IOP

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Programový dokument

Integrovaný operační program je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

Kdo může žádat o podporu?

Školy a školská zařízení, organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní správy a jimi řízené organizace, obce, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé, občané s trvalým pobytem v ČR a další.

Kdo má Integrovaný OP na starosti?

Řídícím orgánem IOP je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - odbor řízení operačních programů.

Jak je IOP financován?

IOP je financován z: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

Integrovaný operační program (IOP) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 1,58 mld. € (cca 44,70 mld. Kč), což činí přibližně 5,82 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,28 mld. €.

Jaké projekty jsou z Integrovaného OP financovány?

Integrovaný operační program obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Modernizace veřejné správy

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 334,5 mil. €, tj. 21,1 % IOP

Např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, elektronizace služeb veřejné správy, a to i v oblasti justice (e-justice), daňové správy (ekomunikace) nebo celní správy, kultury (e-kultura), vzdělávání (e-učení), zdravotnictví (e-zdraví), dopravy (e-doprava), zaměstnanosti, sociální péče, hospodářství a archivnictví, digitalizace vybraných datových zdrojů, vybudování širokopásmových bezdrátových přístupových technologií apod.

Zavádění ICT v územní veřejné správě

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 170,8 mil. €, tj. 10,8 % IOP

Např. pořízení technologického řešení umožňující zvýšení využívání e-Governmentu v podmínkách územní veřejné správy, digitalizace vybraných datových zdrojů a zabezpečení jejich zpřístupňování všem oprávněným subjektům, zřizování tzv. kontaktních míst veřejné správy - zapojování regionálních a místních
pracovišť k tzv. Czech Point, zapojování orgánů územní veřejné správy k systému sdílení dat, vybudování vysokorychlostních interoperabilních datových infrastruktur s vysokou propustností (broadband) a širokopásmových bezdrátových přístupových technologií apod.

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 545,1 mil. €, tj. 34,5 % IOP

Např. investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, investiční podpora služeb, které umožní návrat příslušníků nejvíce ohrožených sociálně vyloučených romských lokalit zpět na trh práce a do společnosti, modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení, rozvoj koordinovaného národního systému motivace obyvatel ke zdravému životnímu stylu, modernizace a inovace infrastruktury pro prevenci poškození zdraví v důsledku známých chronických neinfekčních invalidizujících onemocnění, vybudování školících středisek služeb zaměstnanosti a spolupracujících organizací, podpora vybudování Národní logistické základny pro krizovou připravenost, modernizace operačních středisek IZS v krajích, vč. modernizace radiokomunikačního systému PEGAS, výstavba a modernizace operačních středisek Policie ČR apod.

Národní podpora cestovního ruchu

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 65,2 mil. €, tj. 4,1 % IOP

Např. zavedení národního informačního a rezervačního systému, zavádění a informační podpora národních a mezinárodních standardů ve službách cestovního ruchu (certifikace, metodika apod.), prezentace a propagace kulturního a přírodního dědictví, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni, podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu apod.

Národní podpora územního rozvoje

Na prioritní osu 5 je z fondů EU vyčleněno 420,9 mil. €, tj. 26,6 % IOP

Např. budování a zefektivnění celostátně působících center identifikace, dokumentace, uchování, prezentace a využití nemovitého kulturního dědictví ČR, revitalizace veřejných prostranství v rámci problémových sídlišť (úpravy sídlištního
prostoru), ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, opravy, rekonstrukce technického vybavení domů, podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí apod.

Technická pomoc

Na prioritní osu 6 je z fondů EU vyčleněno 45,9 mil. €, tj. 2,9 % IOP

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení IOP, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.

Harmonogram výzev IOP

Harmonogram výzev IOP k 29. 9. 2009

zpět na začátek