Vymáhání pohledávek v Německu

9. 11. 2011 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Německo je již řadu let nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky. Ale i u tak ekonomicky silného státu, jako jakým je právě Spolková republika Německo, není za současné ekonomické situace ničím výjimečným, pokud váš obchodní partner není schopen dostát svým závazkům. V nejkrajnějším případě může dojít až k platební neschopnosti a zahájení insolvenčního řízení. Pokud tedy dojde k situaci, že váš obchodní partner neuhradí splatnou pohledávku, je vždy nutné začít co nejdříve aktivně jed

Na skutečnost, že náš obchodní partner nemusí dostát svému závazku ze smlouvy, bychom měli pamatovat již při uzavírání smlouvy, ve které by měly být následky porušení povinností jako výše úroků z prodlení nebo poplatky za mimosoudní vymáhání, vždy alespoň rámcově upraveny. Ještě více bychom měli být na pozoru u smluv uzavíraných se zahraničním obchodním partnerem, kde je vždy velmi výhodné si předem dohodnout minimálně,

  • který soud bude příslušný pro řešení případných sporů vyplývajících ze smlouvy (tzv. prorogační doložka)
  • jakým právním řádem se smlouva bude řídit.

V některých případech je však mezinárodní smlouvou či nařízením orgánů Evropské unie taková dohoda vyloučena nebo omezena. Nejvýznamnějším pro česko-německé vztahy bude nařízení Rady Brusel I, které mimo jiné upravuje možnosti prorogace ve spotřebitelských, pracovněprávních a pojistných smlouvách a omezuje její použití v neprospěch slabší strany.

Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou

Obecně v Německu není stanovena povinnost věřitele upomínat dlužníka na existenci splatné a nezaplacené pohledávky, pokud je výslovně určen datum prodlení. V opačném případě je nutné dlužníka na splatnost upozornit upomínkou.

V obchodních vztazích je však obecnou zvyklostí před tím, než věřitel přistoupí k vymáhání pohledávky soudní cestou, vyzvat dlužníka k úhradě pohledávky. Věřitel může v této fázi vymáhání postupovat zcela sám nebo se může nechat zastoupit advokátem či specializovanou inkasní agenturou.

Dle německé právní úpravy má věřitel nárok na úhradu nákladů, které mu spolu s mimosoudním vymáháním pohledávky vzniknou.

Vymáhání pohledávek soudní cestou

V případě, že mimosoudní vymáhání pohledávky nebylo úspěšné, je jedinou možností zahájení vymáhání své pohledávky soudní cestou.

Nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem, jak získat exekuční titul, je v Německu tzv. upomínací řízení (Mahnverfahren), což je obdoba českého řízení o vydání platebního rozkazu. Vzhledem k tomu, že Německo je členem EU, je další možností také řízení o návrhu na vydání evropského platebního rozkazu.

V upomínacím řízení může být rozhodováno pouze o peněžitém nároku, může se však jednat i o nárok ze směnky či šeku.

Při podání návrhu platí i Německu povinnost uhradit soudní poplatek. Výše soudních poplatků je v Německu poměrně nízká. Například ve sporu, jehož předmětem je částka do 900,– EUR činí soudní poplatek 23,– EUR.

Příslušnými soudy jsou v případě upomínacího řízení okresní soudy (Amtsgerichte). Většina spolkových zemí si však zvolila jeden okresní soud v zemi (Mahngericht), který je centrálním soudem a který vede všechna upomínací řízení v zemi. Výjimkou je Severního Porýní – Vestfálsko, kde jsou tyto centrální soudy dva.

Návrh může být podán pouze formou on-line vyplněného standardizovaného formuláře, neboť návrhy jsou v současné době zpracovávány pouze automaticky.

Pokud žadatel disponuje zaručeným elektronickým podpisem, jednoduše vyplní on-line formulář, který opatří zaručeným elektronickým podpisem. Žadatel, který zaručený elektronický podpis nemá, si jej nemusí, tak jak je tomu v ČR, pouze kvůli podání návrhu zřizovat. Tito žadatelé mohou zvolit variantu, při které se po vyplnění celý on-line návrh vytiskne a podepíše vlastnoručně. Návrh musí být poté zaslán poštou příslušnému soudu, který jej identifikuje pomocí přiděleného čárového kódu.

Další variantou, vhodnou především pro věřitele, kteří podávají větší množství návrhů současně, je podání pomocí datového nosiče. Podmínkou je předchozí registrace u příslušného soudu, dále pak zřízení zaručeného elektronického podpisu a také vyplnění návrhů pomocí speciálního softwaru pro správu pohledávek.

V německém klasickém civilním procesu se místní příslušnost řídí bydlištěm nebo sídlem odpůrce. V upomínacím řízení je však místní příslušnost založena na zcela opačném principu. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu je místo bydliště nebo sídlo žadatele. Pro všechny spory, ve kterých nemá žadatel bydliště či sídlo na území Německa je místně příslušný Mahngericht pro Berlín.

V návrhu na vydání platebního rozkazu může žadatel vedle dlužné částky požadovat úhradu shora uvedených nákladů spojených s mimosoudním vymáháním pohledávky, úroky z prodlení a také náklady řízení.

V případě, že si strany nedohodnou odlišnou výši úroků z prodlení, je možné požadovat úroky z prodlení pouze v zákonné výši, která je v Německu stanovena následujícím způsobem:

  • v případě, že se jedná o vztah mezi podnikateli, rovná se jejich výše úrokové sazbě stanovené Německou spolkovou bankou zvýšené o 8 % (aktuální sazba stanovená k 1.7.2011 činí 0,37 %)
  • v případech, kdy je jednou ze stran sporu spotřebitel činí úroky z prodlení 5 % nad úrokovou sazbu stanovenou Německou spolkovou bankou.

Náklady soudního řízení, které se skládají z účelně vynaložených hotových nákladů a v případě zastoupení advokátem také zákonem stanované odměny, je povinna uhradit strana, která nebyla ve sporu úspěšná. Odměna za zastoupení advokátem v Německu je stejně jako soudní poplatky nižší, než je tomu v ČR a v případě sporů projednávaných v upomínacím řízení je snížena na polovinu.

Například pokud budeme mít projednávaný v upomínacím řízení spor, jehož předmětem pohledávka o částce 900,– EUR bude odměna advokáta činit celkem 42,– EUR včetně DPH.

Na základě návrhu žadatele, který není po obsahové stránce přezkoumáván, vydá soud platební rozkaz (Mahnbecheid). Ten musí být doručen výhradně do vlastních rukou odpůrce, náhradní doručení je stejně tak jako v ČR vyloučeno. Doručením začíná odpůrci běžet 2 týdenní lhůta, ve které může podat proti platebnímu rozkazu odpor.

V případě, že se platební rozkaz nepodaří doručit do rukou odpůrce nebo odpůrce proti němu podá odpor, soud postoupí věc soudu příslušnému dle bydliště odpůrce, který věc projedná v klasickém civilním řízení. Tento postup je však podmíněn návrhem některé ze stran.

Pokud dlužník nepodá ve stanovené lhůtě odpor proti platebnímu rozkazu a ani nesplní povinnost v něm uloženou, vydá soud na návrh žadatele „rozhodnutí o vykonatelnosti“ (Vollstreckungsbescheid). Odpůrce proti němu může ve lhůtě do 14 dní od doručení podat námitku a v případě, že tak učiní, postoupí Mahngericht z úřední povinnosti věc k projednání obecnému soudu.

Výkon rozhodnutí

Vykonávací řízení je v Německu vedeno příslušnými okresními soudy. Návrh na výkon rozhodnutí podává věřitel u soudu, v jehož obvodu má odpůrce bydliště.

Podání návrhu v Německu stejně tak jako v ČR nepodléhá soudnímu poplatku.

Insolvenční řízení v Německu

Německá právní úprava úpadku prošla rozsáhlou úpravou v roce 1999. Která zavedla mimo jiné i možnost spotřebitelských insolvencí, tedy oddlužení.

Stejně tak jako v ČR, byla i Německu provedena rozsáhlá elektronizace insolvenčního řízení. Insolvenční rejstřík, kde jsou dostupné všechny potřebné informace o úpadku dlužníka, můžeme nalézt na internetových stránkách.

Návrh na zahájení insolvenčního řízení může být v Německu podán jak věřitelem, tak dlužníkem. Řízení je vedeno okresními soudy, avšak pouze těmi, které mají ze zákona postavení insolvenčních soudů.

Věřitelé jsou povinni přihlásit své pohledávky písemně ve lhůtě stanovené insolvenčním soudem, nikoliv však u příslušného soudu, ale u insolvenčního správce. Přihláška pohledávky musí být podána na předepsaném formuláři, který můžeme nalézt na internetových stránkách jednotlivých soudů.

Důležité odkazy


Pro portál BusinessInfo.cz připravila advokátní kancelář noack & partner, s.r.o., autor článku: Zuzana Rylichová.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek