OPPK

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) je jedním ze dvou operačních programů pro Prahu, který čerpá prostředky z fondů EU v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z fondů EU je pro OPPK vyčleněno 294,93 mil. € (cca 8,32 mld. Kč), což činí přibližně 1,1 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 52,05 mil. €.

Kdo může žádat o podporu?

Hlavní město Praha a její městské části, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, provozovatel městské hromadné dopravy, vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, správce vodohospodářského majetku hl. m. Prahy, ústřední orgány státní správy a jimi zřizované organizace, školy, organizace výzkumu a vývoje a další

Kdo má OP Praha Konkurenceschopnost na starosti?

Řídícím orgánem OPPK je hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů a fondů EU.

Jak je OP Praha Konkurenceschopnost financován?

OPPK je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

Jaké projekty jsou z OP Praha Konkurenceschopnost financovány?

OPPK obsahuje 3 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

Prioritní osa 1 - Dostupnost a prostředí

Z fondů EU vyčleněno: 224,2 mil. €, což je 76,0 % OPPK

Např. rozvoj sítě tramvajových tratí, zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy, rozšiřování nabídky systému záchytných parkovišť, zlepšení bezbariérové přístupnosti veřejné dopravy, obnova vozového parku, zajištění dopravních vazeb na transevropské dopravní sítě (TEN-T), regionální železniční uzly, přístavy nebo na kombinované dopravní platformy, budování kapacitních přípojek internetu do obytných domů a menších firem, podpora podnikání MSP v oblasti služeb informačních a komunikačních technologií (ICT) a aplikací, podpora rozvoje e-služeb městské správy (e-Government), odstranění starých ekologických zátěží, revitalizace nevyužívaných území pro parkové úpravy a veřejně přístupná sportoviště, realizace energetických úspor při provozu budov, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie, podpora separovaného sběru a využití odpadu, úpravy koryt řek, úpravy čistíren odpadních vod, budování protihlukových zdí a zeleně podél komunikací, posílení veřejného osvětlení a instalací bezpečnostních kamerových systémů, obnova historicky cenných objektů a areálů apod.

Prioritní osa 2 - Inovace a podnikání

Z fondů EU vyčleněno: 58,9 mil. €, což je 20,0 % OPPK

Např. rozvoj inovační infrastruktury (vědeckých parků, inkubátorů, inovačních center, center excelence), vytváření partnerských vazeb mezi výzkumnými ústavy, Akademií věd ČR, vysokými školami a podniky, rozvoj inovačních schopností existujících podniků, podpora zakládání technologicky orientovaných firem, stimulace spolupráce firem, městské správy, podnikatelských sdružení, neziskového sektoru, výzkumných a dalších institucí, zlepšení služeb pro podnikání, aplikace cílených forem poradenství, vzdělávání a marketingu apod.

Prioritní osa 3 - Technická pomoc

Z fondů EU vyčleněno: 11,8 mil. €, což jsou 4,0 % OPPK

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPPK, výběr projektů, monitoring projektů a programu, vyhodnocení výsledků a zpracování studií, sledování a analyzování procesu realizace programu, příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.

zpět na začátek