Vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv napomůže ochraně práv spotřebitelů

31. 10. 2013 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv napomůže ochraně práv spotřebitelů Vláda schválila nařízení o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřením distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu v občanském zákoníku, účinném od 1. 1. 2014, a je transpozicí příslušných ustanovení směrnice o právech spotřebitelů. „Je zcela v souladu se schváleným programovým prohlášením, ve kterém je ochrana práv spotřebitelů uvedena jako jedna z priorit vlády Jiřího Rusnoka,“ uvedl ministr Jiří Cienciala.

Nový občanský zákoník ukládá podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli řadu informací, které jsou uvedeny v § 1811 a v § 1820 občanského zákoníku a které připadají pro danou smlouvu v úvahu, např. totožnost obchodníka, označení zboží a služby, cena, způsob platby, případná povinnost zaplatit zálohu, způsob výpočtu ceny při opakovaném plnění, podmínky, lhůtu a postupy pro odstoupení od smlouvy, aj.

„Připravili jsme takové vzorové poučení a takový vzor formuláře na odstoupení od smlouvy, aby to bylo jednoduché, pochopitelné a snadno použitelné. Doufáme, že to bude pro lidi opravdu užitečné,“ dodává náměstek ministra pro oblast ochrany spotřebitele Tomáš Hajdušek.

Změny pro podnikatele ve vztahu ke spotřebitelům:

 • podnikatel může využít vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv a tak snadnou formou předat spotřebiteli povinné údaje o podmínkách, lhůtách a postupech pro uplatnění tohoto práva, jakož i údaje o souvisejících nákladech apod. Povinné informace však může spotřebiteli sdělit i jiným způsobem. Současně musí poskytnout formulář pro odstoupení, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis (formulář je zcela nový požadavek). Je na spotřebiteli, zda tento formulář využije, nebo zvolí jinou formu odstoupení od smlouvy.
 • nová právní úprava pomáhá podnikatelům poskytnout spotřebiteli v úplnosti všechny ze zákona povinné informace o možnosti odstoupit od smlouvy, a to např. i ve vztahu k různým modalitám odstoupení od smlouvy, které se liší v případě smluv o koupi zboží a v případě smluv o poskytování služeb; specifická pravidla jsou stanovena např. pro situace, kdy je předmětem smlouvy opakované plnění; upraveny jsou i náklady na odstoupení, které nese spotřebitel (opět jiná je situace u koupě zboží a jiná u poskytování služeb)

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni (…)“
Vložte na místo vynechaného textu jeden z textů dále uvedených v uvozovkách:

 • a) v případě kupní smlouvy: „ , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“,
 • b) v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť: „ , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.“,
 • c) v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí: „ , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední položku nebo část zboží.“,
 • d) v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu: „ , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.“,
 • e) v ostatních případech: „uzavření smlouvy.“.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

Pokud na Vašich internetových stránkách nabízíte spotřebiteli možnost elektronicky vyplnit a odeslat informaci o odstoupení od smlouvy, vložte toto: „Na naší webové stránce (vložte internetovou adresu) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“.

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“

V případě kupní smlouvy, v níž nenabízíte, že při odstoupení od smlouvy vyzvednete zboží, vložte toto: „S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

2.2 Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, vložte zde text odpovídající jedné z následujících variant:

 • a) Převzetí zboží
  Pokud nabízíte, že zboží od spotřebitele převezmete: „Zboží vyzvedneme.“.
  V opačném případě: „Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla, případně jméno a příjmení, adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.
 • b) Náklady spojené s převzetím zboží
  Pokud nabízíte, že ponesete náklady spojené s převzetím zboží: „Náklady spojené s navrácením zboží ponese (vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu, název, adresu sídla).“.
  V opačném případě: „Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží.“.
  Pokud ve smlouvě uzavřené na dálku nenabízíte, že ponesete náklady spojené s vrácením zboží, a pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou: „Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží ve výši (vložte částku) Kč.“.
  Pokud nelze náklady na vrácení zboží rozumně vypočítat předem: „Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši (vložte částku) Kč.“.
  Pokud v rámci smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nelze zboží ze své podstaty vrátit obvyklou poštovní cestou a v době uzavření smlouvy bylo dodáno do domácnosti spotřebitele: „Zboží vyzvedneme na vlastní náklady.“.
 • c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
  „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

2.3 V případě smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy týkající se dodávek vody, plynu nebo elektřiny, pokud nejsou prodávány v omezeném objemu nebo ve stanoveném množství, či tepla z dálkového vytápění, vložte toto: „Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb nebo dodávky vody/plynu/elektřiny/tepla z dálkového vytápění (nehodící se vymažte) začaly během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.“.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
(zde podnikatel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek