Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za rok 2015

1. 3. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Zpráva o činnosti Zelené linky pro export za rok 2015 Zelená linka pro export (dále ZLPE) je projektem Ministerstva průmyslu a obchodu, který vznikl v roce 2006 jako součást Exportní strategie pro období 2006–2010 s cílem naplnit dílčí cíle této strategie. Rovněž i současná Exportní strategie pro období 2012–2020 počítá s pokračováním činnosti ZLPE.

ZLPE je především informační centrálou, na kterou se čím dál tím více subjektů obrací se žádostí o poskytnutí celé řady informací více či méně spjatých s exportní problematikou. Zelenou linku pro export je tedy možné považovat za rozcestník služeb státu pro exportéry. Cílem ZLPE je zefektivnit kontakt se státními institucemi a organizacemi, které podporují export.

Statistika dotazů

V roce 2015 ZLPE vyřídila celkem 1320 dotazů. Jako každý rok převažovaly v poměru 2 : 1 dotazy telefonické nad dotazy elektronickými. Dvě třetiny klientů tak využily bezplatného telefonního čísla 800 133 331, zatímco zbývající jedna třetina dala přednost e-mailovým adresám export@mpo.cz a info@czechtrade.cz. Počet dotazů celkem a počet dotazů v jednotlivých měsících dle jejich charakteru přináší následující tabulka.

Statistika dotazů za rok 2015
  ZLPE CzechTrade Celkem
Hovory E-maily Hovory E-maily Přepojení/
přeposlání
Hovory E-maily
Počet dotazů celkem 1320
leden 26 18 66 17 44 92 35
únor 34 15 74 28 52 108 43
březen 28 20 56 24 45 84 44
duben 27 19 36 17 41 63 36
květen 36 7 39 10 29 65 17
červen 34 17 59 11 28 93 28
červenec 41 12 66 14 18 104 26
srpen 21 21 44 20 34 65 41
září 34 14 53 20 23 87 34
říjen 31 14 30 18 32 61 32
listopad 32 19 31 31 16 63 50
prosinec 6 5 26 12 27 32 17
Celkem 350 181 580 222 389 917 403

Zdroj: interní statistiky, vlastní zpracování

Obsahová struktura dotazů

Zdaleka největší část dotazů směřovala jako již tradičně na činnost agentury CzechTrade a konkrétní služby, které tato agentura nabízí. Jednalo se například o vyhledávání obchodních kontaktů či ověření obchodního partnera, kdy většina těchto dotazů byla následně směřována na exportní konzultanty.

Ačkoliv nejvýznamnější položku tvoří právě dotazy spojené s CzechTradem, tak v rámci této skupiny je většina požadavků kompletně zpracována v rámci ZLPE. Jde o dotazy z naprosté většiny začínajících exportérů, kteří se informují o legislativních podmínkách exportu a základních technikách mezinárodního obchodu a v tomto ohledu vnímají ZLPE právě jako kontaktní místo CzechTrade.

ZLPE těmto subjektům poskytuje základní povědomí ohledně techniky mezinárodního obchodu, jako je základní znalost dodacích podmínek INCOTERMS, DPH a reverse charge nebo základních certifikačních opatření. U těchto případů jsou též doporučovány zdroje informací jako je oficiální portál BusinessInfo.cz a tištěná publikace Export v kostce.

Desetinu dotazů tvořily dotazy ze zahraničí. Žadatelé se zajímali o vyhledání vhodných českých dodavatelů nebo o oficiální české účasti na světových veletrzích. Tyto dotazy jsou pokládány a vyřizovány většinou v angličtině, ale objevily se i dotazy v němčině, francouzštině i ruštině. Několik dotazů ze zahraničí směřovalo i na samotnou strategii české exportní politiky, a to jak ze strany soukromých firem, tak i oborových svazů, což svědčí o významu otevřenosti české ekonomiky.

V porovnání s předchozím období ZLPE rovněž zaznamenala více přímých požadavků od zahraničních firem na vyhledání českých dodavatelských firem. Tyto podměty směřovaly zejména z Německa, Velké Británie a Francie a jejich četnost se zvýšila především v druhé polovině roku.

Tradičně významnou, avšak v uplynulém roce ještě významnější položku činily dotazy tuzemské dotazy týkající se podpory výstav a veletrhů. Exportéři se zajímali o možnost účasti na veletrzích podporovaných ze strany CzechTrade, Ministerstva průmyslu a obchodu a v souvislosti s novým programovým obdobím i o možnost čerpání individuálních dotací v rámci Operačního programu EU Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Zároveň se objevilo i několik dotazů akademické povahy, kdy studenti hledali zdroje informací pro své závěrečné práce.

Čtvrtou nejfrekventovanější kategorii představovaly dotazy žádající o teritoriální informace z konkrétních zemí, ať už v obecné rovině, či konkrétně zaměřené jako jsou například podmínky vstupu nebo uplatnění českých výrobků na daném zahraničním trhu. Výjimkou nebyly ani dotazy velmi specifické povahy vztahující se například na právní regulaci konkrétního zboží v zahraničí.

Následovaly žádosti o zprostředkování kontaktu na příslušné orgány státní správy, dotazy týkající se omezení vývozu z České republiky kvůli mezinárodním sankcím a dotazy na celní problematiku. Kategorie ostatní již tradičně zahrnuje pestrou paletu různých typů dotazů, které se týkaly například daňové problematiky v mezinárodním obchodě, podmínek založení pobočky v zahraničí, nových exportních příležitostí, fungování ČEB a EGAP nebo statistických údajů.

Graf č. 1: Obsahová struktura dotazů

Graf obsahové struktury dotazů na ZLPE

Zdroj: interní statistiky, vlastní zpracování

Jak již bylo výše zmíněno, převážná většina dotazů (přibližně dvě třetiny) jsou uskutečňovány telefonicky, zbytek prostřednictvím e-mailu. Členění dotazů vznesených na ZLPE za rok 2015 dle formy jejich realizace je přehledně uvedeno v grafu č. 2.

Graf: Počet dotazů dle formy jejich realizace

Zdroj: interní statistiky, vlastní zpracování

Teritoriální struktura dotazů

ZLPE v roce 2015 vyřídila 244 dotazů týkajících se přímo konkrétních zemí, což tvořilo 18 % všech vznesených požadavků. Oproti předchozímu roku tak zaznamenaly dotazy směřované na určitá teritoria jen nepatrný relativní pokles, který lze zdůvodnit uklidněním situace kolem protiruských sankcí. Ke snížení teritoriálních dotazů došlo především v druhé polovině roku, kdy převažovaly dotazy zaměřené spíše na samotnou agendu CzechTrade.

Níže uvedený graf č. 3 uvádí přehled top 8 zemí, na které byly dotazy směřovány nejčastěji. Na tyto země bylo směřováno dohromady 110 dotazů, což tvoří téměř polovinu všech dotazů zaměřených na konkrétní teritoria.

Největší část těchto podmětů (přesněji 11,5 %) mířila již tradičně na Německo. Tyto dotazy se týkaly zpravidla účasti českých subjektů na německých výstavách a veletrzích. Velmi často se exportéři dotazovali i na problematiku založení pobočky. Druhou zemí, o kterou jevili čeští exportéři nejčastěji zájem, byly Spojené státy americké s celkovým podílem 8,2 %, což znamená poměrně výrazný nárůst oproti loňskému roku, a to více než o dvojnásobek. Vývozci se zajímali především o specifika amerického trhu a podmínky vstupu na něj. Zájem o trh Spojených států stále sílí, což lze přisuzovat především připravované smlouvě o zóně volného obchodu mezi EU a USA – TTIP.

Obdobný počet dotazů (7,8 %) byl směřován na Čínu. V jejím případě šlo zejména o překážky volného obchodu nebo ověření obchodních partnerů. Čtvrtou zemí, o kterou podnikatelé jevili nejčastěji zájem v souvislosti s mezinárodními sankcemi, byl Írán. Naproti tomu Rusko letos zaznamenalo v důsledku přetrvávajících sankcí ze strany EU propad zájmu a umístilo se až na pomyslné páté příčce. Vývozci se nejčastěji dotazovali na obecnější informace o trhu.

Další zemí, na kterou byly dotazy velmi často směřovány, byla Velká Británie. Zde se exportéři nejčastěji chtěli dozvědět podrobnější informace o problematice poskytování služeb na tomto trhu. Poměrně často se vývozci ptali i na specifika ukrajinského trhu, konkrétně na vývozní procedury nebo zakládání podniku. Přesné procentní podíly dotazů týkajících se konkrétních zemí ilustruje graf 3 níže.

Graf 3: Teritoriální struktura dotazů dle nejčastěji dotazovaných zemí v roce 2015

Graf: Teritoriální struktura dotazů dle nejčastěji dotazovaných zemí v roce 2015

Zdroj: interní statistiky, vlastní zpracování

Z hlediska cílových zemí českého exportu lze říci, že se daří naplňovat vizi větší diverzifikace. Nejvíce dotazů bylo směřováno na evropské země, konkrétně 98. Z toho se zemí EU týkalo 76 dotazů, na země mimo EU směřovalo 22 dotazů. Dále pak nejvíce dotazů směřovalo na asijské země, konkrétně na Čínu, Írán a Rusko. O Írán byl největší zájem ke konci roku, a to především ve spojitosti s připravovaným zrušením sankcí. Poměrně často se však exportéři dotazovali i na země Blízkého východu, jako např. Spojené arabské emiráty. Další podměty směřovaly i na Indii nebo Jižní Koreu.

Co se týče dotazů směřujících na africké země, nejvíce jich mířilo na Alžírsko, Angolu a Nigérii. V Severní Americe pak nejvíce dotazů patřilo USA. Ze zemí Střední Ameriky pak nejvíce zajímaly české exportéry Dominikánská republika a Kuba, v Jižní Americe to byla Kolumbie.

Graf 4: Rozložení dotazů podle kontinentů

Graf: Rozložení dotazů podle kontinentů

Zdroj: interní statistiky, vlastní zpracování

Závěrem lze konstatovat, že si Zelená linka pro export udržuje relativně stejný zájem o své služby, dokáže efektivně uspokojit požadavky podnikatelské veřejnosti jakožto vstupní místo pro styk se státní správou a její nabídkou pomoci při exportu. Ve své činnosti také účinně spolupracuje s ostatními subjekty napomáhající českým exportérům jako je nově zřízené Klientské centrum pro export nebo samotná agentura CzechTrade.

Podnikatelé se mohou na Zelenou linku obrátit každý pracovní den mezi 9:00 a 17:00 a to buď prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 133 331, či na e-maily export@mpo.cz a info@czechtrade.cz.

Zpráva o činnosti ZLPE v roce 2015 (210 kB)

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek