OP Doprava

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je v období 2007-2013 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava. Operační program Doprava je největší operační program v České republice - připadá na něj 5,821 mld. EUR, tj. zhruba 22 procent ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro období 2007-2013.

Programový dokument

Operační program Doprava - schválená verze ze dne 22.12.2011
Dne 22.12.2011 schválila EK zvýšení alokace v prioritní ose 4.

Operačním programem Doprava jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava je zaměřen na sledování priorit evropského a nadregionálního významu, přičemž je v jejich plnění komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. OP Doprava je zároveň zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta 2005-2013 a dalšími strategickými dokumenty. Naplňování všech zmíněných priorit a cílů bude samozřejmě provázeno i respektováním cílů udržitelného rozvoje.

Specifickými cíli OP Doprava jsou:

 • výstavba a modernizace sítě TEN-T a sítí navazujících
 • výstavba a modernizace regionálních sítí drážní dopravy
 • výstavba a rozvoj dálniční sítě a sítě silnic I. třídy mimo TEN-T
 • zlepšování kvality dopravy a ochrany životního prostředí z hlediska problematiky dopravy
 • výstavba a modernizace důležitých dopravních spojení na území hl. m. Prahy

Podpora z EU pro sektor dopravy prostřednictvím OP Doprava přímo navazuje na podporu realizovanou v období 2004 - 2006, kdy byla a stále ještě je (až do roku 2010) pro sektor dopravy poskytována podpora z fondů EU zejména prostřednictvím Fondu soudržnosti 2004-2006 a Operačního programu Infrastruktura 2004-2006. Řídícím orgánem Fondu soudržnosti pro období 2004 - 2006 je Ministerstvo pro místní rozvoj. Řídícím orgánem OP Infrastruktura je Ministerstvo životního prostředí. Jak pro Fond soudržnosti, tak i pro OP Infrastruktura vykonává Ministerstvo dopravy roli Zprostředkujícího subjektu pro projekty z oblasti dopravy.

Celková alokace OPD dle jednotlivých prioritních os (zahrnuje realokaci v roce 2009 a zvýšení alokace v roce 2011)
Prioritní osa mld. EUR % celkové alokace OPD
1 2 196 706 382 37,7
2 1 614 071 569 27,7
3 393 547 402 6,8
4 1 098 426 088 18,9
5 330 076 926 5,7
6 119 426 722 2,0
7 69 235 274 1,2
Celkem 5 821 490 363* Celkem 100

*Podrobnější členění alokace OPD je uvedeno v tabulce Indikativní finanční plán OP Doprava podle prioritních os, která je součástí programového dokumentu OPD.

Kdo může v OP Doprava žádat o podporu?

Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a případně další relevantní subjekty.

Kdo má OP Doprava na starosti?

Řídícím orgánem OPD je Ministerstvo dopravy. Roli Řídícího orgánu v rámci ministerstva pak vykonává Odbor fondů EU. Zprostředkující subjekt OPD je Státní fond dopravní infrastruktury.

Jak je OP Doprava financován?

OPD je financován ze dvou fondů: Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Fondu soudržnosti (FS).

Jaké projekty mohou být z OP Doprava financovány a jaký je objem dostupných prostředků?

OP Doprava obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Základní přehled prioritních os a oblastí podpory v rámci OP Doprava:

Potenciální příjemci podpory v rámci všech prioritních os jsou podrobně vymezeni ve vyhlášených výzvách pro předkládání projektových žádostí a nebo přímo v programovém dokumentu OPD.

Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Navrženým specifickým cílům prioritní osy 1 odpovídají tyto oblasti podpory:

 • Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů
 • Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Navrženým specifickým cílům prioritní osy 2 odpovídají tyto oblasti podpory:

 • Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T
 • Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy

Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Navrženému specifickému cíly prioritní osy 3 odpovídá tato oblast podpory:

 • Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Navrženému specifickému cíly prioritní osy 4 odpovídá tato oblast podpory:

 • Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Prioritní osa 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Navrženým specifickým cílům odpovídají tyto oblasti podpory:

 • Rozvoj sítě metra v Praze
 • Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Navrženým specifickým cílům odpovídají tyto oblasti podpory:

 • Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD (v rámci této oblasti podpory je v tuto chvíli aktuální pouze podoblast Podpora revitalizace železničních vleček - více informací zde)
 • Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T
 • Podporou modernizace říčních plavidel, která povede k nižším negativním dopadům vodní dopravy na ŽP či podpoře multimodality v nákladní přepravě

Prioritní osa 7 - Technická pomoc

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. zabezpečení kvalitní personální kapacity na všech úrovních implementační struktury, podpora při výběru projektů, podpora monitoringu programu a projektů, zabezpečení publicity programu a projektů, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu atd.

Další dokumenty a informace

Níže naleznete odkaz na stránky OP Doprava, kde jsou uvedeny studie, průzkumy, hodnocení, legislativa, pokyny pro žadatele a další dokumenty vztahující se k OP Doprava:

| zpět na začátek