Zambie: Zahraniční obchod a investice

20. 10. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Harare (Zimbabwe)

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

mil. USD

2011

2012

2013

2014

2015*

Vývoz (fob)

8754

9521

10843

10220

7097

Dovoz (fob)

-6454

-7926

-9195

-8595

-7637

služby

-428

-344

-1058

-794

-439

Obchodní bilance

2299

1595

1648

1625

-540

Zdroj: EIU, *odhad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura vývozu Zambie (2015):

 • Švýcarsko 23,4%
 • ČLR 14,1%
 • Konžská demokratická republika 13,4%
 • Jihoafrická republika 6,1%
 • SAR 4,9%

Teritoriální struktura dovozu Zambie

 • Jihoafrická republika 31,3%
 • Konžská demokratická republika 18,7%
 • ČLR 9,3%
 • Keňa 8,3%
 • Indie 4,%

Hlavním obchodním partnerem Zambie je dlouhodobě Švýcarsko, jehož firmy (předně Glencore International AG) řídí většinu exportů mědi, aniž by ale byla přesně známa konečná destinace těchto vývozů. Dlouhodobě ale posiluje i pozice dalších partnerů: Jihoafrická republika, ČLR, Konžská demokratická republika a Singapur. Dalšími významnými obchodními partnery jsou Zimbabwe, Velká Británie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Indie a Egypt.

EU jako celek představuje třetího největšího exportního partnera Zambie a čtvrtého největšího dovozce do Zambie. V roce 2015 dovezly země EU28 ze Zambie zboží v hodnotě 432,755 mil. Euro, do Zambie vyvezly zboží za 433,598 mil. Euro. Největšími dovozci jsou Belgie a Itálie, největšími vývozci Velká Británie, Německo a Švédsko.

 

 

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavními vývozními komoditami Zambie jsou měď, kobalt, zinek, olovo, dále tabák, řezané květiny, kukuřice, zelenina a bavlna.

Hlavními dovozními komoditami Zambie jsou stroje a strojní zařízení, dopravní prostedky, ropné produkty, hnojiva, potraviny a textilní výrobky.

Z EU Zambie dováží strojní zařízení a dopravní prostředky (asi dvě třetiny dovozů), hnojiva, stavební materiály a potraviny, vyváží pak měď a další nerostné suroviny, tabák a řezané květiny.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Zambijská vláda začala zóny volného obchodu zřizovat díky japonské rozvojové asistenci v roce 2005. Existují zóny dvojího druhu:

 1. Multi-Facility Economic Zone, které jsou momentálně čtyři: Chambishi, Lusaka East, Lusaka South a Lumwana;
 2. Industrial Park, které jsou dva: Ndola a Roma

Jejich činnost (včetně definovaných úlev pro investory) se řídí zákonem ZDA Act No. 11 z roku 2006. Podrobnější informace jsou uvedeny na: http://www.zda.org.zm/?q=content/multi-facility-economic-zone-mfez a http://www.zda.org.zm/?q=content/investment-incentives

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

FDI

1108

1732

1811

2500

N/A

celkové FDI

N/A

11047

12524

15008

N/A

Zdroj: UNCTAD World Investment Report 2015

Přímé zahraniční investice hrají v zambijské ekonomice klíčovou roli a v roce 2014 dosáhly 2,5 mld. USD. Většina investic se soustředí do oblasti těžby a primárního zpracování nerostného bohatství, zejména mědi. Teritoriálně jsou tyto investice soustředěny především do oblasti tzv. Měďného pásu (Copperbelt). Sílí ale i příliv investic do průmyslu s vyšší přidanou hodnotou, energetiky a služeb. Investoři působící v těchto segmentech jsou soustředěni v okolí hlavního města a podél dopravních koridorů Lusaka – Ndola a Lusaka - Livingstone. V těchto oblastech se nachází též většina investorů zaměřujících se na zemědělství a potravinářství.

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zambie je zemí otevřenou zahraničním investicím, v rámci svých ekonomických reforem podporuje soukromé investice ve všech produktivních odvětvích vč. zemědělství, důlního průmyslu, průmyslové výroby, cestovního ruchu a výroby elektrické energie. Investice se řídí zákonem o ZDA (2006) a Obchodním zákoníkem (Companies Act, 1994). Vláda udržuje a podporuje politiku otevřené ekonomiky a volného trhu, tržní a investiční prostředí je liberalizované , zřízeny byly též exportně orientované zóny. Od přílivu zahraničních investic si i nynější vláda slibuje především zlepšení stavu infrastruktury, nárůst místní výroby a její produktivity, zvýšení a diverzifikaci vývozu, nahrazení dovážených výrobků místními a vytváření nových pracovních míst.

Vlastnická práva jsou chráněna zákonem, který zaručuje ochranu všem subjektům a tato práva jsou v zásadě respektována. Vyvlastnění je podle zákona možné pouze z důvodu státního zájmu, musí být schváleno parlamentem a investor musí dostat odpovídající kompenzaci. Mezi zahraničními a domácími subjekty podle zákona není rozdíl. Pro zahraniční investory neexistují žádná omezení, zákazy nebo podmínky týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti, časové omezení zahraničního podílu nebo povinného transferu technologií. Cizinci smí pronajmout půdu na 99 let.

Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat příjmy a zisky. S výjimkou společností důležitých pro národní bezpečnost neexistuje žádné omezení podílu zahraničního subjektu. Článek 41 ústavy připouští vyvlastnění pouze v urgentním veřejném zájmu, ovšem za podmínky odpovídající kompenzace. V posledních letech nejsou známy případy vyvlastnění.

Zambie je třináctým největším africkým příjemcem přímých zahraničních investic. Jejich příliv zůstává tahounem hospodářského růstu. Ačkoliv se těžiště zambijské ekonomiky (i zahraničních investic) stále nachází v těžbě a vývozu surovin, přesouvá se postupně směrem ke komerčnímu zemědělství, průmyslu a službám.

Od roku 2007 je hlavním orgánem státní správy pro oblast zahraničních investic Zambia Development Agency (ZDA), kde je rovněž zřízen tzv. jednotné místo "one-stop-shop" kde zahraniční investor zařídí všechny formality spojené se založením firmy. http://www.zda.org.zm/

Zambie v řadě ukazatelů (korupce, podnikatelské prostředí...) obsazuje jednu z nejvyších příček v Africe. Země se přesto potýká s řadou problémů, které její ekonomický rozvoj brzdí – zejména vysokou závislostí na klimatických podmínkách a cenách těžených komodit na světových trzích, nedostatečnou infrastrukturou, nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Praktickými překážkami jsou stále špatná infrastruktura (zejména elektřina), vysoké dopravní náklady, negramotnost a nedostatek kvalifikovaných sil.

 

rok

místo,  index

TI index korupce

2015

76 (ze 167)

Ekonomická svoboda (Heritage)

2016

106 (ze 178)

World Bank Doing Business

2016

97 (ze 189)

 ZDA na základě zákona z roku 2006 nabízí následující investiční pobídky:

 • Nulová daň ze zisku po dobu pěti let od uskutečnění investice;
 • 50% snížení daně ze zisku v 6. až 8. roce od uskutečnění investice;
 • 25% snížení daně ze zisku v 9. až 10. roce od uskutečnění investice;
 • Pětileté osvobození od daně z dividend od prvního deklarovaného roku;
 • Pětileté osvobození od cel na dovážené strojní vybavení;
 • 100 % odpisy hodnoty kapitálových výdajů na zdokonalení podnikové infrastruktury.

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: