Výsledky zemědělského sektoru Severozápadu na pozadí souhrnných výsledků za Rusko

17. 5. 2016 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Výsledky zemědělského sektoru Severozápadu na pozadí souhrnných výsledků za Rusko Objem zemědělské výroby v regionech Severozápadního federálního okruhu (dále SZFO) dosáhl +4,3 %, zatímco za celou RF to bylo +3 %. Vůdčími regiony SZFO zůstávají Pskovská, Novgorodská, Kaliningradská a Leningradská oblast. Ačkoliv ne všechna odvětví vykázala pozitivní dynamiku, obecně lze říci, že zemědělský sektor Severozápadu je po roce o něco silnější.

Současně je však třeba dodat, že zemědělská produkce SZFO představuje pouhých 5 % celkové produkce RF. Přesto by tento region neměl zůstat bez pozornosti (zejména na prvovýrobu navazující zpracovatelské závody) českých dodavatelských firem.

Mezi subjekty SZFO největší nárůst produkce zaznamenaly Pskovská a Novgorodská oblast. Pozitivní tendence jsou patrné rovněž v Kaliningradské a Leningradské oblasti. Naopak pokles výroby, zejména živočišné, zaznamenaly Archangelská a Murmanská oblast.

Rozvoj agrárního sektoru v regionu ovlivňovaly (ať již pozitivně či negativně) takové faktory jako: výrazné snížení dovozů potravin (zejména masné a mléčné produkce) v důsledku zavedených ruských antisankcí (2014) a z ní vyplývající potřeba substituce zahraničních výrobků ruskou produkcí v maloobchodních sítích i gastronomických provozech, dále devalvace rublu a pokračující růst cen ve všech odvětvích, složitá ekonomická situace země a s ní související pokles reálných příjmů a spotřebitelské poptávky obyvatelstva, státní subvence (z federálního i regionálních rozpočtů bylo zemědělcům v roce 2015 vyčleněno více jak 350 mld. rublů.

Agrární sektor SZFO přitom obdržel něco přes 25 mld. rublů (cca 7 %) na federální i regionální úrovni, a v neposlední řadě drahé bankovní úvěry (úvěry ruských komerčních bank pro agrární sektor dosahovaly v rublech do 25 % p.a. Se státní podporou pro živočišnou výrobu pak 6–10 % p.a., pro rostlinnou 9–13 % p.a.).

Výsledky živočišné výroby SZFO jsou za rok 2015 obecně příznivější, než celkové za RF. Zatímco v rámci RF daný ukazatel dosáhl +4,2 % (na porážku 13,4 mil. tun v živé váze), v SZFO to bylo +5,9 %. Nejvyšší tempa přitom dosáhly Pskovská oblast (+41,2 %) a Novgorodská oblast (+22,1 %).

Skot

Zatímco v Rusku došlo k dalšímu zeštíhlování stáda, v SZFO byla situace opačná, a zejména díky přírůstkům v Leningradské a Kaliningradské oblasti počet skotu vzrostl o +1,2 %. Nicméně s ohledem na poklesy stáda v minulých letech, jde spíše o ojedinělý jev, a regiony SZFO budou v dalších letech nejspíše kopírovat všeobecný trend snižování produkce hovězího skotu na porážku.

Naopak chov skotu na produkci mléka má stále značné rezervy. Objem spotřeby mléka a mléčných výrobků obyvatelstvem je nižší než doporučená norma Ministerstva zdravotnictví RF. Obecně je na trhu zřejmý deficit syrového mléka, ceny na mléko jsou vyšší než v Evropě.

Důvodem je vysoký podíl investic zahrnutý do výrobních nákladů, obecný nedostatek mléka, který tlačí ceny vzhůru, krátká trvanlivost skladování mléka, nákladná logistika regionální přepravy (dovozy mléka z jiných regionů). V roce 2015 výroba mléka v RF zůstala prakticky na stejné úrovni – bylo vyprodukováno 30 784 tis. tun mléka, oproti 30 791 tis. tunám v roce 2014. Současný deficit mléka je odhadován na 8 až 8,5 mil. tun.

Produkce mléka v SZFO si v roce 2015 připsala +3,6 %. Pozitivního výsledku bylo dosaženo zejména zvýšením dojivosti. Leningradská oblast dosahuje již několik let po sobě nejvyššího ukazatele dojivosti ze všech regionů RF. V oblasti se nachází více než 60 plemenných farem, právě zde byla vyšlechtěna dvě plemena vysoce produktivních krav („leningradské“ a „novoladožské“) s potenciálem dojivosti 9–10 tis. kg mléka.

Prasata

Příznivá situace je patrná v produkci vepřového masa. Počet prasat v Rusku i nadále roste, v roce 2015 o +6,6 % (2014 +2,4 %), přičemž tento trend by měl setrvat i v nejbližších letech. Předpokládá se, že soběstačnost ve vepřovém mase Rusko dosáhne v průběhu 3–5 let.

V SZFO počet prasat výrazně přesáhl ukazatele RF, došlo k nárůstu o +16,1 % (v roce 2014 +13,4 %). Rozvoj chovu je nejvíce patrný v Republice Komi a Pskovské oblasti. Tahouny v nejbližších letech budou velké zemědělské organizace propojené s významnými zpracovateli v regionu.

Drůbež

Růst výroby drůbeže v Rusku zpomalil z +8,5 % v roce 2014 na +7,5 % v roce 2015, nicméně podle expertů zde existuje další perspektiva růstu, a to o +4 % každoročně v následujících dvou letech. Jedná se o nejrozvinutější odvětví živočišné výroby, které je také nejrentabilnější. Situaci nahrává zejména fakt, že Rusové z ekonomických důvodů začali více upřednostňovat kuřecí maso před jinými druhy.

Soběstačnost drůbežím masem v RF dosahuje 90 %. Patrný je rovněž rostoucí podíl (okolo 4 %) u netradiční drůbeže jako chov kachen nebo krůt. Pokud jde o produkci vajec, Rusko je ze 100 % soběstačné a postupně se prosazuje jako vývozce (Mongolsko, Arménie, Ázerbájdžán). V tomto odvětví působí vertikálně-integrované struktury, přičemž mezi 3 TOP firmy v Rusku patří drůbežárna „Severnaja“ v Leningradské oblasti.

Rostlinná výroba

Jedním z nejrozvinutějších odvětví zemědělského sektoru RF je produkce obilí, ve kterém je  Rusko nejen plně soběstačné, ale patří vůbec k nejvýznamnějším vývozcům na světě, nehledě na skutečnost, že dle předběžných výsledků došlo v roce 2015 k jistému poklesu sklizně obilnin i bobů o 1 %. I zde se regionům SZFO dařilo, když vykázaly růst o +19,6 % (v roce 2014 dokonce +46,1 %).

bramborách je Rusko soběstačné z 97,4 %. Hrubá sklizeň dosáhla v roce 2015 33,625 mil. tun, přičemž 1,574 mil. tun (4,7 %) připadalo na regiony SZFO. K vedoucím pěstitelům brambor náležela Vologodská oblast (370 tis. tun) a Leningradská oblast (316 tis. tun).

V roce 2015 byl sklizen rekordní objem zeleniny (16,1 mil tun, +3,8 %). Evidován je výrazný nárůst investiční aktivity v daném odvětví, a to jak v pěstování zeleniny ve sklenících, tak i klasickým způsobem. Přesto si v rámci SZFO Leningradská oblast, na kterou připadá 40 % veškeré produkce zeleniny v SZFO pohoršila v loňském roce o -3,8 %, zatímco např. v Novgorodské oblasti jsou tempa růstu trvale vysoká, přičemž jsou zde plánovány další rozsáhlé investice, zejména do holandských technologií.

Příležitosti pro české firmy

Kaliningradská oblast se v roce 2015 stala předním subjektem RF z hlediska objemu sklizně obilnin a bobů (na 1. místě pak v Severozápadním regionu). Oblast je rovněž velmi významná v pěstování a zpracování řepky. Velká pozornost je věnována rozvoji živočišné výroby. Oblast registruje více než 200 zpracovatelů masa, kteří si však dlouhodobě stěžují na deficit surovin.

Ministerstvem zemědělství KO jsou proto přijímána opatření (včetně finančních dotací) na výstavbu nových farem. Velká pozornost je věnována rovněž rozvoji mlékárenství (průměrná dojivost dosahuje zhruba 5800 kg).

Leningradská oblast zaujímá 1. místo mezi regiony Ruska v produkci vajec a 1. místo v SZFO ve výrobě mléka. Působí zde zhruba 256 zemědělských podniků, 10 závodů na výrobu krmiva a 120 zpracovatelských podniků potravinářského průmyslu. Oblast zásobuje potravinami 5 milionový Petrohrad.

V Pskovské oblasti je aktivně podporován rozvoj agrárního sektoru a zpracování potravin. Obhospodařováno je 2,246 mil. ha půdy (56,7 % veškeré půdy). Podíl živočišné výroby přitom dosahuje 67,5 %. Aktivně jsou rozvíjeny zejména farmy na chov prasat.

K nejvýznamnějším podnikům patří ОАО Великолукский комбинат (zpracování masa) a ЗАО Великолукский молочный комбинат (zpracování mléka). K významným patří také ЗАО Псковский мясокомбинат (maso), ОАО Псковский городской молочный завод (mléko) nebo ОАО Маслосырзавод Порховский (sýry). Státní podpora agrárnímu sektoru je zakotvena v programu „Rozvoje zemědělství pskovské oblasti v letech 2013–2020“.

K nejvýznamnějším podnikům agrárního sektoru Novgorodské oblasti patří významné podniky SZFO jako ООО «Новгородский Бекон» (zpracování vepřového masa), АО «Лактис» (zpracování mléka), ЗАО «Гвардеец» (vejce) nebo ООО «Белгранкорм – Великий Новгород» (chov drůbeže).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rusku.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek