Zdroje financování z EU

Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007–2013 a Národního strategického referenčního rámce připravuje Česká republika pro využívání fondů Evropské unie letech 2007–2013 celkem 24 operačních programů pro nově koncipované 3 Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Příprava období 2014–2020

Průběžně dopňované informace k přípravě programovacího období 2014–2020.
Přehled připravovaných programů pro období 2014-2020

 

 • OP Podnikání a inovace

  podpora začínajících podnikatelů, inovací v podnikání a nových technologií, využití nových finančních nástrojů, úspory energie a podpora obnovitelných zdrojů energie, rozvoj poradenských a marketingových služeb pro podnikání a další

 • OP Životní prostředí

  zlepšování vodohospodářské infrastruktury, snižování rizika povodní, snižování emisí a průmyslového znečištění, obnovitelné zdroje energie, nakládání s odpady, zlepšování stavu přírody a krajiny, vzdělávání v této oblasti a další

 • OP Doprava

  modernizace železniční, dálniční a silniční sítě, rozvoj pražského metra a další

 • OP Výzkum a vývoj pro inovace

  podpora výzkumných center, podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji, posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání a další

 • OP Praha - Konkurenceschopnost

  podpora ekologicky příznivé veřejné dopravy, dostupnost ICT služeb, revitalizace problematických oblastí, podpora partnerství mezi výzkumem a praxí a další

 • OP Vzdělávání

  zvyšování kvality počátečního vzdělávání, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání, podpora výzkumu a vývoje v této oblasti, rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání a další

 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost

  zvyšování kvalifikace stávající pracovní síly, podpora vyloučených z trhu práce, mezinárodní spolupráce, rozvoj veřejné správy a veřejných služeb a další

 • Integrovaný operační program

  rozvoj IT ve veřejné správě, služby v oblastech sociální integrace, veřejného zdraví a zaměstnanosti, národní podpora cestovního ruchu, využití kulturního bohatství a další

 • Regionální operační programy

  rozvoj regionální dopravní infrastruktury a udržitelných forem veřejné dopravy, služeb a infrastruktury cestovního ruchu, rozvoj a revitalizace regionálních center, měst a venkova, podpora podnikání

 • OP Praha - Adaptabilita

  rozvoj znalostní ekonomiky, začleňování znevýhodněných osob do trhu práce, modernizace počátečního vzdělávání a další