Žádost o souhlas správce daně s ukončením činnosti

10. 4. 2015 | Zdroj: Ministerstvo financí (MF)

Daňový subjekt je povinen předložit současně se žádostí o výmaz z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, případně z jiné evidence, písemný souhlas správce daně, jehož vydání si vyžádá. Daňový subjekt je povinen vyžádat si souhlas všech správců daně, u nichž je k některé dani evidován (žádost tedy budete podávat jak u finančního úřadu, který spravuje vaši daň z příjmů, tak např. u finančního úřadu, který spravuje vaši daň z nemovitosti apod.).

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o souhlas správce daně s ukončením činnosti

Základní informace k životní situaci

Daňový subjekt, který je právnickou osobou zanikající bez právního nástupce, je povinen předložit současně se žádostí o výmaz z obchodního rejstříku nebo obdobného veřejného rejstříku souhlas správce daně, u kterého je registrován.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

  • daňový subjekt - právnická osoba; za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn jednat jejím jménem podle jiného právního předpisu,
  • zaměstnanec právnické osoby nebo jiná fyzická osoba, která vykonává činnost této právnické osoby - právnická osoba je může pověřit, aby jednali jejím jménem před správcem daně v rozsahu tohoto pověření,
  • zmocněnec zvolený daňovým subjektem nebo ustanovený zástupce,
  • společný zmocněnec nebo společný zástupce,
  • prokurista právnické osoby - při správě daní je oprávněn jednat jejím jménem, může-li podle udělené prokury jednat samostatně.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Daňový subjekt je povinen vyžádat si souhlas všech správců daně, u nichž je k některé dani registrován (žádost tedy budete podávat, jak u finančního úřadu, který spravuje vaši daň z příjmů, tak dále např. u finančního úřadu, který spravuje vaši daň z přidané hodnoty, pokud se liší).

Po nabytí účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, územní pracoviště téhož finančního úřadu tvoří v souhrnu tentýž finanční úřad.

Pokud budou všechny daně daňového subjektu spravovat územní pracoviště téhož finančního úřadu, stačí podat pouze jednu žádost a uvést v ní rozsah pro celý finanční úřad.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost může být podána:

  • ústně do protokolu u příslušného správce daně,
  • písemně (v listinné podobě), a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně přímo u správce daně; písemná podání musí být vlastnoručně podepsána osobou, která podání činí, nebo
  • elektronicky (blíže viz bod 16) za použití aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)", popř. prostřednictvím datové schránky.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává nebo doručuje na příslušný finanční úřad, tj. ten, který daň, o jejíž posečkání je žádáno, vyměřil a předepsal do evidence daní, resp. územní pracoviště tohoto finančního úřadu, na němž je uložen spis vztahující se k dané věci.

Informace o uložení spisu lze nalézt v "Pokynu č. GFŘ-D-12, o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části (191 kB)", a dále v "Pokynu č. GFŘ-D-13, ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu (133 kB)".

Od 1. ledna 2013 je na území České republiky zřízeno 14 finančních úřadů, a to pro jednotlivé kraje, pro hlavní město Prahu, a dále Specializovaný finanční úřad.

Finanční úřad vykonává věcnou působnost prostřednictvím svých územních pracovišť, na nichž jsou uloženy daňové spisy poplatníků.

Kontakt poplatníků s finančními úřady je zajištěn prostřednictvím územních pracovišť finančních úřadů

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na finanční úřad, resp. na jeho územní pracoviště, na němž je uložen spis, a to na jeho Odbor (Oddělení) registrační, příp. na Oddělení vyměřovací a vymáhací, pokud není Odbor (Oddělení) registrační zřízen.

Před osobní návštěvou se u správce daně informujte o jeho úředních hodinách pro veřejnost.

Kontakty na orgány Finanční správy naleznete na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na finančním úřadu předložte žádost o souhlas s ukončením činnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Finanční úřad rozhodne o žádosti do 2 měsíců ode dne jejího podání. Pokud finanční úřad ve stanovené lhůtě nerozhodne, má se za to, že souhlas byl udělen.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

odání lze učinit datovou zprávou:

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno některým z výše uvedených způsobů elektronické komunikace, nebo písemně, popř. ústně do protokolu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 238)

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí správce daně o žádosti o souhlas s ukončením činnosti se můžete odvolat, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Je-li vaše žádost zamítnuta, můžete další žádost podat nejdříve po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zamítavé rozhodnutí doručeno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Můžete se obrátit na:

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Finanční správa

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální finanční ředitelství
Odbor právní a daňového procesu
Lazarská 7
117 22 Praha 1

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2015

Popis byl naposledy aktualizován

10.04.2015

Datum konce platnosti návodu

Bez časového omezení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek