Zvláštní ekonomická zóna v Kaliningradské oblasti

25. 7. 2008 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument přináší informace o zvláštní ekonomické zóně v Kaliningradské oblasti. Zaměřuje se na její hlavní charakteristiku, její hlavní specializaci a informace o daňovém, celním a dalším zvýhodnění pro rezidenty zóny. Uvedeny jsou i nejdůležitější kontakty.

Stanovena Federálním zákonem č.16 -FZ O zvláštní ekonomické zóně v Kalinigradské oblasti a o vnesení změn do některých zákonodárných aktů RF ze dne 10.01.2006.

Hlavní charakteristika

ZEZ Kaliningradské oblasti je územím, kde platí speciální legislativní režim realizace hospodářské, výrobní, investiční a jiné činnosti. Statut rezidenta ZEZ je poskytován právnickým osobám, kteří realizují investiční projekt v objemu minimálně 150 mil. rublů do tří let od okamžiku registrace.

Hlavní specializace

Zóna nemá zvláštní charakter určení.

Daňové, celní a další zvýhodnění pro rezidenty zóny

  • osvobození od daně ze zisku a z majetku firmy na období 6 let (na období 7–12 let je  sazba daně ze zisku při odvádění do regionálního rozpočtu snížena na 50 % a sazba na majetek snížena na 50 % – podrobněji článek 288.1 daňového kodexu RF);
  • osvobození od pozemkové daně na 5 let na pozemky v areálu ZEZ od okamžiku vzniku vlastnického práva na pozemky;
  • území ZEZ je svobodná celní zóna s celním režimem, při němž se zahraniční zboží rozmísťuje a využívá v rozsahu území zvláštní ekonomické oblasti bez placení cla a daně z přidané hodnoty, a rovněž bez omezení a zákazů ekonomického charakteru, které jsou stanoveny zákonodárstvím Ruské federace o státní regulaci zahraničně-obchodní činnosti. Ruské zboží se rozmísťuje a využívá za podmínek, které jsou uplatňovány při vývozu, v souladu s celním režimem exportu, se zaplacením akcízu a bez platby vývozního cla. Do celního režimu svobodné celní zóny spadá: zboží, dovážené na celní území Ruské federace z území cizích států; zboží, dovážené na území zvláštní ekonomické oblasti z ostatních částí celního území Ruské federace; zboží, jež se nachází na území zvláštní ekonomické oblasti a je získané od osob, které nejsou rezidenty zvláštní ekonomické oblasti;
  • pro vjezd cizinců do Kaliningradské oblasti (rezidentů, investorů a také osob, pozvaných vládou RF pro posouzení možností spolupráce v ZEZ) se stanoví zjednodušený způsob vyřízení víz, který předpokládá možnost jejich odbavení přímo v místě přechodu přes státní hranici RF ;
  • rezidenti jsou zvýhodněni v pořadí pro poskytování pozemků potřebných pro realizaci investičního projektu do pronájmu nebo do vlastnictví v souladu s legislativou RF, která reguluje právní vztahy v oblasti pozemkového práva. Výše platby za pronájem, stanovená v den uzavření smlouvy o pronájmu na dobu realizace investičního projektu, se nemění po celou dobu platnosti výše uvedené Smlouvy.

Kontakt

Zpět na dokument „Možnosti investic ve zvláštních ekonomických zónách

Tisknout Vaše hodnocení: