezortů v podpoře českého exportu a českých firem v zahraničí,“ dodal náměstek M. Tlapa. Velkým posunem byl podle něj vznik Jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export. Podařilo se uzavřít dohodu mezi MZV a dalšími rezorty (MPO, MO, MZe, MMR a ÚV), díky níž od roku 2017 vznikl nový Společný fond, prostřednictvím kterého rezorty spolufinancují Projekty ekonomické diplomacie. Díky fondu se daří podporu exportu kumulovat a netříštit ji. Ve společném fondu je pro letošní rok 53 milionů Kč a podaří se financovat okolo 300 projektů, což představuje výrazný nárůst oproti předchozím letům, kdy se uskutečnilo okolo 160 projektů.

Více o akcích (nejen pro exportéry) pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR čtěte v textu Akce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na 59. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Státní exportní pojišťovna EGAP vystavuje na MSV pravidelně. „Naším hlavním úkolem je pomoci diverzifikaci exportu, snažíme se co nejvíce pomoci exportérům na mimounijních trzích. V letošním roce jsme už podpořili export za téměř 33 miliard do více než 30 zemí,“ řekl generální ředitel EGAP Jan Procházka. Dnes v Exportním domě EGAP pořádá spolu s TAČR seminář na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje, v úterý pak připravil odborný seminář k novinkám v pojišťování českých investic v zahraničí. „Právě zájem o produkt pojištění investic v poslední době velmi roste. Je vidět, že české firmy jsou v oblasti zahraničních investic velmi aktivní,“ dodal Procházka.

Na 11. října MZV společně s Ministerstvem obrany připravilo Obranný den, v rámci kterého proběhne seminář o exportních příležitostech v Japonsku a státech střední Evropy.  Začne ve středu po deváté hodině a jeho součástí bude i průlet hotovostního roje stíhaček JAS39 Gripen nad brněnským výstavištěm v 10 hodin. Další den je pak v Exportním domě vyhrazen doprovodnému programu České rozvojové agentury, pod jejíž záštitou proběhne Rozvojový den.

Na MSV 2017 představuje Ministerstvo zahraničních věcí také  nový časopis MZV ČR, zaměřený na exportéry. První číslo časopisu Moderní ekonomická diplomacie vyšlo teprve před pár dny a přináší informace jak o exportních destinacích, tak o jednotlivých sektorech, o financování a pojišťování exportu či možnosti využití nástrojů České rozvojové agentury. Všechny zúčastněné instituce v Exportním domě mají řadu informačních materiálů, které poslouží podnikatelům k businessu a orientaci na zahraničních trzích.  Jde o profesionální servis, který je stejný jako ve vyspělých státech světa.

V rámci slavnostního otevření Exportního domu, kdy zúčastnění společně přestřihli symbolickou pásku, předal prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý Merkurovu medaili velvyslanectví České republiky v Ulánbátáru v Mongolsku. „Je to vůbec poprvé, kdy ocenění nedostává jednotlivec či právnická osoba z průmyslu, ale právě velvyslanectví, které se zasloužilo o podporu českých průmyslových výrobků do této země,“ připomněl Dlouhý.

Veletrh je otevřený denně od 9 do 18 hodin, v pátek zavírá v 16 hodin. Nejvýhodnější vstupenku koupí zájemci na webu.

Zdroj a foto: www.BVV.cz

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek