Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU - seznam zkratek a slovníček pojmů

10. 2. 2009 | Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR)

Součást aktualizované a rozšířené brožury "Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU". Dokument přináší seznam zkratek a slovníček pojmů, které jsou v brožuře použity.

zpět na Obsah publikace

Seznam zkratek

 • ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení
 • DIČ – Daňové identifikační číslo
 • DPFO – Daň z příjmu fyzických osob
 • DPH – Daň z přidané hodnoty
 • DPPO – Daň z příjmu právnických osob
 • EFTA – Evropské sdružení volného obchodu (European Free Trade Association)
 • EHP – Evropský hospodářský prostor – Norsko, Island, Lichtenštejnsko
 • EHS – Evropské hospodářské společenství
 • ES – Evropská společenství
 • NACE – Statistická klasifikace ekonomických činností Evropských společenství – zkratka z francouzštiny
 • OKEČ – Odvětvová klasifikace ekonomických činností
 • OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná

Slovníček pojmů

 • Evropský průkaz zdravotního pojištění – Unifikovaný doklad platný v celé EU, umožňuje čerpat ze systému zdravotního pojištění země vyslání za stejných podmínek, jako z něj čerpají místní občané.
 • Formulář E 101 – Pro vyslání pracovníků či OSVČ (pro účely sociálního pojištění).
 • Formulář E 102 – Prodloužení doby vyslání nebo samostatné výdělečné činnosti (pro účely sociálního pojištění).
 • Kontingent – Horní limit pro počet udělených pracovních povolení v daném časovém období.
 • Nařízení – Právní akty, které jsou obecně a přímo právně závazné v EU. Vztahují se na všechny účastníky integrace a stávají se součástí jejich právního řádu ihned pro svém schválení. Pokud jsou v rozporu se zákony některého členského státu, mají přednost.
 • Notifikační procedura – Požadavek vůči vysílajícím firmám nahlásit vyslání pracovníků u orgánů státu určení (nejčastěji pracovní úřady).
 • Primární právo ES – Zakladatelské smlouvy Evropského společenství a Evropské unie ve znění pozdějších novel, smlouvy o přistoupení.
 • Regulované povolání – Povolání, k jehož výkonu je třeba splnit určité požadavky předepsané národní legislativou (vzdělání, praxe, trestní bezúhonnost, fyzická zdatnost apod.).
 • „Reversecharge" služby – Způsob zdaňování služeb nakoupených ze zahraničí. Povinnost přiznat a zaplatit daň je v určitých případech při transakcích mezi dvěma plátci DPH přenesena na příjemce služeb. Tento plátce může uplatnit odpočet této daně za stejných podmínek jako u ostatních přijatých plnění.
 • Sekundární právo ES – Legislativní akty přijeté evropskými institucemi, které mohou být vydány jen na základě konkrétního ustanovení primárního práva (např. směrnice či nařízení).
 • Směrnice – Právní normy Evropských společenství, které musí být ve stanovené lhůtě přeneseny do národních právních řádů (novela zákona, vyhláška apod.). Jsou závazné co do cíle, nikoli do způsobu převodu do národních legislativ.
 • Vyslaní pracovníci – Zaměstnanci firmy, kteří jsou firmou delegováni na realizaci zakázky do jiného členského státu EU.
 • Země původu – Země, v níž je firma založena.
 • Země vyslání – Země určení – stát, do něhož firma vysílá pracovníky na realizaci zakázek.

zpět na Obsah publikace

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek