Změna pravidel pro způsobilost výdajů u některých výzev OP PIK

31. 3. 2016 | Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

motiv článku - Změna pravidel pro způsobilost výdajů u některých výzev OP PIK CzechInvest upozorňuje žadatele ve výzvách pro programy Inovace – inovační projekt, ICT a sdílené služby, Nemovitosti a Nízkouhlíkové technologie, aktivita c) na změnu pravidel pro způsobilost výdajů týkající se nákupu hmotného majetku od třetích osob nespřízněných s kupujícím.

V případě pořízení majetku provozovny se zohlední pouze náklady na nákup majetku od třetích osob, které nejsou spřízněny s kupujícím. Toto pravidlo se vztahuje na investice do hmotného a nehmotného majetku s výjimkou investic v režimu de minimis. Další podmínky způsobilosti výdajů zůstávají beze změny.

Důvodem provedení změny je nutnost uvést text výzvy do souladu s platným nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a to s čl. 14, bod 6. V opačném případě by se jednalo o nezpůsobilé výdaje.

Uvedené nařízení naleznete na stránkách Evropské komise.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek