Řešení obchodních sporů v rámci WTO

1. 2. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument uvádí postup při řešení obchodních sporů mezi členskými státy Světové obchodní organizace (World Trade Organisation, WTO) a přináší informace o roli České republiky v tomto systému. Mechanismus Dispute Settlement využívají všichni členové WTO včetně Evropské unie.

Dispute Settlement – jak funguje mechanismus řešení obchodních sporů

Žádný výčet úspěchů a aktivit Světové obchodní organizace (World Trade Organisation, WTO) by nebyl úplný bez zmínky o systému řešení sporů (tzn. Dispute Settlement; dále DS). Byl vytvořen členskými státy v rámci Uruguayského kola s přesvědčením, že vnese do obchodního systému WTO stabilitu a předvídatelnost, kterou postrádal předchozí systém GATT 1947. V platnost vstoupil dne 1. ledna 1995.

Bez možnosti DS by byl celý systém WTO bezcenný, neboť stanovená pravidla by nebylo možné vymáhat. DS dává každému z členských států WTO jistotu, že se bude moci v případě potřeby domáhat svých práv vyplývajících z dohod WTO.

DS je založen na zcela jasně definovaných pravidlech včetně harmonogramu, který stanoví lhůty pro uzavření případu. Urovnáváním sporů je pověřen Orgán pro řešení sporů (Dispute Settlement Body – dále jen DSB). DSB má jako jediný pravomoc zřizovat skupiny odborníků, tzv. „panely“, kteří případ posuzují. Nález v každém posuzovaném případu a z něho vyplývající doporučení („rozhodnutí“ ve věci) činí panel a následně jej přijme (případně zamítne) DSB. DSB sleduje a vyhodnocuje realizaci nálezu a doporučení. Pokud daná země nesplní nález a doporučení, může DSB povolit přijetí protiopatření.

Jak dlouho trvá urovnání sporu

 • 60 dnů Konzultace a vyjednávání
 • 45 dnů Ustavení panelu a jmenování panelistů
 • 6 měsíců Předložení závěrečné zprávy panelu zúčastněným stranám
 • 3 týdny Předložení závěrečné zprávy panelu všem členům WTO
 • 60 dnů DSB přijme závěrečnou zprávu (pokud nedojde k odvolání)
 • Celkem 1 rok (pokud nedojde k odvolání)
 • 60—90 dnů Zpráva o výsledcích odvolání
 • 30 dnů DSB přijme zprávu o výsledcích odvolání
 • Celkem 1 rok a 3 měsíce (včetně odvolání)

Nultá fáze: „Neformální“ konzultace

Samotnému řešení sporů v souladu s postupem definovaným v Ujednání o řešení sporů (DSU) předchází období "neformálních" konzultací, kdy se strany vznikajícího sporu snaží nalézt řešení prostřednictvím vzájemných konzultací na expertní i politické úrovni. Pokud tyto konzultace (mohou být i opakované či trvat několik měsíců) selžou, pak poškozená strana požádá o formální konzultace (viz níže – první fáze: Konzultace).

První fáze: Konzultace (po dobu až 60 dnů)

Tato fáze je již součástí řešení sporu dle DSU. Je „formálním“ prvním krokem k řešení sporu, kdy se strany snaží nalézt řešení mezi sebou. Strany sporu mohou rovněž požádat generálního tajemníka WTO, aby působil jako prostředník ve sporu nebo se jim pokusil pomoci jiným způsobem.

zpět na začátek

Druhá fáze

1. Panel

Během 45 dnů musí být jmenováni členové panelu, do šesti měsíců by se měl panel usnést o závěrečné zprávě.

Pokud jsou konzultace neúspěšné, může žalující země požádat o ustavení panelu za účelem prozkoumání stížnosti a navržení řešení. Panely v rámci DS jsou podobné soudním tribunálům. Panel sestává ze tří (případně z pěti) expertů z různých zemí, kteří přešetří důkazy a následně přijmou rozhodnutí.

Panelisté jsou pro každý případ vybíráni ze stálého seznamu nejlépe kvalifikovaných kandidátů, případně na základě jiného kritéria. Při rozhodování se řídí pouze vlastním svědomím a přesvědčením; nemohou dbát instrukcí žádné vlády. Zpráva panelu je předložena DSB, který zprávu může zamítnout pouze na základě konsensu.

Dohoda dále popisuje způsob práce panelu. Hlavní fáze jsou následující:

 • Před prvním slyšením: všechny strany sporu písemně představí panelu svůj případ.
 • První slyšení: Argumenty stěžovatele (stát) a obhajoby: stěžovatel (nebo stěžovatelé), protistrana (stát) a ti, kteří oznámili, že jsou na sporu nějakým způsobem zainteresováni (tzv. třetí strany), předkládají panelu své argumenty v průběhu prvního slyšení panelu.
 • Vyvracení důkazů: Zúčastněné země předloží písemně své námitky vůči důkazům předloženým protistranou a ústně je pak prezentují na druhém zasedání panelu.
 • Experti: Pokud některá ze zúčastněných stran použije ve své argumentaci vědecké či technické důkazy, může panel konzultovat tyto záležitosti s experty, případně ustavit skupinu expertů, kteří vypracují poradní zprávu.
 • První návrh: Panel předloží popisnou (tj. faktickou a argumentační) část své zprávy oběma stranám sporu, přičemž jim poskytne dva týdny na zpracování případných připomínek. Tato zpráva prozatím neobsahuje zjištění a závěry.
 • Předběžná zpráva: Následně panel předloží oběma stranám svoji předběžnou zprávu, a to včetně zjištění a závěrů, přičemž jim poskytne jeden týden na případnou revizi.
 • Revize: Doba, po kterou je revize prováděna, nesmí překročit dva týdny. Během této doby může panel uspořádat dodatečná setkání s oběma stranami.
 • Závěrečná zpráva: Závěrečná zpráva je předložena oběma stranám a tři týdny poté je zaslána všem členům WTO. Pokud panel rozhodne, že sporné obchodní opatření porušuje dohodu WTO nebo nějaký závazek, doporučí, aby příslušné opatření bylo upraveno v souladu s pravidly WTO. Panel může rovněž navrhnout, jakým způsobem tak učinit.
 • Zpráva se stává rozhodnutím ve věci: Do 60 dnů se zpráva stane rozhodnutím ve věci nebo doporučením DSB, pokud není odmítnuta na základě konsensu. Obě strany se proti zprávě mohou odvolat (a v některých případech tohoto práva využijí obě strany sporu).

2. Odvolání

Každá ze zúčastněných stran se může odvolat proti nálezu panelu. V některých případech tak učiní obě strany sporu. Odvolání se musí opírat o námitky právního charakteru, jako je např. zákonná interpretace – nemohou být přezkoumávány stávající, případně zcela nové důkazy.

Odvolání může potvrdit, změnit či anulovat právní nálezy a závěry panelu. Za normálních okolností by odvolání nemělo trvat déle než 60 dnů, přičemž za úplné maximum se považuje lhůta 90 dnů.

DSB musí přijmout či odmítnout zprávu o odvolacím řízení během 30 dnů, přičemž odmítnutí je možné pouze na základě konsensu.

zpět na začátek

Třetí fáze: Implementace – Případ je rozhodnut, co dále

Pokud členská země, která byla terčem stížnosti, prohraje spor, musí se řídit doporučeními obsaženými ve zprávě panelu nebo v nálezu Stálého odvolacího orgánu. Rovněž musí vyjádřit svůj záměr tak činit na zasedání DSB, které se uskuteční do 30 dnů od přijetí zprávy. Pokud nelze doporučením z praktických důvodů vyhovět okamžitě, může být členovi poskytnuta „přiměřená doba“ na to, aby tak učinil. Pokud ve stanovené době neučiní dotčený stát kroky k nápravě, musí vstoupit do jednání se stěžovatelem (stěžovateli), aby se dohodli na vzájemně akceptovatelné kompenzaci – např. snížení cel v oblastech zvláštního zájmu stěžovatele.

Pokud během 20 dnů není nalezen způsob a výše uspokojující kompenzace, stěžovatel může požádat DSB o uložení protiopatření (pozastavení koncesí nebo závazků) druhé straně. DSB schválí tuto žádost do 30 dnů od uplynutí „přiměřené doby“, pokud ovšem není dosaženo konsensu proti žádosti. V zásadě platí, že by protiopatření měla být uvalena na ten samý sektor, který je předmětem sporu. Pokud to není reálné nebo by to nebylo efektivní, mohou být protiopatření uvalena na jiný sektor, který je pokryt tou samou dohodou WTO. Pokud by ani v této oblasti nebyla protiopatření efektivní či reálná, je možné podniknout akci i v rámci jiné dohody WTO. Cílem je minimalizovat možnost, že se podniknuté kroky přelijí do jiných sektorů, a současně zajistit efektivnost uvaleného opatření.

V každém případě pak DSB monitoruje způsob, jakým je přijaté rozhodnutí ve věci implementováno. Všechny případy ve fázi provádění jsou pod dohledem DSB, dokud nejsou plně implementovány.

Dispute Settlement a Evropská unie (resp. Česká republika)

Všichni Členové WTO, včetně Evropské unie (EU), využívají mechanismus DS. Lze však konstatovat, že EU nevyvolá nový případ řešení sporu, pokud nevyčerpala všechny ostatní možnosti nalezení řešení.

Po vstupu do EU se Česká republika (ČR) podílí na projednávání všech případů, jichž se účastní EU. Z pozice Člena WTO, který DS využíval zcela sporadicky, se ČR jako součást evropské „pětadvacítky“ (EU25) dostala do pozice jednoho ze dvou nejčastějších uživatelů systému (EU, USA). Současně to znamená, že ČR musí nést důsledky sporů i v případech, jejichž zahájení předcházelo vstupu ČR do EU. Konkrétní dopady sporů pak čeští podnikatelé pociťují zejména v následujících dvou případech :

 • pokud EU prohraje některý ze svých sporů a musí následně implementovat doporučení DSB
 • pokud EU – jako vítězná strana sporu – přijme protiopatření vůči zemi, která spor prohrála

zpět na začátek

Role České republiky

Členství ČR ve WTO po vstupu do EU zůstalo zachováno. ČR však nyní musí respektovat i závazky plynoucí ze členství v EU.

Spolu se členskými státy EU jsou členem WTO též Evropská společenství jako největší celek jednající jménem 25 států. V praxi to znamená, že členské státy EU (včetně ČR) zkoordinují své pozice na vzájemných jednáních v Bruselu a Ženevě, a následně pak – takřka na všech zasedáních WTO – jménem celých Společenství jedná Evropská komise.

Dispute Settlement – další zdroje informací

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že systém DS bude do budoucna hrát v obchodních vztazích ČR mnohem významnější roli, než tomu bylo doposud. Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno poskytnout v tomto směru našim podnikatelům poradenskou a konzultační pomoc.

Kontaktní údaje:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor mnohostranné a společné obchodní politiky
Politických vězňů 20
112 49 Praha 1
Odbor 06200
Ing. Adéla Pristášová
Tel.: 224 853 045
e-mail: pristasova@mpo.cz

Zajímavé internetové odkazy:

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek