Veřejné zakázky jsou pod drobnohledem. Na co si dát pozor

22. 2. 2013 | Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti

Bezchybnost a kvalita zadávacího řízení se stává prubířským kamenem, který rozhoduje o úspěšné či neúspěšné realizaci veřejné zakázky a potažmo i celého projektu financovaného z rozpočtu Evropské unie. Zadávání veřejných zakázek je pod drobnohledem následných kontrol. Úřad Regionální rady na základě zkušeností z kontrol provedených Evropskou komisí (EK), Evropským účetním dvorem (EÚD), Auditním orgánem (AO) upozorňuje příjemce prostředků z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na nutnost dodržování zásad pro zadávání veřejných zakázek.

Zejména jde o následující:

-    zadavatel nesmí neoprávněně zkrátit lhůtu pro podání žádosti o účast či lhůty pro podání nabídky;

-    zadavatel nesmí diskriminovat uchazeče specifickými požadavky, týkajícími se např. znalosti českého jazyka u všech členů týmu podílejícího se na plnění veřejné zakázky či požadavku na umístění kanceláře  ve vybraném místě (např. u právních služeb);

-    zadavatel musí stanovit způsob hodnocení tzv. subjektivním hodnotícím kritériem (hodnotící kvalitu nabízeného plnění) dostatečně transparentním způsobem tak, aby hodnocení bylo možné zpětně přezkoumat;

-    velmi problematickým požadavkem je požadavek na zkušenosti s obdobnými zakázkami financovanými z prostředků EU (u služeb), u výběrových řízení na stavební práce je tento požadavek považován za diskriminační;

-    zadavatel nesmí požadovat po uchazečích předložení čestného prohlášení ohledně bezdlužnosti vůči zadavateli (tento požadavek je považován za diskriminační);

-    požadavek na obalovnu živičných směsí/výrobny betonových směsí atd. jako technické kvalifikační kritérium (dle § 56 odst. 3 písm. f) ZVZ) je považován za diskriminační (pro bližší podrobnosti odkazujeme na rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 Af 74/2010 - 61 ze dne 21.06.2012);

-    požadavek na referenční rekonstrukce staveb zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR musí být rozšířen i na stavby zapsané v obdobných zahraničních seznamech či rejstřících (požadavek vychází z rozhodnutí ÚOHS ÚOHS-S323/2008/VZ-2055/2009/540/PVé);

-    zadavatel nesmí omezovat referenční stavby pouze na ty, které uchazeč realizoval v pozici generálního dodavatele (tento požadavek je považován za diskriminační);

-    jakékoliv požadavky na osobu uchazeče a jeho charakteristiky, které nejsou taxativně vyjmenovány v kvalifikačních předpokladech, jsou považovány za nezákonné (např. požadování pojistné smlouvy či certifikátů ISO jako tzv. „jiné požadavky na nabídku“ podle § 44 odst. 3 písm. j);

-    zadavatel musí zveřejnit požadavky na prokázání kvalifikace v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení (dle § 50 odst. 2), uvedení odkazu na zadávací dokumentaci je hodnoceno jako nedostatečné;

-    podle novelizovaného znění § 78 odst. 6 ZVZ je zadavatel povinen uveřejnit dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, možnost zveřejnění dílčích hodnotících kritérií pouze v zadávací dokumentaci byla novelou ZVZ zrušena.

V případě, že zadávací řízení obsahuje mj. některou z výše uvedených vad/omezení, poskytovatel dotace důrazně doporučuje veřejnou zakázku zrušit či kontaktovat specialistu pro oblast veřejných zakázek Úřadu Regionální rady. Pokud tak zadavatel neučiní, může mu být stanovena finanční korekce ze způsobilých výdajů projektu. V případě, že výběrové řízení ještě běží, doporučujeme upravit podmínky zadání a adekvátně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Zkušenosti s vypořádáním nálezů auditních orgánů EK, EÚD a AO ukazují, že nejčastější argumenty příjemců dotací k vytýkaným pochybením nepovažují auditoři za relevantní – např.:

-    přezkoumání veřejné zakázky bez konstatování správního deliktu ze strany ÚOHS;

-    v době zadání veřejné zakázky aplikovaná judikatura neexistovala;

-    ve výběrovém řízení nebyly podány námitky;

-    výrazná úspora oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky;

-    výběr uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek