VIETNAM: Cestující do Vietnamu – pozor na vyhoštění!

15. 4. 2016

 • Země: Vietnam
 • Datum zveřejnění: 15.04.2016

Vláda Vietnamu vyhlásila dne 13. března 2016 novou vyhlášku č.17/2016 / ND-CP, která nabývá účinnosti dne 2. května 2016 (dále jen "Vyhláška 17" – kopie ve vietnamštině – viz příloha). Vyhláška 17 vzbudila všeobecnou pozornost a její obsah lze charakterizovat následovně.

Pokud zahraniční cestovatel přijede do Vietnamu po 1. květnu 2016 a nevěnuje pozornost požadavkům týkajícím se dodržování principu "De Minimis", resp. maximální povolené bezcelní hodnoty osobních věcí, dárků, obchodní vzorků, nebo množstevních omezení na dovoz některých druhů zboží, vystavuje se riziku uplatnění správních postupů, které nyní mohou zahrnovat i dočasné zadržení a eskortované vyhoštění z Vietnamu. Vietnamští cestující mohou čelit riziku předběžné vazby a donucovacích opatření.

Jak k takovému incidentu může dojít? Typicky si po absolvování pasové kontroly při příletu na mezinárodní letiště podnikatel, zahraniční technik, turista nebo jiný cestujícího vyzvedne zavazadlo a s tím, že nemá nic k proclení, spěchá k bezcelnímu „zelenému“ východu z letiště.  Pokud je jeho zavazadlo skenováno, může si celník v zavazadle všimnout některých položek, které upoutají jeho pozornost. Následně může zahájit postup - tzv. "sekundární kontrolu" a pokračování celní procedury v „červené“ celní zóně.

Dokonce i častí a zkušení cestující mohou být nemile překvapeni, pokud si nebudou vědomi toho, že Vietnamská celní správa s technickou pomocí zahraničních poradců zahájila implementaci systému "Řízení celní rizik" a nových kontrolních postupů.

Cestovatelé do Vietnamu by se proto měli důkladně seznámit s novými množstevními limity na různé položky, které s sebou přivážejí do Vietnamu. Velmi pečlivě by měl být zvažován též "účel" cesty. Není vhodné, aby cestovatel, který přijíždí do Vietnamu na turistické vízum, měl s sebou v zavazadle tisícidolarové hodnoty např. v drahých měřících přístrojích, profesionální nástrojích používaných vysoce specializovanými techniky, náhradních dílech, materiálech, nebo obchodních vzorcích. Snadno by totiž mohl být považován za narušitele vietnamských zákonů a čelit nepříjemným důsledkům.

Aplikace nové Vyhlášky č. 17

Nová Vyhláška 17 se uplatní v celé řadě situací, které jsou podobné celním zákonům a zajišťovacím postupům, používaným ve většině zemí po celém světě, je-li to nezbytné např. k udržení veřejného pořádku, prevenci zranění osob, zamezení nedovolené přepravy a pašování kontrabandu při vstupu do země apod. Nicméně, mohou existovat i případy, které postihnou i nic netušící cestující, kteří se dostatečně neseznámili s bezcelními limity De Minimis ve Vietnamu a dalšími předpisy, které se vztahují na některé druhy zboží.

Aktuální soupis minimálních bezcelních limitů pro zavazadla, movitého majetku, dárků, darů a vzorků zboží, způsobilých pro osvobození od daně nebo nezdanitelných je uveden Rozhodnutí premiéra č. 31/2015 / QD-TTG ze dne 4. srpna 2015. Uvedené Rozhodnutí je přiloženo k této informaci. Povolená maxima a výjimky, uvedené v tomto rozhodnutí, se nevztahují na dočasné dovozy, vývoz nebo přemisťování movitých věcí, jako jsou motorová vozidla a motocykly, vlastněná subjekty s diplomatickými výsadami ve Vietnamu a na movité věci zahraničních odborníků pracujících na programech oficiální rozvojové pomoci a projektech ve Vietnamu.

Zveřejněné maximální limity a požadavky Vyhlášky 17 se vztahují na:

 • zavazadla příchozích cestujících,
 • "movité věci" cizinců vyslaných do Vietnamu na práci nebo uskutečnění úředních úkonů,
 • vietnamské organizace nebo občany, vracející se do Vietnamu ze zahraničí,
 • Vietnamce, žijící v cizině, kterým je povoleno získat povolení k trvalému pobytu ve Vietnamu,
 • vietnamské zahraničních odborníky, experty nebo kvalifikované pracovníky, vracející se do Vietnamu pracovat po dobu delší než jeden rok na pozvání vietnamské vládní agentury,
 • dárky, dary a vzorky zboží,
 • celní orgány, důstojníky a ostatní vládní agentury, které plní úkoly při nakládání se zavazadly a zbožím, kterým jsou movité věci, dárky, dary a vzorky výrobků.

Bezcelní limity

Zavazadla

Obdobně, jako mnoha jiných zemí, umožňuje Vietnam osvobození od cla, spotřebních daní a daní z přidané hodnoty na omezené množství alkoholických nápojů a tabákových výrobků pro cestující, kteří jsou ve věku alespoň osmnáct let.

Maximální povolené limity:

 • 1,5 litru likéru s obsahem 22 % nebo více objemu alkoholu,
 • 2 litry likéru, který obsahuje méně než 22 % objemu alkoholu,
 • 3 litry piva,
 • 200 cigaret,
 • 100 doutníků,
 • 500 gramů řezaného tabáku.

Mimořádnou pozornost by měl cestující věnovat „účelu cesty“.  Článek 3 (4) Vyhlášky 17 říká:

"... Pokud jde o osobní věci, jejich množství a druh musí být relevantní účelu cesty ..."

Lze očekávat, že toto ustanovení o "účelu" umožní celníkům v širokém rozpětí uplatnit vlastní úvahu o tom, zda daná položka v zavazadle je či není "relevantní" účelu cesty, a to s ohledem na druh víza, který má cestovatel vylepené v pasu, lokalit, které ve Vietnamu hodlá navštívit a další "ukazatele." V případě, že celník má za to, že množství nebo druh osobních věcí, je v rozporu s deklarovaným "účelem" cesty, nemusí osvobození od cla a daní pro osobní věci povolit.

Obecně platí, že výjimka De Minimis bude použita na osobní věci na zboží v hodnotě do 10 mil. vietnamských dongů (VND - asi 440 USD). Současně platí, že daňové osvobození je možné cestujícímu poskytnout pouze jednou při každém vstupu do Vietnamu na 90 dní.

Dárky a dary

Dárky a dary, poskytnuté zahraničními organizacemi či jednotlivci vietnamských jednotlivcům jsou osvobozeny od cla a daně z přidané hodnoty, pokud jejich hodnota je nižší než 2 mil. VND (cca 88 USD), nebo je-li nad tuto hodnotu, pokud je celková částka cla a daně splatná na tyto položky nižší, než 200 tis. VND (asi 9 USD). U dárků a darů, poskytnutých zahraničními organizacemi či jednotlivci vietnamským organizacím o hodnotě nižší, než 30 mil. VND (cca 1318 USD), může být „zváženo osvobození" od cla a daně z přidané hodnoty.

Pokud dárky nebo dary organizacím překročí povolenou hodnotu, osvobození od cla, spotřební daně a daně z přidané hodnoty jsou poskytovány v případech, kdy:

 • příjemce má povoleno přijímat takové dárky nebo dary a jedná se o instituci veřejné správy, společensko-politickou organizaci, nebo "politicko-sociálně-profesní" organizaci s tím, že dar je určen pro využití těmito organizacemi, nebo
 • se jedná o dárky nebo dary, sloužící charitativním a humanitárním účelům.

Osvobození od všech poplatků a daní existuje v případě darů pro léky naléhavé potřeby a lékařské vybavení, poskytované osobám s vážnými chorobami nebo těm, které jsou oběťmi katastrof nebo nehod za předpokladu, že léky nebo darované předměty mají hodnotu menší, než 10 mil. VND.

Uvedené výjimky se neuplatní, pokud obdarovaní jedinci nebo organizace jsou „častými“ příjemci takové pomoci. V případě výjimek uvedených nebude možné aplikovat, pokud se zjistí, že jednotlivci nebo organizace jsou "častými" příjemci takové pomoci.

Vzorky výrobků

Ukázkové produkty zasílané na vietnamským jednotlivcům zahraničními organizacemi nebo jednotlivci o hodnotě nižší, než 1 mil. VND jsou osvobozeny od cla. U vzorků produktů, zasílaných vietnamským organizacím o hodnotě nižší, než 30 mil. VND, může být "zváženo osvobození od cla."

Devizová kontrola

Kromě výše uvedených maximálních limitů a výjimek by si cestovatelé měli být vědomi požadavků na devizová prohlášení, která jsou nástrojem devizové kontroly.

Cizí měna, přesahující částku 5000 USD (nebo její ekvivalent), musí být při příjezdu uvedena do celního prohlášení a deklarovány musí být i nižší částky, pokud mají být uloženy u úvěrové instituce nebo pobočky zahraniční banky ve Vietnamu. Cizí měna, přesahující částku 5000 USD (nebo její ekvivalent) musí být rovněž přiznána při odletu z Vietnamu. Současně mohou být celními orgány požadovány dokumenty, dokladující realizované výdaje. Ve všech těchto případech by si měl cestující uchovat kopii celní deklarace s otiskem razítka Vietnamské celní správy.

Doporučení na závěr

Vzhledem k tomu, že nová Vyhláška č. 17 zahrnuje potenciál zvýšeného rizika správních pokut a opatření, která mohou vést k zadržení a dokonce k vyhoštění ze země, je vhodné, aby cestovatelé do Vietnamu pečlivě zvažovali, co s sebou do Vietnamu povezou. Zejména obchodní cestující by měli dobře a v dostatečném předstihu komunikovat se svými obchodními partnery ve Vietnamu, jaké položky mohou nebo nemusí přivézt s sebou, a které z nich souvisí s podnikáním a které s osobní potřebou.

Lze jen doporučit, aby obchodní zboží nebylo přepravováno v zavazadlech a aby jeho přeprava byla předem dohodnuta s kvalifikovanými přepravními společnostmi a zboží bylo dodáno přímo do obchodní organizace ve Vietnamu, kterou obchodní cestující v rámci své cesty navštíví. Bez ohledu na stanovené bezcelní limity může být pro dovoz do Vietnamu požadováno dovozní povolení, schválení nebo osvědčení o shodě s normami.

Zdroj: Customs, Trade & Risk Management Services (Vietnam) Co., Ltd.
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Ho Či Minově Městě.

Souborové přílohy

Tisknout Vaše hodnocení: