Vietnamská ekonomika pokračovala v roce 2016 ve stabilním vysokém růstu

6. 1. 2017 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Vietnamská ekonomika pokračovala v roce 2016 ve stabilním vysokém růstu Vietnamské hospodářství pokračovalo v roce 2016 ve stabilním růstu. Ekonomické výsledky ukazují růst hospodářství v roce 2016 o významných 6,21 %, příliv přímých zahraničních investic v rekordním objemu a nízkou inflaci na úrovni 2,66 %. Současně ale ukazují i slabiny místního hospodářského systému, kterými jsou špatná struktura zahraničního obchodu, prohlubující se veřejný dluh, nízká výkonnost a efektivita státních podniků a zranitelnost bankovního sektoru.

Vietnamské hospodářství zaznamenalo v prvním roce pětiletého plánu sociálně ekonomického rozvoje na období 2016–2020 přírůstek HDP o 6,21 % oproti plánovanému růstu ve výši 6,7 %. Hlavní příčinou mírně pomalejšího růstu oproti plánu byl velmi pomalý růst vietnamského zemědělství, které zaznamenalo nejnižší přírůstek za posledních 6 let ve výši pouhých 1,36 %.

Vzhledem k tomu, že zemědělství se na tvorbě HDP podílí stále ještě významnými 16 %, nízký výkon tohoto sektoru poznamenal celkový růst vietnamského HDP. K nízkému růstu zemědělského sektoru přispěly zejména rozsáhlé záplavy ve středním Vietnamu, sucho na centrální vysočině a ekologická katastrofa ocelárny Formosa, která dramaticky poznamenala velkou část vietnamského rybářského sektoru.

Průmysl a stavebnictví zaznamenaly v roce 2016 růst o 7,57 % a služby vzrostly o 6,98 %. Na celkovém přírůstku HDP se průmysl se stavebnictvím podílely 2,59 %, služby 2,67 % a zemědělství 0,22 %. Hrubý domácí produkt na osobu vzrostl o 106 USD na 2 215 USD.

Výkonnost průmyslu měřená indexem průmyslové výroby vzrostla o 7,5 % (v r. 2015 o 9,8 %), zpracovatelský průmysl vzrostl o 11,2 % a výroba a dodávky energie dokonce o 11,5 %, zatímco těžební průmysl zaznamenal pokles o 5,9 %. Pokles těžebního průmyslu zapříčiněný propadem cen ropy a plynu na světových trzích byl nejhorším poklesem tohoto sektoru ve Vietnamu od roku 2011. Z průzkumu u firem vyplývá pozitivní podnikatelské očekávání, kdy zhruba 81 % dotázaných firem předpokládá v roce 2017 vyšší výrobu i zahraniční objednávky ve srovnání s rokem 2016.

Agrární sektor utrpěl v roce 2016 díky nepříznivým klimatickým podmínkám značné zpomalení růstu. Produkce rýže, která je hlavním produktem vietnamského zemědělství, poklesla oproti předchozímu roku o 1,5 tun a dosáhla celkového objemu 43,6 mil. tun. Těžba dřeva se zvýšila o 10,3 % na 9,5 mil. m3, produkce ryb z chovu i rybolovu dosáhla 6,7 mil. tun a růst o 2,7 %. V živočišné produkci byl významný nárůst zaznamenán především v počtu chovaných prasat (o 4,8 % na 29,1 mil. kusů) a drůbeže o 5,8 % na 362 mil. kusů.

sektoru služeb zaznamenal maloobchod se zbožím a službami meziroční přírůstek o 10,2 %, přeprava osob vzrostla o 9,6 % a přeprava nákladu o 10,6 %. V roce 2016 došlo rovněž k velkému oživení sektoru cestovního ruchu. Počet zahraničních návštěvníků vzrostl o 26 % na 10 mil. osob. Na tomto nárůstu se podíleli zejména turisté z regionu Asie. Největší přírůstek turistů byl patrný u Číny (+51 %) a Jižní Koreji (+38 %), zatímco přírůstky počtu turistů z ostatních kontinentů byly skromnější (Evropa o 18 %, Amerika o 13 %). Z evropských států byly zaznamenány největší přírůstky turistů u Ruska, Nizozemska, a Itálie.

Celkové přímé zahraniční investice registrované v roce 2016 dosáhly objemu 24,4 mld. USD a nárůst o 7,1 % oproti předchozímu roku. Realizované projekty PZI dosáhly rovněž rekordního objemu 15,8 mld. USD (nárůst o 9 %).

Vývoz dosáhl v roce 2016 objemu 175,9 mld. USD (přírůstek o 8,6 % oproti předchozímu roku), dovoz činil 173,3 mld. USD (přírůstek 4,6 %). Celková obchodní bilance se tak opět vrátila do plusových čísel. Výsledné kladné saldo činilo 2,68 mld. USD. V komoditní struktuře vietnamského exportu patřily k největším položkám mobilní telefony (20 %), textilní výrobky (13 %) a elektronika (11 %). Z teritoriálního pohledu byly na prvním místě USA s 19,4 % celkového exportu a na druhém místě EU se 17 %.

Dovoz zahrnoval zejména stroje a zařízení (16,2 %), elektronické součásti (16 %), součásti mobilních telefonů (6 %) a látky (6 %). Podle teritoriálního členění je na prvním místě Čína s podílem 26 %, dále Jižní Korea s 17 % a státy ASEAN s 12 %.

Zajímavá je skladba zahraničního obchodu z pohledu původu vývozců. Na vietnamském vývozu se podílely podniky PZI celými 70 %, ale místní firmy jen 30 %. Zatímco podniky PZI zaznamenaly růst exportu o 10 %, místní firmy jen o 4,8 %. Na celkovém dovozu se podniky PZI podílely 59 % (růst o 5,1 %). Z pohledu obchodní bilance tak podniky PZI zaznamenaly obchodní přebytek v objemu 23,7 mld. USD, zatímco místní firmy deficit 21,1 mld. USD.

Inflace měřená indexem CPI vzrostla o 2,66 % a jádrová inflace o 1,83 %. Nezaměstnanost činila v roce 2016 2,3 % (město 3,18 %, venkov 1,86 %). Produktivita práce vzrostla o 5,3 %. Celkem populace Vietnamu čítá 92,7 mil. obyvatel (nárůst o 1,08 %), pracovní síla v produktivním věku má 48,2 mil.

Státní rozpočet v roce 2016 dosáhl deficitu 192 tril. VND (8,4 mld. USD), tj. 6,3 % HDP. Příjmy činily 943 tril. VND a výdaje 1135 tril. VND. Pro rok 2017 je plánován deficit státního rozpočtu na úrovni 5,5 % HDP.

Celkový veřejný dluh (vládní, vládou garantovaný a provinční dluhy) vzrostl z 51,7 % HDP v roce 2011 na 64,9 % v roce 2016 (vládou stanovený limit je 65 % HDP). Dle IMF může pokračující nárůst veřejného zadlužení představovat významnou brzdu pro rozvoj vietnamského hospodářství v dalších letech. Struktura dluhu se však pro Vietnam vyvíjí pozitivně. Zatímco v roce 2011 činil domácí státní dluh 40 % a zahraniční 60 %, v roce 2016 dosáhl domácí dluh 57 % celkového státního dluhu.

Hospodářské výsledky Vietnamu v roce 2016 potvrzují stabilní růst s velmi mírným výkyvem způsobeným nepříznivými klimatickými podmínkami. Vietnam však z dlouhodobého hlediska stále trpí vážnými strukturálními problémy. Restrukturalizace státních podniků probíhá velmi pomalu a stále nedošlo k důkladné reformě bankovního sektoru. Podíl nedobytných pohledávek v aktivech místních bank neustále narůstá (v některých bankách v roce 2016 až o desítky procent) a může představovat vážné nebezpečí pro další růst celé vietnamské ekonomiky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek