Zambie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

O obchodní a ekonomickou spolupráci s ČR je v Zambii zájem. Ten je ale z velké části vyvolán nikoliv současným ekonomickým a mezinárodním postavením ČR, ale těží spíše z minulého postavení Československa. Za hlavní překážku širší vzájemné ekonomické a obchodní spolupráce lze označit nezájem českých firem a pojistitelnost exportních úvěrů. Český vývozce se orientuje na jednorázové dodávky zboží, jen v omezené míře se daří navazovat dlouhodobější obchodní vztahy.

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz

  6208

  1105

  4312

  3731

4048

Dovoz

240

4366

71

194

90

Obrat

6448

  5471

  4383

  3925

4138

Saldo

5968

 -3261

 4241

  3537

3958 

Zdroj: ČSÚ, v mil. USD

Bilance vzájemného česko-zambijského zahraničního obchodu je dlouhodobě aktivní, pouze v roce 2012 došlo vlivem jednorázového vývozu hrnčířských produktů do ČR k propadu.

 

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vyvážíme stroje a součásti strojů pro automat. zprac. dat, telekomunikační zařízení, antény, kotle na výrobu páry z vody a jiných látek, díly, stroje textilní a kožedělné a jejich díly, přístroje měřící, kontrolní, analyzační, řídící, zbraně a střelivo, výrobky živočišného původu pro reprodukci dobytka, výrobky z plastů a kaučuku (dopravníkové pásy, .

Dovážíme zejména živá zvířata, tabák a přístroje záznamu reprodukce zvuku a TV obrazu (reexport).

 

 

 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Harare neregistruje žádnou vzájemnou výměnu v oblasti služeb. Potenciální možnosti však existují zejména v oblasti cestovního ruchu.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Zambii existuje jedna česká investice: Chovatelské družstvo Impuls, resp. jeho místní joint-venture Breeding Impuls Zambia působí v oblasti inseminace skotu. Dále zde působí malá česká poradenská společnost Njovu Zambia.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926, č. 211/1926 Sb., 22/1928 Sb., 73/1928 Sb., 56/1929 Sb., 166/1932 Sb., 212/1934 Sb., 25/1935 Sb.
  • Smlouva mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských, v Londýně , 11.11.1924, č. 70/1926 Sb., 123/1926 Sb., 60/1927 Sb., 140/1927 Sb., 12/1929 Sb., 204/1930 Sb., 47/1931 Sb., 107/1931 Sb., 146/1931 Sb., 28/1932 Sb.
  • Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, Praha, 15. 2. 1935, č. 178/1935 Sb., 218/1935 Sb., 8/1936 Sb., 47/1936 Sb., 64/1936 Sb., 117/1936 Sb., 350/1936 Sb., 78/1937 Sb., 152/1938 Sb., 156/1938 Sb.
  • Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Zambijské republiky a vládou Československé socialistické republiky (Lusaka, 31. 3. 1967) nepublikováno
  • Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky (Praha, 28. 8. 1980), nepublikováno
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky (Praha, 28. 8. 1980), 54/1983 Sb.
  • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (Praha, 18. 6. 1987) 48/1989 Sb., 52/2006 Sb.m.s.

 

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2010 – 2017 patří Zambie mezi země, v nichž spolupráce pokračuje v jiném rozsahu a zaměření než v předchozím programovém období. Pro rok 2015 byly prioritními sektory rozvojové spolupráce v Zambii sektory zemědělství (konkrétně pak podpora chovu skotu), zdravotnictví (podpora primární zdravotní péče) a vzdělávání. Do roku 2013 patřila mezi předměty rozvojové spolupráce také podpora sociální infrastruktury.

Kromě projektů v gesci České rozvojové agentury realizuje každý rok menší projekty v Zambii též Zastupitelský úřad ČR v Harare. V roce 2015 realizoval ZÚ Harare dva MLP zaměřené na zvyšování počítačové gramotnosti sociálně slabých žen a vybavení misijní kuchyně a jídelny pro děti.Dne 9. 6. 2015 byla v Lusace podepsána dohoda mezi ČRA a Nizozemskou rozvojovou organizací SNV o spolupráci v Zambii. Smlouva se týká spolupráce a koordinace aktivit při realizaci projektů zemědělství a potravinářství. Pro rok 2014/2015 udělila vláda ČR 4 stipendia zambijským studentům.

Česká republika každoročně zambijským občanům nabízí vysokoškolská stipendia (v roce 2015 a 2016 celkem čtyři místa).

Blíže viz:

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: