Poskytování údajů z katastru nemovitostí

15. 3. 2015 | Zdroj: Portál veřejné správy

Katastr nemovitostí České republiky je soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich polohové a geometrické určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k nemovitostem. Katastr nemovitostí je veřejný a budou poskytnuty každému na vyžádání. V případě, že budete žádat o výpis z katastru nemovitostí, který má charakter veřejné listiny, obraťte se na katastrální úřad příslušný podle místa polohy nemovitosti.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Poskytování údajů z katastru nemovitostí

Základní informace k životní situaci

Definice:

Výpis z katastru nemovitostí

Výčet parcel a budov nebo bytů a nebytových prostorů vlastníka (spoluvlastníků) nebo osoby oprávněné z jiného práva příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru nemovitostí nebo výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory

Evidence práv pro osobu:

Funkce "Evidence práv pro osobu" zjišťuje, zda zadaný subjekt (fyzická nebo právnická osoba) má v katastru nemovitostí evidována vlastnická nebo jiná věcná práva. Informace obsažené ve výstupní sestavě jsou platné vždy v aktuální době spuštění sestavy. Na rozdíl od přehledu vlastnictví není možné požadovat informace o minulém stavu.

Sestava se vytvoří vždy, tj. i v případě, že zadaný subjekt nemá v katastru nemovitostí evidována žádná vlastnická nebo jiná věcná práva. Oba parametry, jimiž se zadávají identifikační údaje oprávněného subjektu, jsou povinné. Subjekty, pro které není v katastru nemovitostí evidováno rodné číslo, datum narození nebo IČ, není možné touto funkcí identifikovat.

Veřejná listina 

Listina splňující náležitosti stanovené obecně závazným předpisem, která osvědčuje skutečnosti v ní uvedené; výpisy, opisy nebo kopie z katastrálního operátu a identifikace parcel vyhotovené ve formě stanovené obecně závazným předpisem jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru nemovitostí k okamžiku jejich vyhotovení

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Výpis z katastru nemovitostí bude poskytnut komukoliv na vyžádání.

V případě "Evidence práv pro osobu" a údajů ze sbírky listin je třeba prokázat totožnost žadatele.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro dohledání příslušného údaje postačí znát: 

  • katastrální území a dále např. číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, parcelní číslo pozemku, nebo 
  • jméno a datum narození vlastníka, případně IČ právnické osoby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobní návštěvou katastrálního pracoviště nebo zasláním písemné žádosti o poskytnutí údaje na katastrální pracoviště.

V případě žádosti o výpis z katastru nemovitostí je možné navštívit i kterékoliv kontaktní místo Czech POINT.

Na které instituci životní situaci řešit:

O výpis z katastru nemovitostí lze žádat na kterémkoliv katastrálním pracovišti v České republice; pokud však žádáte o kopie ze sbírky listin či katastrální mapy, obraťte se na katastrální pracoviště příslušné podle místa polohy nemovitosti.

Pokud již proběhla digitalizace daného území, je možné žádat kopii katastrální mapy na kterémkoliv katastrálním pracovišti.

Výpis z katastru nemovitostí můžete také získat na těchto dalších místech:

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na informační tabuli každého katastrálního pracoviště jsou k dispozici informace o přesném místě, kde výpis z katastru nemovitostí získáte.

Úřední hodiny jednotlivých katastrálních pracovišť naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K dohledání příslušného údaje postačí znát:

  • katastrální území a dále např. číslo popisné nebo číslo evidenční budovy, parcelní číslo pozemku, nebo
  • jméno a datum narození vlastníka, případně IČ právnické osoby.

Pro získání údajů ze sbírky listin nebo údajů z "Evidence práv pro osobu" je nutné předložit doklad prokazující totožnost žadatele.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Obvykle se údaje vydávají na základě ústní žádosti; v některých případech je možné využít nepovinných formulářů:

Uvedené formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle položky č. 119 sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

  • Za vydání výpisu z katastru nemovitostí se vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč. Pozn.: Do 20 parcel je výše správního poplatku 100 Kč, za každých dalších započatých 20 parcel se platí 100 Kč.
  • Za vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek se vybírá správní poplatek ve výši 50 Kč - za každou i jen započatou stránku formátu A4.
  • Za vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy se vybírá správní poplatek ve výši 50 Kč - za každou i jen započatou stránku formátu A4 (obyčejná kopie 20 Kč).

Sazebník poskytování dalších údajů z katastru nemovitostí katastrálními úřady naleznete na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádostí o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí je 30 dnů (dle § 22 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí).

V případě osobní návštěvy se však údaje obvykle poskytují na počkání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného katastrálního pracoviště.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vydávání ověřených výstupů z informačního systému veřejné správy se provádí dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud se domníváte, že je v údajích uveden chybný údaj, obraťte se na příslušný katastrální úřad.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Musím jít pro výpis z katastru nemovitostí na katastrální úřad?

Nemusíte. Můžete využít např. kontaktních míst Czech POINT.

Pokud na výpis z katastru nemovitostí nespěcháte, můžete zaslat žádost poštou. Následně obdržíte výzvu k zaplacení správního poplatku. Po zaplacení správního poplatku a zaslání dokladu o jeho úhradě katastrálnímu úřadu vám katastrální úřad pošle vyhotovený výpis z katastru nemovitostí.

Potřebuji potvrzení o tom, že nejsem vlastníkem nemovitosti, jak ho získám?

K tomuto lze doporučit sestavu "Evidence práv pro osobu", která se vytvoří vždy, tj. i v případě, že zadaný subjekt nemá v katastru nemovitostí evidována žádná vlastnická nebo jiná věcná práva.

Další informace

Více informací k poskytování údajů z katastru nemovitostí je k dispozici na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Elektronicky - výstupem z on-line aplikace "Dálkový přístup do katastru" - dokument v elektronické formě je označen elektronickou značkou - má tedy stejnou váhu, jako veřejné listiny.

Aplikace "Dálkový přístup do katastru" je určena registrovaným uživatelům; výstupy z aplikace jsou zpoplatněny.

Pokud si potřebujete pouze ověřit některé informace z katastru nemovitostí, můžete využít zdarma a bez registrace on-line aplikaci "Nahlížení do katastru nemovitostí", kde jsou k nahlížení i katastrální mapy.

V aplikaci je nově k dispozici nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí, např. výpis z katastru nemovitostí; platba je realizována prostřednictvím platebního portálu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český úřad zeměměřický a katastrální – sekretariát předsedy

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Štěpánková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.03.2015

Popis byl naposledy aktualizován

15.03.2015

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek