Vývoj německé ekonomiky v září a říjnu 2015

29. 10. 2015 | Zdroj: Zastupitelský úřad České republiky

Kapitoly článku

Článek obsahuje informace o vývoji hlavních ekonomických ukazatelů v Německu v září a říjnu 2015. Kromě toho se zabývá také vnějšími ekonomickými vztahy, vývojem v podnikatelském a právním prostředí a neopomíjí ani problematiku energetiky. V poslední části se věnuje imigrační vlně a trhu práce.

Ve druhém i na počátku třetího čtvrtletí pokračuje německá ekonomika v dynamickém růstu, který je tažen zejména soukromou spotřebou, a to v kontextu růstu zaměstnanost a platů, resp. klesajících cen (zejm. energií). Zatímco sektor služeb zrychlil růst, konjunktura do sektoru průmyslu zatím nedorazila.

Ve složitější situaci se nachází zahraniční obchod – a to v důsledku mírného posílení eura a zhoršení prognóz ekonomického vývoje hlavních světových ekonomik, zejm. ČLR, USA i Velké Británie. Export v srpnu (meziměsíčně) klesl o 5,2 %, což je nejvíce od r. 2009. Nicméně v meziročním srovnání zaznamenal růst o více než 5 %.

Vládní výdaje by měly růst v souvislosti s opatřeními na zvládání imigrační vlny (2016: 6 mld. €), aniž by však bylo ohroženo pozitivní saldo spolkového rozpočtu. Hlavní indexy ekonomického sentimentu v říjnu poklesly, IFO Business Climate nepatrně (zmírnění optimistických očekávání ve zpracovatelském průmyslu, bez změn ve velkoobchodě, pokles v maloobchodě a mírný růst ve stavebnictví), ZEW-Konjunkturerwartungen se propadl výrazněji.

Akciové indexy v září až říjnu zůstávají silně volatilní – DAX mj. v souvislosti s podvody VW klesl k hranici 9 500 a na konci měsíce stoupl na necelých 11 000 v souvislosti se záměry ECB dále uvolnit měnovou politiku, stejný trend sledoval MDAX, jenž na konci října posílil o více než 5 % na 20 800b.

Prognózy růstu HDP v r. 2015 a 2016 byly sníženy na 1,7 %/1,8 % (spolková vláda), resp. 1,7 %/1,3 % (DIHK). DIHK počítá s výraznějším snížením investic v průmyslu a oslabením zahraničního obchodu.

Čtvrtletní národní účty
  2013 2014 II/14 III/14 IV/14 I/15 II/1 Poslední čtvrtletí
oproti předchozímu roku (%)
Průměr   Změna oproti předchozímu čtvrtletí (%)
Reálný HDP 0,1 1,6 -0,1 0,2 0,6 0,3 0,4 1,6
Soukromá spotřeba 0,8 1,2 -0,1 0,6 1,0 0,4 0,2 1,8
Vládní výdaje 0,7 1,1 0,6 0,6 0,5 0,6 0,3 1,9
Hrubá tvorba fixního kapitálu (stroje a zařízení) -2,4 4,3 0,9 -1,9 2,6 1,9 0,1 3,0
Stavební investice -0,1 3,6 -3,8 -0,4 0,6 1,8 -1,2 0,8
Export 1,6 3,9 0,4 1,5 1,4 1,2 2,2 6,6
Import 3,1 3,4 0,9 0,4 2,3 1,9 0,8 5,6

Nárůst obyvatelstva v SRN kvůli velkému množství přistěhovalců

Podle předběžných výsledků statistického úřadu vzrostl počet obyvatel SRN v roce 2014 v porovnání s předchozím rokem o 430 000 (+0,5 %) obyvatel na 81,2 mil. obyvatel. Jedná se o největší přírůstek obyvatelstva od roku 1992. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 zemřelo o 153 000 více obyvatel, než se narodilo, hlavní příčinou nárůstu počtu obyvatel zůstává stejně jako v předchozích letech počet přistěhovalců.

Nárůst zaznamenaly skoro všechny spolkové země s výjimkou Saska-Anhaltska, Duryňska a Sárska. Největší přírůstek obyvatelstva v absolutních číslech připadá na Bavorsko, Bádensko-Württembersko a Severní Porýní-Vestfálsko a nejvyšší relativní přírůstek na Berlín, Hamburk, Bádensko-Württembersko a Hesensko.

Průměrný věk obyvatel se oproti roku 2013 nepatrně zvýšil ze 44,2 na 44,3. Na konci roku 2014 žilo v SRN 7,5 mil. cizinců, oproti roku 2013 se jedná o nárůst o 7 %. Počet Němců žijících na území SRN naopak poklesl o 0,1 % oproti předchozímu roku na 73, 7 mil. Počet cizinců na 100 obyvatel se zvýšil z 8,7 % v roce 2013 na 9,3 % v roce 2014.

Boom v dálkových autobusových linkách v Německu nekončí

Od liberalizace k 1. lednu 2013 je linková přeprava nadále na vzestupu. Podle předběžných údajů německého statistického úřadu pro rok 2014 bylo přepraveno společnostmi zabývajícími se linkovou autobusovou přepravou se sídlem v SRN 16 mil. pasažérů. Oproti roku 2013 (8,2 mil. cestujících) se tak jedná o meziroční nárůst o 96 %.

12 mil. pasažérů použilo linkové autobusové dopravy k přepravě v tuzemsku (YOY +80 %) a 4 mil. k přepravě přes hranice (YOY +160 %). Počet najetých kilometrů autobusů stoupl v roce 2014 meziročně o 103 % na 194 mil. km.

V průměru ujeli cestující při jedné cestě přes 330 km a vytíženost autobusu dosahovala 51 %. Pro porovnání: v roce 2014 bylo pomocí železniční dopravy přepraveno 129 mil. cestujících, což je o 1,8 % méně než v roce 2013. Pokles je způsoben mj. výrazně nižšími cenami autobusové dopravy a rovněž zrušenými vlakovými spoji z důvodu stávek či špatného počasí.

Německý export vzrostl v srpnu 2015 meziročně o 5 %

V srpnu 2015 se vyvezlo z Německa zboží v hodnotě 88 mld. € (YOY +5 %) a dovezlo zboží v hodnotě 72,8 mld. € (YOY +4 %). Oproti červenci 2015 však export klesl o 5,2 % a import o 3,1 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v srpnu 2015 přebytkem 15,3 mld. € (čistý přebytek 19,6 mld. €). Vzhledem k saldu zahraničního obchodu včetně doplňkových obchodních položek (+21,0 mld. €), služeb (-6,7 mld. €), primárních příjmů (+5,6 mld. €) a sekundárních příjmů (-2,8 mld. €) skončil podle předběžných výpočtů Deutsche Bundesbank běžný účet v srpnu 2015 přebytkem ve výši 12,3 mld. € (srpen 2014: 11,1 mld. €).

Do států EU bylo v srpnu 2015 vyvezeno zboží v hodnotě 49,4 mld. € (YOY +3,5 %) a dovoz zboží činil 46,2 mld. € (YOY +4,4 %). Do zemí Eurozóny bylo vyvezeno zboží v hodnotě 30 mld. € (YOY +2,1 %) a dovezeno zboží za 31,5 mld. € (YOY +3,2 %).

Do zemí EU mimo Eurozónu bylo v srpnu vyvezeno zboží v hodnotě 19,3 mld. € (YOY +5,8 %) a dovezeno zboží v hodnotě 14,8 mld. € (YOY +7,1 %). Do třetích zemí bylo vyvezeno v srpnu 2015 zboží za 38,7 mld. € (YOY +6,8 %) a zboží za 26,5 mld. € (YOY +3,2 %) bylo dovezeno do SRN.

Česko-německý zahraniční obchod

Český export do Německa v období od ledna do července 2015 dosáhl 22,6 mld. € (YOY +5,6 %), import ze SRN 20,9 (YOY +6,4 %), obchodní saldo ve prospěch ČR činilo 1,8 mld. € (YOY -3,4 %).

Export vojenského materiálu za 1. pol. 2015 vzrostl

Meziročně se jedná o nárůst o 59 % a dosáhl tak 3,5 mld. €. Nárůst do zemí EU/NATO však souvisí s kontraktem na čtyři tankovací letadla do Velké Británie. I přes snahu spolkové vlády přísněji regulovat zbrojní export, a to zejm. malých ručních zbraní (pokles o 42 %), vzrostl vývoz i do třetích zemí o 17,6 % na celkových 1,67 mld. €, z toho 1/4 tvořil kontrakt ponorek do Izraele.

Další významné vývozy směřovaly do Alžírska, Kuvajtu, SAK, Ruska, Brazílie, ale také Iráku. Odmítnuto bylo 44 žádostí o vývozní licenci v celkové hodnotě 1,93 mil. €.

Mýta i pro lehčí nákladní automobily

Po rozšíření výběru mýtného i na nákladní automobily pohybující se na čtyřproudových spolkových silnicích je od 1. října 2015 povinné platit mýto nejen u nákladních automobilů nad 12 tun, ale již pro vozy s celkovou povolenou váhou 7,5 tun a výše. Dodatečné informace a tabulka tarifů, podle kterých se vypočítává výše mýtného.

Novelizace nařízení o povinnostech v souvislosti s minimální mzdou v SRN

Na základě koaliční dohody z jara 2015 došlo k 1. 8. 2015 k novelizaci nařízení o povinnostech v souvislosti s minimální mzdou v SRN (Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung, MiLoDokV) zahrnující:

Snížení hranice pro zproštění ohlašovacích a dokumentačních (evidence pracovní doby) povinností (par. 16 a par. 17 MiLoG) z 2958 € na 2000 € (hrubá měsíční mzda vyplácená přinejmenším po dobu posledních 12 měsíců). Podle par. 1, odst. 3 MiLoDokV platí, pro výše uvedené případy, pro zaměstnavatele povinnost uchovávat v tuzemsku v německém jazyce dokumentaci k výši mzdy. Pro dané případy implikuje tento článek zmíněnou povinnost i pro zahraniční/české firmy (např. formou potvrzení o výši platu za posledních 12 měsíců v NJ, které by měl mít vyslaný zaměstnanec s sebou)

Zproštění ohlašovacích a dokumentačních (evidence pracovní doby) povinností podle MiLoG a AEntG (zákon o vysílání zaměstnanců) pro zaměstnané rodinné příslušníky.

Vyšší minimální mzda pro pracovníky pečovatelské služby

Pracovníkům pečovatelské služby, kteří se starají o postižené lidi v domech pečovatelské služby, osobním asistentům a asistentům sociální péče byla od 1. října 2015 celostátně zvýšena minimální mzda. Pro západní SRN činí navýšená mzda 9,40 € za hodinu a pro východní SRN 8,65 € za hodinu. Ve dvou fázích bude do ledna 2017 dosaženo minimální mzdy 10,20 € za hodinu v západní SRN a 9,50 € za hodinu pro východní Německo.

Vyšší minimální mzda pro odpadové hospodářství

Pracovníkům odpadového hospodářství byla od 1. října 2015 navýšena minimální mzda. Celostátně se zvýšila na 8,94 € za hodinu. V důsledku toho musí minimální mzdu vyplácet i firmy, které nejsou vázány výplatním tarifem. Minimální mzda platná pro celou SRN pro pracovníky v oblasti odstraňování odpadu, čištění silnic a zimní údržby bude od 1. října 2015 do 31. prosince 2015 činit 8,94 € hrubého za hodinu a od 1. ledna 2015 do 31. března 2017 9,10 € hrubého za hodinu.

Regulace odměn pro realitní makléře

Jelikož doposud nebylo zákonem stanoveno jinak, bylo běžnou praxí, že makléř požadoval zaplacení provize především od uchazeče o byt, který jej však zprostředkováním bytu nepověřil. Této praxi nyní zamezil tzv. Mietrechtsnovellierungsgesetz, který vstoupil v platnost 1. června 2015. Ten mimo jiné v čl. 2 odst. 3 stanoví, že zákon o zprostředkování bytů, tzv. Wohnungsvermittlungsgesetz, má být v § 2 rozšířen o odstavec 1a.

Zde je explicitně uvedeno, že makléř nesmí od uchazeče o byt za zprostředkování bytu za účelem uzavření nájemní smlouvy vyžadovat odměnu nebo si odměnu nechat slíbit či odměnu přijmout. Provizi od uchazeče může požadovat makléř jen v případě, že vyvinul na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi ním a uchazečem o byt činnost.

Tomu se zde říká zavedení tzv. Bestellerprinzip. Jen když si činnost makléře „objednáte“, musíte za ní zaplatit. Aby zde nedošlo k obcházení zákazu, je nyní v ustanovení § 2 odst. 5 výslovně řečeno, že ujednání, které se odchýlí od odst. 1 až 4, a tím především od nově zavedeného odst. 1a, je neplatné.

Makléř tedy z takovéhoto ujednání nemůže vůči uchazeči nic požadovat. V této souvislosti je však nakonec nutné ještě dodat, že tento zákaz neplatí v případě, že se jedná o nájem prostorů za účelem podnikání anebo o nákup nebo prodej nemovitosti. Zde zákonodárce neviděl důvod zavést stejné omezení jako u bytových prostor za účelem nájmu.

Označení energetické třídy u topení a zařízení na ohřev vody

Od 26. září 2015 musí být topení (např. prostorové vytápění a kombinované vytápění) a zařízení na ohřev vody (např. topná tělesa a boilery) označena energetickou třídou EU a vykazovat, že náleží do energetické třídy od G do A ++. Důvodem takového označení je evropská směrnice o ekologickém designu, která stanoví, že všechny energeticky účinné produkty musí být označeny. Označení přispívá k tomu, aby koncový uživatel mohl jednotlivé ohřívače mezi sebou lépe porovnávat.

SRN smí cizincům z ostatních zemí EU odebírat dávky základního zabezpečení

Německo smí odebrat či snížit sociální dávky základního zabezpečení (tzv. Hartz IV, podle knihy II zákoníku sociálního zabezpečení) cizincům z ostatních států EU, i když dotyčný již v SRN pracoval. Tak zní verdikt Soudního dvora Evropské unie (ESD) z 15. září 2015.

Žalobkyní v příslušném sporu byla paní Alimanovičová, občanka Švédského království pocházející z Bosny, která po příjezdu do Německa vykonávala v období jednoho roku krátkodobá zaměstnání nebo dostávala pracovní příležitosti na dobu kratší než jeden rok. Následně pobírala šest měsíců zmíněné dávky základního zabezpečení podle knihy II, a to příspěvky na živobytí pro dlouhodobě nezaměstnané, tzv. Arbeitslosengeld II. Po následném odebrání dávek se proti takovému rozhodnutí Úřadu práce v Berlíně-Neuköllnu obrátila na soud.

Na základě výhrady vůči ustanovením Evropské úmluvy o sociální a lékařské pomoci zakotvujícím zásadu zákazu diskriminace, kterou vznesla spolková vláda, se SRN dále nezavazuje poskytovat státním příslušníkům ostatních smluvních stran, tak jako vlastním státním příslušníkům a za stejných podmínek, dávky upravené v knize II zákona o sociálním zabezpečení.

ESD své rozhodnutí ve prospěch německých předpisů dále zdůvodnil tak, že rozhodnout opačně by bylo v rozporu s cíli směrnice o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, tj. aby se občané Unie, kteří jsou státními příslušníky jiných členských států, nestali nepřiměřenou zátěží pro systém sociální pomoci hostitelského členského státu.

Tato směrnice stanovuje, že pokud je pracovník řádně zapsán jako nedobrovolný nezaměstnaný po skončení pracovní smlouvy na dobu určitou kratší jednoho roku nebo poté, co se během prvních dvanácti měsíců stal nedobrovolně nezaměstnaným, a je zaregistrován u příslušného úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, ponechává si postavení pracovníka na dobu alespoň šesti měsíců. Během tohoto období si dotčený občan Unie zachovává právo pobytu v hostitelském členském státě a má nárok na vyplácení sociálních dávek.

Pokud tedy cizinec v SRN pracoval méně než rok, má nárok na vyplácení dávek základního zabezpečení Hartz IV pouze po dobu šesti měsíců. Po uplynutí šesti měsíců mu může úřad práce vyplácení dávek zastavit či alespoň snížit. Ten, kdo do SRN přicestuje, není zaměstnaný ani samostatně výdělečně činný a práci vůbec nehledá, nemá nárok na dávky vůbec a úřady práce mu je nesmí vyplácet. O tom rozhodl ESD již minulý rok v listopadu. Rozhodnutí případu Alimanovičová může být vodítkem pro podobné případy.

Poplatek na podporu OZE pro r. 2016 dosáhne rekordní výše

Poplatek na podporu výroby elektřiny z OZE vzroste v r. 2016 o 3 % na rekordních 6,354 ct/kWh (2015: 6,17 ct/kWh). Celková podpora by měla dosáhnout 22,88 mld. €, což souvisí s očekávaným nárůstem výroby elektřiny z OZE o 15 TWh na 176 TWh v r. 2016, a to zejm. v důsledku rozvoje větrných elektráren on i offshore a biomasy.

Nárůst poplatku na podporu OZE souvisí i poklesem ceny silové elektřiny v průměru o 14 % (2015). K dalším položkám, které zvyšují poplatek na podporu OZE, patří rovněž výjimky pro energeticky náročný průmysl (ca. 2000 firem, celkem).

V rámci střednědobé prognózy do r. 2020 počítají provozovatelé přenosových sítí s nárůstem instalované kapacity OZE na 117 GW (z toho 47 GW solární a 60 GW větrné elektrárny) a výrobou více než 217 TWh p.a. V r. 2020 by podpora OZE měla činit cca 29,5 mld. € (přímé platby, prémie za přímý prodej aj.).

Finanční rezervy provozovatelů jaderných elektráren jsou dostatečné

V sobotu 10. října 2015 zveřejnilo BMWI studii auditorské spol. Warth&Klein Grant Thornton (WKGT), která odhaduje celkové náklady na uzavírání a decommissioning jaderných elektráren a skladování jaderného odpadu na 29,7–77,4 mld. €. Podle spolkového ministra hospodářství a energetiky S. Gabriela jsou současné finanční rezervy provozovatelů jaderných elektráren – ve výši 38,3 mld. € – dostačující.

Vyšší náklady, které potenciálně přichází do úvahy v důsledku dlouhodobě negativních úrokových sazeb, považuje Gabriel za nepravděpodobné. Situace nevyžaduje žádné zvláštní jednání spolkové vlády. Dalšími kroky bude zřízení komise pro přezkoumání financování Atomausstiegu a přijetí zákona o dodatečném (neomezeném) ručení za náklady spojené s odstraňováním JE a skladování jaderného odpadu.

Dohoda s hnědouhelnými elektrárnami

Spolková vláda se dohodla s provozovateli hnědouhelných elektráren na převedení 2,7 GW instalovaného výkonu do tzv. kapacitní rezervy – BMWI s RWE, Vattenfall a Mibrag dosáhly (na základě tzv. energetického konsensu) dohody, která počítá s kapacitními platbami ve výši 230 mil. € ročně, celkem cca 1,6 mld. €.

Převedení elektráren do rezervy (2016–2019) a jejich odstavení po 4 letech povede k zdražení elektřiny pro koncové odběratele o 0,05 c/kWh. Spol. RWE s týká 1500 MW (po dvou blocích ve Frimmersdorfu a Niederaußem a jeden blok v Neurathu), spol. Vattenfall 1000 MW (dva bloky v Jänschwalde) a spol. Mibrag 200 MW. Jelikož se jedná o státní podporu, vyžaduje tento krok souhlas Evropské komise, v případě kterého však spolková vláda neočekává problémy. Zákon by měl být schválen v listopadu 2015.

V kontextu uprchlické vlny se tento měsíc podívejme na významný aspekt, kterým jsou důsledky na trh práce, který je v současnosti v nejlepším stavu od znovusjednocení Německa. Vyvrací se častá povrchní tvrzení o tom, že příliv uprchlíků je lékem na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Německu, resp. potvrzuje tezi společného ekonomického dobrozdání čtyř předních německých ekonomických institutů (DIW, IFO, IWH a RWI), totiž že „uprchlickou vlnou způsobená migrace není náhradou za rozumnou imigrační politiku; spíše je spojená s humanitární úlohou s výraznými břemeny“.

Zatímco v případě německých občanů činí poměr zaměstnanec/nezaměstnaný 12, v případě občanů ze Sýrie (nejvyšší podíl mezi současnými migranty) je to méně než 1, jen nepatrně lepší je situace u občanů z Iráku, Afghánistánu či Somálska. Poměr u lépe integrovaných národností se pohybuje okolo poloviny německých hodnot (Polák: 7,5; Ital 6,5; BaH: 6,5; ale Turek např. jen 3,5 – i když v turecké komunitě působí velký podíl drobných podnikatelů/OSVČ).

Mj. v těchto souvislostech počítají makroekonomické prognózy s mírným zvýšením nezaměstnanosti v příštím roce (6,5 %). Integraci imigrantů na trh práce navíc ztěžuje plošná minimální mzda, která byla v SRN zavedena k 1. 1. 2015. Její odstranění či rozvolnění pro imigranty požadují německé hospodářské svazy.

Další zátěží pro německý sociální systém bude představovat příliv osob neschopných výdělečné činnosti. Např. právě u syrské národnosti činí, dle výpočtů DIW, tento nárůst mezi 4/2010 a 4/2015 cca 614 % (na 23 400 osob), přičemž příliv osob schopných výdělečné činnosti vzrostl o 560 % (na 59 000 osob). Počet občanů syrské národnosti závislý na sociálních dávkách (Harzt IV) pak vzrostl v tomto období o 574,8 % na 82 400 osob.

Jednoznačnou prioritou spolkové vlády v rámci integrace uprchlíků zůstává výuka německého jazyka. Mimo jiné s nedostatečnou znalostí němčiny souvisí vysoká míra předčasného ukončení středního odborného vzdělání (s výučním listem, tj. Lehre) u osob s migračním původem. Ta se dle aktuálních statistik z Bavorska pohybuje např. u mladých lidí původem z Afghánistánu, Sýrie či Iráku na úrovni 70 %.

Spolková vláda slíbila pod tlakem uprchlické krize rychlejší přizpůsobení legislativy upravující veřejné zakázky současné situaci.

Doporučujeme – zejm. stavebním firmám a poskytovatelům relevantních služeb – sledovat jak celoněmecký server pro veřejné zakázky, tak servery jednotlivých spolkových zemí a obcí (viz www.evergabe-online.de), příp. i proaktivně oslovovat příslušné úřady v případě informací o plánovaných zakázkách.

Vývoj německé ekonomiky (září a říjen 2015) (511 kB)

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Berlíně (Německo).

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek