Zambie: Vztahy země s EU

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

EU patří k nejvýznamnějším donorům rozvojové a humanitární pomoci Zambii a rovněž k největším obchodním partnerům.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the European Union to the Republic of Zambia and COMESA

Plot 4899, Los Angeles Boulevard, Longacres, P. O. Box 34871

Lusaka, Zambia

Telefon: +260 211250711 / 251140 / 250179 / 255583 / 255585

Fax: +260 211252336

E-mail: delegation-zambia@eeas.europa.eu

http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/index_en.htm

 

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU jako celek představuje třetího největšího exportního partnera Zambie a čtvrtého největšího dovozce do Zambie. V roce 2015 dovezly země EU28 ze Zambie zboží v hodnotě 432,755 mil. Euro, do Zambie vyvezly zboží za 433,598 mil. Euro. Největšími dovozci jsou Belgie a Itálie, největšími vývozci Velká Británie, Německo a Švédsko.

Zambie z EU dováží především strojírenské výrobky, dopravní prostředky, léky, chemikálie, elektrické přístoje a elektroniku a v menší míře též potraviny. EU naopak dováží meď v různém stádiu zušlechtění a zpracování, drahokamy a potraviny. Objem vzájemného obchodu se za posledních deset let cca ztrojnásobil.

Zambie je v rostoucí míře rovněž cílem evropských investorů v oblasti těžby a zpracování mědi a jiných přírodních zdrojů a služeb. Zambie je díky svému členství v hlavních regionálních obchodních uskupení (SADC a COMESA) a lepšícímu se podnikatelskému prostředí dobrou vstupní branou investorů na jihoafrické trhy.

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro léta 2014 - 2020 je v rámci 11. Evropského rozvojového fondu pro Zambii připravena částka 484 mil. EUR (t.j. přibližně stejný objem jako v předchozím 10. EDF). Největší část těchto prostředků by měla putovat do sektoru energetiky (244 mil. EUR), dále zemědělství (110 mil. EUR) a na projekty podporující řádnou správu a dobré vládnutí (100 mil. EUR). Zbylých 30 mil. EUR bude vyhrazeno pro podpůrné mechanismy implementace EDF.

http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/eu_zambia/dev_coop/index_en.htm, http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/projects/overview/index_en.htm, http://eeas.europa.eu/delegations/zambia/grants_tenders/grants/index_en.htm

Přehled nejperspektivnější projektů EDF z pohledu českých subjektů (subdodavatelů, konzultantů):

1) Kariba dam rehabilitation project

Cílem projektu je zastavit proces eroze dna vývařiště největší světové přehrady (co do objemu zadržované vody). Cca 90 m hluboký kráter pod hrází, kam dopadá masa vody vypouštěná přes přepady, se totiž postupně rozrůstá směrem k přehradní stěně a v budoucnosti může ohrozit její stabilitu s potenciálně katastrofálními důsledky pro oblasti na dolním toku Zambezi. Na projekt počítající se spolufinancováním Světové banky či Africké rozvojové banky přispěje EU z 11. EDF částkou 74 mil. EUR. Kromě zpevnění dna vývařiště se počítá i s rekonstrukcí výpustí a přepadů.

2) Strengthening market engagement in Zambia’s small-scale agriculture sector

Projekt o rozpočtu 15 mil. EUR si klade za cíl přispět k transformaci zambijského zemědělství (70 % zemědělců představují drobní subsistenční rolníci) směrem ke komerční produkci. Zvýšená ziskovost této činnosti má přispět ke snížení chudoby na venkově. Konkrétně by projekt měl zajistit lepší přístup k zemědělským vstupům, kapitálu i odbytištím; taktéž by měl zvýšit kapacity zájmových/lobbyistických skupin zastupujících zájmy drobných zemědělců. Relevance projektu pro ČR spočívá v existenci kvalitní reference a etablovaného českého realizátora v místě.

3) Support to strengthen electoral processes in Zambia

Projekt o rozpočtu 10 mil. EUR vychází především ze závěrů a doporučení volební pozorovatelské mise EU v Zambii v roce 2011. Jedním z identifikovaných a dosud neřešených problémů je například fluktuace finančních příjmů volební komise v rámci volebního cyklu, což jí mj. znemožňuje účinnou decentralizaci své činnosti či průběžné aktualizace seznamů voličů. Projekt má zefektivnit proces registrace voličů a sčítání hlasů, zvýšit angažovanost voličů a nevládních organizací v přípravě volební legislativy, zlepšit mezistranický dialog vč. zprostředkovaného urovnávání konfliktů a zlepšit velmi neuspokojivé zastoupení některých skupin obyvatel (žen, mládeže) ve volebním procesu.

4) Legal empowerment and enhanced justice delivery in Zambia

Projekt navazuje na aktivity podpořené z 10. EDF  a zaměřuje se na zvýšení právní gramotnosti zambijské populace a snížení počtu lidskoprávních kauz neřešených z kapacitních důvodů na straně justice. Jedna pětina celkového rozpočtu (10 mil. EUR) má posloužit ke zvýšení akceschopnosti zambijského soudnictví.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: