Vývoj agropotravinářského obchodu v Indii

1. 11. 2014 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

motiv článku - Vývoj agropotravinářského obchodu v Indii Zemědělství je důležitým sektorem indického hospodářství zajišťujícím obživu rostoucímu počtu obyvatelstva, který zaměstnává 49 % obyvatel. V současnosti v Indii dochází k trendu růstu sekundárního a terciárního sektoru, což vede k postupnému poklesu podílu zemědělství na HDP (17,4 % v roce 2013).

Základní fakta o agro-potravinářském sektoru Indické republiky

Vzniká rovněž tlak na transformaci zemědělství, které by pro větší mezinárodní konkurenci mělo být produktivnější, konkurenceschopnější a současně diverzifikovanější. I přesto je Indie nazývána globální zemědělskou velmocí. Je 1. světovým producentem mléka, luštěnin a koření, disponuje největším stádem buvolího dobytka a největším územím, na kterém se pěstují obiloviny, rýže a bavlna. Indie je zároveň 2. největším producentem rýže, obilovin, bavlny, cukrové třtiny, ryb chovaných pro hospodářské účely, ovčího a kozího masa, ovoce, zeleniny a čaje.

Indie disponuje 195 mil. ha obhospodařované půdy, z nichž je přibližně 37 % zavlažováno. Indické zemědělství je značně závislé na dešťových srážkách, které byly v roce 2014 podprůměrné a negativně tak ovlivní letošní úrodu.

Struktura indické ekonomiky se dlouhodobě posouvá od agrárního sektoru k průmyslové produkci, resp. k sektoru služeb. Vzhledem k vysoké zaměstnanosti však zůstává zemědělství i nadále důležitým oborem, jehož rozvoji, včetně souvisejících zpracovatelských odvětví, je věnována značná pozornost.

Vývoj agrárního zahraničního obchodu Indie z pohledu hlavních dovozních položek

Podíl importu agro-potravinářských položek k celkovému dovozu činil v období 2013–2014 2,57 %, v nominálním vyjádření to bylo 11 mld. USD. Ve srovnání s obdobím 2012–2013 se meziročně jednalo o pokles dovozu v tomto segmentu. Vývoz zemědělských a potravinářských položek z Indie v r. 2013–2014 činil 42 mld. USD, což ve vztahu k celkovým exportním výkonům indické ekonomiky činí 13,62 %. Import zemědělských produktů (potravin) v průběhu několika posledních let zaznamenal mírný nárůst.

Indie je soběstačná v základních zemědělských komoditách (pšenice, rýže, ovoce, zelenina) a současně je velká část zemědělské produkce exportována. Indie je na prvním místě v produkci a exportu následujících plodin: mléka, luštěnin a koření. V případě rýže, obilovin, bavlny, cukrové třtiny, ryb chovaných pro hospodářské účely, ovčího a kozího masa, ovoce, zeleniny a čaje je celosvětově na druhé pozici.

Největší indickou vývozní položkou je rýže, jejímiž hlavními importéry se stala Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Kuvajt. Export bavlny je druhou největší indickou vývozní položkou, která putuje převážně do Číny. Indie též exportuje mořské plody a koření, které vyváží tradičně do USA. Další významnou exportní komoditou je pšenice, cukr, ovoce a zelenina.

Indie patří k největším světovým producentům čaje, jehož dovozci se stalo Rusko, Velká Británie, Spojené arabské emiráty a Írán, a kávy, kterou odbírá Itálie, Německo a Rusko. Indie exportuje v menším objemu též tabák do Belgie, Spojených arabských emirátů a do Německa.

Největší indickou dovozní položkou za rok 2013 byly pokrmové oleje, jejichž spotřeba v Indii za poslední roky významně vzrostla, a Indie je tak nucena uspokojit poptávku pomocí importů z Indonésie, Malajsie, USA, Brazílie a Argentiny. Druhé místo obsadily luštěniny (sušený hrách a čočka) importované z Kanady, USA a Austrálie a třetí nejvýznamnější komoditou byl cukr, jehož hlavními dodavatelskými zeměmi byla Brazílie, Thajsko, Guatemala a Španělsko.

Ačkoliv je Indie 2. největším producentem obilovin na světě, svoji obrovskou spotřebu ale musí krýt i z dovozu (především z Argentiny a Paraguaye). Domácí produkce obilovin pokrývá spotřebu cca 90–92 %, a to v závislosti na sezónních vlivech počasí. Z dalších komodit Indie dováží jablka, datle, ořechy a koření, zvláště pak makové semeno, kardamom a černý pepř.

Projekce vývoje trhu vč. perspektivních dovozních položek a investičních příležitostí z pohledu uplatnění produktů z ČR

Zásadním pro rozhodování českých exportních subjektů při jejich možné penetraci indického agro-potravinářského sektoru by měla být skutečnost, že v letech 2014 až 2030 je v Indii predikován rapidní růst poptávky po potravinách a nápojích. Dosavadní vývoj vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Indií v potravinářsko-agrárním sektoru vykazuje mírně rostoucí tendenci.

Překážkou hospodářského růstu se kterými se potýká sektor zemědělství, je především nedostatečná produktivita práce, nedostatečný výnos z hektaru a nadprůměrný počet obyvatel zaměstnaných v tomto sektoru. Zemědělství se podílí 64 % na zaměstnanosti, ale pouze 18,5 % na HDP a 18 % na vývozu.

Pro další vývoj indické ekonomiky jako celku je nutné učinit opatření k řešení problému v zemědělství, a to zejména z toho důvodu, že znamená obživu pro téměř dvě třetiny populace. Současný rozvoj zemědělství spojený se zaváděním vysoce výnosných odrůd obilnin, rozšiřováním osevních ploch, zvyšováním spotřeby hnojiv a intenzifikací zemědělské výroby Indii do konce 70. let 20. století zajistil soběstačnost v produkci základních potravin.

Z pohledu českých subjektů v potravinářsko-agrárním sektoru skýtají exportní příležitosti následující položky: obilí, řepa, řepka, chmel. Menší objemy vývozu skýtá export cukrovinek, nealkoholických a alkoholických nápojů vč. piva. Další příležitosti skýtá možnost vstupu na indický trh prostřednictvím investice do chovu skotu. České know-how v oblasti rozšiřování chovu plemenného skotu vč. zkušeností v oblasti inseminace a české investiční prostředky mohou generovat, v konsorcionálním přístupu s místními indickými partnery, i významné příležitosti při vstupu na třetí trhy okolních zemí.

Rovněž potravinářské technologie v oblasti zařízení pro mlékárny, pekárny, konzervárny, mražené potraviny a „ready-to-eat meals“ představují exportní či investiční příležitosti. Vzhledem k rostoucímu potenciálu v agropotravinářském segmentu se pak jeví jako možná investice českých subjektů stran akvizice v oblasti moderních forem maloobchodní a velkoobchodní sítě.

Mimo již zaběhlé vývozní komodity z ČR do Indie lze spatřovat v agro-potravinářském obchodě a návazných sektorech i následující oblasti: účast českých producentů vakcín hospodářských zvířat na vypisovaných státních tendrech, možnosti vzájemné výměny informací v oblasti ekologického zemědělství a organické produkce, oblast genetických zdrojů, expertní spolupráce výzkumných institucí.

Tradiční indický spotřebitel pravidelně nakupoval čerstvé ingredience v malých obchůdcích ve svém okolí. Spotřebitelé zřídkakdy jedli v restauracích, spotřebovávali nebo připravovali potraviny z jiných zemí a kultur a upravovali svou spotřebu sezónní a regionální dostupnosti potravin. Chování spotřebitelů se ale v dnešní době mění se vznikem kaváren, rychlého stravování restaurací, supermarketů, zpracovaných potraviny a snadnějšímu přístupu k importovaným potravinám.

Celkové výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly o 46 % mezi lety 2007 a 2012 v odhadované hodnotě 327 mld. USD. I přes trvale vysokou inflace v oblast potravin v posledních letech, výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje tvořily 30 % celkových výdajů v roce 2012. Spotřebitelé s nižšími příjmy utratí podstatně vyšší část svých příjmů na potraviny. 10 % domácností s nejnižším příjmem (roční příjmy nižší než 800 $) utratí 55 % svých příjmů na potravinách, zatímco 10 % domácností s nejvyššími příjmy (ročními příjmy 12, 500 USD nebo více), utratí 9 % z jejich příjmu za potraviny.

20 až 30 % Indů jsou laktovegetariány a většina jejich výdajů domácností je investováno do obilovin, mléka, sýrů a vajec. Typickými dováženými potravinami jsou sušené ovoce, ořechy, směsi na koláče a dorty, pečivo, čokolády a čokoládové sirupy, koření, sušenky, konzervované ovoce, ovocné šťávy, konzervované polévky, těstoviny, nudle, popcorn, hranolky, rybí konzervy a zelenina, kečup, snídaňové cereálie a čerstvé ovoce, jako jsou jablka, hrušky, hrozny a kiwi.

Aktuální podmínky uplatnění na trhu (restrikce, dovozní překážky z pohledu ČR)

Existuje několik klíčových obchodních omezení, která omezují přístup na indický potravinový trh. Dovoz většiny zvířat a potravinových výrobků z nich je zakázán kvůli striktním indickým dovozním clům. To zahrnuje mléčné výrobky zařazené v kapitolách 4 a 21 harmonizovaného celního sazebníku, drůbeží maso, jehněčí a skopové maso, mořské plody, kozí a vepřové výrobky, včetně krmiv pro domácí zvířata.

Dovoz hovězího masa je zakázán z náboženského důvodu. Dovoz alkoholických nápojů je omezen vysokými dovozními cly, místními poplatky a komplexním systémem licencování a distribuce.

Vývozci by měli úzce spolupracovat s místními indickými importéry. Vysoká cla uvalená na většinu potravin, spolu s platnými zákazy na některé produkty, budou i nadále bránit růstu dovozu potravin z České republiky. Dovozní cla na spotřební potravinářské výrobky se pohybují v rozsahu 0–150 %, ale na většinu výrobků je uvaleno 30–40% clo.

Aktualizace projektů na podporu odvětví zemědělství a potravinářství

Hlavními úkoly pro vládu jsou zajištění zavlažování rozsáhlých ploch, zajištění skladování vody v období mezi monzuny a úsporné zacházení s vodou. Vláda rozpracovává různé programy na podporu zemědělců, které zahrnují i otázky pojištění proti výkyvům cen na trhu zemědělských výrobků.

Zvyšuje se také výroba umělých hnojiv a vláda určuje prodejní ceny zemědělcům tak, aby jim byly dostupné (v současné době se např. močovina prodává za nižší nežli výrobní cenu a rozdíl je hrazen státem). V rámci transformace zemědělství se zvyšuje také použití mechanizace, především traktorů a dalších strojů používaných při sklizni.

Vládní a mezinárodní programy na podporu zemědělství a potravinářského průmyslu:

 • Asian Development Bank (ADB) Project
  • Agribusiness Infrastructure Development Investment Programme-1 (Bihar)
  • Agribusiness Infrastructure Development Investment Programme-2 (Maharashtra)
 • World Food Programme (WFP)
  • World Bank Assisted Projects
   • Assam Agricultural Competitiveness Project
   • Himachal Pradesh Mid Himalayan Watershed Development
   • Uttar Pradesh Sodic Land Reclamation Project-III
   • Maharashtra Agricultural Competiveness Project (MACP)
   • Rajasthan Agricultural Competiveness projekt (RACP)
 • International Fund for Agriculture Development (IFAD)

Indické zemědělství je jedním z hlavních předmětů jednání na půdě WTO, kde indická vláda hájí zájmy zemědělců a trvá na snížení a postupném odstraňování podpor zemědělců v rozvinutých zemích. Indie se zároveň snaží chránit svůj trh (regulace dovozu, dotace, cla), což je v rozporu s celosvětovou liberalizací obchodu vyjádřenou ve Smlouvě o usnadňování obchodu (TFA).

Indická vláda se navzdory svému slibu na zasedání WTO na Bali v prosinci 2013 rozhodla neratifikovat tuto smlouvu v srpnu 2014 a svůj postoj zdůvodnila tím, že smlouva nedostatečně chrání potravinovou bezpečnost země. Nehledě na shodu téměř všech 160 členských států WTO tak Indie zablokovala schválení balíčku z Bali, který měl být prvním setem smluv od roku 1995, na kterém by došlo ke konsenzu všech států.

Smlouva TFA, která má za cíl usnadnit obchod formou sjednocení a elektronizace různých vzájemných byrokratických bariér a zároveň zlepšit obchodní podmínky (zejména se zemědělskými komoditami) pro nejchudší země, však podle Indie představuje spíše hrozbu pro zemědělství, než úlevu. Podle Indie smlouva TFA upřednostňuje zájmy rozvinutých států na úkor rozvojových a WTO neprokazuje zájem řešit potravinovou bezpečnost a skladové hospodářství s takovou vervou, s jakou chce schválit TFA.

Indie argumentuje tím, že Spojené státy a EU dotují své zemědělství několikanásobně více než ona samotná (USA – 120 mld. USD; EU – 115 mil. USD; Indie – 12 mld. USD) a jejich přístup je tedy neférový vůči Indii, kde více než 1/3 obyvatel je extrémně chudá.

Export zemědělských komodit

Export zemědělských produktů v průběhu několika posledních let zaznamenal konzistentní růst především díky příznivé vládní politice. Vývoz produktů v roce 2013 dosáhl hodnoty 44,59 mld. USD a podílel se 13 % na celkovém exportu v témže roce, přičemž největšími položkami ve vývozu byla rýže, mořské plody a bavlna.

Trendy v exportu zemědělských komodit (v mld. USD)
  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Objem 24,2 37,47 40,64 44,59

Největší vývozní položkou je rýže, jejímiž hlavními importéry se stala Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Kuvajt. Export bavlny představuje pro Indii její druhou největší vývozní položku, která putuje převážně do Číny. Indie též exportuje mořské plody a koření, které vyváží tradičně do USA.

Další významnou exportní komoditou je pšenice, cukr, ovoce a zelenina. Indie patří k největším světovým producentům čaje, jehož dovozci se stalo Rusko, Velká Británie, Spojené arabské emiráty a Írán, a kávy, kterou odbírá Itálie, Německo a Rusko. Indie exportuje v menším objemu též tabák do Belgie, Spojených arabských emirátů a do Německa.

Složení exportu zemědělských komodit (v mld. USD)
Pořadí Komodity 2010/11 2011/12 2012/3
1 Rýže 2,05 5,03 5,21
2 Bavlna 2,88 4,51 3,64
3 Mořské plody 2,61 3,46 3,46
4 Koření 1,76 2,75 2,81
5 Pšenice 0,0002 0,21 1,92
6 Cukr 1,23 1,87 1,61
7 Ovoce a zelenina 1,07 1,20 1,23
8 Káva 0,66 0,94 0,86
9 Čaj 0,73 0,85 0,85

Import zemědělských komodit

Import zemědělských produktů (potravin) v průběhu několika posledních let zaznamenal mírný nárůst. Dovoz potravin dosáhl v roce 2012 hodnoty 14,2 mld. USD a podílel se 3 % na celkovém indickém importu, přičemž největšími položkami v dovozu byly pokrmové oleje, luštěniny, cukr a obiloviny.

Trendy v importu zemědělských komodit (v mld. USD)
  2010/11 2011/12 2012/13
Objem 8,85 11,65 14,22

Největší dovozní položkou za rok 2013 byly pokrmové oleje, jejichž spotřeba v Indii za poslední roky významně vzrostla, a Indie je tak nucena uspokojit poptávku pomocí importů z Indonésie, Malajsie, USA, Brazílie a Argentiny. Druhé místo obsadily luštěniny (sušený hrách a čočka) importované z Kanady, USA a Austrálie a třetí nejvýznamnější komoditou byl cukr, jehož hlavními dodavatelskými zeměmi byla Brazílie, Thajsko, Guatemala a Španělsko.

Ačkoliv je Indie 2. největším producentem obilovin na světě, svoji obrovskou spotřebu musí krýt i z dovozu (především z Argentiny a Paraguaye). Z dalších komodit Indie dováží jablka, datle, ořechy a koření, zvláště pak makové semeno, kardamom a černý pepř.

Složení importu zemědělských komodit (v mld. USD)
Pořadí Komodity 2010/11 2011/12 2012/13
1 Pokrmové oleje 6,55 9,65 11,23
2 Luštěniny 1,56 1,86 2,34
3 Cukr 0,62 0,06 0,56
4 Obiloviny 0,11 0,07 0,08

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie).

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek