Komunitární programy

Komunitární programy jsou nástrojem Evropských společenství, resp. Evropské unie (3. pilíř), který má sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik Společenství (nebo EU). Tyto programy jsou vždy víceleté a jsou financovány přímo z rozpočtu EU.

Představují tak jednu z možností, jak získat finanční prostředky na aktivity v následujících oblastech:

  • vzdělání
  • výzkum a technologický vývoj
  • podnikání
  • životní prostředí
  • rozvoj dopravní a energetické infrastruktury
  • kultura
  • informační společnost
  • ochrana spotřebitele
  • svoboda, bezpečí
  • a mnohé další

Odpovědnost za provádění komunitárních programů nese ve většině případů Evropská komise. Pouze u vybraných programů (programy s nepřímým centralizovaným řízením nebo programy se sdíleným řízením) je část odpovědnosti přenesena i na vnitrostátní orgány.

Pro období let 2007 - 2013 navrhla Evropská komise vytvoření nové generace komunitárních programů, z nichž většina navazuje na programy úspěšně fungující ve stávajícím období:

Právní základy (převážně rozhodnutí nebo nařízení) těchto programů by měly být schváleny do konce roku 2006, aby ihned od počátku roku 2007 bylo možné tyto nástroje v plném rozsahu využívat.

Přehledy

Přehled komunitárních programů v období 2007-2013