Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020 za rok 2016

16. 5. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

motiv článku - Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020 za rok 2016 Vláda ČR na svém zasedání 19. dubna 2017 vzala na vědomí Zprávu o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020 za rok 2016. Tato zpráva byla předložena na základě usnesení vlády ČR č. 154 ze dne 14. března 2012, které uložilo ministrovi průmyslu a obchodu každoročně informovat vládu o plnění Exportní strategie, a to k 31. 3. za předcházející kalendářní rok.

Zpráva byla připravena Odborem exportní strategie a služeb ve spolupráci s věcně příslušnými útvary Ministerstva průmyslu a obchodu, agenturou CzechTrade a CzechInvest, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem obrany.

Zpráva obsahuje informaci o Aktualizaci Exportní strategie, charakteristiku ekonomického vývoje a v návaznosti na to zahraničního obchodu, přehled indikátorů Exportní strategie, informaci o působení ve vybraných teritoriích a vyhodnocení využívání stávajících nástrojů podpory exportu.

V části charakteristika ekonomického vývoje ČR v roce 2016 je stručně popsán hospodářský kontext a výkon české ekonomiky, který souvisí s výsledky zahraničního obchodu ČR v roce 2016. Kapitola o zahraničním obchodu se věnuje pozitivním výsledkům v minulém roce a faktorům, které ovlivňují plnění jednoho z cílů podpory exportu, a tím je zvyšování vývozu do zemí mimo EU. V této kapitole jsou popsány též aktivity státu směřující k podpoře rozvoje ekonomických vztahů s dalšími strategickými teritorii, jako je Společenství nezávislých států či asijské země.

Budování a rozšiřování Jednotné zahraniční sítě pokračovalo i v r. 2016. Byla zřízena a obsazena další pracoviště obchodně ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech ČR v Kazachstánu, Senegalu, Německu, Kanadě, USA, Nigérii, Jihoafrické republice, Ghaně, Jordánsku, Japonsku a Hongkongu. V průběhu ledna a února 2016 nastoupili na zastupitelské úřady ČR v Bělehradě, Moskvě, Pekingu a Rijádu již dříve vybraní agrární diplomaté. Agentura CzechTrade otevřela v roce 2016 nové zahraniční kanceláře v Singapuru, Peru, Íránu, Indii a Číně.

K 31. 12. 2016 disponovala Jednotná zahraniční sít 113 ekonomickými diplomaty, 4 zemědělskými a 1 ekonomickým diplomatem pro vědeckotechnickou spolupráci, a 50 zahraničními kancelářemi CzechTrade s působností v 51 zemích.

Kapitola Indikátory Exportní strategie uvádí plnění cílů Exportní strategie. Jedná se o zvýšení exportu per capita mezi roky 2011–2016, zvýšení vývozu do prioritních a zájmových zemí mimo EU a udržení aktivní obchodní bilance se státy EU mezi roky 2011–2016. Ve všech sledovaných měřítkách byly cíle stanovené Exportní strategií splněny, i když růst vývozu do prioritních a zájmových zemí nebyl výrazný (1 % oproti roku 2015).

V další části se zpráva věnuje vybraným, především mimoevropským teritoriím, jejich obchodní relaci s ČR a působení v těchto teritoriích. Nejobsažnější část materiálu je zaměřena na vyhodnocení využívání stávajících nástrojů podpory exportu v členění dle pilířů aktualizované Exportní strategie. Jedná se o finanční nástroje, informace a služby a rozvoj obchodních příležitostí. U každé kapitoly či podkapitol jsou popsány významné aktivity v dané věcné oblasti podpory exportu.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek