Regionální operační programy (ROP)

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007—2013 je připraveno celkem 7 regionálních operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlavního města Prahy.

Globálním cílem ROP je urychlení rozvoje regionů ČR, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice a posílení kvality života obyvatel, při respektování vyváženého a udržitelného rozvoje regionů vycházející z využití jejich potenciálu.

Zaměření podpor Regionálních operačních programů (Specifické cíle ROP):

  • modernizace technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu pro investice při zohledňování ochrany životního prostředí,
  • zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých a středních podniků včetně prostředí pro inovace a vytváření nových pracovních příležitostí,
  • zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu a na vytváření pracovních příležitostí,
  • modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově, související srozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto území prohospodářský rozvoj.

Pro programové období 2007-13 se připravuje 7 regionálních OP - pro každý region soudržnosti ČR. Prostřednictvím těchto 7 ROP, 7 SOP a OP Technická pomoc je v ČR realizován cíl Konvergence politiky soudržnosti EU. Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci regionálního operačního programu je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti.