Získání povolení k obchodu s vojenským materiálem

19. 1. 2006 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Obchod s vojenským materiálem je velice citlivou oblastí a proto je státními orgány přísně regulován. K obchodování je nutné získat povolení od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. To je vydáváno na základě žádosti. K žádosti se taktéž vyjadřuje Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.

Povolení k obchodu s vojenským materiálem je obecné, nevztahuje se tedy ke konkrétním obchodním transakcím. Vydává se na dobu určitou a po jejím uplynutí dojde k zániku tohoto povolení. Během platnosti povolení je tudíž subjekt oprávněn k obchodu s vojenským materiálem.

Samotné povolení obchodu s vojenským materiálem vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu po souhlasném vyjádření Ministerstva zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky, a to s přihlédnutím k obchodním zájmům České republiky.

Pro udělení povolení je nutné splnit následující podmínky:

 1. subjekt je právnická osoba se sídlem na území České republiky,
 2. základní jmění právnické osoby není více než z 49 % tvořeno vklady pocházejícími od zahraničních osob,
 3. členové statutárního orgánu právnické osoby a prokuristé, je-li prokura udělena, a členové dozorčí rady, je-li zřízena:

   a) dosáhli věku 21 let,

   b) jsou občany České republiky,

   c) mají trvalý pobyt na území České republiky,

   d) jsou způsobilí k právním úkonům,

   e) splňují předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích podle zvláštního zákona č. 451/1991 Sb., § 2 odst. 1 písm. a) a b),

   f) splňují předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zvláštního zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

 4. obchod s vojenským materiálem bude prováděn právnickou osobou vlastním jménem a na vlastní účet,
 5. finanční zajištění obchodu s vojenským materiálem právnickou osobou je dostatečné vzhledem k jeho předpokládanému rozsahu,
 6. podmínky stanovené v bodě 3. musí být splněny i u zakladatelů, zřizovatelů, popřípadě zakládajících členů právnické osoby, jsou-li fyzickými osobami a právnická osoba není dosud zapsána v obchodním rejstříku,
 7. skutečnosti uvedené v bodě 3. je právnická osoba povinna osvědčit ve lhůtě do 30 dnů od provedení změny při personálních změnách ve statutárním orgánu, v dozorčí radě nebo osobě prokuristy.

Změny podmínek platné od 1. ledna 2006, za kterých může být prováděn zahraniční obchod s vojenským materiálem

Náležitosti žádosti o vydání povolení:

 • obchodní jméno a sídlo právnické osoby,
 • jméno, trvalý pobyt a rodné číslo členů statutárního orgánu právnické osoby a prokuristy, je-li prokura udělena, s uvedením způsobu, jakým jednají jejím jménem, jakož i jména, trvalý pobyt a rodná čísla členů dozorčí rady, je-li zřízena,
 • identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 • předmět podnikání právnické osoby,
 • specifikace vojenského materiálu ve smyslu § 5 odst. 4 tohoto zákona s teritoriálním zaměřením obchodu a požadovaná doba platnosti povolení.

Všechny náležitosti žádosti o povolení musí být doloženy přesně stanovenými doklady. Žádost o povolení i doklady k ní nezbytné se předkládají Ministerstvu průmyslu a obchodu ve čtyřech vyhotoveních.

Zánik povolení

Povolení zaniká:

 1. výmazem právnické osoby z obchodního nebo jiného rejstříku,
 2. prohlášením konkurzu, povolením vyrovnání či nuceného vyrovnání anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,
 3. uplynutím doby platnosti povolení,
 4. rozhodnutím ministerstva o zrušení povolení, jestliže:

   a) povolení bylo uděleno na základě nesprávných nebo neúplných údajů,

   b) právnická osoba přestala splňovat předpoklady pro udělení povolení,

   c) zahraničně politické, obchodní a bezpečnostní zájmy České republiky to vyžadují,

   d) držitel povolení porušil ustanovení tohoto zákona,

   e) nastala skutečnost uvedená v § 18 písm. b) tohoto zákona,

 5. oznámením právnické osoby o ukončení výkonu povolované činnosti.


Povolení je nepřenosné a při zániku právnické osoby nepřechází na jejího právního nástupce.

Přejít na článek „Základní rámec obchodování s vojenským materiálem"

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek