ROP Jihozápad

Regionální operační program NUTS II Jihozápad je určen pro region soudržnosti Jihozápad sestávající z Jihočeského a Plzeňského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Programový dokument

Text ROP NUTS II Jihozápad:

Prováděcí dokument

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad navazuje svým obsahem na Programový dokument ROP JZ. Prováděcí dokument obsahuje podrobné informace o implementaci programu, prioritních osách, oblastech podpory a jednotlivých opatření včetně specifikace potenciálních příjemců podpory.

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP JZ) spadá mezi regionální operační programy v cíli Konvergence a je pro něj vyčleněno 619,65 mil. € (cca 17,47 mld. Kč), což činí přibližně 2,32 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 109,35 mil. €.

Kdo může žádat o podporu?

Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi, církevní právnické osoby, školy, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, profesní organizace, občané a další.

Kdo má ROP Jihozápad na starosti?

Řídícím orgánem ROP JZ je Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Jak je ROP Jihozápad financován?

ROP JZ je financován z:

Jaké projekty jsou z ROP Jihozápad financovány?

ROP JZ obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

Operační programy jsou nyní posuzovány Evropskou komisí. Následující příklady podporovaných projektů je proto nutné brát jako nezávazné, protože operační programy ještě mohou doznat na základě připomínek Evropské komise změn.

Prioritní osa 1 - Dostupnost center

Z fondů EU vyčleněno: 275,7 mil. €, což je 44,5 % ROP JZ

Např. výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a místních komunikací, odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích - křižovatky, přejezdy, mosty, příprava koncepcí, programů a projektů na rozvoj dopravní obslužnosti, výstavba a modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu, podpora pořízení vozidel veřejné dopravy, podpora přeměny autobusů na ekologický pohon, stanice CNG a LPG, dopravní terminály, železniční stanice, zastávky, informační systémy, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť apod.

Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Z fondů EU vyčleněno: 201,4 mil. €, což je 32,5 % ROP JZ

Např. příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a služby, revitalizace centra města, památkových zón, zanedbaných areálů a ploch, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní život, výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury, objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení, využití moderních léčebných technologií, výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory apod.

Prioritní osa 3 - Rozvoj cestovního ruchu

Z fondů EU vyčleněno: 123,9 mil. €, což je 20,0 % ROP JZ

Např. výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hipostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení, infrastruktura sportovně-rekreační a kulturní vybavenosti, rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit, oprava a rekonstrukce památek včetně aktivit pro nové využití v oblasti cestovního ruchu a kultury, zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu, příprava a realizace cílených marketingových kampaní s nadregionálním dopadem apod.

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

Z fondů EU vyčleněno: 18,6 mil. €, což jsou 3,0 % ROP JZ

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení ROP JZ, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, propagace programu, poskytování informací, poskytování asistence a metodické pomoci potenciálním předkladatelům projektů, příprava a realizace projektů vzdělávacích programů apod.

zpět na začátek