OP VaVpI

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OPPI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

Programový dokument

Text Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v podobě schválené Evropskou komisí dne 1. 10. 2008.

OP VaVpI - Programový dokument.pdf
Verze říjen 2008

OP VaVpI - Prováděcí dokument.pdf
Verze září 2008

Kdo může žádat o podporu?

Veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a další.

Kdo má OP Výzkum a vývoj pro inovace na starosti?

Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR -Odbor programu Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jak je OP VaVpI financován?

OP VaVpI je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je čtvrtým největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 2,07 mld. € (cca 58,39 mld. Kč), což činí přibližně 7,76 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,36 mld. €.

Jaké projekty jsou z OP Výzkum a vývoj pro inovace financovány?

OP Výzkum a vývoj pro inovace obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 971,2 mil. €, tj. 46,9 % OP VaVpI

Např. obnova a budování výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, center excelence včetně výstavby nových objektů a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou apod.

Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 550,8 mil. €, tj. 26,6 % OP VaVpI

Např. obnova a budování výzkumných a vývojových laboratoří, nových ústavů či institucí, a jejich vybavení příslušnou moderní přístrojovou technikou v souvislosti s budoucím vývojem nových technologií, vybudování, rekonstrukce a rozšíření kapacit výzkumu a vývoje ve veřejném sektoru, který povede k ochraně duševního vlastnictví a dlouhodobé na jeho využití, podpora aktivit zabezpečujících výběr a poskytování selektivních informací včetně navazujícího poradenství k vhodnému využívání takto poskytovaných informací apod.

Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání

Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 507,3 mil. €, tj. 24,5 % OP VaVpI

Např. výstavba, rekonstrukce a rozšíření kapacit, využitelných pro terciární vzdělávání apod.

Technická pomoc

Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 41,4 mil. €, tj. 2,0 % OP VaVpI

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OP VaVpI, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.

zpět na začátek