OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007-2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

Pro období 2014-2020 navazuje na OPPI nový
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace

Aktuality a výzvy

Charakteristika programu

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013.

Navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), který byl vyhlášen po vstupu České republiky do Evropské unie pro zkrácené programovací období let 2004–2006.

Bude realizován v rámci cíle "Konvergence" a bude se vztahovat na celé území České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Spolufinancován bude z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

OPPI byl vytvořen v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, Strategie regionálního rozvoje, Národní inovační politika apod.). Program je v souladu s Obecnými zásadami pro politiku soudržnosti Evropské unie 2007-2013 a rozpracovává významnou část strategického cíle Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013 "Konkurenceschopná česká ekonomika".

Globální cíl

Globálním cílem OPPI je zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy.

Specifické cíle

 • Zintenzivnit aktivitu malých a středních podniků
 • Zvýšit inovační činnost v průmyslu
 • Zintenzivnit zavádění inovací, technologií, výrobků a služeb
 • Zvýšit účinnost užití energií v průmyslu a využití obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů energie (vyjma podpory spaloven)
 • Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu s výzkumem a vývojem
 • Zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu
 • Zkvalitnit podnikatelskou infrastrukturu
 • Zintenzivnit rozvoj poradenských služeb pro podnikání
 • Zintenzivnit rozvoj informačních služeb pro podnikání

Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace

Společné přílohy dotačních programů OPPI

Prioritní osy a oblasti podpory + jednotlivé programy

Prioritní osa 1 - Vznik firem

1.1 Podpora začínajícím podnikatelům

 • Start

1.2 Využití nových finančních nástrojů

 • Finanční nástroje

Prioritní osa 2 - Rozvoj firem

2.1 Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků

 • Progres
 • Záruka

2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb

 • Rozvoj
 • ICT a strategické služby
 • ICT v podnicích

Prioritní osa 3 - Efektivní energie

3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

 • Ekoenergie

Prioritní osa 4 - Inovace

4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků

 • Inovace

4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

 • Potenciál

Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace

5.1 Platformy spolupráce

 • Spolupráce
 • Prosperita

5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

 • Školící střediska

5.3 Infrastruktura pro podnikání

 • Nemovitosti

Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání

6.1 Podpora poradenských služeb

 • Poradenství

6.2 Podpora marketingových služeb

 • Marketing

Prioritní osa 7 - Technická pomoc

zpět na začátek