OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

Programový dokument

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze schválená v říjnu 2007 Evropskou komisí)

Dne 12. října 2007 bylo ze strany Evropské komise, resp. komisařem Špidlou, podespáno rozhodnutí o schválení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Charakteristika programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je jedním ze tří programů pro realizaci podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v České republice na období 2007-2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, přičemž celková alokace na tento program pro příští rozpočtové období činí 1811,8 mil. € (tj. zhruba 51,6 mld. Kč). To představuje 7 % z celkové sumy zfondů EU pro ČR.

Řídicím orgánem OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Cíle programu

Globální cíl

Globálním cílem OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 je rozvoj otevřené, flexibilní a soudržné společnosti a posílení konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím partnerské spolupráce vedoucí ke zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Specifické cíle

 • Rozvoj a zkvalitňování systému počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
 • Adaptace systému terciárního vzdělávání směrem k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj
 • Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky ČR prostřednictvím systému dalšího vzdělávání

Specifické cíle spadají do rámce prioritní osy NRP/NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika. Všechny specifické cíle tvoří konzistentní celek obsahového návrhu a zaměření Priorit OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Prioritní osy a oblasti podpory programu

Prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání

 • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

 • 2.1 Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
 • 2.2 Podpora vyššího odborného vzdělávání
 • 2.3 Podpora vysokoškolského vzdělávání
 • 2.4 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
 • 2.5 Partnerství a sítě

Prioritní osa 3 - Další vzdělávání

 • 3.1 Systémový rámec dalšího vzdělávání
 • 3.2 Individuální další vzdělávání
 • 3.3 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

zpět na začátek